Ďalšia výhoda pre podnikateľov pod dočasnou ochranou

Od 17. júna 2020 sa podnikatelia pod dočasnou ochranou môžu oveľa ľahšie vyrovnať s dlžníkmi, ktorí si voči nim neplnia nepeňažné povinnosti priznané súdnym rozhodnutím. 

Autori: Mgr. Barbora Magočová
Dátum publikácie: 30. 6. 2020tt_muz-dazdnik

Za neplnenie nepeňažnej povinnosti si môžu štatutári aj priplatiť

Od 17. 6. 2020 je pre podnikateľov pod dočasnou ochranou dostupný prostriedok, ktorý značne uľahčuje vymožiteľnosť ich nepeňažných pohľadávok. Ak nepeňažná povinnosť niečo dať, vykonať, niečoho sa zdržať alebo niečo znášať priznaná vykonateľným súdnym rozhodnutím nie je bez vážnych dôvodov plnená, môže podnikateľ pod dočasnou ochranou požiadať o priznanie primeraného zadosťučinenia v peniazoch. Výška primeraného zadosťučinenia sa neodvíja od stavu majetku dlžníka; zákonodarca ju naopak naviazal na pomery samotného veriteľa pod dočasnou ochranou. Jej hornou hranicou je 10 % čistého obratu podnikateľa pod dočasnou ochranou za predchádzajúce účtovné obdobie. Pre úplnosť treba dodať, že ak súdne rozhodnutie ukladajúce splnenie nepeňažnej povinnosti nadobudlo vykonateľnosť pred 17. 6. 2020, môže sa podnikateľ pod dočasnou ochranou domáhať primeraného zadosťučinenia, ak k splneniu povinnosti nedošlo ani do troch dní od uvedeného dátumuBližšie ustanovenie § 21 zákona č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Medzi najfrekventovanejšie súdne rozhodnutia ukladajúce nepeňažnú povinnosť niečo dať, vykonať, niečoho sa zdržať či niečo znášať vydávané v podnikateľskej sfére možno zaradiť napríklad:

- rozhodnutia ukladajúce zdržanie sa neoprávneného zásahu do vlastníckych práv či vydanie neoprávnene zadržovaných vecí (§ 126 Občianskeho zákonníka),

- rozhodnutia priznávajúce niektoré nároky z chýb tovaru – napr. odstránenie chýb dodaním náhradného tovaru či opravou tovaru (§ 436 a § 437 Obchodného zákonníka),

- rozhodnutia priznávajúce nároky na vrátenie nepeňažného plnenia po odstúpení od zmluvy (§ 351 ods. 2 Obchodného zákonníka),

- rozhodnutia priznávajúce niektoré nároky z chýb diela (§ 564 Obchodného zákonníka),

- rozhodnutia, ktoré v nekalosúťažných sporoch ukladajú povinnosť zdržať sa nekalosúťažného konania či odstrániť nevyhovujúci stav (§ 53).

K téme odporúčame aj príspevok, ktorý nájdete v produkte EPI Odborné články:

Neplnenie vykonateľných nepeňažných pohľadávok počas koronakrízy: nové postihy (aj) pre štatutárov dlžníka

 

Autor: Mgr. Barbora Magočová

Súvisiace dôvodové správy

Súvisiace aktuality

Súvisiace odborné články


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené