Nová úprava dočasnej ochrany podnikateľov a malého konkurzu

Dňa 1. januára 2021 nadobudne účinnosť nový zákon o dočasnej ochrane podnikateľov vo finančných ťažkostiach.

Dátum publikácie: 21. 12. 2020tt_muz-dazdnik

Dňa 1. januára 2021 nadobudne účinnosť nový zákon č. 421/2020 Z. z. o dočasnej ochrane podnikateľov vo finančných ťažkostiach. Principiálne vychádza z právnej úpravy zákona č. 62/2020 Z. z., rozširuje však okruh osôb, ktoré môžu o ochranu žiadať, a zároveň významne posilňuje práva ich veriteľov. Koncepcia v podstate definitívne opúšťa podmienku príčinnej súvislosti vzniku finančných ťažkostí s pandémiou COVID-19 (ktorá sa zrejme s ohľadom na aktuálnu situáciu predpokladá automaticky). Z formálneho hľadiska prináša úprava racionalizáciu podávania žiadostí o poskytnutie dočasnej ochrany, ktoré bude po novom možné len elektronickou cestou.

Dočasná ochrana má predstavovať nástroj prevencie bankrotu životaschopných ekonomických subjektov. Zákonodarca však počíta aj s tým, že mnohé z nich prebiehajúcu krízu neustoja. Nový zákon preto prináša aj úpravu mechanizmu zjednodušeného administratívneho doriešenia zániku krachujúcich podnikateľov, ktoré by malo lepšie zohľadňovať záujmy ich veriteľov. S uvedeným cieľom preto od základu novelizuje inštitút tzv. malého konkurzu a čiastočne presúva zodpovednosť za jeho výsledok práve na nich.

Pre koho je nová dočasná ochrana podnikateľov vo finančných ťažkostiach určená

Dočasná ochrana podľa zákona o ochrane podnikateľov vo finančných ťažkostiach z 8. decembra 2020Ďalej len „Zákon“. je určená len pre podnikateľovUstanovenie § 2 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka (ďalej len „Obchodný zákonník“).:

a) ktorí majú na území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov;

Pojem centra hlavných záujmov je bližšie definovaný ustanovením čl. 3 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 o insolvenčnom konaní. Slovenská republika musí byť v súlade s uvedeným miestom, kde podnikateľ pravidelne vykonáva správu svojich záujmov a ktoré je zistiteľné tretími stranami. Vyvrátiteľná právna domnienka stanoví, že centrom hlavných záujmov je miesto, kde má právnická osoba registrované sídlo a fyzická osoba v postavení podnikateľa hlavné miesto jej podnikania.

b) ktorí v čase podania žiadosti o poskytnutie dočasnej ochrany nemajú povinnosť podať návrh na vyhlásenie konkurzuUstanovenie § 6 ods. 1 písm. d) Zákona.;

Povinnosť podať návrh na vyhlásenie konkurzu sa týka dlžníkov v predlženíUstanovenie § 11 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „zákon o konkurze“).; návrh musí byť podaný najneskôr do 30 dní, odkedy sa dlžník dozvedel alebo sa pri zachovaní odbornej starostlivosti mohol dozvedieť o svojom predlžení. Predlženie podľa zákona nastáva, ak má dlžník povinný viesť účtovníctvo viac ako jedného veriteľa a hodnota jeho záväzkov presahuje hodnotu jeho majetkuUstanovenie § 3 ods. 3 zákona o konkurze.

Ďalší obsah článku:

  • Aké výhody prinesie priznanie dočasnej ochrany

  • Obmedzenia a dodatočné povinnosti spojené s dočasnou ochranou

  • Ako postupovať pri podaní žiadosti o dočasnú ochranu

  • Rozhodnutie o žiadosti o poskytnutie dočasnej ochrany

  • Ako sa môžete brániť proti dočasnej ochrane vášho obchodného partnera

  • Trvanie, predĺženie a zánik dočasnej ochrany

  • Malý konkurz – riešenie dlhov menších podnikateľov, ktoré má väčšmi zohľadniť záujmy veriteľov

Článok je skrátený, jeho celé znenie nájdete v produkte EPI Odborné články:

Nová úprava dočasnej ochrany podnikateľov a malého konkurzu

Súvisiace aktuality

Súvisiace odborné články

Súvisiace dôvodové správy

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

  • 421/2020 Z. z. Zákon o dočasnej ochrane podnikateľov vo finančných ťažkostiach

S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.