Zákon č. 119/2015 Z. z.Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 281/1997 Z. z. o vojenských obvodoch a zákon, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Čiastka 38/2015
Platnosť od 05.06.2015
Účinnosť od 05.06.2015

OBSAH

119

ZÁKON

z 13. mája 2015,

ktorým sa dopĺňa zákon č. 281/1997 Z. z. o vojenských obvodoch a zákon, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 281/1997 Z. z. o vojenských obvodoch a zákon, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 172/2003 Z. z., zákona č. 149/2008 Z. z., zákona č. 96/2012 Z. z. a zákona č. 115/2014 Z. z. sa dopĺňa takto:

§ 11 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

(4) Ministerstvo na území bývalého Vojenského obvodu Javorina nesmie predávať cesty a komunikácie6) až do ukončenia reštitúcií.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 6 znie:

6) § 1 ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 160/1996 Z. z.
STN 73 6108 Lesná dopravná sieť.“.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Andrej Kiska v. r.

Peter Pellegrini v. r.

Robert Fico v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené