Výsledky vyhľadávania v Zbierke zákonov SR: 50 výsledkov k 22. 10. 2019
Rozbaliť20/2019 Z. z. - Oznámenie o oprave chyby vo vyhláške č. 382/2018 Z. z. o skládkovaní odpadov a uskladnení odpadovej ortuti
Rozbaliť330/2018 Z. z. - Nariadenie vlády, ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov
Rozbaliť329/2018 Z. z. - Zákon o poplatkoch za uloženie odpadov s komentárom
Rozbaliť308/2018 Z. z. - Zákon o Národnom jadrovom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Rozbaliť57/2016 Z. z. - Oznámenie o opatrení o predkladaní a poskytovaní údajov o dani z nehnuteľnosti
Rozbaliť373/2015 Z. z. - Vyhláška o zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov
Rozbaliť371/2015 Z. z. - Vyhláška, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch
Rozbaliť366/2015 Z. z. - Vyhláška o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti
Rozbaliť365/2015 Z. z. - Vyhláška, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov
Rozbaliť79/2015 Z. z. - Zákon o odpadoch s komentárom
Rozbaliť258/2011 Z. z. - Zákon o trvalom ukladaní oxidu uhličitého do geologického prostredia
Rozbaliť66/2007 Z. z. - Nariadenie o prístavných zberných zariadeniach na lodný odpad a zvyšky nákladu
Rozbaliťr1/c172/2006 Z. z. - Redakčné oznámenie o oprave tlačovej chyby v úplnom znení zákona č. 223/2001 Z. z. uverejnenom v Zbierke zákonov Slovenskej republiky pod č. 409/2006 Z. z.
Rozbaliť409/2006 Z. z. - Úplné znenie zákona o odpadoch
Rozbaliť127/2006 Z. z. - Zákon o perzistentných organických látkach
Rozbaliť605/2005 Z. z. - Podrobnosti z evidencie verejného vodovodu a verejnej kanalizácie
Rozbaliťr1/c207/2005 Z. z. - Redakčné oznámenie o oprave chyby v nariadení vlády Slovenskej republiky č. 296/2005 Z. z.
Rozbaliťr1/c162/2005 Z. z. - Redakčné oznámenie o oprave chyby vo vyhláške Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 359/2005 Z. z.
Rozbaliť303/2005 Z. z. - Oznámenie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví o vydaní výnosu, ktorým sa ustanovuje rozsah cenovej regulácie za výrobu, distribúciu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom a za odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou, spôsob jej vykonania, rozsah a štruktúra oprávnených nákladov, spôsob určenia výšky primeraného zisku a podklady na návrh ceny
Rozbaliť592/2004 Z. z. - Oznámenie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví o vydaní výnosu, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupe pri regulácii cien vo vodohospodárskych činnostiach pri prevádzkovaní verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené