Insolventnosť podnikateľských subjektov

Tento príspevok sa venuje definícii úpadku, ako aj spôsobom jeho riešenia, teda konkurzu a reštrukturalizácii.

Autori: JUDr. Stanislava Žáková
Dátum publikácie: 21. 4. 2021tt_muz-s-gulou

Insolventnosť či insolvencia je pojem, ktorý sa používa pomerne často aj napriek tomu, že ho slovenská legislatíva nepozná. Vo všeobecnosti sa ním označujú finančné problémy či zadlženosť podnikateľského subjektu. Právnym pojmom, ktorý zahŕňa platobnú neschopnosť a predlženie, je pojem úpadok a vymedzuje ho zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len: „ZKR“).

Každý podnikateľský subjekt je povinný sústavne sledovať vývoj svojej finančnej situácie, ako aj stav svojho majetku a záväzkov tak, aby mohol včas zistiť prípadnú hrozbu úpadku a bez zbytočného odkladu prijať vhodné a primerané opatrenia na jeho odvrátenie. Ak už však úpadok nastane, ZKR upravuje jeho riešenie speňažením majetku podnikateľského subjektu a kolektívnym uspokojením veriteľov alebo postupným uspokojením veriteľov spôsobom dohodnutým v reštrukturalizačnom pláne.

Tento príspevok sa venuje definícii úpadku, ako aj spôsobom jeho riešenia, teda konkurzu a reštrukturalizácii.

Úpadok je zákonom vymedzený stav majetkových pomerov dlžníka, s ktorým ZKR spája určité následky. V zmysle ust. § 3 ods. 1 ZKR je dlžník v úpadku, ak je platobne neschopný alebo predlžený. Zároveň platí právna domnienka, že ak návrh na vyhlásenie konkurzu podá sám dlžník, predpokladá sa, že je v úpadku.

Dlžník je subjekt, ktorý je povinný splniť záväzok veriteľovi, pričom je nepodstatné, či záväzok vznikol zo zmluvy, zo spôsobenej škody, z bezdôvodného obohatenia alebo z iných skutočností. Veriteľom je zasa každá osoba, ktorá je oprávnená požadovať od dlžníka finančné plnenie, a to bez ohľadu na jeho výšku alebo právny dôvod vzniku.

1. Platobná neschopnosť

Platobnú neschopnosť upravuje ZKR v ust. § 3 ods. 2, pričom osobitne definuje platobnú neschopnosť právnických osôb a osobitne fyzických osôb – podnikateľov.

Právnická osoba je platobne neschopná, ak nie je schopná plniť 30 dní po lehote splatnosti aspoň dva peňažné záväzky viac ako jednému veriteľovi.

Za jednu pohľadávku sa pri posudzovaní platobnej schopnosti dlžníka považujú všetky pohľadávky, ktoré počas 90 dní pred podaním návrhu na vyhlásenie konkurzu pôvodne patrili len jednému veriteľovi.

Fyzická osoba je platobne neschopná, ak nie je schopná plniť 180 dní po lehote splatnosti aspoň jeden peňažný záväzok. Ak peňažnú pohľadávku nemožno voči dlžníkovi vymôcť exekúciou alebo ak dlžník nesplní povinnosť uloženú výzvou podľa ust. § 19 ods. 1 písm. a) ZKR, predpokladá sa, že je platobne neschopný. Súd v zmysle ust. § 19 ods. 1 písm. a) ZKR vyzve dlžníka, aby v lehote 20 dní od doručenia výzvy osvedčil svoju platobnú schopnosť tým, že predloží najmä zoznam všetkých svojich peňažných záväzkov, s ktorých plnením bol v deň začatia konkurzného konania 30 dní v omeškaní, zoznam všetkých svojich bankových účtov s prehľadom zostatkov v deň začatia konkurzného konania, informáciu o stave hotovosti v deň začatia konkurzného konania a v deň predloženia tejto informácie súdu alebo zoznam pohľadávok, pri ktorých možno s odbornou starostlivosťou predpokladať, že budú uhradené najneskôr do 30 dní od začatia konkurzného konania.

Spôsob určenia platobnej neschopnosti neupravuje priamo ZKR, ale vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 643/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe určenia platobnej neschopnosti a predlženia v znení neskorších predpisov (ďalej len: „vyhláška“). Podľa vyhlášky sa platobne neschopným rozumie ten, kto má viac ako jedného veriteľa, viac ako jeden peňažný záväzok 30 dní po lehote splatnosti a koho peňažné záväzky 30 dní po lehote splatnosti nie sú kryté jeho finančným majetkom, ktorým sa rozumejú:

  • peňažné prostriedky;
  • pohľadávky z účtu, vkladu alebo inej formy vkladu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, alebo v zahraničnej banke so sídlom v členskom štáte Organizácie pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj s výpovednou lehotou kratšou ako 3 mesiace;
  • peňažné pohľadávky a dlhové cenné papiere, ktorých lehota splatnosti uplynie do 30 dní, ak možno s odbornou starostlivosťou odôvodnene predpokladať ich riadne a včasné splnenie;
  • peňažné pohľadávky a dlhové cenné papiere po lehote splatnosti nie viac ako 30 dní, ak možno s odbornou starostlivosťou odôvodnene predpokladať ich riadne splnenie do 30 dní od uplynutia lehoty ich splatnosti;
  • peňažné pohľadávky a dlhové cenné papiere, ktoré sú splatné na požiadanie (na videnie), ak možno s odbornou starostlivosťou odôvodnene predpokladať ich riadne a včasné splnenie, ak by sa o ich splatenie požiadalo nasledujúci deň.

Článok je skrátený, jeho celé znenie nájdete v produkte EPI Odborné články:

Insolventnosť podnikateľských subjektov

 

Súvisiace odborné články

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.