Zákon č. 297/1991 Zb.Zákon o úprave náhrady za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti vzniknutej pracovným úrazom alebo chorobou z povolania

(v znení č. 311/2001 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 55/1991
Platnosť od 31.07.1991 do31.12.2003
Účinnosť od 01.04.2002 do31.12.2003
Zrušený 461/2003 Z. z.

OBSAH

297

ZÁKON

z 3. júla 1991

o úprave náhrady za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti vzniknutej pracovným úrazom alebo chorobou z povolania

Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky sa uznieslo na tomto zákone:


§ 1

(1) Náhrada za stratu na zárobku prislúchajúca podľa Zákonníka práce, prípadne podľa prvších predpisov1) pracovníkom po skončení pracovnej neschopnosti vzniknutej pracovným úrazom alebo chorobou z povolania sa vzhľadom na zmeny, ktoré nastali vo vývoji mzdovej úrovne, upravuje tak, že sa priemerný zárobok rozhodný pre výpočet tejto náhrady zvyšuje o takto určené percentá:

a) 2 % za každý kalendárny rok nasledujúci po vzniku nároku na túto náhradu do 31. decembra 1989,

b) 5 % za kalendárny rok 1990,

c) 5 % za prvý polrok 1991.

(2) Náhrada podľa odseku 1 písm. a) neprislúcha pracovníkovi za dobu, za ktorú mu na úpravu náhrady za stratu na zárobku

a) vznikol nárok, prípadne nepožiadal o jej určenie podľa nariadenia vlády Československej socialistickej republiky č. 138/1976 Zb. o úprave niektorých náhrad za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti vzniknutej pracovným úrazom alebo chorobou z povolania,

b) vznikol nárok podľa nariadenia vlády Československej socialistickej republiky č. 60/1982 Zb. o úprave niektorých náhrad za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti vzniknutej pracovným úrazom alebo chorobou z povolania.

(3) Úprava podľa odseku 1 sa vykoná na žiadosť pracovníka aj v prípadoch, keď po 31. decembri 1971 mu náhrada za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti neprislúchala, pretože to neumožňovalo ustanovenie § 195 ods. 2 Zákonníka práce.

§ 2

(1) Pre náhradu za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti platia aj po úprave vykonanej podľa § 1 ustanovenia § 195 ods. 2 Zákonníka práce a čl. II bod 7 zákona č. 188/1988 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa Zákonník práce.

(2) Na zvýšenie invalidného, prípadne čiastočného invalidného dôchodku podľa právnych predpisov o sociálnom zabezpečení sa pri úprave náhrady za stratu na zárobku podľa § 1 neprihliada.

(3) Na úpravu náhrady za stratu na zárobku podľa tohto zákona sa vzťahuje Zákonník práce, pokiaľ tento zákon neustanovuje inak.

§ 3

Náhrada za stratu na zárobku upravená podľa tohto zákona prislúcha od 1. júla 1991.


§ 5

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Havel v. r.

Dubček v. r.

Čalfa v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 193 a 195 Zákonníka práce.
§ 112 zákona č. 99/1948 Zb. o národnom poistení.
§ 6 zákona č. 58/1956 Zb. o náhrade škody za pracovné úrazy a o náhrade nákladov liečebnej starostlivosti a dávok nemocenského poistenia a dôchodkového zabezpečenia.
§ 7 a 31 zákona č. 150/1961 Zb. o náhradách pri úrazoch a chorobách z povolania.
§ 8 zákona č. 30/1965 Zb. o odškodňovaní pracovných úrazov a chorôb z povolania.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.