Zákon č. 286/2021 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 488/2013 Z. z. o diaľničnej známke a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Platnosť od 21.07.2021
Účinnosť od 21.07.2021

286

ZÁKON

z 2. júla 2021,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 488/2013 Z. z. o diaľničnej známke a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 488/2013 Z. z. o diaľničnej známke a o zmene niektorých zákonov v znení zákona č. 387/2015 Z. z., zákona č. 266/2016 Z. z., zákona č. 315/2016 Z. z., zákona č. 106/2018 Z. z., zákona č. 149/2019 Z. z., zákona č. 393/2019 Z. z. a zákona č. 198/2020 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 11 odsek 6 znie:

(6) Pokutu možno uložiť do dvoch rokov odo dňa porušenia povinnosti.“.

2. Za § 16e sa vkladá § 16f, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠16f

Prechodné ustanovenie k úprave účinnej dňom vyhlásenia

Konania o uložení pokuty začaté a právoplatne neskončené pred účinnosťou tohto zákona sa dokončia podľa doterajších predpisov.“.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Zuzana Čaputová v. r.

Boris Kollár v. r.

Eduard Heger v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.