MS SR k poskytovaniu služieb notármi, súdnymi exekútormi, správcami aj advokátmi

Notári, súdni exekútori, správcovia aj advokáti musia aj naďalej poskytovať svoje služby a zabezpečovať činnosti a úlohy im zverené. Chystá sa zákon o zastavení plynutia lehôt.

Dátum publikácie: 23. 3. 2020


tt_paragraf

Oznámenie ministra spravodlivosti SR k výkladu opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR

Dňa 23. 3. 2020 ministerstvo spravodlivosti SR zverejnilo k výkladu opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia číslo OLP/2595/2020 zo dňa 15. 3. 2020 nasledovné oznámenie: 

V súvislosti s písm. A. opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia číslo OLP/2595/2020 zo dňa 15.03.2020 (Ďalej len „opatrenie“), ktorým od 16.03.2020 od 6:00 hod. sa na obdobie 14 dní uzatvárajú všetky maloobchodné prevádzky a všetky prevádzky poskytujúce služby, okrem výnimiek uvedených v bodoch 1. až 10., ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky v záujme jednotného výkladu opatrenia vo vzťahu k činnosti advokátov, notárov, súdnych exekútorov a správcov po konzultácii s hlavným hygienikom Slovenskej republiky vydáva toto oznámenie: 

Predmetné opatrenia sa nedotýkajú činnosti advokátov, notárov, súdnych exekútorov a správcov, keďže v prvom rade ich činnosť, resp. činnosť ich kancelárií a úradov, nie je maloobchodnou prevádzkou ani prevádzkou poskytujúcou služby. Čo sa týka notárov, súdnych exekútorov a správcov, ich činnosť má povahu výkonu verejnej moci, resp. sú štátom poverené subjekty na vykonávanie úkonov v príslušných konaniach vedených súdmi. Vo vzťahu k činnosti advokátov síce je možné hovoriť o poskytovaní služieb, opatrenie ale dopadá len na uzatvorenie maloobchodných prevádzok a prevádzok poskytujúcich služby. Advokát ale na poskytovanie advokácie nezriaďuje prevádzku alebo prevádzkareň (ktorých zatvorenie nariaďuje opatrenie). 

Pre zabránenie pochybností preto uvádzame, že notári, súdni exekútori, správcovia aj advokáti musia aj naďalej poskytovať svoje služby a zabezpečovať činnosti a úlohy im zverené. Zároveň je potrebné uviesť, že pri poskytovaní služieb je nevyhnutné dbať na to, aby sa predchádzalo zhromažďovaniu väčšieho počtu ľudí a tiež treba dôsledne vykonávať dezinfekciu priestorov a používať ochranné a dezinfekčné prostriedky.

Chystá sa zákon o zastavení plynutia lehôt

Mnisterstvo spravodlivosti SR reaguje na šírenie choroby COVID-19 aj návrhom zákona o mimoriadnych opatreniach v justícii. Materiál na návrh ministerky Márie Kolíkovej schválila vláda, Národná rada SR bude o návrhu rokovať v zrýchlenom legislatívnom konaní. 

Po rokovaní vlády (24. marca 2020) vysvetlila ministerka spravodlivosti Mária Kolíková, „počnúc 12. marcom 2020 do 30. apríla 2020 práva, ktoré napríklad súvisia so žalobou na zaplatenie, uplatnenie pôžičky alebo zodpovednosti za 'vady', vôbec neplynú“. V celosti sa budú môcť uplatniť po 30. apríli 2020. Ak by sa niekomu stalo, že ku dňu účinnosti by mu ubehla lehota, tak mu bude vrátená a bude mať ďalších 30 dní. Úprava sa dotýka aj toho, že prestávajú plynúť lehoty v konaní pred súdom v otázke podávania opravných prostriedkov, akými sú odvolania, dovolania alebo žiadosti o obnovu konania. Novela sa nedotkne exekúcií. Nebudú sa však vykonávať dražby, ani výkon záložného práva. „Dražba sama o sebe znamená, že je to zhluk viacerých ľudí a v tomto čase to môže byť zložité, aby to naplnilo svoj účel," vysvetlila ministerka Mária Kolíková. Taktiež sa predlžuje lehota na vyhlásenie konkurzu. 

Legislatívnou úpravou sa taktiež umožní rokovať per rollam v prípade kolektívnych orgánov právnických osôb súkromného práva. Návrh zavádza aj obmedzenie zákazu uzatvárania zmlúv v rámci verejného obstarávania so subjektami nezapísanými v registri partnerov verejného sektora v čase mimoriadnej situácie alebo núdzového stavu, ak sú zároveň splnené podmienky pre priame rokovacie konanie z dôvodu mimoriadnej udalosti. Zavádza sa možnosť využívania tzv. lokalizačných a prevádzkových údajov vznikajúcich v rámci elektronickej komunikácie zo strany Úradu verejného zdravotníctva na účely ochrany života a zdravia obyvateľov. 

aktualizované 24. 3. 2020

Autor: Ministerstvo spravodlivosti SR

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace aktuality

Súvisiace odborné články


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené