Zákon č. 254/2021 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov

Platnosť od 01.07.2021
Účinnosť od 01.07.2021
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia okrem čl. I bodov 1 až 21, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júla 2021.

OBSAH

254

ZÁKON

z 18. júna 2021,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení zákona č. 667/2004 Z. z., zákona č. 223/2006 Z. z., zákona č. 672/2006 Z. z., zákona č. 609/2007 Z. z., zákona č. 378/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 53/2009 Z. z., zákona č. 482/2009 Z. z., zákona č. 493/2009 Z. z., zákona č. 30/2010 Z. z., zákona č. 492/2010 Z. z., zákona č. 546/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 440/2012 Z. z., zákona č. 212/2013 Z. z., zákona č. 218/2013 Z. z., zákona č. 353/2013 Z. z., zákona č. 323/2014 Z. z., zákona č. 360/2015 Z. z., zákona č. 268/2017 Z. z., zákona č. 352/2018 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 362/2019 Z. z., zákona č. 387/2020 Z. z. a zákona č. 186/2021 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 11 ods. 1 druhej vete sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak odsek 5 neustanovuje inak.“.

2. V § 11 ods. 2 písm. c) treťom bode sa za slová „§ 42 ods. 1 písm. c)“ vkladajú slová „alebo § 46u ods. 15 písm. c)“.

3. V § 11 ods. 2 písmeno d) znie:

d) oprávnená dodávať minerálny olej uvedený v odseku 3 písm. c) konečnému spotrebiteľovi tohto minerálneho oleja na použitie ako palivo alebo inému užívateľskému podniku podľa tohto ustanovenia, alebo osobe podľa § 21, pričom pri dodaní tohto minerálneho oleja týmto užívateľským podnikom

1. konečnému spotrebiteľovi na použitie ako palivo alebo inému užívateľskému podniku podľa tohto ustanovenia, alebo osobe podľa § 21 sa postup pri preprave podľa § 23 neuplatňuje,

2. na použitie ako pohonná látka sa ustanovenie § 42 ods. 1 písm. i) alebo § 46u ods. 15 písm. i) nepoužije a pri dodaní tohto minerálneho oleja na použitie ako pohonná látka vzniká podľa § 12 ods. 2 písm. e) tomuto užívateľskému podniku daňová povinnosť; pri vzniku daňovej povinnosti a podaní daňového priznania postupuje tento užívateľský podnik podľa § 14 ods. 2,“.

4. V § 11 ods. 2 písm. e) sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „pričom pri dodaní tohto minerálneho oleja na použitie ako pohonná látka sa ustanovenie § 42 ods. 1 písm. i) alebo § 46u ods. 15 písm. i) nepoužije a tomuto užívateľskému podniku vzniká podľa § 12 ods. 2 písm. e) daňová povinnosť; pri vzniku daňovej povinnosti a podaní daňového priznania postupuje tento užívateľský podnik podľa § 14 ods. 2.“.

5. V § 11 ods. 5 písmeno d) znie:

d) minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 5 na daňovom území konečným spotrebiteľom tohto minerálneho oleja ako paliva; za konečného spotrebiteľa tohto minerálneho oleja sa považuje aj osoba, ktorá prevádzkuje skladovacie zariadenie, z ktorého dochádza k použitiu minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 5,“.

6. V § 11 ods. 6 písm. a) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to neplatí, ak je žiadateľom o vydanie povolenia na použitie osoba podľa odseku 2 písm. d), ktorá neskladuje minerálny olej uvedený v odseku 3 písm. c),“.

7. V § 11 ods. 6 písm. d) sa slová „konečnému odberateľovi tohto minerálneho oleja v domácnosti ako palivo na výrobu tepla a ohrev teplej úžitkovej vody“ nahrádzajú slovami „odberateľovi, ktorý je konečným spotrebiteľom podľa odseku 5 písm. d),“.

8. V § 11 ods. 14 sa na konci pripája táto veta: „Umiestnenie minerálneho oleja uvedeného v odseku 3 písm. c) v sklade užívateľského podniku podľa odseku 2 písm. d) sa nevyžaduje.“.

9. V § 11 ods. 16 úvodnej vete sa slová „daňovému skladu“ nahrádzajú slovami „prevádzkovateľovi daňového skladu“.

10. V § 12 ods. 1 písm. e) druhom bode sa za slová „oslobodeného od dane“ vkladajú slová „alebo minerálneho oleja uvedeného v § 11 ods. 3 písm. c)“.

11. V § 13 ods. 1 písm. e) druhom bode sa za slová „oslobodený od dane“ vkladajú slová „alebo minerálny olej uvedený v § 11 ods. 3 písm. c)“.

12. V § 21 ods. 2 písm. f) sa slová „konečnému spotrebiteľovi tohto minerálneho oleja v domácnosti ako palivo na výrobu tepla a ohrev teplej úžitkovej vody“ nahrádzajú slovami „odberateľovi, ktorý je konečným spotrebiteľom podľa § 11 ods. 5 písm. d)“.

13. § 21 sa dopĺňa odsekom 12, ktorý znie:

(12) Pri dodaní minerálneho oleja podľa § 6 ods. 5 odberateľovi, ktorý je konečným spotrebiteľom podľa § 11 ods. 5 písm. d), sa postup pri preprave podľa § 23 neuplatňuje.“.

14. V § 23 ods. 1 písm. a) sa za slovo „osobou“ vkladá čiarka a slová „ktorá odoberá minerálny olej uvedený v § 6 ods. 1 písm. f) alebo osobou“.

15. V § 23 ods. 2 úvodnej vete sa za slová „podľa § 10 ods. 1“ vkladajú slová „alebo minerálny olej uvedený v § 6 ods. 5“.

16. V § 23 ods. 2 sa písmeno c) dopĺňa piatym bodom, ktorý znie:

5. minerálny olej uvedený v § 6 ods. 5,“.

17. V § 23 ods. 3 sa za slová „podľa § 10 ods. 1“ vkladajú slová „alebo minerálny olej uvedený v § 6 ods. 5“.

18. V § 29 ods. 4 sa slovo „pokaz“ nahrádza slovom „poukaz“.

19. V § 35 ods. 3 druhá veta znie: „Vydanie minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 5 osobe podľa § 11 ods. 5 písm. d) alebo vydanie tohto minerálneho oleja v tlakových nádobách zodpovedajúcich technickým požiadavkám podľa osobitného predpisu6bab) musí byť doložené identifikačnými údajmi odberateľa tohto minerálneho oleja.“.

20. V § 37 ods. 1 písmeno e) znie:

e) množstvo minerálneho oleja uvedeného v § 11 ods. 3 písm. c), ktoré dodal odberateľovi, ktorý je konečným spotrebiteľom podľa § 11 ods. 5 písm. d),“.

21. V § 37 ods. 1 sa za písmeno e) vkladajú nové písmená f) až h), ktoré znejú:

f) množstvo minerálneho oleja uvedeného v § 11 ods. 3 písm. c), ktoré dodal užívateľskému podniku podľa § 11 ods. 2 písm. d) alebo osobe podľa § 21,

g) množstvo minerálneho oleja uvedeného v § 11 ods. 3 písm. c), ktoré dodal užívateľský podnik podľa § 11 ods. 2 písm. d) na použitie ako pohonná látka,

h) množstvo minerálneho oleja uvedeného v § 11 ods. 3 písm. c), ktoré užívateľský podnik podľa § 11 ods. 2 písm. e) dodal na konečnú spotrebu v tlakových nádobách zodpovedajúcich technickým požiadavkám podľa osobitného predpisu6bab) na použitie ako pohonná látka,“.

Doterajšie písmená f) až j) sa označujú ako písmená i) až m).

22. § 46u sa dopĺňa odsekom 21, ktorý znie:

(21) Povolenie na použitie vydané colným úradom podľa odseku 10 na použitie minerálneho oleja uvedeného v § 11 ods. 3 písm. c) v znení účinnom od 1. júla 2021 sa považuje za povolenie na použitie vydané podľa § 11 v znení účinnom od 1. júla 2021.“.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia okrem čl. I bodov 1 až 21, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júla 2021.


Zuzana Čaputová v. r.

Boris Kollár v. r.

Eduard Heger v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2022, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.