Výdavky na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci v zákone o dani z príjmov

Výdavky zamestnávateľa vynaložené na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci sú daňovými výdavkami v rozsahu a za podmienok ustanovených v zákone č. 595/2003 Z. z.

Autori: Ing. Iveta Petrovická
Dátum publikácie: 13. 9. 2021tt_inzinier-kontorluje-stavenisko

Ochrana práce (šiesta časť Zákonníka práce) je systém opatrení vyplývajúcich z právnych predpisov, organizačných opatrení, technických opatrení, zdravotníckych opatrení a sociálnych opatrení zameraných na utváranie pracovných podmienok zaisťujúcich bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, zachovanie zdravia a pracovnej schopnosti zamestnanca. Ochrana práce je neoddeliteľnou súčasťou pracovnoprávnych vzťahov.

Výdavky zamestnávateľa vynaložené na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci sú daňovými výdavkami v rozsahu a za podmienok ustanovených v zákone č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZDP“).

1. Právna úprava v osobitných predpisoch

V zmysle § 146 Zákonníka práce starostlivosť o bezpečnosť a zdravie zamestnancov pri práci a o zlepšovanie pracovných podmienok ako základných súčastí ochrany práce je rovnocennou a neoddeliteľnou súčasťou plánovania a plnenia pracovných úloh. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci je stav pracovných podmienok, ktoré vylučujú alebo minimalizujú pôsobenie nebezpečných a škodlivých činiteľov pracovného procesu a pracovného prostredia na zdravie zamestnancov.

Rámcové povinnosti pre zamestnávateľov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vyplývajú z ustanovenia § 147 Zákonníka práce. Zamestnávateľ je podľa tohto ustanovenia povinný v rozsahu svojej pôsobnosti sústavne zaisťovať bezpečnosť a ochranu zdravia zamestnancov pri práci a na ten účel vykonávať potrebné opatrenia vrátane zabezpečovania prevencie, potrebných prostriedkov a vhodného systému na riadenie ochrany práce. Zamestnávateľ je povinný zlepšovať úroveň ochrany práce vo všetkých činnostiach a prispôsobovať úroveň ochrany práce meniacim sa skutočnostiam.

Uvedená právna povinnosť zamestnávateľov je ďalej osobitne upravená v zákone č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o BOZP). Tento zákon ustanovuje všeobecné zásady prevencie a základné podmienky na zabezpečenie a ochranu zdravia pri práci a na vylúčenie rizík a faktorov podmieňujúcich vznik pracovných úrazov, chorôb z povolania a iných poškodení zdravia z práce.

Obsah príspevku:

1. Právna úprava v osobitných predpisoch

2. BOZP z pohľadu ZDP

3. Vybrané výdavky na bezpečnosť a ochranu zdravia z pohľadu ZDP

3.1. Osobné ochranné pracovné prostriedky

3.2. Pracovný odev a obuv

3.3. Ochranné nápoje

3.4. Osobné hygienické prostriedky

3.5. Rekondičné pobyty

3.6. Lekárske preventívne prehliadky

 

Odborný článok je uvedený v skrátenom znení. Jeho celé znenie článku nájdete v produkte EPI Odborné články:

Výdavky na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci v ZDP

Súvisiace dokumenty

Súvisiace odborné články

Súvisiace dokumenty

Súvisiace aktuality

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.