Zákon č. 163/2003 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov

(v znení č. 595/2003 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 77/2003
Platnosť od 17.05.2003 do31.12.2004
Účinnosť od 01.01.2004 do31.12.2004
Zrušený 523/2004 Z. z. (nepriamo)

163

ZÁKON

z 23. apríla 2003,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. II

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z., zákona č. 358/1997 Z. z., zákona č. 377/1998 Z. z., zákona č. 348/1999 Z. z., zákona č. 441/2000 Z. z., zákona č. 445/2001 Z. z., zákona č. 502/2001 Z. z., zákona č. 506/2001 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 559/2001 Z. z., zákona č. 291/2002 Z. z. a zákona č. 427/2002 Z. z. sa dopĺňa takto:

1. § 55 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:

(8) Pohľadávky z návratných finančných výpomocí, ktoré boli poskytnuté právnickým osobám alebo prevzaté právnickými osobami v rámci vládou schváleného projektu reštrukturalizácie bánk, môže ministerstvo vložiť ako nepeňažný vklad do základného imania týchto právnických osôb, pričom § 6 ods. 6 sa nepoužije.“.

2. V § 55d ods. 6 sa na konci pripája táto veta: „Pôvodný zriaďovateľ alebo orgán, ktorý plnil funkciu zriaďovateľa, môže tieto záväzky

a) uhradiť priamo z prostriedkov štátneho rozpočtu,

b) uhradiť priamo z prostriedkov Fondu národného majetku Slovenskej republiky poskytnutých v súlade s osobitným predpisom,36)

c) previesť na právnickú osobu založenú ústredným orgánom štátnej správy Slovenskej republiky12) alebo Fondom národného majetku Slovenskej republiky, ktorej predmetom činnosti je odkupovanie pohľadávok veriteľov, ktoré zodpovedajú týmto záväzkom.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 36 znie:

36) § 28 ods. 3 písm. b) zákona č. 92/1991 Zb. v znení zákona č. 122/2000 Z. z.“.


Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júna 2003.


Rudolf Schuster v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.