Oznámenie č. 345/2001 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Dohovoru o prepustení zdravotníckeho, chirurgického a laboratórneho vybavenia do režimu dočasného použitia pre nemocnice a iné zdravotnícke zariadenia na diagnostické a terapeutické účely s úplným oslobodením od dovozného cla, daní a iných platieb vyberaných pri dovoze

Čiastka 142/2001
Platnosť od 06.09.2001
Uzavretie zmluvy 13.09.2000
Ratifikácia zmluvy 02.04.2001
Redakčná poznámka

Dohovor a jeho dodatkový protokol nadobudli platnosť 29. júla 1960 na základe článku 6 ods. 1 a pre Slovenskú republiku nadobudli platnosť 7. augusta 2001 na základe článku 6 ods. 2.

345

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 28. apríla 1960 bol v Štrasburgu otvorený na podpis Dohovor o prepustení zdravotníckeho, chirurgického a laboratórneho vybavenia do režimu dočasného použitia pre nemocnice a iné zdravotnícke zariadenia na diagnostické a terapeutické účely s úplným oslobodením od dovozného cla, daní a iných platieb vyberaných pri dovoze.

V mene Slovenskej republiky bol dohovor podpísaný 13. septembra 2000.

Národná rada Slovenskej republiky vyslovila s dohovorom súhlas svojím uznesením č. 1278 z 27. februára 2001 a prezident Slovenskej republiky ho ratifikoval 2. apríla 2001. Ratifikačná listina bola uložená 7. mája 2001 u generálneho tajomníka Rady Európy.

Dohovor a jeho dodatkový protokol nadobudli platnosť 29. júla 1960 na základe článku 6 ods. 1 a pre Slovenskú republiku nadobudli platnosť 7. augusta 2001 na základe článku 6 ods. 2.

DOHOVOR

o prepustení zdravotníckeho, chirurgického a laboratórneho vybavenia do režimu dočasného použitia pre nemocnice a iné zdravotnícke zariadenia na diagnostické a terapeutické účely s úplným oslobodením od dovozného cla, daní a iných platieb vyberaných pri dovoze

Preambula

Členské štáty Rady Európy,

majúc na zreteli skutočnosť, že štát sa môže v dôsledku výnimočných okolností ocitnúť bez dostatočných zásob zdravotníckeho, chirurgického a laboratórneho vybavenia potrebného na zabezpečenie najnaliehavejších potrieb obyvateľstva,

uvedomujúc si, že je žiaduce uľahčiť prepravu zdravotníckeho, chirurgického a laboratórneho vybavenia, ktoré by mohol jeden členský štát poskytnúť inému členskému štátu, cez štátnu hranicu,

majúc ďalej na zreteli, že cieľom Rady Európy je dosiahnutie zhody medzi jej členmi a uľahčenie ich hospodárskeho a sociálneho pokroku uskutočňovaného rozličnými prostriedkami vrátane uzavierania európskych dohovorov,

uvedomujúc si, že praktickým spôsobom na dosiahnutie tohto cieľa je uzavretie dohovoru umožňujúceho voľný pohyb zapožičaného zdravotníckeho, chirurgického a laboratórneho vybavenia,

dohodli sa takto:

Článok 1

1. Zmluvné strany bezplatne zapožičiavajú zdravotnícke, chirurgické a laboratórne vybavenie iným zmluvným stranám, ktoré ho naliehavo potrebujú v dôsledku výnimočných okolností, za predpokladu, že majú z neho dostatočné zásoby pre vlastné potreby. Takéto vybavenie sa na požiadanie pošle príslušným zmluvným stranám a následne sa vyvezie späť.

2. Každá zmluvná strana majúca úžitok na základe predchádzajúceho odseku prijme všetky možné opatrenia umožňujúce dočasný dovoz zapožičaného vybavenia.

Článok 2

1. Lehota, na ktorú je tovar prepustený do režimu dočasného použitia, nepresiahne prvýkrát šesť mesiacov, túto lehotu možno predĺžiť so súhlasom vyvážajúceho štátu za rovnakých podmienok.

2. Uvedené opatrenia sa prijímajú iba v súvislosti so zdravotníckym, chirurgickým a laboratórnym vybavením určeným na použitie v nemocniciach a v iných zdravotníckych zariadeniach. Opatrenia zahŕňajú vydanie všetkých povolení potrebných na prepustenie takého vybavenia do režimu dočasného použitia a úplne oslobodenie od dovozného cla, daní a iných platieb vyberaných pri dovoze (vrátane akýchkoľvek iných daní a platieb pri dovoze) s výnimkou poplatkov súvisiacich s aktuálnymi výdavkami vynaloženými orgánmi štátu, do ktorého sa prepustenie tovaru do režimu dočasného použitia uskutočňuje.

Článok 3

Bez ohľadu na ustanovenia článkov 1 a 2 môžu príslušné orgány štátu dovozu prijať nevyhnutné opatrenia buď na zabezpečenie spätného vývozu každého takého vybavenia dovezeného a prepusteného do režimu dočasného použitia, len čo sa výnimočné okolnosti pominú alebo uplynie lehota podľa článku 2 ods. 1, bez ohľadu na to, ktorá z týchto podmienok nastane skôr, alebo na zabezpečenie zaplatenia cla, daní a iných platieb vyberaných pri dovoze, ktoré sa stanú splatnými v prípade, že sa vybavenie z akýchkoľvek príčin nevyvezie späť.

Článok 4

Ustanovenia tohto dohovoru nerušia platnosť výhodnejších ustanovení uvedených v zákonoch alebo v nariadeniach ktorejkoľvek zmluvnej strany alebo v ktoromkoľvek inom dohovore, zmluve alebo inej dohode platnej medzi dvoma alebo viacerými zmluvnými stranami tohto dohovoru, upravujúcimi prepustenie tovaru do režimu dočasného použitia podľa článku 1.

Článok 5

1. Tento dohovor je otvorený na podpis pre všetky členské štáty Rady Európy, ktoré sa stanú jeho zmluvným stranami po

a) jeho podpísaní bez výhrady ratifikácie alebo

b) po jeho podpísaní s výhradou ratifikácie a následnou ratifikáciou.

2. Ratifikačné listiny alebo listiny o pristúpení sa uložia u generálneho tajomníka Rady Európy.

Článok 6

1. Tento dohovor nadobudne platnosť po uplynutí troch mesiacov odo dňa, keď tri členské štáty Rady Európy v súlade s článkom 5 podpíšu dohovor bez výhrady ratifikácie alebo po jeho ratifikácii.

2. Dohovor nadobudne platnosť po uplynutí troch mesiacov odo dňa jeho podpísania alebo uloženia ratifikačnej listiny pre ktorýkoľvek členský štát Rady Európy, ktorý následne podpíše dohovor bez výhrady ratifikácie alebo po jeho ratifikácii.

Článok 7

Výbor ministrov Rady Európy môže prizvať ktorýkoľvek nečlenský štát na pristúpenie k tomuto dohovoru. Takéto pristúpenie nadobudne platnosť po uplynutí troch mesiacov odo dňa uloženia listiny o pristúpení u generálneho tajomníka Rady Európy.

Článok 8

Generálny tajomník Rady Európy oznamuje členským štátom Rady Európy a signatárskym štátom

a) dátum nadobudnutia platnosti tohto dohovoru a členské štáty, ktoré podpísali dohovor bez výhrad ratifikácie alebo ktorého ho ratifikovali,

b) uloženie listiny o pristúpení v súlade s ustanoveniami článku 7.

Článok 9

1. Tento dohovor sa uzaviera na neurčitú dobu.

2. Každá zo zmluvných strán môže tento dohovor vypovedať s jednoročnou výpovednou lehotou oznámením generálnemu tajomníkovi Rady Európy.

Podpísaní splnomocnenci, riadne na to poverení, podpísali na dôkaz toho tento dohovor.

Dané v Štrasburgu 28. apríla 1960 v jednom vyhotovení v anglickom a vo francúzskom jazyku, ktoré zostáva uložené v archívoch Rady Európy, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť. Generálny tajomník Rady Európy zašle overené kópie každému podpisujúcemu a pristupujúcemu štátu.

DODATKOVÝ PROTOKOL

k Dohovoru o prepustení zdravotníckeho, chirurgického a laboratórneho vybavenia do režimu dočasného použitia pre nemocnice a iné zdravotnícke zariadenia na diagnostické a terapeutické účely s úplným oslobodením od dovozného cla, daní a iných platieb vyberaných pri dovoze

Členské štáty Rady Európy, zmluvné strany Dohovoru o prepustení zdravotníckeho, chirurgického a laboratórneho vybavenia do režimu dočasného použitia pre nemocnice a iné zdravotnícke zariadenia na diagnostické a terapeutické účely s úplným oslobodením od dovozného cla, daní a iných platieb vyberaných pri dovoze z 28. apríla 1960 (ďalej len „dohovor“),

so zreteľom na články 1 a 2 dohovoru, na základe ktorých sa bude pre dovoz takéto vybavenie prepúšťať za určitých podmienok do režimu dočasného použitia s úplným oslobodením od dovozného cla, daní a iných platieb vyberaných pri dovoze,

berúc do úvahy skutočnosti týkajúce sa členských štátov Európskeho hospodárskeho spoločenstva, že pri povoľovaní takýchto výnimiek treba brať do úvahy predovšetkým existenciu spoločného colného sadzobníka stanoveného týmito štátmi, ako aj skutočnosť, že všetky výnimky zo spoločného colného sadzobníka patria do kompetencie Európskeho hospodárskeho spoločenstva, ktorému dáva dohoda, na základe ktorej vzniklo, na vykonanie takého kroku všetky potrebné právomoci,

berúc preto do úvahy, že treba na účely uplatnenia článkov 1 a 2 dohovoru umožniť Európskemu hospodárskemu spoločenstvu stať sa zmluvnou stranou dohovoru,

dohodli sa takto:

Článok 1

Európske hospodárske spoločenstvo sa môže stať zmluvnou stranou dohovoru po jeho podpísaní. Vo vzťahu k spoločenstvu dohovor nadobudne platnosť prvý deň mesiaca nasledujúceho po jeho podpísaní.

Článok 2

1. Tento dodatkový protokol je otvorený na podpis zmluvným stranám dohovoru. Nadobudne platnosť prvý deň mesiaca nasledujúcom po dni uloženia listiny o pristúpení poslednou zmluvnou stranou u generálneho tajomníka Rady Európy.

2. Tento dodatkový protokol však nadobudne platnosť po uplynutí dvoch rokov odo dňa jeho otvorenia na podpis, iba ak by niektorá zo zmluvných strán nevzniesla námietku proti nadobudnutiu jeho platnosti. V prípade vznesenia takej námietky sa bude postupovať podľa odseku 1 tohto článku.

Článok 3

Dňom nadobudnutia platnosti bude tento dodatkový protokol tvoriť neoddeliteľnú súčasť dohovoru. Žiaden štát sa nemôže stať od tohto dňa zmluvnou stranou dohovoru bez toho, aby sa zároveň nestal aj zmluvnou stranou dodatkového protokolu.

Článok 4

Generálny tajomník Rady Európy oznámi členským štátom Rady Európy, signatárskym štátom dohovoru a Európskemu hospodárskemu spoločenstvu každý podpis alebo námietku vznesenú na základe článku 2 a dátum nadobudnutia platnosti tohto dodatkového protokolu.

Generálny tajomník tiež oznámi Európskemu hospodárskemu spoločenstvu každý úkon, informáciu alebo oznámenie týkajúce sa dohovoru.

Dané v Štrasburgu 29. septembra 1982 v anglickom a vo francúzskom jazyku a otvorené na podpis 1. januára 1983, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť, v jednom vyhotovení, ktoré zostáva uložené v archívoch Rady Európy. Generálny tajomník Rady Európy zašle overené kópie každému členskému štátu Rady Európy, každému štátu vyzvanému na pristúpenie k dohovoru a Európskemu hospodárskemu spoločenstvu.

Anglické znenie textu


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.