COVID-19: Od 12. 5. 2020 môžu podnikatelia žiadať o dočasnú ochranu

Dočasná ochrana je upravená v zákone č. 92/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Autori: Ministerstvo spravodlivosti SR
Dátum publikácie: 12. 5. 2020


tt_peniaze-mince-ruka

Žiadosť o poskytnutie dočasnej ochrany môžu podnikatelia podať príslušnému súdu prednostne prostredníctvom elektronických formulárov, ktoré sú od dnes dostupné na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR​

 

Ministerstvo spravodlivosti SR pripravilo a od dnes aj sprístupnilo formuláre pre podnikateľov, ktorými môžu požiadať príslušné súdy o poskytnutie dočasnej ochrany. Vytvorenie právneho rámca pre dočasnú ochranu podnikateľov bolo jedným z prvých krokov súčasného vedenia Ministerstva spravodlivosti SR v súvislosti s aktuálnou koronakrízou. Ide o formu pomoci pre podnikateľov, ktorí sa dostali do problémov pre nepriaznivé ekonomické vplyvy epidémie. 

Poskytnutie dočasnej ochrany pre podnikateľov, ktorí boli ešte pred niekoľkými týždňami plne sebestační a zárobkovo činní a dostali sa do problémov pre ekonomické vplyvy epidémie, považovalo vedenie ministerstva v aktuálnej situácii za nevyhnutný a dôležitý krok. Odborný tím na Ministerstve spravodlivosti SR preto vytvoril právny rámec pre poskytnutie dočasnej ochrany podnikateľom, ktorí majú sídlo alebo miesto podnikania v Slovenskej republike a sú zasiahnutí negatívnymi dopadmi šírenia nákazlivej choroby Covid-19. 

Žiadosť o poskytnutie dočasnej ochrany môžu podnikatelia podať príslušnému súdu prednostne prostredníctvom elektronických formulárov, ktoré sú od dnes dostupné na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR. Pre fyzické osoby je prípustná možnosť podania žiadosti aj v listinnej podobe (listom), ale tiež aj prostredníctvom určeného formulára. Vo veciach dočasnej ochrany príslušné súdy konajú bezodkladne a informácia o tom, že žiadosti bolo vyhovené a teda, že podnikateľovi bola poskytnutá dočasná ochrana, bude verejne prístupná prostredníctvom zverejnenia v Obchodnom vestníku.

Formuláre môžu záujemcovia nájsť na stránke: https://www.justice.gov.sk/Stranky/Nase-sluzby/Docasna-ochrana.aspx

Poskytnutie dočasnej ochrany podnikateľa znamená najmä:

• dočasnú ochranu pre veriteľskými návrhmi na konkurz,
• suspendovanie povinnosti podnikateľa podať sám na seba návrh na konkurz,
• prerušenie exekúcií začatých po 12. marci 2020 (ak ide o záväzky vyplývajúce z podnikateľskej činnosti),
• nemožnosť začatia výkonu záložného práva vzťahujúceho sa na podnik, vec, právo alebo inú majetkovú hodnotu patriacu k podniku,
• zákaz započítania spriaznených pohľadávok,
• zákaz ukončenia kontraktov zmluvnými partnermi pre omeškanie, ktoré nastalo od 12. marca do 12. mája 2020 súvisiaceho so šírením nákazlivej choroby Covid-19 a neohrozujúceho zmluvného partnera,
• predĺženie lehôt na odporovateľnosť právnym úkonom a na uplatnenie práva voči podnikateľovi pod dočasnou ochranou,
• možnosť prednostne hradiť záväzky súvisiace s udržaním prevádzky podniku,
• podporu možnosti financovania čerstvým kapitálom.
 
Trvanie dočasnej ochrany je v súčasnosti nastavené do 1. októbra 2020. Vláda Slovenskej republiky ho môže nariadením predĺžiť, najdlhšie však do 31. decembra 2020.
Ďalšie informácie, napríklad o tom, aké povinnosti má podnikateľ pod dočasnou ochranou, možno nájsť na stránke Ministerstva spravodlivosti SR 

K téme odporúčame aj príspevok, ktorý nájdete v produkte EPI Odborné články:

Spravovanie pohľadávok a uplatňovanie nárokov podnikateľov v čase koronakrízy

 

Autor: Ministerstvo spravodlivosti SR

Súvisiace dôvodové správy

Súvisiace tlačivá a formuláre

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

  • 62/2020 Z. z. Zákon o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii
  • 92/2020 Z. z.

S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené