Nariadenie vlády č. 623/2006 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje výška úhrady za užívanie vymedzených úsekov diaľnic, ciest pre motorové vozidlá a ciest I. triedy

Čiastka 239/2006
Platnosť od 09.12.2006 do31.12.2007
Účinnosť od 01.01.2007 do31.12.2007
Zrušený 135/1961 Zb.

623

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 8. novembra 2006,

ktorým sa ustanovuje výška úhrady za užívanie vymedzených úsekov diaľnic, ciest pre motorové vozidlá a ciest I. triedy

Vláda Slovenskej republiky podľa § 24 ods. 1 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení zákona č. 639/2004 Z. z. nariaďuje:


§ 1

(1) Úhrada za užívanie vymedzených úsekov diaľnic a ciest pre motorové vozidlá označených dopravnými značkami je

a) na jeden kalendárny rok za dvojstopové motorové vozidlá alebo jazdné súpravy s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane 1 100 Sk,

b) na jeden mesiac za dvojstopové motorové vozidlá alebo jazdné súpravy s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane 300 Sk,

c) na jeden týždeň za dvojstopové motorové vozidlá alebo jazdné súpravy s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane 150 Sk.

(2) Úhrada za užívanie vymedzených úsekov diaľnic, ciest pre motorové vozidlá a ciest I. triedy označených dopravnými značkami je

a) na jeden kalendárny rok za dvojstopové motorové vozidlá alebo jazdné súpravy s celkovou hmotnosťou

1. od 3,5 t do 12,0 t vrátane 13 500 Sk,

2. nad 12,0 t 28 000 Sk,

b) na jeden mesiac za dvojstopové motorové vozidlá alebo jazdné súpravy s celkovou hmotnosťou

1. od 3,5 t do 12,0 t vrátane 2 600 Sk,

2. nad 12,0 t 3 000 Sk,

c) na jeden týždeň za dvojstopové motorové vozidlá alebo jazdné súpravy s celkovou hmotnosťou

1. od 3,5 t do 12,0 t vrátane 1 100 Sk,

2. nad 12 t 1 200 Sk,

d) na jeden deň za dvojstopové motorové vozidlá alebo jazdné súpravy s celkovou hmotnosťou

1. od 3,5 t do 12,0 t vrátane 260 Sk,

2. nad 12 t 300 Sk.

§ 2

Týmto nariadením vlády sa preberá právny akt Európskych spoločenstiev a Európskej únie uvedený v prílohe.


§ 3

Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 642/2005 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška úhrady za užívanie vymedzených úsekov diaľnic, ciest pre motorové vozidlá a ciest I. triedy.

§ 4

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2007.


Robert Fico v. r.


Príloha k nariadeniu vlády č. 623/2006 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 1999/62/ES zo 17. júna 1999 o poplatkoch za používanie určitej dopravnej infraštruktúry ťažkými nákladnými vozidlami (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 07/zv. 4).


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.