Oznámenie č. 327/2011 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Litovskej republiky o vedecko-technickej spolupráci

Čiastka 103/2011
Platnosť od 14.10.2011
Záväznosť od 05.12.2011
Uzavretie zmluvy 24.02.2011
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudne platnosť 5. decembra 2011 v súlade s článkom 10 ods. 1.

327

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 24. februára 2011 bola vo Vilniuse podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Litovskej republiky o vedecko-technickej spolupráci.

Dohoda nadobudne platnosť 5. decembra 2011 v súlade s článkom 10 ods. 1.

K oznámeniu č. 327/2011 Z. z.

DOHODA

medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Litovskej republiky o vedecko-technickej spolupráci

Vláda Slovenskej republiky a vláda Litovskej republiky (ďalej len „zmluvné strany“),

oceňujúc dôležitosť vedy a techniky pre rozvoj prosperujúcich národných ekonomík,

súc presvedčené, že medzinárodná spolupráca v oblasti vedy a techniky upevní zväzky priateľstva a porozumenia medzi ich krajinami a podporí rozvoj vedy a techniky v prospech oboch štátov,

súc presvedčené o potrebe rozvoja vzájomne prospešnej vedecko-technickej spolupráce,

dohodli sa takto:

Článok 1

1. Zmluvné strany budú rozvíjať a podporovať spoluprácu v oblasti vedy a techniky v súlade s ustanoveniami tejto dohody, ako i v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi Slovenskej republiky a Litovskej republiky.

2. Zmluvné strany budú prehlbovať a podporovať spoluprácu a výmenu informácií v oblasti vedy a techniky prostredníctvom priamych kontaktov medzi vedeckými inštitúciami zahrňujúcimi vysoké školstvo, vedeckovýskumné pracoviská a vedecké spoločnosti oboch krajín v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi oboch krajín.

3. Orgánmi zodpovednými za vykonávanie tejto dohody budú Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky za Slovenskú republiku a Ministerstvo školstva a vedy Litovskej republiky za Litovskú republiku (ďalej len „výkonné orgány“).

Článok 2

1. Vedecko-technická spolupráca podľa tejto dohody bude zahŕňať:

a) spoločné vedecko-technické projekty vo vzájomne dohodnutých oblastiach,

b) výmenu vedcov, iných výskumných pracovníkov, vysokoškolských pedagógov a expertov,

c) vzájomnú výmenu vedeckých a technických informácií, dokumentácie a materiálov, ako aj laboratórnych vzoriek a prístrojov v kontexte činnosti spolupráce,

d) spoločné vedecké konferencie, sympóziá, workshopy, iné stretnutia a výstavy,

e) iné formy vedecko-technickej spolupráce, na ktorej sa môžu zmluvné strany vzájomne dohodnúť.

2. Zmluvné strany budú podporovať spoluprácu vo výskume a technickom rozvoji medzi podnikateľskými subjektmi.

Článok 3

1. Na vykonávanie tejto dohody bude zriadená zmiešaná komisia pre vedecko-technickú spoluprácu (ďalej len „zmiešaná komisia“), ktorá sa skladá z rovnakého počtu predstaviteľov výkonných orgánov.

2. Zmiešaná komisia sa bude stretávať raz za dva roky alebo na žiadosť ktoréhokoľvek výkonného orgánu striedavo v Slovenskej republike a v Litovskej republike vo vzájomne vyhovujúcich termínoch.

3. Zmiešaná komisia vypracuje pravidlá vykonávania tejto dohody.

Článok 4

Zmiešaná komisia bude:

a) rozhodovať o oblastiach spolupráce,

b) vytvárať priaznivé podmienky na vykonávanie tejto dohody,

c) navrhovať a podporovať vykonávanie spoločných programov,

d) schvaľovať zoznam aktivít a projektov na financovanie.

Článok 5

Výdavky spojené so vzájomnou výmenou expertov, vedcov a iných špecialistov, realizovanou v zmysle tejto dohody podľa článku 2 písm. b), budú uhradené nasledovným spôsobom, ak sa strany nedohodnú inak:

a) vysielajúca krajina uhradí náklady na medzinárodnú dopravu, poistné liečebné a úrazové náklady,

b) prijímajúca krajina uhradí pobytové, ako aj miestne cestovné náklady v rámci prijímajúcej krajiny potrebné na vykonávanie programov a projektov.

Článok 6

1. Práva duševného vlastníctva, ktoré vzniknú aktivitami v rámci tejto dohody, budú regulované na základe dohody medzi spolupracujúcimi výskumnými a vysokoškolskými inštitúciami. Ochrana duševného vlastníctva sa bude riadiť vnútroštátnymi právnymi predpismi Slovenskej republiky a Litovskej republiky a medzinárodnými dohodami o duševnom vlastníctve, ktoré podpísali obe zmluvné strany.

2. Vedecké a technické informácie nemajetkovej povahy, vzniknuté na základe spolupráce podľa tejto dohody, budú vlastníctvom zmluvných strán alebo spolupracujúcich organizácií v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi. Tieto informácie nemôžu byť poskytnuté tretej strane, ak to vyplýva z vnútroštátnych právnych predpisov zmluvných strán, pokiaľ sa zmluvné strany alebo spolupracujúce organizácie písomne nedohodnú inak.

Článok 7

Vedci, experti, vysoké školy a výskumné organizácie tretích krajín alebo medzinárodné organizácie môžu byť pozvaní na základe súhlasu spolupracujúcich organizácií ako účastníci projektov a programov vykonávaných na základe tejto dohody. Náklady spojené s takouto účasťou budú hradiť príslušné organizácie tretej strany, pokiaľ sa výkonné orgány písomne nedohodli inak.

Článok 8

1. Táto dohoda môže byť menená a doplňovaná na základe vzájomnej dohody zmluvných strán. Zmeny a doplnky musia byť vykonané písomnou formou.

2. Každý spor týkajúci sa výkladu alebo vykonávania tejto dohody sa bude riešiť prostredníctvom konzultácií zmiešanej komisie alebo medzi výkonnými orgánmi.

Článok 9

Táto dohoda nebude mať vplyv na práva a záväzky, ktoré vyplývajú pre ktorúkoľvek zo zmluvných strán z iných ňou uzatvorených medzinárodných dohôd.

Článok 10

1. Táto dohoda nadobudne platnosť 90-tym dňom nasledujúcim po dni výmeny nót potvrdzujúcich jej schválenie v súlade s vnútroštátnym právnym poriadkom štátov zmluvných strán.

2. Táto dohoda sa uzaviera na dobu neurčitú, pokiaľ ktorákoľvek zo zmluvných strán písomne neoznámi svoj úmysel ukončiť platnosť tejto dohody. Platnosť dohody sa skončí šesť mesiacov odo dňa tohto oznámenia.

3. Ukončenie platnosti tejto dohody nebude mať vplyv na dokončenie projektov alebo programov vykonávaných podľa tejto dohody, ktoré neboli úplne vykonané v čase ukončenia platnosti tejto dohody.

Dané vo Vilniuse 24. februára 2011 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom, litovskom a anglickom jazyku. V prípade rozdielností výkladu je rozhodujúce znenie v jazyku anglickom.

Za vládu
Slovenskej republiky:

Jaroslav Ivančo v. r.

Za vládu
Litovskej republiky:

Gintaras Steponavičius v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.