Bulletin slovenskej advokácie č. 3/2021 (obsah čísla)

Dátum publikácie: 30. 3. 2021
Prameň: Bulletin slovenskej advokácie / Bulletin SAK - 2021 / Bulletin SAK - 3/2021bsa_3_2021

OBSAH ČÍSLA:

ČLÁNKY

Príspevok v základných bodoch približuje problematiku konania a rozhodovania štatutárneho orgánu v kríze s možnými presahmi takéhoto konania do trestného práva aj so zameraním na prípadnú aplikáciu § 28 ods. 1 Trestného zákona, ktoré môže v konkrétnych situáciách vylúčiť protiprávnosť konania štatutárneho orgánu, či ovládajúcej osoby voči ovládanej osobe a tým aj ich trestnú zodpovednosť.

Článok sa zaoberá rešpektovaním princípu prezumpcie neviny pri informovaní verejnosti o prebiehajúcom trestnom stíhaní, resp. podozreniach z trestnej činnosti. Hlavným objektom záujmu je dodržiavanie tohto princípu v kontexte možného zásahu do osobnostných práv fyzickej osoby.

Príspevok poukazuje na opodstatnenosť zmeny súčasnej právnej úpravy aj v kontexte historického vývoja inštitútu kolúznej väzby na našom území.

Z ROZHODNUTIA NAJVYŠŠIEHO SÚDU SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Autorsky spracovaný rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky - Nárok advokátskej kancelárie, ktorá je úspešným žalobcom v konaní pred správnym súdom, na náhradu trov právneho zastúpenia.

Z JUDIKATÚRY SÚDNEHO DVORA EURÓPSKEJ ÚNIE

Autorsky spracovaný rozsudok Súdneho dvora Európskej únie - Právo odoprieť výpoveď v rámci konania vedúceho k uloženiu správnej sankcie trestnoprávnej povahy.

Z DISCIPLINÁRNYCH ROZHODNUTÍ SAK

Advokát, ktorý po prevzatí rozsudku vo veci samej, napriek výslovnému pokynu klienta na podanie odvolania, podá odvolanie proti tomuto rozsudku až po uplynutí odvolacej lehoty, v dôsledku čoho je toto odvolanie odmietnuté, dopúšťa sa disciplinárneho previnenia podľa § 56 ods. 1 zákona o advokácii, pretože takýmto konaním porušuje povinnosti mu uložené v § 18 ods. 2 zákona o advokácii.

Z DISCIPLINÁRNYCH ROZHODNUTÍ ČAK

Je disciplinárnym previnením, ak advokát nesplní vlastnú peňažnú povinnosť uloženú mu právoplatným súdnym rozhodnutím, a to ani po začatí exekučného konania proti advokátovi oprávnenou osobou.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.