Čiastka č. 55/1991 Zb.

Vydaná dňa: 31.07.1991
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
297/1991 Zb. Zákon o úprave náhrady za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti vzniknutej pracovným úrazom alebo chorobou z povolania 31.07.1991
298/1991 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky, v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 197/1991 Zb. 01.08.1991
299/1991 Zb. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o vyhlásení a zrušení vyhlásenia niektorých národných kultúrnych pamiatok 01.08.1991
300/1991 Zb. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o vyhlásení pamiatkovej rezervácie v meste Podolínec 01.08.1991
301/1991 Zb. Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České republiky č. 271/1990 Sb., o stravování a zařízeních sociální péče, ve znění vyhlášky č. 329/1990 Sb. 01.08.1991
302/1991 Zb. Vyhláška Štátnej banky česko-slovenskej o zásadách pre určenie odmien za poskytovanie peňažných služieb 01.08.1991
303/1991 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva obrany o vydaní výnosu o zmene a doplnení úpravy, ktorou sa vydáva platový poriadok pre učiteľov vysokých škôl v pôsobnosti Federálneho ministerstva národnej obrany
r1/c55/1991 Zb. Redakčné oznámenie o oprave chyby
p2/c55/1991 Zb. Opatření ministerstva financí České republiky k odstranění nesrovnalostí při vyměřování domovní daně 31.07.1991
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené