Podpisovanie pracovných zmlúv elektronicky

Je dodržaná písomná forma pracovnej zmluvy, ak nebude vyhotovená v listinnej podobe, ale ako elektronický dokument?

Autori: JUDr. Petra Čičkánová
Dátum publikácie: 25. 11. 2020tt_ruka-s-perom-monitor

Otázka:

Je dodržaná písomná forma pracovnej zmluvy, ak nebude vyhotovená v listinnej podobe, ale ako elektronický dokument s tým, že tak podpis zamestnávateľa, ako aj podpis zamestnanca bude elektronický cez mobilnú aplikáciu? Bola by takto vyhotovená pracovná zmluva dostatočná napr. v prípade kontroly zo strany Inšpektorátu práce alebo pri jej predložení Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny s cieľom vyradenia zamestnanca z evidencie uchádzačov o zamestnanie?

Odpoveď:

V zmysle ust. § 17 ods. 2 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce právny úkon...., ktorý sa neurobil formou predpísanou týmto zákonom, je neplatný, len ak to výslovne ustanovuje tento zákon alebo osobitný predpis.

V zmysle ust. § 42 ods. 1 Zákonníka práce pracovný pomer sa zakladá písomnou pracovnou zmluvou medzi zamestnávateľom a zamestnancom, ak tento zákon neustanovuje inak. Jedno písomné vyhotovenie pracovnej zmluvy je zamestnávateľ povinný vydať zamestnancovi.

V zmysle ust. § 1 ods. 4 Zákonníka práce ak tento zákon v prvej časti neustanovuje inak, vzťahujú sa na právne vzťahy podľa odseku 1 všeobecné ustanovenia Občianskeho zákonníka.

V zmysle ust. § 40 ods. 3 Občianskeho zákonníka písomný právny úkon je platný, ak je podpísaný konajúcou osobou.

V zmysle ust. § 40 ods. 4 Občianskeho zákonníka písomná forma je zachovaná, ak je právny úkon urobený telegraficky, ďalekopisom alebo elektronickými prostriedkami, ktoré umožňujú zachytenie obsahu právneho úkonu a určenie osoby, ktorá právny úkon urobila. Písomná forma je zachovaná vždy, ak právny úkon urobený elektronickými prostriedkami je podpísaný zaručeným elektronickým podpisom alebo zaručenou elektronickou pečaťou.

Z vyššie uvedeného vyplýva, že pracovná zmluva musí mať písomnú formu a jedno jej vyhotovenie musí byť odovzdané zamestnávateľom zamestnancovi. Nedodržanie písomnej formy nemá za následok jej neplatnosť a je „len“ porušením Zákonníka práce, za ktoré môže byť zamestnávateľovi uložená pokuta v zmysle ust. § 19 ods. 1 v spojení s ust. § 2 ods. 1 písm. a) bod 1 zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon č. 125/2006 Z. z.“), a to až do výšky 100 000 eur.

Pri analýze, či je elektronická forma pracovnej zmluvy s podpismi zmluvných strán cez mobilnú aplikáciu naplnením vyššie citovaných ustanovení, treba skúmať, či sú naplnené všetky zákonné požiadavky písomnej formy prejavu vôle, a to:

  1. či bol úkon podpísaný konajúcou osobou,
  2. či elektronická forma právneho úkonu zachytáva jeho obsah a
  3. či je možné (bez pochybností) určiť osobu, ktorá úkon urobila (teda osobu, ktorej prejavom vôle má byť daný právny úkon).

 

Odpoveď je skrátená, celé znenie nájdete v produkte EPI Príklady z praxe:

Podpisovanie pracovných zmlúv elektronicky

 

Súvisiace odborné články

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.