Bulletin slovenskej advokácie č. 7-8/2021 (obsah čísla)

Dátum publikácie: 13. 9. 2021
Prameň: Bulletin slovenskej advokácie / Bulletin SAK - 2021 / Bulletin SAK - 7-8/2021bsa7_8_2021

OBSAH ČÍSLA:

ČLÁNKY

Príspevok sa zaoberá výkladom a aplikáciou § 257 CSP na situácie, v ktorých uplatnené trovy sporu prevyšujú samotnú pohľadávku. 

Príspevok pojednáva o potrebe dôsledného rozlišovania v právnej praxi medzi spôsobom konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti a obmedzením oprávnenia štatutárneho orgánu konať v mene spoločnosti. Koncepcia obmedzenia oprávnenia štatutárneho orgánu konať v mene obchodnej spoločnosti bola zvýraznená v novele Obchodného zákonníka (390/2019 Z. z.).

Príspevok sa zaoberá postmortálnou ochranou fyzickej osoby v zmysle § 15 Občianskeho zákonníka. Poukazuje na potrebu rozšírenia okruhu oprávnených osôb a jeho cieľom je aj upriamiť pozornosť na nejednotnosť názorov súdov ohľadne nárokov, ktoré osobám oprávneným v zmysle § 15 Občianskeho zákonníka prislúchajú, konkrétne na spornosť ohľadne práva na náhradu nemajetkovej ujmy v peniazoch.

Predmetom článku je skúmanie prípustnosti a využiteľnosti informácií zachytených prostredníctvom blockchainovej technológie ako dôkazného prostriedku v rámci súdneho konania vedeného podľa civilného sporového poriadku.

Z JUDIKATÚRY EURÓPSKEHO SÚDU PRE ĽUDSKÉ PRÁVA

Povinnosťou súdu je zvážiť a vyhodnotiť možnosť priamo zapojiť maloletú osobu v rámci konania o zverení dieťaťa do starostlivosti, vypočuť si názor dieťaťa a prikladať mu váhu primeranú jeho veku a vývoju. Priame zapojenie dieťaťa je osobitne dôležité v prípade, že zastupovanie záujmov dieťaťa kolíznym opatrovníkom absentuje alebo vykazuje kvalitatívne nedostatky.

Z JUDIKATÚRY SÚDNEHO DVORA EURÓPSKEJ ÚNIE

Autorsky spracovaný rozsudok z judikatúry Súdneho dvora Európskej únie - Kumulácia úrokov po zosplatnení úveru.

Z ROZHODNUTÍ NAJVYŠŠIEHO SÚDU SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Dovolanie uplatnené podľa § 421 ods. 1 CSP je možné odôvodniť iba nesprávnym právnym posúdením, pod ktoré nie je možné subsumovať prípadnú vadu konania rýdzo procesného charakteru, keď pod právnym posúdením sa rozumie činnosť súdu, pri ktorej zo skutkových zistení súd vyvodzuje právne závery a aplikuje konkrétnu právnu normu na zistený skutkový stav.

Z DISCIPLINÁRNYCH ROZHODNUTÍ SAK

Advokát, ktorý sa pri zastupovaní klienta neriadi jeho pokynom na podanie žaloby v stanovenom čase a klienta klamlivo informuje, že žaloba vo veci bola podaná a následne riešená v exekučnom konaní, čo nezodpovedá skutočnosti, a po skončení zastupovania vec bez zbytočného odkladu s klientom písomne finančne nevyporiada, dopúšťa sa disciplinárneho previnenia podľa § 56 ods. 1 ZoA, pretože takýmto konaním porušuje povinnosti mu uložené v § 18 ods. 1, 2 a 3 ZoA, § 6 ods. 1 písm. a) a c), § 13 AP SAK.

Z DISCIPLINÁRNYCH ROZHODNUTÍ ČAK

Je disciplinárnym previnením, ak advokát ako súdom ustanovený opatrovník fyzickej osoby napriek opakovaným výzvam súdu nepredloží vyúčtovanie o hospodárení s majetkom opatrovanca ani po zbavení funkcie opatrovníka neodovzdá listiny vzťahujúce sa k opatrovníctvu novému opatrovníkovi a súd nepravdivo informuje o splnení týchto povinností vyplývajúcich z opatrovníctva.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.