Vyhláška č. 88/2015 Z. z.Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje rozsah hodnotenia, spôsob výpočtu a hodnoty energetickej účinnosti zdrojov a rozvodov energie

Čiastka 29/2015
Platnosť od 29.04.2015
Účinnosť od 01.01.2016
Redakčná poznámka

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. mája 2015 okrem § 3, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2016.

88

VYHLÁŠKA

Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

z 13. apríla 2015,

ktorou sa ustanovuje rozsah hodnotenia, spôsob výpočtu a hodnoty energetickej účinnosti zdrojov a rozvodov energie

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 31 ods. 1 písm. c) zákona č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:


§ 1

Táto vyhláška upravuje

a) spôsob výpočtu energetickej účinnosti premeny energie a hodnoty energetickej účinnosti premeny energie a

b) rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti prenosu a distribúcie elektriny, energetickej náročnosti prepravy a distribúcie plynu a prepravy pohonných látok a ropy, energetickej účinnosti rozvodu tepla a energetickej náročnosti prevádzky verejného vodovodu a prevádzky verejnej kanalizácie.

§ 2

Energetická účinnosť premeny energie sa určí pri štandardných podmienkach okolia, ktorými sú teplota 15 oC, tlak 1,013 bar a relatívna vlhkosť 60 %, pre prevádzkované zariadenia na

a) výrobu elektriny ako množstvo elektriny vyrobenej za kalendárny rok, merané na svorkách generátora, delené súčinom výhrevnosti a množstva paliva použitého na jej výrobu,

b) výrobu tepla ako množstvo využiteľného tepla vyrobeného za kalendárny rok, meraného na výstupe zariadenia na výrobu tepla, delené súčinom výhrevnosti a množstva paliva použitého na jeho výrobu,

c) kombinovanú výrobu elektriny a tepla ako súčet množstva elektriny vyrobenej za kalendárny rok, meranej na svorkách generátora, a množstva využiteľného tepla vyrobeného za kalendárny rok, meraného na výstupe zariadenia, delený súčinom výhrevnosti a množstva paliva použitého na ich výrobu; využiteľným teplom sa na účely tejto vyhlášky rozumie teplo určené na vykurovanie vrátane vykurovania budov výrobcu elektriny alebo výrobcu tepla, prípravu teplej vody a technologické účely okrem tepla potrebného na výrobu tepla alebo výrobu elektriny v zariadení, pre ktoré sa ustanovuje účinnosť premeny energie.

§ 3

(1) Hodnoty energetickej účinnosti premeny energie pre zariadenia na

a) výrobu elektriny1) sú uvedené v prílohe č. 1,

b) výrobu tepla2) sú uvedené v prílohe č. 2,

c) kombinovanú výrobu elektriny a tepla3) sú uvedené v prílohe č. 3.

(2) Pre zariadenia podľa odseku 1 písm. a) a c) poskytujúce podporné služby4) a dodávku regulačnej elektriny5) sa hodnota energetickej účinnosti premeny energie môže znížiť najviac o rozdiel hodnoty energetickej účinnosti premeny energie dosahovanej v režime dodávky bez podporných služieb a v režime dodávky s podpornými službami; rozdiel hodnoty musí byť potvrdený energetickým auditom.

(3) Pre zariadenia podľa odseku 1 prevádzkované menej ako 200 hodín ročne sa hodnota energetickej účinnosti premeny energie môže znížiť najviac o 50 %.

(4) Ak sa pri premene energie v zariadeniach podľa odseku 1 využívajú viaceré palivá, energetická účinnosť premeny energie sa určí váženým priemerom podľa percentuálneho podielu jednotlivých palív.

§ 4

Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti

a) prenosu elektriny je uvedený v prílohe č. 4,

b) distribúcie elektriny je uvedený v prílohe č. 5.

§ 5

Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej náročnosti

a) prepravy a distribúcie plynu je uvedený v prílohách č. 6 a 7,

b) prepravy pohonných látok a ropy je uvedený v prílohách č. 8 a 9.

§ 6

Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti rozvodu tepla je uvedený v prílohe č. 10.

§ 7

Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej náročnosti

a) prevádzky verejného vodovodu je uvedený v prílohe č. 11,

b) prevádzky verejnej kanalizácie je uvedený v prílohe č. 12.


§ 8

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. mája 2015 okrem § 3, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2016.


Pavol Pavlis v. r.


Príloha č. 1 k vyhláške č. 88/2015 Z. z.

HODNOTY ENERGETICKEJ ÚČINNOSTI PREMENY ENERGIE PRE ZARIADENIA NA VÝROBU ELEKTRINY

Zariadenia na výrobu elektrinyPalivoElektrický výkonRok uvedenia zariadenia do prevádzky
do 19981998 – 20122013 – 2015od 2016
účinnosť [%]
[MW]prevádzkováprevádzkovágarantovaná
rekonštruovanénovérekonštruovanénové
spaľovacia turbína s kombinovaným cyklom vrátane prídavného spaľovacieho zariadenia alebo pomocného spaľovacieho zariadeniazemný plyndo 10045474949505455
od 100 vrátane do 25047495151525657
od 250 vrátane do 50048505252535758
500 a viac49515353545859
spaľovacia turbínazemný plyndo 528282929293232
5 a viac30303131313434
spaľovacie zariadenie a kondenzačná parná turbínačierne uhliedo 1536363838384040
od 15 vrátane do 5038384040404242
50 a viac39394141414343
hnedé uhliedo 1535353737373939
od 15 vrátane do 5037373939394141
50 a viac38384040404242
zemný plyndo 1038384040404242
od 10 vrátane do 3540404242424444
35 a viac41414343434545
ťažký vykurovací olejdo 1536363838384040
od 15 vrátane do 5038384040404242
50 a viac39394141414343
priemyselné plynydo 1536363838384040
od 15 vrátane do 5038384040404242
50 a viac39394141414343
priemyselné kvapaliny (lúhy)do 1034343636363838
od 10 vrátane do 3536363838384040
35 a viac37373939394141
pevná biomasado 1034343636363838
od 10 vrátane do 3536363838384040
35 a viac37373939394141
zdroj tepla a kondenzačná parná turbínajadrodo 50031313232333233
od 500 vrátane do 100031313232333233
1000 a viac31313232333233
teplo z priemyselných procesovdo 1036363636363838
od 10 vrátane do 3536363636363838
35 a viac36363636363838
spaľovací motorzemný plyndo 0,0529292929293131
od 0,05 vrátane do 131313131313333
1 a viac34343434343636
bioplyndo 0,0528282828283030
od 0,05 vrátane do 130303030303232
1 a viac33333333333535
kvapalné palivo z katalyticky spracovaného odpadudo 0,0528282828283030
od 0,05 vrátane do 130303030303232
1 a viac33333333333535

Príloha č. 2 k vyhláške č. 88/2015 Z. z.

HODNOTY ENERGETICKEJ ÚČINNOSTI PREMENY ENERGIE PRE ZARIADENIA NA VÝROBU TEPLA

Zariadenia na výrobu teplaPalivoTepelný výkonRok uvedenia zariadenia do prevádzky
do 20092009 – 20122013 – 2015od 2016
účinnosť [%]
[MW]prevádzkováprevádzkovágarantovaná
rekonštruovanénovérekonštruovanénové
kotol na plynné palivo štandardný s atmosférickým horákomzemný plyn, biometán a skvapalnené uhľovodíkové palivádo 0,18787888991
od 0,1 vrátane do 0,58787888991
0,5 a viac8888899092
kotol na plynné palivo štandardný s pretlakovým horákomzemný plyn, biometán a skvapalnené uhľovodíkové palivádo 0,187878888899091
od 0,1 vrátane do 0,587878888899091
od 0,5 vrátane do 3,088888989909192
od 3,0 vrátane do 6,088888989909192
od 6,0 vrátane do 20,089899090919293
20,0 a viac89899090919293
bioplyndo 0,176767878808082
od 0,1 vrátane do 0,578788080828284
od 0,5 vrátane do 3,079798181828384
3,0 a viac80808282838485
priemyselné plyny> 078788080818283
kotol na plynné palivo nízkoteplotný s atmosférickým horákomzemný plyn, biometán a skvapalnené uhľovodíkové palivádo 0,18790919193
od 0,1 vrátane do 0,58791929294
0,5 a viac8892939395
kotol na plynné palivo nízkoteplotný s pretlakovým horákomzemný plyn, biometán a skvapalnené uhľovodíkové palivádo 0,187909090919293
od 0,1 vrátane do 0,587909090919293
od 0,5 vrátane do 3,088909090919293
od 3,0 vrátane do 6,088909090919293
od 6,0 vrátane do 20,089909090919293
20,0 a viac89909090919293
kotol na plynné palivo kondenzačný s atmosférickým horákomzemný plyn, biometán a skvapalnené uhľovodíkové palivádo 0,19294949496
od 0,1 vrátane do 0,59395959597
0,5 a viac9496969698
kotol na plynné palivo kondenzačný s pretlakovým horákomzemný plyn, biometán a skvapalnené uhľovodíkové palivádo 0,19295959597
od 0,1 vrátane do 0,593969696969898
0,5 a viac94979797979999
kotol na využitie tepla z priemyselných procesovteplo z výrobných procesov s teplotou nad 380 °C> 07072
kotol na kvapalné palivo s atmosférickým horákomľahký vykurovací olejdo 0,18080838385
od 0,1 vrátane do 0,58282858587
0,5 a viac8383868688
kotol na kvapalné palivo s pretlakovým horákomľahký vykurovací olejdo 0,18080878587
od 0,1 vrátane do 0,582828585878789
od 0,5 vrátane do 3,083838686888890
od 3,0 vrátane do 6,084848787898991
od 6,0 vrátane do 20,085858888909092
20,0 a viac86868989919193
ťažký vykurovací olejdo 378788080828284
od 3,0 vrátane do 6,082828484868688
od 6,0 vrátane do 20,083838585878789
20,0 a viac85858787898991
priemyselné kvapaliny (lúhy)do 2066666767686970
20,0 a viac68686969707172
kvapalné palivo z katalyticky spracovaného odpadudo 0,582828383858587
0,5 a viac83838484868688
kotol na pevné palivo s pevným roštomčierne uhliedo 0,169697676797881
od 0,1 vrátane do 0,570707878808082
0,5 a viac72727979828184
koksdo 0,170707676807882
od 0,1 vrátane do 0,572727878828084
0,5 a viac73738080838285
briketydo 0,168687676797881
od 0,1 vrátane do 0,569697878808082
0,5 a viac70708080828284
hnedé uhliedo 0,167677474777679
od 0,1 vrátane do 0,568687575787780
0,5 a viac69697676797881
biomasado 0,168687575787780
od 0,1 vrátane do 0,569697676797881
0,5 a viac70707777807982
kotol na pevné palivo s pohyblivým roštomčierne uhliedo 0,570707777817983
od 0,5 vrátane do 3,072727878828084
od 3,0 vrátane do 10,075758080838285
10,0 a viac78788181848386
hnedé uhliedo 0,568687373787580
od 0,5 vrátane do 3,069697676797881
od 3,0 vrátane do 10,071717878818083
10,0 a viac72728080828284
biomasado 0,569697575797781
od 0,5 vrátane do 3,070707777807982
od 3,0 vrátane do 10,072728080828284
10,0 a viac75758181838385
kotol na pevné palivo s práškovým horákom
– granulačný
čierne uhliedo 1582828383848586
od 15 vrátane do 5083838484858687
50 a viac84848484858687
hnedé uhliedo 1581818282838485
od 15 vrátane do 5082828383848586
50 a viac83838383848586
kotol na pevné palivo s práškovým horákom
– výtavné ohnisko
čierne uhliedo 1581818282838485
od 15 vrátane do 5082828383848586
50 a viac83838383848586
hnedé uhliedo 1580808181828384
od 15 vrátane do 5081818282838485
50 a viac82828282838485
kotol na pevné palivo s práškovým horákom
– cyklónové ohnisko
čierne uhliedo 1582828383848586
od 15 vrátane do 5083838484858687
50 a viac84848484858687
hnedé uhliedo 1581818282838485
od 15 vrátane do 5082828383848586
50 a viac83838383848586
kotol na pevné palivo
– fluidné spaľovanie
čierne uhliedo 1583838484858687
od 15 vrátane do 5084848585868788
50 a viac85858585868788
hnedé uhliedo 1582828383848586
od 15 vrátane do 5083838484858687
50 a viac84848484858687
biomasado 1581818282838485
od 15 vrátane do 5082828383848586
50 a viac83838383848586

Príloha č. 3 k vyhláške č. 88/2015 Z. z.

HODNOTY ENERGETICKEJ ÚČINNOSTI PREMENY ENERGIE PRE ZARIADENIA KOMBINOVANEJ VÝROBY ELEKTRINY A TEPLA

Zariadenia kombinovanej výroby elektriny a teplaPalivoElektrický výkonRok uvedenia zariadenia do prevádzky
do 19981998 – 20122013 – 2015od 2016
účinnosť [%]
[MW]prevádzkováprevádzkovágarantovaná
rekonštruovanénovérekonštruovanénové
spaľovacia turbína s kombinovaným cyklomzemný plyndo 10070727373747475
od 100 vrátane do 25071737474757576
od 250 vrátane do 50072747575767677
500 a viac73757676777778
spaľovacia turbína s kombinovaným cyklom vrátane prídavného spaľovacieho zariadenia a pomocného spaľovacieho zariadeniazemný plyndo 10072747575767677
od 100 vrátane do 25073757676777778
od 250 vrátane do 50074767777787879
500 a viac75777878797980
spaľovacia turbína s regeneráciou teplazemný plyndo 570727373747475
5 a viac71737474757576
spaľovacia turbína s regeneráciou tepla vrátane prídavného spaľovacieho zariadenia a pomocného spaľovacieho zariadeniazemný plyndo 572747575767677
5 a viac73757676777778
spaľovacie zariadenie a protitlaková parná turbínačierne uhliedo 1073747474747575
od 10 vrátane do 3575767676767777
35 a viac76777777777878
hnedé uhliedo 1071727272727373
od 10 vrátane do 3573747474747575
35 a viac74757575757676
zemný plyndo 1075767676767777
od 10 vrátane do 3577787878787979
35 a viac78797979798080
ťažký vykurovací olejdo 1074757575757676
od 10 vrátane do 3576777777777878
35 a viac77787878787979
komunálny odpaddo 1050515151525253
10 a viac52535353545455
priemyselné plynydo 1072737474757576
od 10 vrátane do 3574757676777778
35 a viac75767777787879
priemyselné kvapaliny (lúhy)do 1069707171727273
od 10 vrátane do 3571727373747475
35 a viac72737474757576
pevná biomasado 1070717171717272
od 10 vrátane do 3572737373737474
35 a viac73747474747575
zdroj tepla s kondenzačnou parnou turbínou s odberom paryjadrodo 50031313232333233
od 500 vrátane do 100031313232333233
1000 a viac31313232333233
teplo z priemyselných procesovdo 1038383838384040
od 10 vrátane do 3538383838384040
35 a viac38383838384040
spaľovací motorzemný plyndo 0,0565656565656969
od 0,05 vrátane do 1,068686868687373
1,0 a viac70707070707676
bioplyn a skladkový plyndo 0,0564646464646868
od 0,05 vrátane do 1,067676767677272
1,0 a viac69696969697575
kvapalné palivo z katalyticky spracovaného odpadudo 0,0564646464646868
od 0,05 vrátane do 1,067676767677272
1,0 a viac69696969697575
spaľovacie zariadenie a Rankinov organický cykluspevná biomasado 1,070717171717272
od 1,0 a viac71727272727373
Rankinov organický cyklusteplo z priemyselných procesovdo 1,065666666666767
od 1,0 a viac66676767676868

Príloha č. 4 k vyhláške č. 88/2015 Z. z.

Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti prenosu elektriny

Obchodné meno prevádzkovateľa prenosovej sústavy:

Sídlo:

IČO:

Rozsah hodnotenia

Energetická účinnosť prenosu elektriny sa hodnotí na základe ročných bilančných údajov v rozsahu podľa tabuľky:

RokMnožstvo elektriny na vstupe do prenosovej sústavyStraty elektriny pri prenoseVlastná spotreba elektriny pri prenoseEnergetická účinnosť prenosuKomentár
MWhMWhMWh%

V komentári prevádzkovateľ prenosovej sústavy uvedie všetky relevantné prevádzkové okolnosti, ktoré v hodnotenom období vplývali na energetickú účinnosť prenosu elektriny.

Spôsob výpočtu

Energetická účinnosť prenosu elektriny sa vypočíta z bilančných údajov podľa vzorca:

vzorec 01

kde

hp – účinnosť prenosu elektriny vyjadrená v percentách,

Es – straty elektriny pri prenose vyjadrené v MWh,

Evs – vlastná spotreba elektriny pri prenose vyjadrená v MWh,

Ev – množstvo elektriny na vstupe do prenosovej sústavy vyjadrené v MWh.

Príloha č. 5 k vyhláške č. 88/2015 Z. z.

Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti distribúcie elektriny

Obchodné meno prevádzkovateľa distribučnej sústavy:

Sídlo:

IČO:

Rozsah hodnotenia

Energetická účinnosť distribúcie elektriny sa hodnotí na základe ročných bilančných údajov za príslušnú distribučnú sústavu v rozsahu podľa tabuľky:

RokMnožstvo elektriny na vstupe do distribučnej sústavyStraty elektriny pri distribúciiVlastná spotreba elektriny pri distribúciiEnergetická účinnosť distribúcieKomentár
MWhMWhMWh%

V komentári prevádzkovateľ distribučnej sústavy uvedie všetky relevantné prevádzkové okolnosti, ktoré v hodnotenom období vplývali na energetickú účinnosť distribúcie elektriny.

Spôsob výpočtu

Energetická účinnosť distribúcie elektriny sa vypočíta z bilančných údajov podľa vzorca:

vzorec 02

kde

hd – účinnosť distribúcie elektriny vyjadrená v percentách,

Es – straty elektriny pri distribúcii vyjadrené v MWh,

Evs – vlastná spotreba elektriny pri distribúcii vyjadrená v MWh,

Ev – množstvo elektriny na vstupe do distribučnej sústavy vyjadrené v MWh.

Príloha č. 6 k vyhláške č. 88/2015 Z. z.

Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej náročnosti prepravy plynu

Obchodné meno prevádzkovateľa prepravnej siete:

Sídlo:

IČO:

Rozsah hodnotenia

Energetická náročnosť prepravy plynu sa hodnotí na základe ročných bilančných údajov za prepravnú sieť v rozsahu podľa tabuľky:

RokMnožstvo energie spotrebovanej na prepravu plynuMnožstvo prepraveného plynuEnergetická náročnosť prepravy plynuKomentár
Spotreba plynu na prepravu plynu a prevádzku prepravnej sieteSpotreba elektriny na prepravu plynu a prevádzku prepravnej sieteSPOLU
MWhMWhMWhMWhMWh/MWh

V komentári prevádzkovateľ prepravnej siete uvedie všetky relevantné prevádzkové okolnosti, ktoré v hodnotenom období vplývali na energetickú náročnosť prepravy plynu.

Spôsob výpočtu

Energetická náročnosť prepravy plynu sa vypočíta z bilančných údajov podľa vzorca:

vzorec 03

kde

ĺpp – energetická náročnosť prepravy plynu vyjadrená v MWh na MWh,

Epp – množstvo energie spotrebovanej na prepravu plynu vyjadrené v MWh,

Mpp – množstvo prepraveného plynu vyjadrené v MWh.

Príloha č. 7 k vyhláške č. 88/2015 Z. z.

Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej náročnosti distribúcie plynu

Obchodné meno prevádzkovateľa distribučnej siete:

Sídlo:

IČO:

Rozsah hodnotenia

Energetická náročnosť distribúcie plynu sa hodnotí na základe ročných bilančných údajov za príslušnú distribučnú sieť v rozsahu podľa tabuľky:

RokMnožstvo energie spotrebovanej na distribúciu plynuMnožstvo distribuovaného plynuEnergetická náročnosť distribúcie plynuKomentár
Spotreba plynu na prevádzku regulačných stanícSpotreba elektriny na prevádzku regulačných stanícOstatná spotreba elektriny na prevádzku distribučnej sieteSPOLU
MWhMWhMWhMWhMWhMWh/MWh

V komentári prevádzkovateľ distribučnej siete uvedie všetky relevantné prevádzkové okolnosti, ktoré v hodnotenom období vplývali na energetickú náročnosť distribúcie plynu.

Spôsob výpočtu

Energetická náročnosť distribúcie plynu sa vypočíta z bilančných údajov podľa vzorca:

vzorec 04

kde

ĺdp – energetická náročnosť distribúcie plynu vyjadrená v MWh na MWh,

Edp – množstvo energie spotrebovanej na distribúciu plynu vyjadrené v MWh,

Mdp – množstvo distribuovaného plynu vyjadrené v MWh.

Príloha č. 8 k vyhláške č. 88/2015 Z. z.

Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej náročnosti prepravy pohonných látok

Obchodné meno prevádzkovateľa potrubia na prepravu pohonných látok:

Sídlo:

IČO:

Rozsah hodnotenia

Energetická náročnosť prepravy pohonných látok sa hodnotí na základe ročných bilančných údajov v rozsahu podľa tabuľky:

RokMnožstvo spotrebovanej energie na prepravu pohonných látokMnožstvo prepravených pohonných látokEnergetická náročnosť prepravy pohonných látokKomentár
MWhtMWh/t

V komentári prevádzkovateľ potrubia na prepravu pohonných látok uvedie všetky relevantné prevádzkové okolnosti, ktoré v hodnotenom období vplývali na energetickú náročnosť prepravy pohonných látok.

Spôsob výpočtu

Energetická náročnosť prepravy pohonných látok sa vypočíta z bilančných údajov podľa vzorca:

vzorec 05

kde

ĺppl – energetická náročnosť prepravy pohonných látok vyjadrená v MWh na tonu,

Eppl – množstvo energie spotrebovanej na prepravu pohonných látok vyjadrené v MWh, ktoré sa vypočíta ako suma
energie spotrebovanej na prevádzku čerpacích agregátov, prečerpávacích staníc a potrubí na prepravu
pohonných látok,

Mppl – množstvo prepravených pohonných látok vyjadrené v tonách.

Príloha č. 9 k vyhláške č. 88/2015 Z. z.

Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej náročnosti prepravy ropy

Obchodné meno prevádzkovateľa potrubia na prepravu ropy:

Sídlo:

IČO:

Rozsah hodnotenia

Energetická náročnosť prepravy ropy sa hodnotí na základe ročných bilančných údajov v rozsahu podľa tabuľky:

RokMnožstvo spotrebovanej energie na prepravu ropyMnožstvo odovzdanej ropyEnergetická náročnosť prepravy ropyKomentár
MWhtMWh/t

V komentári prevádzkovateľ potrubia na prepravu ropy uvedie všetky relevantné prevádzkové okolnosti, ktoré v hodnotenom období vplývali na energetickú náročnosť prepravy ropy.

Spôsob výpočtu

Energetická náročnosť prepravy ropy sa vypočíta z bilančných údajov podľa vzorca:

vzorec 06

kde

ĺpr – energetická náročnosť prepravy ropy vyjadrená v MWh na tonu,

Epr – množstvo energie spotrebovanej na prepravu ropy v MWh, ktorá sa vypočíta ako suma energie spotrebovanej
na prevádzku potrubia na prepravu ropy najmä zo spotreby energie na prevádzku prečerpávacích staníc
a spotreby energie na prevádzku potrubia na prepravu ropy,

Mor – množstvo ropy odovzdanej spracovateľom ropy alebo ďalším prepravcom ropy vyjadrené v tonách.

Príloha č. 10 k vyhláške č. 88/2015 Z. z.

Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti rozvodu tepla

Obchodné meno prevádzkovateľa verejného rozvodu tepla:

Sídlo:

IČO:

Rozsah hodnotenia

Energetická účinnosť rozvodu tepla sa hodnotí na základe ročných bilančných údajov pre hydraulicky prepojené potrubia rozvodu tepla napájané z jedného zdroja alebo viacerých zdrojov tepla v rozsahu podľa tabuľky:

RokOznačenie rozvodu teplaTeplonosná látkaMnožstvo tepla dodaného do rozvodu teplaMnožstvo tepla na výstupe z rozvodu teplaEnergetická účinnosť rozvodu teplaKomentár
MWhMWh%

V komentári prevádzkovateľ verejného rozvodu tepla uvedie všetky relevantné prevádzkové okolnosti, ktoré v hodnotenom období vplývali na energetickú účinnosť rozvodu tepla.

Spôsob výpočtu

Energetická účinnosť rozvodu tepla sa vypočíta z bilančných údajov podľa vzorca:

vzorec 07

kde

hrt – účinnosť rozvodu tepla vyjadrená v percentách,

Qvyst – množstvo tepla na výstupe z rozvodu tepla vyjadrené v MWh,

Qvst – množstvo tepla na vstupe do rozvodu tepla vyjadrené v MWh.

Príloha č. 11 k vyhláške č. 88/2015 Z. z.

Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej náročnosti prevádzky verejného vodovodu

Obchodné meno prevádzkovateľa verejného vodovodu:

Sídlo:

IČO:

Rozsah hodnotenia

Energetická náročnosť prevádzky verejného vodovodu sa hodnotí na základe ročných bilančných údajov v rozsahu podľa tabuľky:

RokSpotreba energie na prevádzku verejného vodovoduMnožstvo predanej vody z verejného vodovoduEnergetická náročnosť prevádzky verejného vodovoduKomentár
MWhtisíc m3MWh/tisíc m3

V komentári prevádzkovateľ verejného vodovodu uvedie všetky relevantné prevádzkové okolnosti, ktoré v hodnotenom období vplývali na energetickú náročnosť prevádzky verejného vodovodu.

Spôsob výpočtu

Energetická náročnosť prevádzky verejného vodovodu sa vypočíta z bilančných údajov podľa vzorca:

vzorec 08

kde

ĺvv – energetická náročnosť prevádzky verejného vodovodu vyjadrená v MWh na tisíc m3,

Evv – množstvo energie spotrebovanej na prevádzku verejného vodovodu v MWh, ktoré sa určí ako suma spotrebovanej
energie najmä pri čerpaní vody z vrtov, pri prečerpávaní vody do vodojemov a ostatnej spotreby prevádzkových
zariadení verejného vodovodu,

Mvv – množstvo predanej vody z verejného vodovodu vyjadrené v tisícoch m3.

Príloha č. 12 k vyhláške č. 88/2015 Z. z.

Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej náročnosti prevádzky verejnej kanalizácie

Obchodné meno prevádzkovateľa verejnej kanalizácie:

Sídlo:

IČO:

Rozsah hodnotenia

Energetická náročnosť prevádzky verejnej kanalizácie sa hodnotí na základe ročných bilančných údajov v rozsahu podľa tabuľky:

RokSpotreba energie na prevádzku verejnej kanalizácieMnožstvo odkanalizovanej vodyEnergetická náročnosť prevádzky verejnej kanalizácieKomentár
MWhtisíc m3MWh/tisíc m3

V komentári prevádzkovateľ verejnej kanalizácie uvedie všetky relevantné prevádzkové okolnosti, ktoré v hodnotenom období vplývali na energetickú náročnosť prevádzky verejnej kanalizácie.

Spôsob výpočtu

Energetická náročnosť prevádzky verejnej kanalizácie sa vypočíta z bilančných údajov podľa vzorca:

vzorec 09

kde

ĺvk – energetická náročnosť prevádzky verejnej kanalizácie vyjadrená v MWh na tisíc m3,

Evk – množstvo spotrebovanej energie na prevádzku verejnej kanalizácie vyjadrené v MWh, ktoré sa určí ako suma
spotrebovanej energie najmä na prevádzku čistiarní odpadových vôd, pri prečerpávaní odkanalizovanej vody
a ostatnej spotreby prevádzkových zariadení verejnej kanalizácie,

Mov – množstvo odkanalizovanej vody verejnou kanalizácou vyjadrené v tisícoch m3.

Poznámky pod čiarou

1) § 2 písm. b) prvý bod zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

2) § 2 písm. c) zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení zákona č. 100/2014 Z. z.

3) § 2 ods. 2 písm. d) zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

4) § 2 písm. b) desiaty bod zákona č. 251/2012 Z. z.

5) § 2 písm. b) sedemnásty bod zákona č. 251/2012 Z. z.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.