Výsledky vyhľadávania v Zbierke zákonov SR: 143 výsledkov k 17. 9. 2019
Rozbaliť107/2019 Z. z. - Vyhláška o podrobnostiach o výške príspevkov v súvislosti s energetickou hospodárnosťou rodinných domov
Rozbaliť282/2015 Z. z. - Zákon o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb a o nútenom obmedzení vlastníckeho práva k nim
Rozbaliť98/2014 Z. z. - Zákon o krátkodobom nájme bytu s komentárom
Rozbaliť364/2012 Z. z. - Vyhláška o energetickej hospodárnosti budov
Rozbaliť338/2011 Z. z. - Opatrenie o vzore žiadosti o poskytnutie dotácie na obstaranie nájomných bytov
Rozbaliť326/2011 Z. z. - Vyhláška o vzore žiadosti o bytovej náhrade a deklarácie majetku
Rozbaliť325/2011 Z. z. - Vyhláška o hodnotení stavby nájomných bytov
Rozbaliť261/2011 Z. z. - Zákon o poskytovaní dotácií na obstaranie náhradných nájomných bytov
Rozbaliť7/2011 Z. z. - Oznámenie Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovujú kritériá vyhodnocovania žiadostí o poskytnutie dotácie na rozvoj bývania
Rozbaliť238/2010 Z. z. - Nariadenie o nadobúdaní nehnuteľností Slovenským pozemkovým fondom
Rozbaliť22/2010 Z. z. - Vyhláška o Spravovacom poriadku pre katastrálne úrady a správy katastra
Rozbaliť461/2009 Z. z. - Vyhláška, ktorou sa vykonáva Katastrálny zákon
Rozbaliťr2/c157/2009 Z. z. - Redakčné oznámenie o oprave chyby v zákone č. 396/2009 Z. z.
Rozbaliťr1/c157/2009 Z. z. - Redakčné oznámenie o oprave tlačovej chyby v zákone č. 304/2009 Z. z.
Rozbaliť311/2009 Z. z. - Vyhláška o výpočte energetickej hospodárnosti budov
Rozbaliť300/2009 Z. z. - Vyhláška, ktorou sa vykonáva zákon o geodézii a kartografii
Rozbaliť66/2009 Z. z. - Zákon o majetkovoprávnom usporiadaní pozemkov pod stavbami
Rozbaliť507/2008 Z. z. - Oznámenie Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky zo 7. decembra 2006 č. V-1/2006 o poskytovaní dotácií na rozvoj bývania v znení neskorších predpisov
Rozbaliť372/2008 Z. z. - Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 23. apríla 2008 č. 01/R/2008 o regulácii cien nájmu bytov
Rozbaliť277/2008 Z. z. - Vyhláška, ktorou sa ustanovujú klasifikačné znaky na ubytovacie zariadenia
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené