Bulletin slovenskej advokácie č. 5/2021 (obsah čísla)

Dátum publikácie: 16. 6. 2021
Prameň: Bulletin slovenskej advokácie / Bulletin SAK - 2021 / Bulletin SAK - 5/2021bsa_5_2021

OBSAH ČÍSLA:

ČLÁNKY

Uplynul rok od účinnosti zákona č. 233/2019 Z. z., pričom v aplikačnej praxi sú rezonujúce významné interpretačné problémy. Rozdielna postupnosť v rozhodovacej praxi všeobecných súdov na podklade tých istých skutkových okolností nepochybne zasahuje do princípu právnej istoty, ale môže determinovať aj v procesnom práve prítomný princíp rovnosti. Článok vyberá niektoré z najčastejších aplikačných problémov, ktoré vystali za obdobie účinnosti zákona, pričom predstavuje riešenia, ktoré by mali zodpovedať základným teoretickým východiskám, ako aj pravidlám fungovania civilného procesu zastrešeného priorizovaným teleologickým výkladom.

Príspevok nadväzuje na prvú časť výkladu, ktorá bola uverejnená v Bulletine slovenskej advokácie č. 4/2021. Ponúka analýzu ďalšej časti právnej úpravy konania o potvrdení vydržania. Analýza sa týka návrhu na začatie konania s osobitným dôrazom na výklad jednotlivých náležitostí. Osobitne sa úvaha zameriava na požiadavku osvedčenia skutočností namiesto ich dokázania, a to napriek povinnosti súdu zisťovať skutočný stav veci.

Autori v príspevku analyzujú zákon NR SR č. 421/2020 Z. z. o dočasnej ochrane podnikateľov vo finančných ťažkostiach, ktorý zavádza natrvalo do slovenského právneho poriadku inštitút dočasnej ochrany podnikateľa vo finančných ťažkostiach. Príspevok bližšie analyzuje účinky poskytnutej dočasnej ochrany z pohľadu dlžníka aj veriteľov.

Príspevok identifikuje základné iracionality protidrogovej politiky so zameraním na tresty hroziace užívateľom marihuany. 

Z ROZHODNUTIA NAJVYŠŠIEHO SÚDU SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Vykonanie zápisu opravy chyby do katastra nehnuteľností, ktoré je výsledkom neformálneho konania o oprave chyby podľa § 59 ods. 1 katastrálneho zákona, má formu opatrenia orgánu verejnej správy, ktoré je preskúmateľné súdom v správnom súdnictve za predpokladu, že ním sú alebo môžu byť práva, právom chránené záujmy alebo povinnosti žalobcu priamo dotknuté.

Z JUDIKATÚRY SÚDNEHO DVORA EURÓPSKEJ ÚNIE

Autorsky spracovaný rozsudok Súdneho dvora Európskej únie - Spotrebitelia a premlčanie práva na vydanie bezdôvodného obohatenia.

Z DISCIPLINÁRNYCH ROZHODNUTÍ SAK

Advokát, ktorý ako právny zástupca klienta, ustanovený rozhodnutím Centra právnej pomoci v konaniach vo veci starostlivosti súdu o maloletých, informuje klienta o doručení rozhodnutí odvolacieho súdu až s odstupom šiestich mesiacov od ich doručenia, dopúšťa sa disciplinárneho previnenia podľa § 56 ods. 1 ZoA, pretože takýmto konaním porušuje povinnosti mu uložené v § 18 ods. 1, 2 ZoA, § 6 ods. 1 písm. a) AP SAK.

Z DISCIPLINÁRNYCH ROZHODNUTÍ ČAK

Je disciplinárnym previnením, ak advokát po skončení zastupovania nevyhovie žiadosti klienta o vyúčtovaní svojej odmeny.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.