Zákon č. 439/2001 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov

Čiastka 179/2001
Platnosť od 08.11.2001
Účinnosť od 01.01.2002

439

ZÁKON

z 3. októbra 2001,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení zákona č. 27/1984 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 160/1996 Z. z., zákona č. 58/1997 Z. z., zákona č. 395/1998 Z. z., zákona č. 343/1999 Z. z., zákona č. 388/2000 Z. z. a zákona č. 416/2001 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. § 2 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

(4) Navrhovanie pozemných komunikácií sa vykonáva podľa platných slovenských technických noriem, technických predpisov a objektívne zistených výsledkov výskumu a vývoja pre cestnú infraštruktúru. Ministerstvo môže vo výnimočných prípadoch udeliť súhlas na odlišné technické riešenie.“.

2. V § 3 sa odsek 3 dopĺňa písmenom l), ktoré znie:

l) zabezpečuje zriadenie a prevádzku váh na meranie hmotnosti vozidla a jeho nápravových tlakov na hraničných priechodoch a vo vnútrozemí a činnosti s tým súvisiace.“.

3. V § 3b sa vypúšťa odsek 3.

4. V § 3c ods. 5 sa vypúšťajú slová „kontrolným odznakom a“.

5. V § 6 ods. 2 sa v prvej vete za slová „dvojstopovými motorovými vozidlami“ vkladajú slová „alebo jazdnými súpravami“. V tretej vete sa za slová „kalendárny rok“ vkladá čiarka a slová „alebo na 15 dní“ sa nahrádzajú slovami „na 15 dní alebo na 1 deň“.

6. V § 6 odsek 4 znie:

(4) Motorové vozidlá musia byť pri prejazde vymedzených úsekov diaľnic alebo ciest pre motorové vozidlá podľa odseku 2 označené nálepkou. Zaplatenie úhrady za užívanie týchto pozemných komunikácií motorovým vozidlom sa preukazuje platnou dvojdielnou nálepkou, ktorej jedna časť je nalepená celou plochou na prednom skle motorového vozidla alebo prvého vozidla jazdnej súpravy na mieste ustanovenom osobitným predpisom2i) a ktorá

a) zodpovedá vzoru ustanovenom v osobitnom predpise,2j)

b) obsahuje vyznačenie doby platnosti.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 2i a 2j znejú:

2i) § 3 vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 41/2000 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob označenia úsekov diaľnic a ciest pre motorové vozidlá, ktorých užívanie podlieha úhrade, vzor nálepky a spôsob jej umiestnenia na motorovom vozidle.

2j) Prílohy č. 1 a 2 vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 41/2000 Z. z. v znení vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 414/2000 Z. z.“.

7. V § 6 odsek 6 znie:

(6) Nálepky, ich distribúciu a predaj zabezpečuje ministerstvo. Finančné prostriedky získané z predaja nálepiek sú príjmom štátneho rozpočtu.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 2g sa vypúšťa.

8. V § 6 sa za odsek 6 vkladajú nové odseky 7 a 8, ktoré znejú:

(7) Vodič motorového vozidla alebo jazdnej súpravy je povinný vyznačiť údaj o evidenčnom čísle,2ga) ktoré má motorové vozidlo alebo prvé vozidlo jazdnej súpravy, na oddeliteľnom kontrolnom kupóne.2gb)

(8) Vodič motorového vozidla alebo jazdnej súpravy, ktorý používa vymedzený úsek diaľnice alebo cesty pre motorové vozidlá, je povinný na požiadanie predložiť príslušníkovi Policajného zboru Slovenskej republiky oddeliteľný kontrolný kupón.2gb)“.

Doterajší odsek 7 sa označuje ako odsek 9.

Poznámky pod čiarou k odkazom 2ga a 2gb znejú:

2ga) § 94 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách.

2gb) § 4 ods. 2 písm. b) vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 41/2000 Z. z. v znení vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 414/2000 Z. z.“.

9. V § 8 ods. 1 sa za druhú vetu vkladá nová tretia a štvrtá veta, ktoré znejú:

„Zvláštne užívanie sa povoľuje na dobu určitú, ak u užívateľa trvajú dôvody, pre ktoré bolo povolenie udelené. Pri zmene užívateľa, podmienok užívania a podobne je potrebné požiadať o nové povolenie, prípadne o zmenu povolenia.“.

10. V § 8 ods. 3 písmeno b) znie:

b) odvolanie proti rozhodnutiu vo veciach nadmernej a nadrozmernej prepravy nemá odkladný účinok.“.

11. V § 11 ods. 1 sa v druhej vete na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „nad a pod pozemnou komunikáciou.“.

12. V § 18 ods. 7 druhá veta znie:

„Prípadné umiestnenie telekomunikačných podzemných vedení v cestnom telese alebo na cestnom pomocnom pozemku z dôvodov uvedených v prvej vete tohto odseku povoľuje príslušný cestný správny orgán.“.

13. V § 18 odsek 8 znie:

(8) Vedenia, ktoré svojím umiestnením a technickým spracovaním nezodpovedajú ustanoveniam tohto zákona, musia sa postupne v rámci plánovaných rekonštrukcií pozemných komunikácií alebo vedení preložiť alebo odstrániť na náklady vlastníka alebo správcu vedení. Príslušný správca komunikácie prerokuje s vlastníkmi a správcami týchto vedení umiestnených v telese diaľnice, cesty alebo miestnej komunikácie spôsob a lehoty ich preloženia alebo odstránenia. Ak nedôjde k dohode, rozhodne príslušný cestný správny orgán.“.

14. V § 18 ods. 9 sa za slovo „povinný“ vkladajú slová „na svoje náklady a v mene budúceho vlastníka alebo správcu tejto komunikácie (vyvolané investície)“.

15. § 18 sa dopĺňa odsekmi 12, 13 a 14, ktoré znejú:

(12) V tuneli a v jeho konštrukcii, ktoré sú súčasťou diaľnice, cesty alebo miestnej komunikácie, je zakázané umiestňovať elektrické vedenia, produktovody a potrubné vedenia s horľavými látkami, ktoré neslúžia na jeho prevádzku. Na umiestnenie iného vedenia je potrebné povolenie cestného správneho orgánu na zvláštne užívanie podľa § 8 ods. 1.

(13) Pri výstavbe diaľnice, cesty alebo miestnej komunikácie alebo pri ich rekonštrukciách je investor stavby povinný uhradiť len vyvolané úpravy priamo dotknutého úseku vedenia, a to na úrovni technického riešenia v čase, keď bola úprava vyvolaná. Ostatné úpravy, ktorými sa zvýši výkonnosť alebo zmodernizuje vedenie, je vlastník alebo správca pozemnej komunikácie oprávnený vykonať len na základe predchádzajúcej písomnej dohody vlastníka alebo správcu pozemnej komunikácie s vlastníkom alebo správcom vedenia vždy na náklady vlastníka alebo správcu tohto vedenia.

(14) Pri realizácii stavebných prác na diaľnici, ceste alebo miestnej komunikácii, pri ktorých by mohlo dôjsť k poškodeniu vedenia, je vlastník alebo správca vedenia povinný na výzvu vlastníka alebo správcu dotknutej pozemnej komunikácie zabezpečiť potrebné doklady vrátane vytýčenia polohy vedenia a odborný dozor bezplatne.“.

16. V § 22b odsek 4 znie:

(4) Výnosy z pokút sú príjmom štátneho rozpočtu alebo rozpočtu obce podľa toho, ktorý cestný správny orgán uložil pokutu.“.

17. V § 22c ods. 3 sa slovo „trojnásobku“ nahrádza slovom „desaťnásobku“ a na konci sa bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „a v blokovom konaní do výšky trojnásobku tejto úhrady.“.

18. V § 22c odsek 4 znie:

(4) Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje osobitný predpis10) s tým, že priestupok podľa odseku 1 písm. g) v blokovom konaní prejednávajú aj orgány Policajného zboru.“.

19. Príloha č. 1 k zákonu č. 135/1961 Zb. v znení zákona č. 343/1999 Z. z. a zákona č. 388/2000 Z. z. sa nahrádza prílohou č. 1 k tomuto zákonu.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2002.


Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.


Príloha č. 1 k zákonu č. 439/2001 Z. z.

SADZOBNÍK ÚHRAD

za užívanie vymedzených úsekov diaľnic a ciest pre motorové vozidlá,
pre dvojstopové motorové vozidlá alebo pre jazdné súpravy

1. Úhrada na kalendárny rok pre motorové vozidlá alebo jazdné súpravy s celkovou hmotnosťou

a) do 3,5 tony vrátane je600 Sk
b) od 3,5 tony do 12,0 ton vrátane je4 000 Sk
c) nad 12,0 ton je8 000 Sk

2. Úhrada na 15 dní pre motorové vozidlá alebo jazdné súpravy s celkovou hmotnosťou

a) do 3,5 tony vrátane je100 Sk
b) od 3,5 tony do 12,0 ton vrátane je600 Sk
c) nad 12 ton je1 200 Sk

3. Úhrada na 1 deň pre motorové vozidlá alebo jazdné súpravy s celkovou hmotnosťou

nad 12 ton je200 Sk

Poznámka:

a) Celoročné nálepky platia do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka.

b) Ak bola 15-dňová nálepka zakúpená v decembri bežného roka, táto nálepka platí aj v januári nasledujúceho roka, a to na počet dní, ktoré zostávajú do konca doby jej platnosti. Začiatok platnosti 15-dňovej a platnosť 1-dňovej nálepky predajca vyznačuje predierovaním príslušného dátumu na nálepke.

c) Celková hmotnosť vozidla je uvedená v osvedčení o evidencii vozidla.12)

Poznámky pod čiarou

12) § 93 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.