Zákon č. 210/2019 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 286/2009 Z. z. o fluórovaných skleníkových plynoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 359/2007 Z. z. o prevencii a náprave environmentálnych škôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Platnosť od 16.07.2019
Účinnosť od 01.01.2020 do31.12.2021 (za 2 mesiace)
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia okrem čl. I bodov 1 až 4, 6 až 9, 12 až 22, 24, 25, 27 až 29, 31, 33 až 35, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2020, a okrem čl. I bodov 5, 10, 11, 23, 26, 30 a 32, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2022.

210

ZÁKON

z 19. júna 2019,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 286/2009 Z. z. o fluórovaných skleníkových plynoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 359/2007 Z. z. o prevencii a náprave environmentálnych škôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 286/2009 Z. z. o fluórovaných skleníkových plynoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 321/2012 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z. a zákona č. 348/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V poznámke pod čiarou k odkazu 2 sa citácia „Nariadenie Komisie (ES) č. 1494/2007 zo 17. decembra 2007, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 stanovuje forma označenia a dodatočné požiadavky na označovanie výrobkov a zariadení obsahujúcich určité fluórované skleníkové plyny (Ú. v. EÚ L 332, 18. 12. 2007).“ nahrádza citáciou „Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2068 zo 17. novembra 2015, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 517/2014 stanovuje formát označení výrobkov a zariadení obsahujúcich fluórované skleníkové plyny (Ú. v. EÚ L 301, 18. 11. 2015).“.

2. V § 2 písm. c) sa vypúšťa slovo „prevádzka,“.

3. V poznámke pod čiarou k odkazu 9 sa citácia „Čl. 2, 4 až 9 a príloha nariadenia Komisie (ES) č. 303/2008 z 2. apríla 2008, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 ustanovujú minimálne požiadavky a podmienky vzájomného uznávania osvedčení spoločností a zamestnancov v súvislosti so stacionárnymi chladiacimi zariadeniami, klimatizačnými zariadeniami a tepelnými čerpadlami obsahujúcimi určité fluórované skleníkové plyny (Ú. v. EÚ L 92, 3. 4. 2008).“ nahrádza citáciou „Čl. 2 až 6 a príloha I vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2015/2067 zo 17. novembra 2015, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 517/2014 stanovujú minimálne požiadavky a podmienky vzájomného uznávania osvedčení fyzických osôb, pokiaľ ide o stacionárne chladiace zariadenia, klimatizačné zariadenia a tepelné čerpadlá a chladiace jednotky chladiarenských nákladných automobilov a prípojných vozidiel obsahujúce fluórované skleníkové plyny, a osvedčení spoločností, pokiaľ ide o stacionárne chladiace zariadenia, klimatizačné zariadenia a tepelné čerpadlá obsahujúce fluórované skleníkové plyny (Ú. v. EÚ L 301, 18. 11. 2015).“ a citácia „Čl. 3 a 4 nariadenia Komisie (ES) č. 305/2008 z 2. apríla 2008, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 ustanovujú minimálne požiadavky a podmienky vzájomného uznávania udeľovania osvedčení zamestnancom vykonávajúcim zber určitých fluórovaných skleníkových plynov z rozvodní vysokého napätia (Ú. v. EÚ L 92, 3. 4. 2008).“ sa nahrádza citáciou „Čl. 2 a 3 a príloha I vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2015/2066 zo 17. novembra 2015, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 517/2014 stanovujú minimálne požiadavky a podmienky vzájomného uznávania osvedčení fyzických osôb, ktoré vykonávajú inštaláciu, servis, údržbu, opravu alebo vyraďovanie z prevádzky elektrických rozvádzačov obsahujúcich fluórované skleníkové plyny, alebo zhodnocovanie fluórovaných skleníkových plynov zo stacionárnych elektrických rozvádzačov (Ú. v. EÚ L 301, 18. 11. 2015).“.

4. V § 3 ods. 2 sa za slová „Vlastník zariadenia“ vkladá čiarka a slová „ktoré obsahuje fluórované skleníkové plyny v množstve päť ton ekvivalentu CO2 alebo viac a v inej ako penovej forme a je kontrolované na únik,“ a na konci sa pripája táto veta: „Ak vlastník zariadenia neurčí prevádzkovateľa zariadenia, stáva sa prevádzkovateľom zariadenia.“.

6. Poznámka pod čiarou k odkazu 12 znie:

12) Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

7. V § 5 ods. 1 sa za slovo „zariadenia“ vkladá čiarka a slová „ktoré obsahuje fluórované skleníkové plyny v množstve päť ton ekvivalentu CO2 alebo viac a v inej ako penovej forme a je kontrolované na únik podľa osobitného predpisu,14b)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 14b znie:

14b) Čl. 4 nariadenia (EÚ) č. 517/2014.“.

8. V § 5 odsek 2 znie:

(2) Prevádzkovateľ zariadenia podľa odseku 1 je povinný oznámiť príslušnému okresnému úradu údaje o fluórovaných skleníkových plynoch, výrobkoch a zariadeniach každoročne, najneskôr do 31. marca nasledujúceho roku; okresný úrad zasiela tieto údaje Ministerstvu životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) každoročne, najneskôr do 15. mája nasledujúceho roka.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 15a sa vypúšťa.

9. V § 5 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Dovozca, vývozca a distribútor fluórovaných skleníkových plynov vedie evidenciu, ktorá obsahuje

a) množstvo dovezeného, vyvezeného a predaného fluórovaného skleníkového plynu s uvedením dátumu dovozu, vývozu a predaja pre každý druh fluórovaného skleníkového plynu,

b) názov, sídlo a identifikačné číslo dodávateľa a odberateľa fluórovaných skleníkových plynov,

c) číslo certifikátu o odbornej spôsobilosti na nakladanie s fluórovanými skleníkovými plynmi odberateľa.“.

12. V § 6 ods. 3 písm. c), § 6 ods. 5 písm. c), § 6 ods. 9 písm. d) a § 6 ods. 10 písm. d) sa slová „elektronickej forme“ nahrádzajú slovami „elektronickej podobe“.

13. V poznámke pod čiarou k odkazu 20 sa citácia „Čl. 5 ods. 2 nariadenia Komisie (ES) č. 303/2008 (Ú.v. EÚ L 92, 3. 4. 2008).“ nahrádza citáciou „Čl. 4 ods. 2 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2015/2067.“ a citácia „Čl. 4 ods. 2 nariadenia Komisie (ES) č. 305/2008 (Ú. v. EÚ L 92, 3. 4. 2008).“ sa nahrádza citáciou „Čl. 3 ods. 2 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2015/2066.“.

14. V poznámke pod čiarou k odkazu 21 sa citácia „Čl. 8 ods. 2 nariadenia Komisie (ES) č. 303/2008 (Ú. v. EÚ L 92, 3. 4. 2008).“ nahrádza citáciou „Čl. 6 ods. 2 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2015/2067.“.

15. Poznámka pod čiarou k odkazu 22 znie:

22) Čl. 3 ods. 2 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2015/2067.“.

16. V poznámke pod čiarou k odkazu 23 sa citácia „Čl. 10 nariadenia Komisie (ES) č. 303/2008 (Ú.v. EÚ L 92, 3. 4. 2008).“ nahrádza citáciou „Čl. 7 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2015/2067.“ a citácia „Čl. 5 nariadenia Komisie (ES) č. 305/2008 (Ú. v. EÚ L 92, 3. 4. 2008).“ sa nahrádza citáciou „Čl. 4 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2015/2066.“.

17. V § 6 ods. 7 sa vypúšťa tretia veta.

18. V poznámke pod čiarou k odkazu 25 sa citácia „Čl. 11 nariadenia Komisie (ES) č. 303/2008 (Ú. v. EÚ L 92, 3.4.2008).“ nahrádza citáciou „Čl. 8 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2015/2067.“ a citácia „Čl. 6 nariadenia Komisie (ES) č. 305/2008 (Ú. v. EÚ L 92, 3. 4. 2008).“ sa nahrádza citáciou „Čl. 5 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2015/2066.“.

19. Poznámky pod čiarou k odkazom 27 a 28 znejú:

27) Čl. 3 ods. 2 písm. a) a b) vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2015/2067.

28) Čl. 3 ods. 2 písm. c) a d) vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2015/2067.“.

20. V poznámke pod čiarou k odkazu 31 sa citácia „Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 576/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na tlakové zariadenie a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 400/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na ostatné určené výrobky v znení neskorších predpisov v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 329/2003 Z. z.“ nahrádza citáciou „Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 1/2016 Z. z. o sprístupňovaní tlakových zariadení na trhu.“.

21. Za § 6 sa vkladajú § 6a a 6b, ktoré vrátane nadpisov znejú:

㤠6a

Hodnotiaci orgán

(1) Hodnotiaci orgán vykonáva činnosť na základe poverenia, ktoré vydáva ministerstvo. Ministerstvo vydá poverenie na vykonávanie činnosti hodnotiaceho orgánu, ak žiadateľ spĺňa podmienky ustanovené týmto zákonom a osobitným predpisom.32a)

(2) Žiadosť o vydanie poverenia podľa odseku 1 obsahuje

a) názov, sídlo a identifikačné číslo žiadateľa,

b) učebné texty na teoretickú výučbu a praktickú výučbu,

c) návrh skúšobného poriadku,

d) kompletný zoznam skúšobných otázok,

e) zoznam technického vybavenia a prístrojového vybavenia na praktickú časť výučby a praktickú časť skúšky vrátane fotodokumentácie,

f) vzor osvedčenia o odborných znalostiach,

g) návrh zoznamu osôb vykonávajúcich teoretickú výučbu a praktickú výučbu vrátane ich profesijných životopisov,

h) návrh zoznamu členov skúšobnej komisie.

(3) Hodnotiaci orgán je povinný

a) postupovať pri svojej činnosti podľa osobitného predpisu32a) a v súlade so skúšobným poriadkom schváleným ministerstvom,

b) uchovávať záznamy o výsledkoch teoretickej skúšky a praktickej skúšky najmenej päť rokov,

c) zverejňovať na svojom webovom sídle aspoň jeden mesiac pred konaním výučby a skúšky informácie o dátume a mieste konania výučby a skúšky,

d) zabezpečiť preškolenie odborne spôsobilých osôb pri zásadnej zmene právnych predpisov týkajúcich sa nakladania s fluórovanými skleníkovými plynmi,

e) oznámiť do 30 dní ministerstvu zmenu identifikačných údajov a údajov podľa odseku 2,

f) predložiť na vyžiadanie orgánom štátneho dozoru úplnú a pravdivú dokumentáciu a informácie súvisiace s jeho činnosťou a poskytnúť evidenciu o vykonaných skúškach a ich výsledkoch.

(4) Ministerstvo zmení vydané poverenie, ak dôjde k zmene, ktorá môže ovplyvniť činnosť hodnotiaceho orgánu, alebo dôjde k zmene podmienok na vydanie poverenia.

(5) Ministerstvo zruší vydané poverenie, ak dôjde k porušeniu povinností uvedených v odseku 3 písm. a) alebo opakovanému porušeniu iných povinností ustanovených týmto zákonom.

(6) Poverenie zaniká dňom

a) zániku právnickej osoby,

b) zániku živnostenského oprávnenia,

c) zrušenia poverenia ministerstvom,

d) doručenia oznámenia hodnotiaceho orgánu o ukončení jeho činnosti ministerstvu.

§ 6b

Certifikačný orgán

(1) Certifikačný orgán vykonáva činnosť na základe poverenia, ktoré vydáva ministerstvo. Ministerstvo vydá poverenie na vykonávanie činnosti certifikačného orgánu, ak žiadateľ spĺňa podmienky ustanovené týmto zákonom a osobitným predpisom.32a)

(2) Žiadosť o vydanie poverenia podľa odseku 1 obsahuje

a) názov, sídlo a identifikačné číslo žiadateľa,

b) certifikačný program a postupy súvisiace s udeľovaním certifikátov o odbornej spôsobilosti,

c) vzor certifikátu o odbornej spôsobilosti,

d) návrh zodpovedného zástupcu certifikačného orgánu, ktorý bude oprávnený podpisovať certifikát o odbornej spôsobilosti.

(3) Certifikačný orgán vedie zoznam fyzických osôb, ktoré získali osvedčenie o odborných znalostiach, a zoznam fyzických osôb podnikateľov a právnických osôb, ktoré získali certifikát o odbornej spôsobilosti vydaný certifikačným orgánom, a zverejňuje ich na svojom webovom sídle. Zoznam fyzických osôb, ktoré získali osvedčenie o odborných znalostiach, sa zverejňuje v rozsahu titul, meno, priezvisko a číslo osvedčenia o odborných znalostiach. Certifikačný orgán zapíše do zoznamu aj osobu certifikovanú v inom členskom štáte Európskej únie, ktorá o to požiada a predloží kópiu certifikátu.

(4) Certifikačný orgán je povinný

a) postupovať pri svojej činnosti podľa osobitného predpisu32a) a vydávať certifikáty o odbornej spôsobilosti podľa tohto zákona a osobitného predpisu,32a)

b) zaslať na základe žiadosti ministerstva v požadovanom formáte ministerstvu údaje, ktoré mu oznámila odborne spôsobilá osoba podľa § 5 ods. 6,

c) oznámiť do 30 dní ministerstvu zmenu údajov podľa odseku 2,

d) predložiť na vyžiadanie orgánom štátneho dozoru úplnú a pravdivú dokumentáciu a informácie súvisiace s jeho činnosťou a predložiť evidenciu o vydaných certifikátoch o odbornej spôsobilosti.

(5) Ministerstvo zmení vydané poverenie, ak dôjde k zmene, ktorá môže ovplyvniť činnosť certifikačného orgánu, alebo dôjde k zmene podmienok na vydanie poverenia.

(6) Ministerstvo zruší vydané poverenie, ak dôjde k porušeniu povinností uvedených v odseku 4 písm. a) alebo opakovanému porušeniu iných povinností ustanovených týmto zákonom.

(7) Poverenie zaniká dňom

a) zániku právnickej osoby,

b) zániku živnostenského oprávnenia,

c) zrušenia poverenia ministerstvom,

d) doručenia oznámenia certifikačného orgánu o ukončení jeho činnosti ministerstvu.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 32a znie:

32a) Nariadenie Komisie (ES) č. 304/2008.
Nariadenie Komisie (ES) č. 306/2008.
Nariadenie Komisie (ES) č. 307/2008.
Vykonávacie nariadenie (EÚ) 2015/2066.
Vykonávacie nariadenie (EÚ) 2015/2067.“.

22. V poznámke pod čiarou k odkazu 34 sa citácia „Nariadenie Komisie (ES) č. 1494/2007 (Ú. v. EÚ L 332, 18. 12. 2007).“ nahrádza citáciou „Vykonávacie nariadenie (EÚ) 2015/2068.“.

24. V § 9 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:

b) vykonáva hlavný štátny dozor vo veciach dodržiavania povinností hodnotiaceho orgánu a certifikačného orgánu podľa osobitného predpisu,35)“.

Doterajšie písmená b) až d) sa označujú ako písmená c) až e).

25. § 9 sa dopĺňa písmenom f), ktoré znie:

f) vydáva, mení a ruší poverenia vydané pre hodnotiaci orgán a certifikačný orgán.“.

27. V § 11 odsek 1 znie:

(1) Inšpekcia vykonáva odborný štátny dozor vo veciach nakladania s fluórovanými skleníkovými plynmi, výrobkami a zariadeniami, vo veciach dodržiavania povinností prevádzkovateľa zariadenia a vo veciach dodržiavania povinností hodnotiaceho orgánu a certifikačného orgánu. Pri výkone štátneho dozoru inšpekcia postupuje podľa základných pravidiel kontrolnej činnosti v štátnej správe35) a je oprávnená vykonávať potrebné zisťovania, požadovať potrebné údaje, vysvetlenia, informácie, podklady a nazerať do príslušných dokladov, ktoré súvisia s nakladaním s fluórovanými skleníkovými plynmi, výrobkami a zariadeniami. Pri výkone štátneho dozoru a hodnotení zistených skutočností inšpekcia vychádza aj z registra prevádzkovateľov zariadení, ktoré obsahujú fluórované skleníkové plyny.“.

28. V § 12 písmeno o) znie:

o) nepožiada Európsku komisiu o pridelenie kvóty prostredníctvom elektronického registra kvót podľa § 14 ods. 3, prekročí kvótu na uvedenie fluórovaných uhľovodíkov37c) na trh, ktorá mu bola pridelená podľa osobitného predpisu,37d) alebo vyrobí alebo dovezie fluórované uhľovodíky bez pridelenej kvóty,“.

29. § 12 sa dopĺňa písmenom q), ktoré znie:

q) nesplní povinnosť podľa § 6a ods. 1 a 3 a § 6b ods. 1, 3 a 4.“.

31. V § 13 ods. 2 písmená a) až c) znejú:

a) od 300 eur do 7 000 eur za správne delikty uvedené v § 12 písm. b), c), e), f), p) alebo v písm. q),

b) od 300 eur do 34 000 eur za správne delikty uvedené v § 12 písm. d), h), i), j), k), l), m) alebo v písm. o),

c) od 5 000 eur do 99 600 eur za správne delikty uvedené v § 12 písm. a), g) alebo v písm. n).“.

33. § 13 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:

(7) Na konanie o uložení pokuty sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.“.

34. § 14 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

(3) Výrobca a dovozca fluórovaných uhľovodíkov37c) je povinný každoročne požiadať Európsku komisiu o pridelenie kvóty na uvádzanie fluórovaných uhľovodíkov na trh na nasledujúci rok prostredníctvom elektronického registra kvót, ktorý na tento účel zriadila Európska komisia, a zabezpečiť, aby množstvo fluórovaných uhľovodíkov, ktoré uvádza na trh, nepresiahlo pridelenú kvótu.“.

35. Za § 15b sa vkladá § 15c, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠15c

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2020

(1) Konanie o uložení pokuty začaté a právoplatne neukončené do 31. decembra 2019 sa dokončí podľa predpisov účinných do 31. decembra 2019.

(2) Poverenia pre hodnotiaci orgán a certifikačný orgán vydané ministerstvom podľa predpisov účinných do 31. decembra 2019 ostávajú v platnosti.

(3) Podľa § 5, 12 a 13 sa postupuje do 31. decembra 2021.“.

Čl. II

Zákon č. 359/2007 Z. z. o prevencii a náprave environmentálnych škôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 515/2008 Z. z., zákona č. 258/2011 Z. z., zákona č. 39/2013 Z. z. a zákona č. 180/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. § 3 sa dopĺňa odsekmi 7 až 9, ktoré znejú:

(7) Ak prevádzkovateľ nesplní povinnosti podľa § 4 ods. 1 alebo § 5 ods. 1 písm. b) a c), je povinný po predchádzajúcej výzve umožniť vstup na nehnuteľnosť alebo umiestnenie technologických zariadení alebo iných technických prostriedkov na tejto nehnuteľnosti príslušnému orgánu, ktorý prijíma a vykonáva preventívne opatrenia podľa § 4 ods. 3 písm. c) alebo nápravné opatrenia podľa § 5 ods. 3 písm. c), alebo ním poverenej osobe podľa § 4 ods. 4.

(8) Umožniť vstup na nehnuteľnosť na účel prijatia a vykonania preventívnych opatrení alebo nápravných opatrení prevádzkovateľom, príslušným orgánom alebo ním poverenou osobou sa vzťahuje aj na vlastníka, správcu alebo nájomcu nehnuteľnosti, na ktorej majú byť prijaté a vykonané tieto preventívne opatrenia alebo nápravné opatrenia.

(9) Ak prevádzkovateľ, vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti, na ktorej majú byť prijaté alebo vykonané preventívne opatrenia alebo nápravné opatrenia, neumožní vstup na nehnuteľnosť podľa odseku 7 alebo 8, sú príslušný orgán, ním poverená osoba alebo prevádzkovateľ za účasti príslušného orgánu oprávnení voľne a kedykoľvek vstupovať na nehnuteľnosť, do prevádzkových priestorov, stavieb, zariadení a iných priestorov prevádzkovateľa v spolupráci s orgánom Policajného zboru.“.

2. V § 4 ods. 3 písm. c) úvodnej vete sa vypúšťa slovo „sám“.

3. § 4 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

(4) Preventívne opatrenia podľa odseku 3 písm. c) a nápravné opatrenia podľa § 5 ods. 3 písm. c) môže príslušný orgán prijať a vykonať sám alebo prostredníctvom poverenej osoby.“.

4. V § 21 sa odsek 4 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

d) v sprievode povereného zamestnanca prevádzkovateľa a v súlade s pokynmi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci prevádzkovateľa platnými pre jeho pracoviská a priestory voľne a kedykoľvek vstupovať na nehnuteľnosti, do prevádzkových priestorov, stavieb, zariadení a iných priestorov prevádzkovateľa; ak prevádzkovateľ bezodkladne nezabezpečí povereného zamestnanca, ktorý má poskytnúť súčinnosť zamestnancovi orgánu štátnej správy, je zamestnanec orgánu štátnej správy oprávnený voľne a kedykoľvek vstupovať na pozemky, do prevádzkových priestorov, stavieb, zariadení a iných priestorov prevádzkovateľa v súčinnosti s orgánom Policajného zboru.“.

5. V § 21 sa odsek 5 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:

c) bezodkladne zabezpečiť povereného zamestnanca, ktorý poskytne súčinnosť zamestnancovi orgánu štátnej správy vykonávajúcemu štátny dozor.“.


Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia okrem čl. I bodov 1 až 4, 6 až 9, 12 až 22, 24, 25, 27 až 29, 31, 33 až 35, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2020, a okrem čl. I bodov 5, 10, 11, 23, 26, 30 a 32, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2022.


Zuzana Čaputová v. r.

Andrej Danko v. r .

Peter Pellegrini v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.