Oznámenie č. 642/1992 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohody medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Poľskej republiky o obchode a platbách a Protokol o vyporiadaní vzájomných pohľadávok a záväzkov v platobných vzťahoch spojených s prechodom na zúčtovanie vo voľne zameniteľných menách od 1. januára 1991

Čiastka 132/1992
Platnosť od 31.12.1992 do14.11.1994
Uzavretie zmluvy 14.12.1990
Zrušený 343/1996 Z. z.
Redakčná poznámka

Dohoda na základe svojho článku 12 ods. 1 a Protokol na základe svojho článku 9 nadobudli platnosť 8. májom 1992.

642

OZNÁMENIE

Federálneho ministerstva zahraničných vecí

Federálne ministerstvo zahraničných vecí oznamuje, že 14. decembra 1990 bola v Prahe podpísaná Dohoda medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Poľskej republiky o obchode a platbách a Protokol medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Poľskej republiky o vyporiadaní vzájomných pohľadávok a záväzkov v platobných vzťahoch spojených s prechodom na zúčtovanie vo voľne zameniteľných menách od 1. januára 1991.

Dohoda na základe svojho článku 12 ods. 1 a Protokol na základe svojho článku 9 nadobudli platnosť 8. májom 1992.

České znenie Dohody, Protokolu a listov k nim patriacich sa vyhlasuje súčasne.*)

DOHODA

medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Poľskej republiky o obchode a platbách

Vláda Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vláda Poľskej republiky ďalej nazývané zmluvnými stranami

– v záujme ďalšieho prehĺbenia spolupráce medzi oboma štátmi,

– usilujúc sa o vytvorenie zodpovedajúcich podmienok pre harmonický rozvoj obchodných vzťahov, ďalej o rozvoj hospodárskej spolupráce na zásadách rovnosti, vzájomnej výhodnosti a vzájomnosti,

– majúc na zreteli úlohu zahraničného obchodu a ďalších foriem medzinárodnej hospodárskej spolupráce ako činiteľov hospodárskeho a spoločenského rozvoja,

dohodli toto:

Článok 1

Zmluvné strany budú podporovať rozvoj vzájomnej obchodnej výmeny a tiež dlhodobých vzťahov medzi oboma štátmi.

Článok 2

Zmluvné strany potvrdzujú, že budú vo svojich obchodných vzťahoch voči sebe aplikovať doložku najvyšších výhod v súlade so Všeobecnou dohodou o clách a obchode (GATT).

Článok 3

Zmluvné strany budú na základe vzájomnosti vytvárať výhodné podmienky prístupu na svoje trhy.

Článok 4

Dodávky tovaru a služieb sa budú uskutočňovať na základe zmlúv uzavieraných medzi česko-slovenskými právnickými a fyzickými osobami (ďalej len subjekty) oprávnenými podľa platných česko-slovenských právnych predpisov na vykonávanie zahranično-obchodnej činnosti na jednej strane a poľskými hospodárskymi subjektmi (ďalej len subjekty) oprávnenými podľa poľských právnych predpisov na vykonávanie zahraničnoobchodnej činnosti na druhej strane.

Článok 5

Podmienky dodávok tovaru a služieb, platobné podmienky, ako aj ceny tovaru a služieb sa budú dojednávať v zmluvách medzi subjektmi so zreteľom na ustanovenia tejto Dohody.

Článok 6

1. Všetky platby sa budú od 1. januára 1991 realizovať vo voľne zameniteľných menách.

2. Zmluvné strany pripúšťajú možnosť, aby niektoré platby dohodnuté medzi príslušnými orgánmi štátov zmluvných strán boli zúčtované aj inými formami.

Článok 7

Tovar dovezený subjektmi možno reexportovať do tretích krajín so súhlasom vývozcu.

Článok 8

Zmluvné strany s vedomím významu ekonomických a obchodných informácií budú podporovať výmenu informácií najmä v oblasti zákonov a iných právnych aktov týkajúcich sa obchodu, ekonomických programov a výmenu ďalších informácií pri nadväzovaní obchodných kontaktov.

Článok 9

Zmluvné strany v súlade s právnym poriadkom platným v každom zo štátov zmluvných strán si budú vzájomne poskytovať pomoc pri organizovaní obchodných veľtrhov, špeciálnych výstav a propagačných akcií usporadúvaných subjektmi v štáte druhej zmluvnej strany.

Článok 10

Príslušné orgány štátov oboch zmluvných strán v súlade s ich právnym poriadkom budú uľahčovať subjektom vznik a činnosť zastúpení, kancelárií, technickoservisných stredísk vyvážaného tovaru alebo iných organizácií slúžiacich na rozvoj obchodu medzi oboma štátmi.

Článok 11

Zmluvné strany sa dohodli zriadiť týmto zmiešanú komisiu zloženú z predstaviteľov zmluvných strán.

Komisia sa bude schádzať najmenej jedenkrát do roka striedavo v každom z oboch štátov zmluvných strán.

Zmiešaná komisia bude:

– hodnotiť realizáciu ustanovení tejto Dohody,

– vymieňať informácie týkajúce sa právnych predpisov súvisiacich s obchodom platných v každom zo štátov zmluvných strán,

– navrhovať opatrenia, ktoré budú napomáhať rozvoj obchodnej spolupráce,

– podporovať výmenu informácií o možnostiach rozšírenia obchodnej a priemyselnej spolupráce,

– skúmať prekážky sťažujúce rozvoj obchodných vzťahov medzi oboma štátmi a vyhľadávať metódy na ich odstránenie.

Článok 12

1. Táto Dohoda podlieha schváleniu v súlade s právnym poriadkom štátu každej zmluvnej strany a nadobudne platnosť po výmene nót potvrdzujúcich jej schválenie. Za deň, kedy Dohoda nadobúda platnosť sa bude považovať deň dôjdenia neskoršej nóty.

2. Táto dohoda je uzavretá na neurčitú dobu. Každá zo zmluvných strán ju môže vypovedať cestou notifikácie. V takom prípade stratí platnosť po uplynutí 6 mesiacov odo dňa dôjdenia nóty o vypovedaní.

3. Na žiadosť ktorejkoľvek zmluvnej strany možno túto Dohodu zmeniť vzájomných dojednaním. Akákoľvek zmena alebo skončenie platnosti tejto Dohody budú účinné bez ujmy na akýchkoľvek právnych záväzkoch vyplývajúcich alebo prijatých na základe tejto Dohody pred jej zmenou alebo ukončením platnosti.

Dané v Prahe 14. decembra 1990 vo dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v českom a poľskom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu
Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky:
Ing. Jiří Brabec v. r.
prvý námestník ministra
zahraničného obchodu ČSFR

Za vládu
Poľskej republiky:
Dariusz Ledworowski v. r.
námestník ministra hospodárskej
spolupráce so zahraničím Poľskej republiky

PROTOKOL

medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Poľskej republiky o vyporiadaní vzájomných pohľadávok a záväzkov v platobných vzťahoch spojených s prechodom na zúčtovanie vo voľne zameniteľných menách od 1. januára 1991

V súvislosti s ukončením platnosti Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Poľskej ľudovej republiky o výmene tovaru a platbách na roky 1986 - 1990 z 25. novembra 1985 sa vláda Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vláda Poľskej republiky, ďalej len zmluvné strany, dohodli takto:

Článok 1

Saldo platobnej bilancie medzi Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou a Poľskou republikou v prevoditeľných rubľoch, ktoré vznikne k 31. decembru 1990 v Medzinárodnej banke hospodárskej spolupráce v Moskve, bude medzi Česko-slovenskou obchodnou bankou a. s. Praha a Bank Handlowy w Warszawie S. A., ďalej len banky, odsúhlasené do 31. januára 1991 a prevedené z bežných účtov oboch bánk v Medzinárodnej banke hospodárskej spolupráce v Moskve n dvojstranný bezúročný „likvidačný“ účet, ktorý za týmto účelom zriadia od 1. januára 1991 obe banky.

Článok 2

„Likvidačný“ účet bude vedený v prevoditeľných rubľoch a bez bankových výdavkov.

Článok 3

Saldo vzniknuté k 1. decembru 1990 na úverových a úrokových účtoch vedených v oboch bankách z titulu realizácie Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Poľskej ľudovej republiky o poskytnutí úveru vláde Poľskej ľudovej republiky vládou Československej socialistickej republiky na udržanie ťažby síry v Poľskej ľudovej republiky, ako aj dlhodobých dodávkach síry z Poľskej ľudovej republiky do Československej republiky z 11. novembra 1986, a Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Poľskej ľudovej republiky o spolupráci pri zavádzaní výroby žiarovkových bánk v Poľskej ľudovej republike, dlhodobých dodávkach týchto výrobkov do Československej socialistickej republiky a o poskytnutí úveru vláde Poľskej ľudovej republiky vládou Československej socialistickej republiky z 21. apríla 1983, bude medzi oboma bankami odsúhlasené a k 31. januáru 1991 prevedené na „likvidačný“ účet.

Článok 4

Na „likvidačnom“ účte sa budú do 31. marca 1991 účtovať sklzy vyplývajúce z kontraktov na dodávky tovaru a služieb do 31. decembra 1990. Na tomto účte sa do 31. mája 1991 zúčtujú aj reklamácie a garančné poplatky za podmienok uzavretých kontraktov. Ostatné záväzky týkajúce sa týchto kontraktov, kde platobné lehoty nastupujú po 31. máji 1991, sa zúčtujú vo voľne zameniteľných menách na základe dohody medzi kontrahujúcimi subjektmi. Vzniknuté saldo k 31. máju 1991 vzájomne potvrdia obe banky do 30. júna 1991.

Článok 5

Úhrada salda na „likvidačnom“ účte sa bude vykonávať dodávkami tovaru od dátumu zriadenia tohto účtu najneskôr do 31. júla 1991 v cenách v prevoditeľných rubľoch za podmienok roka 1990.

Článok 6

„Likvidačný“ účet uzavrú obe banky k 31. augustu 1991 a saldo na tomto účte vzájomne odsúhlasia obe banky do 30. septembra 1991.

Článok 7

Úhradu zvyšku konečného salda odsúhlaseného podľa článku 6 vykoná dlžnícka strana do 31. októbra 1991 vo voľne zameniteľnej mene. Spôsob prepočtu salda z prevoditeľných rubľov na voľne zameniteľnú menu sa medzi príslušnými orgánmi štátov zmluvných strán dohodne do 31. júla 1991. Zmluvné strany pripúšťajú možnosť, aby sa po vzájomnej dohode príslušných orgánov štátov zmluvných strán dohodol iný spôsob úhrady zvyšku konečného salda.

Článok 8

Banky uzavrú do dvoch týždňov od podpísania tohto Protokolu medzibankové dojednania o technickom spôsobe vyporiadania vzájomných pohľadávok a záväzkov v platobných vzťahoch medzi Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou a Poľskou republikou podľa stavu k 31. decembru 1990.

Článok 9

Tento Protokol nadobudne platnosť dňom výmeny nót potvrdzujúcich jeho schválenie podľa predpisov platných v každom z oboch štátov zmluvných strán v závislosti od toho, ktorá z týchto nót bude neskoršia, a bude platiť, pokiaľ sa nevyrovnajú všetky pohľadávky a záväzky v ňom uvedené.

Dané v Prahe 14. decembra 1990 vo dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v českom i poľskom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu
Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky:
Ing. Jiří Brabec v. r.
prvý námestník ministra
zahraničného obchodu ČSFR

Za vládu
Poľskej republiky:
Dariusz Ledworowski v. r.
námestník ministra hospodárskej
spolupráce so zahraničím Poľskej republiky

Vážený pán predseda,

pri príležitosti dnešného podpisu Dohody medzi vládou Poľskej republiky a vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky o obchode a platbách a Protokolu medzi vládou Poľskej republiky a vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky o vyporiadaní vzájomných pohľadávok a záväzkov v platobných vzťahoch spojených s prechodom na zúčtovanie vo voľne zameniteľných menách od 1. januára 1991 sa dohodlo toto:

Finančné záväzky vyplývajúce z Dohody medzi vládou Poľskej ľudovej republiky a vládou Československej socialistickej republiky o poskytnutí úveru vláde Poľskej ľudovej republiky vládou Československej socialistickej republiky na udržanie ťažby síry v Poľskej ľudovej republike, ako aj dlhodobých dodávkach síry z Poľskej ľudovej republiky do Československej socialistickej republiky budú vyrovnané k 31. januáru 1991 a Dohoda stratí platnosť.

Zmluvné strany nebudú brániť vzájomným dodávkam tovaru, o ktorom hovorí článok 1 ods. 2 a článok 7 ods. 1 Dohody medzi vládou Poľskej ľudovej republiky a vládou Československej socialistickej republiky o poskytnutí úveru vláde Poľskej ľudovej republiky vládou Československej socialistickej republiky na udržanie ťažby síry v Poľskej ľudovej republike, ako aj dlhodobých dodávkach síry z Poľskej ľudovej republiky do Československej socialistickej republiky, medzi hospodárskymi subjektmi oboch krajín na základe kontraktov uzavieraných v súlade s podmienkami a zásadami uvedenými v dnes podpísanej Dohode medzi vládou Poľskej republiky a vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky o obchode a platbách.

Prosím Vás, pán predseda, o potvrdenie týchto dohôd.

Prijmite, prosím, vážený pán predseda, výraz mojej hlbokej úcty.

Praha 14. decembra 1990

D. Ledworowski v. r.

Vážený pán
Jiří Brabec
predseda delegácie Českej
a Slovenskej Federatívnej Republiky
I. námestník ministra
zahraničného obchodu

Vážený pán predseda,

mám česť potvrdiť dôjdenie Vášho dnešného listu tohto znenia:

„Pri príležitosti dnešného podpisu Dohody medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Poľskej republiky o obchode a platbách a Protokolu medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Poľskej republiky o vyporiadaní vzájomných pohľadávok a záväzkov v platobných vzťahoch spojených s prechodom na zúčtovanie vo voľne zameniteľných menách od 1. januára 1991 sa dohodlo toto:

Finančné záväzky vyplývajúce z Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Poľskej ľudovej republiky o poskytnutí úveru vláde Poľskej ľudovej republiky vládou Československej socialistickej republiky na udržanie ťažby síry v Poľskej ľudovej republike, ako aj dlhodobých dodávkach síry z Poľskej ľudovej republiky do Československej socialistickej republiky budú vyrovnané k 31. januáru 1991 a Dohoda stratí platnosť.

Zmluvné strany nebudú brániť vzájomným dodávkam tovaru, tak ako bolo uvedené v článku 1 ods. 2 a článku 7 ods. 1 Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Poľskej ľudovej republiky o poskytnutí úveru vláde Poľskej ľudovej republiky vládou Československej socialistickej republiky na udržanie ťažby síry v Poľskej ľudovej republike, ako aj dlhodobých dodávkach síry z Poľskej ľudovej republiky do Československej socialistickej republiky, medzi subjektmi oboch štátov na základe kontraktov uzavieraných medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Poľskej republiky o obchode a platbách.“

Mám česť vyjadriť súhlas s uvedeným a prijať Váš návrh, aby uvedený list spolu s touto odpoveďou predstavovali dohodu v tejto záležitosti.

Prijmite prosím, vážený pán predseda, ubezpečenie o mojej hlbokej úcte.

Praha 14. 12. 1990

Jiří Brabec v. r.

Vážený pán
Dariusz Ledworowski
predseda delegácie Poľskej republiky
námestník ministra hospodárskej
spolupráce so zahraničím

Vážený pán predseda,

v súvislosti s rokovaniami uskutočnenými v záležitosti dnes podpísanej Dohody medzi vládou Poľskej republiky a vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky o obchode a platbách a Protokolu medzi vládou Poľskej republiky a vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky o vyporiadaní vzájomných pohľadávok a záväzkov v platobných vzťahoch súvisiacich s prechodom na zúčtovanie vo voľne zameniteľných menách od 1. januára 1991; obe delegácie v priebehu rokovaní dohodli, že do doby výmeny nót potvrdzujúcich prijatie Dohody a Protokolu budú používať od 1. januára 1991 ustanovenia obsiahnuté v Dohode medzi vládou Poľskej republiky a vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky o obchodných vzťahoch a platbách a ustanovenia Protokolu medzi vládou Poľskej republiky a vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky o vyporiadaní vzájomných pohľadávok a záväzkov v platobných vzťahoch súvisiacich s prechodom na zúčtovanie vo voľne zameniteľných menách od 1. januára 1991.

Prosím, pán predseda, o potvrdenie týchto dohôd.

Prijmite prosím, vážený pán predseda, výraz mojej hlbokej úcty.

Praha 14. decembra 1990

D. Ledworowski v. r.

Vážený pán
Jiří Brabec
predseda delegácie Českej
a Slovenskej Federatívnej Republiky
I. námestník ministra
zahraničného obchodu

Vážený pán predseda,

mám česť potvrdiť dôjdenie Vášho dnešného listu tohto znenia:

„V súvislosti s rokovaniami uskutočnenými v záležitosti dnes podpísanej Dohody medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Poľskej republiky o obchode a platbách a Protokolu medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Poľskej republiky o vyporiadaní vzájomných záväzkov a pohľadávok v platobných vzťahoch súvisiacich s prechodom na zúčtovanie vo voľne zameniteľných menách od 1. januára 1991, obe delegácie v priebehu rokovaní dohodli, že do doby výmeny nót potvrdzujúcich prijatie Dohody a Protokolu budú používať od 1. januára 1991 ustanovenia obsiahnuté v Dohode medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Poľskej republiky o obchodných vzťahoch a platbách a ustanovenia Protokolu medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Poľskej republiky o vyporiadaní vzájomných pohľadávok a záväzkov v platobných vzťahoch súvisiacich s prechodom na zúčtovanie vo voľne zameniteľných menách od 1. januára 1991.“

Mám česť vyjadriť súhlas s uvedeným a prijať Váš návrh, aby uvedený list spolu s touto odpoveďou predstavovali dohodu v tejto záležitosti.

Prijmite prosím, vážený pán predseda, ubezpečenie o mojej hlbokej úcte.

Praha 14. 12. 1990

Jiří Brabec v. r.

Vážený pán
Dariusz Ledworowski
predseda delegácie Poľskej republiky
námestník ministra hospodárskej
spolupráce so zahraničím

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.