Zákon č. 501/2001 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov

Čiastka 200/2001
Platnosť od 05.12.2001
Účinnosť od 01.01.2002 do30.06.2016
Zrušený 160/2015 Z. z. (nepriamo)

501

ZÁKON

z 3. októbra 2001,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení zákona č. 36/1967 Zb., zákona č. 158/1969 Zb., zákona č. 49/1973 Zb., zákona č. 20/1975 Zb., zákona č. 133/1982 Zb., zákona č. 180/1990 Zb., zákona č. 328/1991 Zb., zákona č. 519/1991 Zb., zákona č. 263/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 5/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 190/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 232/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 22/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1996 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 281/1996 Z. z., zákona č. 211/1997 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 359/1997 Z. z., zákona č. 124/1998 Z. z., zákona č. 144/1998 Z. z., zákona č. 169/1998 Z. z., zákona č. 187/1998 Z. z., zákona č. 225/1998 Z. z., zákona č. 233/1998 Z. z., zákona č. 235/1998 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 318/1998 Z. z., zákona č. 331/1998 Z. z., zákona č. 46/1999 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 66/1999 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 166/1999 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 185/1999 Z. z., zákona č. 223/1999 Z. z. a zákona č. 303/2001 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. § 5 znie:

㤠5

(1) Súdy poskytujú pri plnení svojich úloh účastníkom v občianskom súdnom konaní poučenia o ich procesných právach a povinnostiach.

(2) Súdy povinnosť podľa odseku 1 nemajú, ak je účastník v občianskom súdnom konaní zastúpený advokátom alebo komerčným právnikom.“.

2. V § 9 odseky 2 až 4 znejú:

(2) Krajské súdy rozhodujú ako súdy prvého stupňa

a) v sporoch o vzájomné vyporiadanie dávky poskytnutej neprávom alebo vo vyššej výmere, než patrila, medzi zamestnávateľom a príjemcom tejto dávky podľa právnych predpisov o sociálnom zabezpečení,

b) v sporoch medzi príslušným orgánom nemocenského poistenia a zamestnávateľom o náhradu škody vzniknutej nesprávnym postupom pri vykonávaní nemocenského poistenia,

c) v sporoch týkajúcich sa cudzieho štátu alebo osôb požívajúcich diplomatické imunity a výsady,1aa) ak tieto spory patria do právomoci súdov Slovenskej republiky,

d) v sporoch o určenie, či návrh na registráciu politickej strany alebo politického hnutia nemá nedostatky, ktoré by bránili jeho registrácii,1)

e) v sporoch o platnosť kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa pre nedostatok náležitostí uvedených v osobitnom predpise.1a)

(3) Krajské súdy rozhodujú ďalej ako súdy prvého stupňa ako obchodné veci bez zreteľa na to, či účastníci záväzkového vzťahu sú podnikatelia, spory

a) z právnych vzťahov súvisiacich so zakladaním a vznikom obchodných spoločností alebo družstiev,

b) zo vzťahov medzi obchodnými spoločnosťami alebo družstvami a ich zakladateľmi, medzi obchodnými spoločnosťami alebo družstvami a ich spoločníkmi, štatutárnymi orgánmi obchodnej spoločnosti, akcionármi alebo členmi, a to aj bývalými, ako aj medzi spoločníkmi, štatutárnymi orgánmi obchodnej spoločnosti, členmi, a to aj bývalými, alebo medzi zakladateľmi navzájom, ak vznikli zo vzťahov upravených osobitným predpisom,1b)

c) z burzových obchodov a ich sprostredkovania,

d) zo zmluvy o predaji podniku alebo jeho časti a z právnych vzťahov, ktoré vznikajú v súvislosti s predajom podniku alebo jeho časti,2)

e) zo zmluvy o tichom spoločenstve,6)

f) z cestovného šeku,12)

g) z práv z patentov, chránených úžitkových vzorov, priemyselných vzorov a topografií polovodičových výrobkov,

h) z právnych vzťahov vzniknutých pri zabezpečení záväzkov podľa písmen a) až g),

i) o platnosti rozhodnutí orgánov obchodnej spoločnosti alebo orgánov družstva,

j) z právnych vzťahov medzi prokuristom a podnikateľom, ktorý prokúru udelil, a ak bola prokúra udelená viacerým osobám, z právnych vzťahov medzi týmito osobami navzájom a z právnych vzťahov medzi obchodným zástupcom a podnikateľom, ktorý obchodného zástupcu poveril okrem sporov z pracovnoprávneho vzťahu,

k) z právnych vzťahov týkajúcich sa zmeniek, iných cenných papierov alebo šekov vrátane sporov z vydaných zmenkových (šekových) platobných rozkazov a sporov týkajúcich sa zmenkových protestov,

l) z právnych vzťahov týkajúcich sa ochrany hospodárskej súťaže14) a nekalej súťaže,15)

m) z práv k obchodnému menu,16) k ochranným známkam17) a k označeniu pôvodu výrobkov,18)

n) o platnosti rozhodcovských zmlúv a o zrušenie rozhodcovských nálezov vydaných rozhodcami na základe rozhodcovskej zmluvy,23)

o) zo vzťahov vznikajúcich z medzinárodného obchodného styku právnických osôb a fyzických osôb vrátane sporov, v ktorých bola právomoc súdu Slovenskej republiky založená písomnou zmluvou účastníkov.24)

(4) Krajské súdy ako súdy prvého stupňa ďalej

a) prejednávajú konkurzy a vyrovnania vrátane sporov týmto konaním vyvolaných a súvisiacich okrem vyporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov,

b) rozhodujú o návrhu na vyhlásenie uznesenia členskej schôdze družstva o rozdelení likvidačného zostatku za neplatné,32)

c) rozhodujú v prípadoch, ak osobitný predpis1b) ustanovuje, že rozhoduje súd.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 1aa, 1a a 1b znejú:

1aa) Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 32/1969 Zb. o Viedenskom dohovore o konzulárnych stykoch.

1a) § 4 ods. 1 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení zákona č. 54/1996 Z. z.

1b) Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.“.

3. V § 15 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto vety: „Ak sudca, o ktorého vylúčenie ide, s tým vysloví písomný súhlas, predseda súdu pridelí vec inému sudcovi. V tomto prípade sa vec nepredkladá na rozhodovanie nadriadenému súdu a vec prejedná a rozhodne sudca. Rovnako sa postupuje aj v konaní podľa § 36a ods. 1 a 3, § 36b a 36c.“.

4. V § 16 odsek 1 znie:

(1) O tom, či je sudca vylúčený, rozhodne bez zbytočného odkladu nadriadený súd v senáte. O vylúčení sudcov Najvyššieho súdu Slovenskej republiky rozhodne bez zbytočného odkladu iný senát tohto súdu.“.

5. V § 17 ods. 2 sa v druhej vete vypúšťa text za bodkočiarkou.

6. V § 25 ods. 3 sa na konci pripájajú tieto slová: „prípadne advokátskym koncipientom, ktorého zamestnáva.“.

7. § 26 znie:

㤠26

(1) Centrum pre medzinárodnú právnu ochranu detí a mládeže33aa) môže zastupovať maloletého účastníka v konaní vo veciach starostlivosti súdu o maloletých s cudzím prvkom.

(2) Ak prevezme Centrum pre medzinárodnú právnu ochranu detí a mládeže zastupovanie, poverí niektorého zo svojich zamestnancov, aby za zastúpeného v jeho mene konal.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 33aa) znie:

33aa) § 65 ods. 2 zákona č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov.“.

8. V § 29 ods. 2 sa za slová „známu adresu v cudzine“ vkladajú slová „alebo ak je doručenie písomnosti v cudzine spojené s ťažko prekonateľnými prekážkami.“.

9. § 29 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

(3) Predseda senátu môže ustanoviť opatrovníka aj účastníkovi, ktorý je právnickou osobou, ak jej nie je možné doručiť písomnosť na adresu sídla uvedeného v obchodnom registri alebo v inom registri a jej iná adresa nie je súdu známa; ak sa nepodarilo doručiť písomnosť na jej známu adresu v cudzine.“.

10. V § 35 ods. 1 písm. b) sa vypúšťajú slová „ak to vyžaduje verejný záujem“.

11. V § 35 sa odsek 1 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:

c) ak ide o uplatnenie nároku štátu podľa osobitného zákona33ab) na vydanie bezdôvodného obohatenia vrátane majetkového prospechu získaného z nepoctivých zdrojov.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 33ab) znie:

33ab) Napríklad § 456 Občianskeho zákonníka.“.

12. V § 35 sa odsek 2 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:

f) vo veciach konkurzu a vyrovnania.“.

13. V § 36a odsek 1 znie:

(1) V konaní pred okresným súdom koná a rozhoduje senát vo veciach, v ktorých to ustanovuje tento zákon.“.

14. V § 36a ods. 3 sa vypúšťa slovo „ods. 1.“.

15. § 36b znie:

㤠36b

V obchodných veciach koná a rozhoduje krajský súd ako súd prvého stupňa v senáte, ak ide o spory

a) zo vzťahov medzi obchodnými spoločnosťami alebo družstvami a ich zakladateľmi, medzi obchodnými spoločnosťami alebo družstvami a ich spoločníkmi, štatutárnymi orgánmi obchodnej spoločnosti, akcionármi alebo členmi, a to aj bývalými, ako aj medzi spoločníkmi, štatutárnymi orgánmi obchodnej spoločnosti, členmi, a to aj bývalými, alebo medzi zakladateľmi navzájom, ak vznikli zo vzťahov upravených osobitným predpisom,1b)

b) zo zmluvy o predaji podniku alebo jeho časti a z právnych vzťahov, ktoré vznikajú v súvislosti s predajom podniku alebo jeho časti,2)

c) z právnych vzťahov týkajúcich sa ochrany hospodárskej súťaže14) a nekalej súťaže,15)

d) z práv k predmetom priemyselného vlastníctva,

e) o platnosti rozhodcovských zmlúv a o zrušenie rozhodcovských nálezov vydaných rozhodcami na základe rozhodcovskej zmluvy,23)

f) týkajúce sa námorných lodí, námornej plavby a právnych vzťahov s tým spojených.“.

16. V § 38 ods. 1 sa slová „môže poveriť“ nahrádzajú slovom „poverí“.

17. V § 43 ods.1 prvá veta znie: „Predseda senátu vyzve účastníkov, aby nesprávne, neúplné alebo nezrozumiteľné podanie v určenej lehote opravili alebo doplnili.“.

18. § 45 znie:

㤠45

Súd doručuje písomnosť sám alebo poštou. Súd môže podľa okolností doručiť písomnosť aj prostredníctvom orgánu obce alebo príslušného útvaru Policajného zboru a v prípadoch ustanovených osobitným predpisom aj prostredníctvom Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo spravodlivosti“).“.

19. V § 48 sa za odsek 1 vkladajú nové odseky 2 a 3, ktoré znejú:

(2) Ak nie je možné doručiť písomnosť právnickej osobe na adresu jej sídla uvedenú v obchodnom registri alebo v inom registri, v ktorom je zapísaná, a jej iná adresa nie je súdu známa, písomnosť sa považuje po troch dňoch od vrátenia nedoručenej zásielky súdu za doručenú, a to aj vtedy, ak ten, kto je oprávnený konať za právnickú osobu, sa o tom nedozvie.

(3) Ak nie je možné doručiť písomnosť fyzickej osobe oprávnenej podnikať na adresu jej miesta podnikania uvedenú v obchodnom registri alebo v inom registri, v ktorom je zapísaná, a jej iná adresa nie je súdu známa, písomnosť sa považuje po troch dňoch od vrátenia nedoručenej zásielky súdu za doručenú, a to aj vtedy, ak sa fyzická osoba oprávnená podnikať o tom nedozvie.“.

Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 4 a 5.

20. § 48 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

(6) Písomnosti určené súdnemu exekútorovi sa môžu doručiť aj exekútorskému koncipientovi, alebo aj inému zamestnancovi exekútora, ktorý preukáže, že je poverený prijímaním zásielok.“.

21. V § 76 ods. 3 prvá veta znie: „Súd pri nariadení predbežného opatrenia uloží navrhovateľovi, aby v lehote, ktorú mu určí, podal návrh na začatie konania; ak ide o konanie, ktoré možno začať aj bez návrhu, súd vydá uznesenie o začatí konania.“.

22. V § 92 sa za odsek 1 vkladajú nové odseky 2 a 3, ktoré znejú:

(2) Ak po začatí konania nastala právna skutočnosť, s ktorou právne predpisy spájajú prevod alebo prechod práv alebo povinností, o ktorých sa koná, môže navrhovateľ alebo ten, na koho boli tieto práva alebo povinnosti prevedené, alebo na koho prešli, navrhnúť, aby do konania na miesto doterajšieho účastníka vstúpil ten, na koho boli tieto práva alebo povinnosti prevedené alebo na koho prešli.

(3) Súd vyhovie návrhu, ak sa preukáže, že po začatí konania nastala právna skutočnosť uvedená v odseku 2, a ak s tým súhlasí ten, kto má vstúpiť na miesto navrhovateľa; súhlas odporcu alebo toho, kto má vstúpiť na jeho miesto, sa nevyžaduje. Právne účinky spojené s podaním návrhu na začatie konania zostávajú zachované.“.

Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 4.

23. V § 120 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto slová: „, ako aj na základe skutočností, ktoré neboli medzi účastníkmi sporné, ak o nich alebo o ich pravdivosti nemá dôvodné a závažné pochybnosti.“.

24. § 120 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

(4) Pred skončením dokazovania je predseda senátu povinný okrem vecí podľa § 120 ods. 2 poučiť účastníkov prítomných na pojednávaní, že všetky dôkazy musia predložiť alebo musia označiť skôr, ako vo veci vyhlási rozhodnutie, pretože na dôkazy označené neskôr sa neprihliada.“.

25. § 128 znie:

㤠128

Orgány verejnej správy a právnické osoby, ako aj fyzické osoby, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť, sú povinní bez zbytočného odkladu za náhradu vecných nákladov, na požiadanie oznámiť súdu písomne skutočnosti, ktoré majú význam pre konanie a rozhodnutie.“.

26. V § 135 odsek 1 znie:

(1) Súd je viazaný rozhodnutím ústavného súdu o tom, či určitý právny predpis je v rozpore s ústavou, so zákonom alebo s medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná [§ 109 ods. 1 písm. b)]. Súd je tiež viazaný rozhodnutím ústavného súdu alebo Európskeho súdu pre ľudské práva, ktoré sa týkajú základných ľudských práv a slobôd. Ďalej je súd viazaný rozhodnutím príslušných orgánov o tom, že bol spáchaný trestný čin, priestupok alebo iný správny delikt postihnuteľný podľa osobitných predpisov, a kto ich spáchal, ako aj rozhodnutím o osobnom stave, vzniku alebo zániku spoločnosti a o zápise základného imania;33b) súd však nie je viazaný rozhodnutím v blokovom konaní.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 33b) znie:

33b) § 161 ods. 5 Obchodného zákonníka v znení zákona č. 500/2001 Z. z.“.

27. V § 153 odsek 1 znie:

(1) Súd rozhodne na základe skutkového stavu zisteného z vykonaných dôkazov, ako aj na základe skutočností, ktoré neboli medzi účastníkmi sporné, ak o nich alebo o ich pravdivosti nemá dôvodné a závažné pochybnosti.“.

28. § 153a sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

(4) Rozsudkom na základe uznania alebo vzdania sa nároku rozhoduje súd bez nariadenia pojednávania.“.

29. V § 157 odsek 4 znie:

(4) Ak je na pojednávaní vyhlásený rozsudok za prítomnosti všetkých účastníkov alebo ich zástupcov a tí sa vzdajú odvolania, súd v odôvodnení písomného vyhotovenia rozsudku uvedie iba predmet sporu, stručné dôvody, pre ktoré rozhodol, a ustanovenie zákona, podľa ktorého rozhodol, okrem konaní, ktoré možno začať aj bez návrhu, konaní o osobnom stave a konaní podľa ustanovení piatej časti tohto zákona.“.

30. V § 157 ods. 5 sa slová „a dôvody, pre ktoré takto rozhodol.“ nahrádzajú slovami „stručné dôvody, pre ktoré tak rozhodol, a ustanovenie zákona, podľa ktorého rozhodol.“.

31. V § 172 ods. 1 sa suma „50 000 Sk“ nahrádza sumou „100 000 Sk“ a suma „1 000 000 Sk“ sa nahrádza sumou „2 000 000 Sk“.

32. V § 174 odsek 3 znie:

(3) Predseda senátu uznesením odmietne odpor, ktorý bol podaný

a) oneskorene,

b) bez odôvodnenia; o týchto následkoch musí byť účastník poučený v platobnom rozkaze,

c) neoprávnenou osobou.“.

33. V § 174 ods. 4 sa za slovo „návrh“ vkladajú slová „v celom rozsahu“.

34. V § 174 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Rovnako postupuje súd, ktorý platobný rozkaz vydal, aj pri čiastočnom späťvzatí návrhu v časti, ktorej sa späťvzatie návrhu týka.“.

35. V § 175zca ods. 1 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „ktorý nesmie byť maloletý, ani osobou, ktorá musí mať opatrovníka podľa zákona“.

36. V § 175zca sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:

(5) Účastník sa môže vzdať práva na podanie žiadosti podľa odseku 4. V tomto prípade dňom vzdania sa práva na podanie žiadosti všetkými účastníkmi nadobudne osvedčenie o dedičstve účinky právoplatného uznesenia o dedičstve.“.

Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 6.

37. § 176 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

(3) O návrhu vo veci náhradnej rodinnej starostlivosti, najmä o zverení dieťaťa do výchovy iného občana než rodiča a o zverení dieťaťa do pestúnskej starostlivosti, rozhodne súd bez zbytočného odkladu najneskôr do jedného roka od podania návrhu na zverenie dieťaťa do výchovy iného občana než rodiča alebo návrhu na zverenie dieťaťa do pestúnskej starostlivosti. Predĺžiť konanie možno, len ak z objektívnych príčin nie je možné vykonať dôkazy.“.

38. § 181 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

(4) O osvojení rozhodne súd bez zbytočného odkladu najneskôr do jedného roka od podania návrhu na osvojenie. Predĺžiť konanie možno, len ak z objektívnych príčin nie je možné vykonať dôkazy.“.

39. § 193 znie:

㤠193

Ustanovenia § 176 až 180 platia obdobne.“.

40. § 200a znie:

㤠200a

(1) Konanie vo veciach obchodného registra sa začína na návrh fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ktorej sa zápis v obchodnom registri týka (ďalej len „podnikateľ“), osôb na to oprávnených podľa zákona alebo osôb písomne splnomocnených na to týmito osobami, ak tento zákon neustanovuje inak.

(2) Zápis sa vykoná ku dňu uvedenému v návrhu na zápis. Ak sa uznesenie o vykonaní zápisu vydá neskôr alebo návrh neobsahuje deň, ku ktorému sa má zápis vykonať, vykoná sa zápis ku dňu uvedenému vo výroku uznesenia o obsahu zápisu.

(3) Pravosť podpisu osoby podávajúcej návrh na zápis do obchodného registra a pravosť podpisu splnomocnenia podľa odseku 1 musí byť osvedčená.34fa)

(4) Súd môže začať konanie aj bez návrhu, ak sa má dosiahnuť zhoda medzi zápisom v obchodnom registri a skutočným stavom.

(5) Osobitné predpisy ustanovujú, ktorí podnikatelia a ktoré skutočnosti týkajúce sa ich sa zapisujú do obchodného registra.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 34fa znie:

34fa) Zákon Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 15/1993 Z. z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách obvodnými úradmi.“.

41. V § 200b ods. 2 sa na konci pripája táto veta:

„Skutočnosti zapísané do obchodného registra sú účinné odo dňa, ku ktorému sa zápis vykonal, a to bez ohľadu na právoplatnosť uznesenia, ktorým sa zápis povolil, ak osobitný zákon neustanovuje inak.“.

42. § 200b sa dopĺňa odsekmi 4 a 5 ktoré znejú:

(4) Ak si fyzická osoba zapísaná do obchodného registra alebo osoba oprávnená konať v mene právnickej osoby zapísanej do obchodného registra nesplní povinnosť podľa osobitného predpisu,34fb) môže jej registrový súd uložiť pokutu do výšky 100 000 Sk.

(5) Na konanie o uložení pokuty sa primerane vzťahujú ustanovenia o uložení poriadkovej pokuty podľa tohto zákona.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 34fb znie:

34fb) § 3a, § 28b Obchodného zákonníka v znení zákona č. 500/2001 Z. z.“.

43. § 200c znie:

㤠200c

(1) Obchodný register je verejný zoznam osobitným zákonom určených údajov, ktorého súčasťou je zbierka listín. Obchodný register a zbierka listín sú každému prístupné; každý má právo po splnení si poplatkovej povinnosti doň nahliadať a vyhotovovať si z neho odpisy.

(2) Registrový súd vydá žiadateľovi na požiadanie a po splnení si poplatkovej povinnosti odpis, výpis alebo potvrdenie o určitom zápise alebo o tom, že v obchodnom registri určitý zápis nie je.

(3) Za podmienok uvedených v odseku 2 sa žiadateľovi vydá kópia listín zo zbierky listín.“.

44. § 200e vrátane nadpisu znie:

㤠200e

Konanie o niektorých otázkach obchodných spoločností a družstiev

(1) Na konanie vo veciach uvedených v ustanovení § 9 ods. 4 písm. b) je príslušný krajský súd s pôsobnosťou v obchodných veciach, v ktorého obvode má družstvo svoje sídlo.

(2) Registrový súd, v ktorého obvode je právnická osoba zapísaná, je príslušný na konanie

a) o zrušení obchodnej spoločnosti, zrušení družstva a nariadení ich likvidácie,

b) o vymenovaní likvidátora, jeho odvolaní alebo nahradení inou osobou, ako aj na rozhodovanie o odmene likvidátora,

c) o neplatnosti obchodnej spoločnosti,34fc)

d) o vymenovaní audítora na posúdenie návrhu zmluvy o splynutí, zmluvy o zlúčení alebo projektu rozdelenia obchodnej spoločnosti podľa osobitného zákona,34fd)

e) o poverení zvolať valné zhromaždenie podľa osobitného zákona.34fe)

(3) Konanie podľa odseku 1 a odseku 2 písm. a) a b) možno začať aj bez návrhu.

(4) Účastníctvo vo veciach uvedených v odseku 1 sa spravuje ustanovením § 94. O veci nie je potrebné nariaďovať pojednávanie. Rozhoduje sa uznesením.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 34fc, 34fd a 34fe znejú:

34fc) § 68a Obchodného zákonníka v znení zákona č. 500/2001 Z. z.

34fd) § 218a ods. 2 Obchodného zákonníka v znení zákona č. 500/2001 Z. z.

34fe) § 181 Obchodného zákonníka v znení zákona č. 500/2001 Z. z.“.

45. § 200ha vrátane nadpisu znie:

㤠200ha

Konanie o preskúmaní zákonnosti uznesení obecného zastupiteľstva, mestského zastupiteľstva, miestneho zastupiteľstva alebo zastupiteľstva vyššieho územného celku

(1) Ak obecné zastupiteľstvo, mestské zastupiteľstvo, miestne zastupiteľstvo alebo zastupiteľstvo vyššieho územného celku nezruší na základe protestu prokurátora svoje uznesenie, ktoré je v rozpore so zákonom, môže prokurátor podať na súd návrh na zrušenie tohto uznesenia.

(2) Účastníkom konania je obec, mesto, mestská časť alebo vyšší územný celok a ten, kto podal návrh na začatie konania.

(3) Príslušný na rozhodnutie je okresný súd, v ktorého obvode sa nachádza obec, mesto, mestská časť alebo sídlo vyššieho územného celku.“.

46. Za § 200ha sa vkladá § 200hb, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠200hb

Konanie vo veciach dohôd obcí o spolupráci s územnými celkami alebo orgánmi iných štátov a členstva v medzinárodnom združení

(1) Krajský úrad môže podať na súd z dôvodu nesplnenia podmienok ustanovených zákonom návrh na určenie povinnosti obci alebo vyššiemu územnému celku vypovedať dohodu o spolupráci uzavretú s inou obcou, s iným vyšším územným celkom alebo uzavretú s územným a správnym celkom iného štátu, alebo s orgánom, alebo s úradom iného štátu vykonávajúcimi regionálne funkcie. Rovnako môže krajský úrad podať návrh na určenie povinnosti vypovedať členstvo obce v združení obcí, členstvo vyššieho územného celku v združení vyšších územných celkov alebo ich členstvo v medzinárodnom združení územných celkov alebo územných orgánov.

(2) Účastníkom konania je krajský úrad, obec alebo vyšší územný celok.

(3) O návrhu rozhoduje okresný súd, v ktorého obvode sa nachádza obec alebo je sídlo vyššieho územného celku.

(4) Súd rozhoduje bez pojednávania uznesením.“.

47. V § 202 odsek 2 znie:

(2) Odvolanie nie je prípustné ani proti uzneseniu v exekučnom konaní podľa osobitného zákona,34h) ak tento osobitný zákon neustanovuje inak, a ani proti uzneseniu v konaní o vymáhanie súdnych pohľadávok podľa osobitného zákona.34i)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 34i znie:

34i) § 2 písm. a) zákona č. 65/2001 Z. z. o správe a vymáhaní súdnych pohľadávok.“.

48. V § 202 ods. 3 písm. b) sa pred bodkočiarku vkladajú tieto slová: „podľa § 94 ods. 2“.

49. V § 202 sa odsek 3 dopĺňa písmenami k) až o), ktoré znejú:

k) sa rozhoduje podľa § 17 ods. 2,

l) sa rozhoduje podľa § 43 ods. 2,

m) sa rozhoduje o odvolaní podľa § 174 ods. 2.

n) súd v plnom rozsahu vyhovel návrhu na zápis do obchodného registra podľa § 200a,

o) súd poveril účastníka zvolaním valného zhromaždenia podľa osobitného zákona.34fe)“.

50. § 205 znie:

㤠205

(1) V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.

(2) Odvolanie proti rozsudku alebo uzneseniu, ktorým bolo rozhodnuté vo veci samej, možno odôvodniť najmä tým, že

a) neboli splnené podmienky konania, rozhodol vecne nepríslušný súd prvého stupňa, rozhodnutie súdu prvého stupňa vyniesol vylúčený sudca alebo súd prvého stupňa bol nesprávne obsadený; to neplatí, ak senát rozhodoval namiesto samosudcu,

b) súd prvého stupňa neprihliadol ku skutočnostiam alebo dôkazom navrhovaným odvolateľom napriek tomu, že na to neboli splnené podmienky podľa § 175 ods. 3, časť prvej vety za bodkočiarkou,

c) konanie je postihnuté inou vadou, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci samej,

d) súd prvého stupňa neúplne zistil skutkový stav veci, pretože nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností,

e) súd prvého stupňa dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam,

f) doteraz zistený skutkový stav nezodpovedá, pretože sú tu ďalšie skutočnosti alebo iné dôkazy, ktoré doteraz neboli uplatnené (§ 205a),

g) rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.

(3) Odvolateľ môže bez súhlasu súdu meniť odvolacie návrhy a odvolacie dôvody aj po uplynutí lehoty na odvolanie.

(4) Rozsah, v akom sa rozhodnutie napáda, môže odvolateľ rozšíriť len do uplynutia lehoty na odvolanie.“.

51. Za § 205 sa vkladá § 205a, ktorý znie:

㤠205a

(1) Skutočnosti alebo dôkazy, ktoré neboli uplatnené pred súdom prvého stupňa, sú pri odvolaní proti rozsudku alebo uzneseniu vo veci samej odvolacím dôvodom len vtedy, ak

a) sa týkajú podmienok konania, vecnej príslušnosti súdu, vylúčenia sudcu (prísediaceho) alebo obsadenia súdu,

b) má byť nimi preukázané, že v konaní došlo k vadám, ktoré mohli mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci samej,

c) má byť nimi spochybnená vierohodnosť dôkazných prostriedkov, z ktorých vychádza rozhodnutie súdu prvého stupňa,

d) odvolateľ nebol riadne poučený podľa § 120 ods. 4,

e) ich účastník konania bez svojej viny nemohol označiť alebo predložiť do rozhodnutia súdu prvého stupňa.

(2) Ustanovenie odseku 1 sa nepoužije v konaniach podľa § 120 ods. 2.“.

52. § 209 znie:

㤠209

Ak predseda senátu súdu prvého stupňa zistí, že odvolanie je podané oneskorene alebo tým, kto naň nie je oprávnený, alebo že nie je prípustné, predloží vec po uplynutí lehoty na odvolanie so správou o tom odvolaciemu súdu. Túto správu doručí účastníkom konania.“.

53. V § 221 ods. 1 písmeno a) znie:

a) na zistenie skutkového stavu je potrebné vykonať ďalšie dôkazy, ktoré nemožno vykonať v odvolacom konaní (§ 213 ods. 2);“.

54. V § 221 ods. 1 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „ibaže namiesto samosudcu rozhodoval senát.“.

55. V § 244 ods. 1 a 2 sa za slovo „rozhodnutí“ vkladajú slová „a postupu“ v príslušnom tvare.

56. V § 244 ods. 3 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo ktorými môžu byť práva, právom chránené záujmy alebo povinnosti fyzických osôb alebo právnických osôb priamo dotknuté. Postupom správneho orgánu sa rozumie aj jeho nečinnosť.“.

57. V § 246, § 246a ods. 1, § 246b ods. 1, v nadpise druhej hlavy, v § 247 ods. 1 sa za slovo „rozhodnutí“ vkladajú slová „a postupu“ v príslušnom tvare.

58. § 247 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

(3) Ak ide o postup správneho orgánu, je predpokladom postupu podľa ustanovení tejto hlavy uplynutie lehoty 30 dní určenej na podanie informácie krajskému úradu o vykonaných opatreniach.“.

59. V § 248 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto slová: „a nepreskúmavajú postup správnych orgánov, ktorým neboli priamo dotknuté práva, právom chránené záujmy alebo povinnosti fyzickej osoby alebo právnickej osoby.“.

60. V § 249 ods. 2 a § 250 ods. 2 a 3 sa za slovo „rozhodnutí“ vkladajú slová „a postupu“ v príslušnom tvare.

61. V § 250b ods. 3 sa pripája druhá veta, ktorá znie: „Ak nebolo vyhovené upozorneniu krajského úradu na porušenie zákonov a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov, krajský úrad môže žalobu podať do dvoch mesiacov po uplynutí lehoty určenej na podanie informácie o vykonaných opatreniach, najneskôr však do jedného roka odo dňa, v ktorom došlo k postupu správneho orgánu.“.

62. V § 250j ods. 1 sa za slovo „rozhodnutie“ vkladajú slová „a postup“.

63. V § 252 ods. 5 sa na konci pripája táto veta: „Toto ustanovenie sa nepoužije na výkon rozhodnutia na vymoženie výživného maloletého dieťaťa, ktoré má bydlisko v cudzine.“.

64. § 254 znie:

㤠254

(1) Na výkon rozhodnutia sa použijú ustanovenia predchádzajúcich častí, ak nie je v tejto časti ustanovené inak. Rozhoduje sa však vždy uznesením.

(2) Pri výkone rozhodnutia nemožno prerušiť konanie a odpustiť zmeškanie lehoty. Nemožno tiež podať návrh na obnovu výkonu rozhodnutia.

(3) Na exekučné konanie podľa osobitného predpisu34h) sa použijú ustanovenia predchádzajúcich častí, ak tento osobitný predpis neustanovuje inak. Rozhoduje sa však vždy uznesením.“.

65. V § 266 sa vypúšťa odsek 2.

Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 2.

66. Za § 273 sa vkladá § 273a, ktorý znie:

㤠273a

(1) Ustanovenia § 272 a § 273 ods. 2 a 3 sa použijú primerane aj na výkon rozhodnutia vo veciach neoprávneného premiestnenia alebo zadržania dieťaťa podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná.

(2) Ak výzva podľa § 272 ods. 2 zostane bezvýsledná, predseda senátu vykoná v súčinnosti so štátnymi orgánmi odňatie dieťaťa tomu, u koho nemá byť, a zabezpečí jeho odovzdanie tomu, komu má byť podľa rozhodnutia vrátené alebo komu bolo podľa rozhodnutia zverené.“.

67. V § 279 ods. 2 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie:

d) súdne pohľadávky;34i)“.

Doterajšie písmeno d) sa označuje ako písmeno e).

68. § 305 znie:

㤠305

Na návrh oprávneného súd rozhodne o nariadení výkonu rozhodnutia uznesením, v ktorom

a) prikáže peňažnému ústavu, aby po tom, čo sa mu doručí nariadenie výkonu rozhodnutia, zablokoval sumu zodpovedajúcu pohľadávke s príslušenstvom z účtu povinného a uhradil ju po právoplatnosti uznesenia oprávnenému,

b) zakáže povinnému, aby po tom, čo sa mu doručí nariadenie výkonu rozhodnutia, nakladal s prostriedkami na účte až do výšky vykonateľnej pohľadávky a jej príslušenstva.“.

69. V § 337 odsek 1 znie:

(1) Podľa výsledkov rozvrhového pojednávania sa z podstaty uspokojujú pohľadávky v tomto poradí:

a) pohľadávky trov konania, ktoré vznikli štátu v súvislosti s vykonávaním dražby,

b) nedoplatky výživného splatné ku dňu rozvrhu,

c) pohľadávky z hypotekárnych úverov a komunálnych úverov slúžiace na krytie menovitej hodnoty hypotekárnych záložných listov a komunálnych obligácií vydaných bankou vrátane výnosov z nich,

d) pohľadávky zabezpečené záložným právom zákonným, zmluvným, sudcovským alebo exekučným, zabezpečovacím prevodom práva, postúpením pohľadávky, prípadne obmedzením prevodu nehnuteľnosti vcelku podľa času vzniku záložného práva, prípadne vzniku obmedzenia prevodu nehnuteľnosti,

e) pohľadávky oprávneného, dane, poplatky, clá, súdne pohľadávky,34i) pohľadávky poistného na zdravotné poistenie, poistného na nemocenské poistenie, poistného na dôchodkové zabezpečenie a príspevku na poistenie v nezamestnanosti, úhrada za vecné bremená prevzaté vydražiteľom so započítaním na najvyššie podanie a nároky na náhradu za vecné bremená, ktoré vydražiteľ podľa výsledkov dražby neprevezme,

f) ostatné pohľadávky.“.

70. V § 337 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

(2) Ak nemožno plne uspokojiť pohľadávky toho istého poradia, uspokoja sa pomerne.“.

Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 3 a 4.

71. Za § 372c sa vkladá § 372d, 372e a § 372f, ktoré znejú:

㤠372d

Ak sa pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona začalo konanie na súde vecne príslušnom podľa doterajších predpisov, pokračuje v konaní tento súd.

§ 372e

Právne účinky úkonov, ktoré v konaní nastali pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona, zostávajú zachované.

§ 372f

Konania podľa § 9 ods. 4 začaté pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona sa dokončia podľa doterajších predpisov.“.

72. V § 373 sa vypúšťajú slová „Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo spravodlivosti“)“.

73. V prílohe A v odbore Stavebný poriadok v časti názov predpisu a číslo § sa slová „§ 32 písm. a), c), d)“ nahrádzajú slovami „§ 32 písm. c), d)“.

74. V prílohe A v odbore Stavebný poriadok v časti charakteristika rozhodnutia sa slová „územné rozhodnutie o chránenom území alebo o ochrannom pásme, o stavebnej uzávere a umiestnení stavby okrem jednoduchých stavieb podľa § 2 vyhlášky Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 85/1976 Zb. v znení neskorších predpisov“ nahrádzajú slovami „územné rozhodnutie o chránenom území, ochrannom pásme a o stavebnej uzávere“.


Čl. II

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 36/1967 Zb., zákonom č. 158/1969 Zb., zákonom č. 49/1973 Zb., zákonom č. 20/1975 Zb., zákonom č. 133/1982 Zb., zákonom č. 180/1990 Zb., zákonom č. 328/1991 Zb., zákonom č. 519/1991 Zb., zákonom č. 263/1992 Zb., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 5/1993 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1994 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 190/1995 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 232/1995 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 22/1996 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1996 Z. z., nálezom Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 281/1996 Z. z., zákonom č. 211/1997 Z. z., nálezom Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 359/1997 Z. z., zákonom č. 124/1998 Z. z., zákonom č. 144/1998 Z. z., zákonom č. 169/1998 Z. z., zákonom č. 187/1998 Z. z., zákonom č. 225/1998 Z. z., zákonom č. 233/1998 Z. z., zákonom č. 235/1998 Z. z., nálezom Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 318/1998 Z. z., zákonom č. 331/1998 Z. z., zákonom č. 46/1999 Z. z., nálezom Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 66/1999 Z. z., nálezom Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 166/1999 Z. z., nálezom Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 185/1999 Z. z., zákonom č. 223/1999 Z. z., zákonom č. 303/2001 Z. z. a týmto zákonom.

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2002.


Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2022, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.