Výsledky vyhľadávania v Zbierke zákonov SR: 445 výsledkov k 18. 10. 2019
...
Rozbaliť289/2019 Z. z. - Vyhláška, ktorou sa určuje výška pomernej časti stabilizačnej pôžičky poskytnutej na akademický rok 2019/2020
Rozbaliť262/2019 Z. z. - Novela vyhlášky o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Rozbaliť251/2019 Z. z. - Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia zo 7. augusta 2019 č. MF/006803/2019-32, ktorým sa mení a dopĺňa Výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky z 28. decembra 2012 č. MF/026991/2012-321, ktorým sa ustanovuje denný limit zostatku finančných prostriedkov v hotovosti pre klientov Štátnej pokladnice v znení neskorších predpisov
Rozbaliť200/2019 Z. z. - Nariadenie vlády o poskytovaní pomoci na dodávanie a distribúciu ovocia, zeleniny, mlieka a výrobkov z nich pre deti a žiakov v školách
Rozbaliť154/2019 Z. z. - Novela zákona o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov
Rozbaliť43/2019 Z. z. - Zákon o poskytnutí pomoci v poľnohospodárskej prvovýrobe
Rozbaliť1/2019 Z. z. - Oznámenie o zmene opatrenia o postupoch účtovania pre RO, PO, ŠF, obce a VÚC
Rozbaliť401/2018 Z. z. - Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v znení neskorších
Rozbaliť372/2018 Z. z. - Novela zákona o finančnej kontrole a audite
Rozbaliť371/2018 Z. z. - Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 22/2011 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení vyhlášky č. 462/2012 Z. z.
Rozbaliť370/2018 Z. z. - Zákon o štátnom rozpočte na rok 2019
Rozbaliť367/2018 Z. z. - Novela zákona o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení
Rozbaliť335/2018 Z. z. - Opatrenie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorým sa mení opatrenie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 304/2017 Z. z., ktorým sa ustanovujú vzory žiadostí o poskytnutie dotácie na rozvoj bývania
Rozbaliť322/2018 Z. z. - Novela zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky
Rozbaliť315/2018 Z. z. - Oznámenie o zmene opatrenia o podrobnostiach poskytovania dotácií zo štátneho rozpočtu
Rozbaliť302/2018 Z. z. - Novela zákona o poskytovaní dotácií
Rozbaliť299/2018 Z. z. - Oznámenie o oprave chyby v opatrení č. 304/2017 Z. z.
Rozbaliť270/2018 Z. z. - Novela zákona o vysokých školách
Rozbaliť226/2018 Z. z. - Vyhláška, ktorou sa ustanovuje vzor žiadosti o poskytnutie dotácie na projekt na podporu regionálneho rozvoja
Rozbaliť195/2018 Z. z. - Nariadenie vlády na poskytnutie investičnej pomoci v regiónoch Slovenskej republiky
...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené