Výsledky vyhľadávania v Zbierke zákonov SR: 393 výsledkov k 10. 4. 2020
...
Rozbaliť74/2020 Z. z. - Novela zákonov v pôsobnosti Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19
Rozbaliť384/2018 Z. z. - Oznámenie o zmene výnosu, ktorým sa vydáva národný zoznam území európskeho významu
Rozbaliť305/2018 Z. z. - Zákon o chránených oblastiach prirodzenej akumulácie vôd
Rozbaliť284/2018 Z. z. - Novela zákona o vnútrozemskej plavbe
Rozbaliť216/2018 Z. z. - Zákon o rybárstve
Rozbaliť251/2017 Z. z. - Vyhláška, ktorou sa ustanovujú ochranné pásma prírodného liečivého zdroja v Červenom Kláštore
Rozbaliť69/2016 Z. z. - Nariadenie vlády, ktorým sa vyhlasuje Národný park Slovenský raj, jeho zóny a ochranné pásmo
Rozbaliť6/2016 Z. z. - Nariadenie vlády, ktorým sa vyhlasuje prírodná rezervácia Borsukov vrch
Rozbaliť195/2016 Z. z. - Vyhláška na technické požiadavky a podmienky prevádzkovania stacionárnych zdrojov znečisťovania
Rozbaliť181/2016 Z. z. - Vyhláška, ktorou sa ustanovujú ochranné pásma prírodného liečivého zdroja v Oravskej Polhore
Rozbaliť151/2016 Z. z. - Vyhláška o agrochemickom skúšaní pôd a o skladovaní a používaní hnojív
Rozbaliť119/2016 Z. z. - Vyhláška o výkone dohľadu nad vodnými stavbami a o výkone dozoru
Rozbaliť37/2014 Z. z. - Zákon o Dobrovoľnej požiarnej ochrane SR a o zmene niektorých zákonov
Rozbaliť434/2012 Z. z. - Vyhláška o vyhlásení Chráneného vtáčieho územia Levočské vrchy
Rozbaliť186/2012 Z. z. - Nariadenie o prehodnocovaní autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín
Rozbaliť33/2012 Z. z. - Vyhláška o hodnotení jadrovej bezpečnosti jadrových zariadení
Rozbaliť492/2011 Z. z. - Vyhláška o odbornom vzdelávaní v oblasti prípravkov na ochranu rastlín
Rozbaliť491/2011 Z. z. - Vyhláška o vedení záznamov o prípravkoch na ochranu rastlín
Rozbaliť490/2011 Z. z. - Vyhláška o podmienkach, požiadavkách a postupoch na uplatnenie ustanovení o leteckej aplikácii
Rozbaliť489/2011 Z. z. - Vyhláška o podmienkach a postupoch pri evidencii a kontrolách aplikačných zariadení
...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené