Vyhláška č. 327/2021 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 159/2018 Z. z. o podrobnostiach o vykazovaní preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie a o ročnom zúčtovaní poistného

Platnosť od 27.08.2021
Účinnosť od 01.09.2021

OBSAH

327

VYHLÁŠKA

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

z 20. augusta 2021,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 159/2018 Z. z. o podrobnostiach o vykazovaní preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie a o ročnom zúčtovaní poistného

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 19 ods. 23 a § 20 ods. 6 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po dohode s Ministerstvom financií Slovenskej republiky ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 159/2018 Z. z. o podrobnostiach o vykazovaní preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie a o ročnom zúčtovaní poistného sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 8 ods. 1 písmeno a) znie:

a) celková platba za poistencov štátu podľa § 13 ods. 13 zákona na príslušný kalendárny rok,“.

2. V § 8 ods. 1 sa vypúšťa písmeno f).

3. V § 8 ods. 2 sa vypúšťajú slová „výpočet poistného za poistencov štátu a“.

4. § 8 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

(3) Zúčtovanie preddavkov na poistné podľa odseku 2 je podkladom pre určenie podielu zdravotnej poisťovne na celkovej platbe za poistencov štátu a pre oznámenie o výške podielu jednotlivých zdravotných poisťovní na celkovej platbe za poistencov štátu a o výške vzájomných pohľadávok a záväzkov podľa § 19 ods. 20 zákona. Vzor oznámenia o výške podielu jednotlivých zdravotných poisťovní na celkovej platbe za poistencov štátu a o výške vzájomných pohľadávok a záväzkov je uvedený v prílohe č. 4.“.

5. Príloha č. 3 znie:

„Príloha č. 3 k vyhláške č. 159/2018 Z. z.

VZOR

Oznámenie o ročnom zúčtovaní poistného plateného štátom za rok ... podľa § 19 ods. 19 zákona

“.

6. Vyhláška sa dopĺňa prílohou č. 4, ktorá znie:

„Príloha č. 4 k vyhláške č. 159/2018 Z. z.

VZOR

Oznámenie o výške podielu jednotlivých zdravotných poisťovní na celkovej platbe za poistencov štátu

“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembra 2021.


Vladimír Lengvarský v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.