Vyhláška č. 101/1989 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Všeobecných podmienkach pre dodávky tovaru medzi organizáciami členských štátov Rady vzájomnej hospodárskej pomoci

Čiastka 26/1989
Platnosť od 29.09.1989
Účinnosť od 29.09.1989
Uzavretie zmluvy 11.10.1988

101

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 28. augusta 1989

o Všeobecných podmienkach pre dodávky tovaru medzi organizáciami členských štátov Rady vzájomnej hospodárskej pomoci


Na 129. zasadaní Výkonného výboru Rady vzájomnej hospodárskej pomoci v Moskve boli 11. októbra 1988 prijaté Všeobecné podmienky pre dodávky tovaru medzi organizáciami členských štátov Rady vzájomnej hospodárskej pomoci.

Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky vyslovilo so Všeobecnými podmienkami pre dodávky tovaru medzi organizáciami členských štátov Rady vzájomnej hospodárskej pomoci súhlas a prezident Československej socialistickej republiky ich ratifikoval.

Všeobecné podmienky pre dodávky tovaru medzi organizáciami členských štátov Rady vzájomnej hospodárskej pomoci nadobudli pre Československú socialistickú republiku platnosť 6. júlom 1989.

Všeobecnými podmienkami pre dodávky tovaru medzi organizáciami členských štátov Rady vzájomnej hospodárskej pomoci sú ďalej viazané Bulharská ľudová republika, Kubánska republika, Maďarská ľudová republika, Mongolská ľudová republika, Nemecká demokratická republika, Poľská ľudová republika, Zväz sovietskych socialistických republík a Vietnamská socialistická republika.

Český preklad Všeobecných podmienok pre dodávky tovaru medzi organizáciami členských štátov Rady vzájomnej hospodárskej pomoci sa vyhlasuje súčasne.*)

Minister:

JUDr. Johanes v. r.

VŠEOBECNÉ PODMIENKY

pre dodávky tovaru medzi organizáciami členských štátov Rady vzájomnej hospodárskej pomoci
(VDP RVHP 1968/1988)

Všetky dodávky tovaru medzi organizáciami členských štátov Rady vzájomnej hospodárskej pomoci oprávnenými vykonávať zahraničný obchod sa uskutočňujú podľa nasledujúcich Všeobecných dodacích podmienok.

V tých prípadoch, keď strany dôjdu pri uzavretí zmluvy k záveru, že v dôsledku špecifickosti tovaru a/alebo zvláštnosti jeho dodávky je potrebné sa odchýliť od jednotlivých ustanovení týchto Všeobecných dodacích podmienok, môžu odchýlky dohodnúť v zmluve.

Hlava I

Uzavieranie, zmena a zrušenie zmluvy

§ 1

1. Návrhom sa rozumie oznámenie o úmysle uzavrieť zmluvu adresované určitému možnému kupujúcemu alebo predávajúcemu a obsahujúce aspoň všetky podstatné náležitosti zmluvy. Podstatnými náležitosťami zmluvy podľa týchto Všeobecných dodacích podmienok sú predmet zmluvy, množstvo, cena (určitá alebo určiteľná)**).

2. Prijatím návrhu sa rozumie správa zaslaná navrhujúcemu ako odpoveď na návrh na uzavretie zmluvy a obsahujúca súhlas so všetkými náležitosťami zmluvy uvedenými v návrhu.

3. Za návrh sa považuje aj objednávka a prijatím návrhu sa rozumie i potvrdenie objednávky.

4. Návrh a prijatie návrhu nadobúdajú platnosť okamihom, keď ich dostane druhá strana. Ak pred dôjdením návrhu (alebo prijatím návrhu) alebo súčasne s ním dostane druhá strana jeho odvolanie, návrh (alebo prijatie návrhu) nenadobudne platnosť.

§ 2

1. Návrh je pre navrhujúceho záväzný, t. j. nemôže byť odvolaný alebo zmenený, ak v ňom nie je priamo uvedené inak.

2. Navrhujúci je svojím návrhom viazaný po dobu v ňom uvedenú (lehota pre prijatie) od okamihu, keď návrh nadobudne platnosť.

3. Ak navrhujúci neurčil lehotu pre prijatie návrhu, je (vo vzťahu k neprítomnému) viazaný svojím návrhom po dobu 30 dní počítané odo dňa odoslania návrhu.

§ 3

1. Zmluva sa považuje za uzavretú:

a) medzi prítomnými - v okamihu jej podpisu zmluvnými stranami;

b) medzi neprítomnými - okamihom, keď navrhujúci dostane bezvýhradné prijatie návrhu v lehote pre prijatie návrhu podľa § 2 ods. 2 a 3.

2. Ak navrhujúci dostane správu o prijatí návrhu po uplynutí lehoty pre prijatie návrhu, považuje sa taká správa za nový návrh.

3. Oneskorená správa o prijatí návrhu sa však považuje za prijatie návrhu, ak navrhujúci bez meškania písomne oznámi druhej strane, že zmluvu považuje za uzavretú.

4. Ak je zo správy o prijatí návrhu došlej s oneskorením zrejmé, že bola odoslaná pred uplynutím lehoty pre prijatie návrhu, považuje sa za oneskorenú len vtedy, ak strana, ktorá urobila návrh, ihneď upovedomí druhú stranu o oneskorenom dôjdení správy.

5. Odpoveď na návrh, v ktorej je vyjadrený úmysel ho prijať, ale obsahujúca ďalšie alebo odlišné podmienky, je odmietnutím návrhu a považuje sa za nový návrh.

6. Ustanovenia týchto Všeobecných dodacích podmienok vzťahujúce sa na uzavieranie zmlúv medzi neprítomnými sa použijú aj na prípad, keď sa zmluva uzaviera odovzdaním návrhu pri rokovaní alebo zaslaním návrhu zmluvy podpísaného jednou stranou poštou a vrátenie návrhu podpísaného druhou stranou pri nasledujúcom rokovaní alebo poštou.

§ 4

1. Návrh a prijatie návrhu platia za podmienky, že sa urobia písomne. Za písomnú formu sa považujú aj telegrafické alebo ďalekopisné oznámenia.

2. Doplnky a zmeny zmluvy, ako aj jej zrušenie dohodou strán platia za podmienky, že sa takisto urobili písomnou formou.

§ 5

Všetky prílohy zmluvy, ako technické podmienky, špecifikácie, osobitné skúšobné podmienky, smernice o balení, značkovaní, naložení a iné, ktoré sú uvedené v zmluve alebo v ktorých je na základe dohody strán na danú zmluvu odvolávka, tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvy.

§ 6

Od okamihu uzavretia zmluvy všetka predchádzajúca korešpondencia a rokovania o zmluve strácajú platnosť.

§ 7

1. Zmluva sa môže zmeniť alebo zrušiť dohodou strán.

2. Jednostranné odstúpenie od zmluvy alebo jednostranné zmenenie podmienok zmluvy nie je prípustné s výnimkou prípadov priamo ustanovených v týchto Všeobecných dodacích podmienkach, dvojstrannej dohode alebo v zmluve.

Hlava II

Dodacia podmienka

§ 8

Pri doprave po železnici sa dodávky uskutočňujú za podmienky franko vozeň hranice krajiny predávajúceho, pričom:

a) predávajúci znáša výdavky za dopravu tovaru až na štátnu hranicu svojej krajiny; výdavky za prekladanie tovaru a/alebo za výmenu vozňových súkolesí znáša kupujúci;

b) vlastnícke právo k tovaru a riziko náhodnej skazy alebo náhodného poškodenia tovaru prechádza z predávajúceho na kupujúceho v okamihu, keď železnica krajiny predávajúceho odovzdáva tovar železnici prijímajúcej tovar;

c) za dátum dodávky sa považuje dátum pečiatky pohraničnej stanice na nákladnom liste, kde železnica krajiny predávajúceho odovzdáva tovar železnici prijímajúcej tovar.

§ 9

Pri automobilovej doprave sa dodávky uskutočňujú franko miesto naloženia tovaru na dopravné prostriedky kupujúceho; ak sa tovar dodáva dopravnými prostriedkami predávajúceho za štátnu hranicu jeho krajiny, potom franko miesto colnej prehliadky v pohraničnej colnici krajiny hraničiacej s krajinou predávajúceho, pričom:

a) predávajúci znáša výdavky za dopravu tovaru až do miesta, v ktorom sa prekladá tovar na dopravné prostriedky kupujúceho; ak sa tovar dodáva dopravnými prostriedkami predávajúceho za štátnu hranicu jeho krajiny, potom predávajúci znáša výdavky do miesta prehliadky tovaru pohraničnou colnicou krajiny hraničiacej s krajinou predávajúceho;

b) vlastnícke právo k tovaru a riziko náhodnej skazy alebo náhodného poškodenia tovaru prechádza z predávajúceho na kupujúceho v okamihu prevzatia tovaru z dopravných prostriedkov predávajúceho na dopravné prostriedky kupujúceho; ak sa tovar dodáva dopravnými prostriedkami predávajúceho za štátne hranice krajiny predávajúceho - v okamihu prehliadky tovaru pohraničnou colnicou v krajine hraničiacej s krajinou predávajúceho;

c) za dátum dodávky sa považuje dátum dokladu potvrdzujúceho prevzatie tovaru dopravnými prostriedkami kupujúceho; v prípade, keď sa tovar dodáva za štátne hranice krajiny predávajúceho dopravnými prostriedkami predávajúceho - dátum prehliadky tovaru pohraničnou colnicou v krajine hraničiacej s krajinou predávajúceho.

§ 10

1. Pri doprave po vode sa dodávky uskutočňujú za podmienky FOB, CIF alebo C F prístav určený v zmluve.

2. Pri dodávke za podmienky FOB:

a) predávajúci znáša všetky výdavky do okamihu naloženia tovaru na palube lode. Strany však môžu v zmluve dohodnúť, že predávajúci znáša výdavky za naloženie tovaru aj do lodného priestoru, včítane výdavkov za uloženie tovaru (štauovanie);

b) vlastnícke právo k tovaru a riziko náhodnej skazy alebo náhodného poškodenia tovaru prechádza z predávajúceho na kupujúceho v okamihu prechodu tovaru na palubu lode v nakladacom prístave;

c) za dátum dodávky sa považuje dátum palubného konosamentu alebo riečneho náložného listu.

3. Pri dodávke za podmienky CIF a C F:

a) predávajúci znáša všetky dopravné výdavky do okamihu priplávania lode do vykladacieho prístavu; všetky výdavky za vyloženie tovaru z lodných priestorov znáša kupujúci, ale pri doprave na líniových lodiach, pri ktorých sú výdavky za vyloženie tovaru zahrnuté do dopravného, kupujúci nenahrádza tieto výdavky predávajúcemu;

b) vlastnícke právo k tovaru a riziko náhodnej skazy alebo náhodného poškodenia tovaru prechádza z predávajúceho na kupujúceho v okamihu prechodu tovaru na palubu lode v nakladacom prístave;

c) za dátum dodávky sa považuje dátum palubného konosamentu alebo riečneho náložného listu.

4. Pri doprave po vode sa môže v zmluve dojednať, ktorá zo strán znáša výdavky za separačný materiál.

§ 11

Pri leteckej doprave sa dodávky uskutočňujú za podmienky franko miesto odovzdania tovaru na dopravu organizácii leteckej dopravy v krajine predávajúceho, pričom:

a) predávajúci znáša všetky výdavky až do okamihu odovzdania tovaru organizácii leteckej dopravy vo svojej krajine;

b) vlastnícke právo k tovaru a riziko náhodnej skazy alebo náhodného poškodenia tovaru prechádza z predávajúceho na kupujúceho v okamihu odovzdania tovaru organizácii leteckej dopravy v krajine predávajúceho;

c) za dátum dodávky sa považuje dátum leteckého nákladného listu.

§ 12

Pri poštovej doprave sa dodávky uskutočňujú za podmienky franko príjemca, pričom:

a) predávajúci znáša všetky dopravné výdavky až do miesta určenia;

b) vlastnícke právo k tovaru a riziko náhodnej skazy alebo náhodného poškodenia tovaru prechádza z predávajúceho na kupujúceho v okamihu odovzdania tovaru poštovému úradu krajiny predávajúceho. Právo reklamácie z titulu dopravnej zmluvy uzavretej s poštou prechádza z predávajúceho na kupujúceho v okamihu odovzdania zásielky poštovému úradu krajiny predávajúceho;

c) za dátum dodávky sa považuje dátum poštovej sprievodky.

§ 13

Predávajúci nie je povinný poistiť dodávaný tovar, ak tak nie je výslovne ustanovené zmluvou.

Hlava III

Dodacie lehoty

§ 14

1. Ak sa v zmluve nedohodlo inak, má sa pri hromadných dodávkach tovaru v jednotlivých partiách uskutočňovať odosielanie jednotlivých partií podľa možnosti rovnomerne v rámci lehôt určených v zmluve.

2. Ustanovenie odseku 1 tohto paragrafu neplatí pre dodávky kompletných závodov a zariadení.

3. Ustanovenie odseku 1 tohto paragrafu takisto neplatí pre ľahko sa kaziaci poľnohospodársky a živočíšny tovar sezónnej povahy. Pri dodávkach tohto tovaru môžu strany dohodnúť časový rozvrh zásielok v rámci určených lehôt.

§ 15

1. Strany môžu uzavierať fixné obchody, t. j. zmluvy, v ktorých je priamo uvedené alebo z ktorých obsahu jasne vyplýva, že pri nedodržaní dodacej lehoty sa automaticky zrušujú, alebo že kupujúci má právo bez odkladu od nich odstúpiť.

2. Pri zmluvách uvedených v odseku 1 tohto paragrafu môže predávajúci uskutočniť dodávku po uplynutí dodacej lehoty len so súhlasom kupujúceho.

§ 16

1. Okrem prípadov určených v zmluve môže predávajúci uskutočniť predčasnú alebo čiastočnú dodávku len so súhlasom kupujúceho.

2. Ak si kupujúci nevyhradí dodatočné podmienky, keď súhlasí s predčasnou alebo čiastočnou dodávkou, uskutočňuje predávajúci dodávku za podmienok určených v zmluve.

§ 17

1. Ak kupujúci nesplní v dohovorených lehotách dohodnuté záväzky smerujúce k zabezpečeniu výroby u predávajúceho alebo ak kupujúci údaje ním odovzdané neskôr zmení, a ak tým podstatne sťaží prácu predávajúceho spojenú s výrobou, je predávajúci oprávnený primerane predĺžiť dodaciu lehotu, nie však dlhšie než o dobu oneskorenia kupujúceho pri plnení uvedených povinností, a/alebo žiadať náhradu v súvislosti s tým vzniknutej skutočnej škody.

2. Predávajúci je povinný upovedomiť kupujúceho včas o predĺžení dodacej lehoty.

3. Vo výnimočných technicky odôvodnených prípadoch sa môže po dohode medzi predávajúcim a kupujúcim určiť iná technicky odôvodnená doba predĺženia dodacej lehoty, než je ustanovená v odseku 1 tohto paragrafu. Ak sa však strany nedohodnú, použije sa ustanovenie odseku 1 tohto paragrafu.

§ 18

1. Ak nie sú v zmluve na stroje a zariadenia určené konkrétne dodacie lehoty ich častí, považuje sa za dátum dodávky deň, v ktorom bola dodaná posledná časť stroja alebo zariadenia, bez ktorej nemôže byť stroj alebo zariadenie uvedené do prevádzky.

2. Ustanovenia tohto paragrafu nezbavujú kupujúceho nárokov, pokiaľ ide o časti, ktoré neboli dodané.

Hlava IV

Akosť tovaru. Záruka na akosť.

§ 19

1. Akostná a technická charakteristika tovaru sa môže v zmluve určiť najmä odkazom na normy RVHP, normy iných medzinárodných organizácií, národné normy a inú normatívno-technickú dokumentáciu. Akosť tovaru sa môže určiť tiež odkazom na vzorku dohodnutú medzi stranami alebo uvedením určitej akostnej charakteristiky dohodnutej medzi predávajúcim a kupujúcim v zmluve.

2. Ak akosť tovaru nie je v zmluve určená podľa odseku 1 tohto paragrafu, je predávajúci povinný dodať tovar obvyklej strednej akosti existujúcej v krajine predávajúceho pri dodávkach daného druhu tovaru a zodpovedajúci určeniu tovaru uvedenému v zmluve. Ak určenie tovaru nie je v zmluve uvedené, dodáva sa tovar obvyklej strednej akosti zodpovedajúcej obvyklému určeniu tohto tovaru v krajine predávajúceho.

§ 20

1. Predávajúci zaručuje, že akosť tovaru zodpovedá požiadavkám zmluvy, že nemá vady a že je spôsobilý na normálne používanie podľa svojho určenia počas určenej lehoty (záručná lehota), ak taký záväzok a takú lehotu ustanovujú tieto Všeobecné dodacie podmienky alebo dohoda strán v zmluve.

2. Záručný záväzok na akosť tovaru ustanovený v odseku 1 tohto paragrafu sa vzťahuje najmä na akosť materiálu použitého na jeho zhotovenie, konštrukciu strojov a zariadení (ak zariadenia, stroje atď. sa nezhotovujú podľa výkresov kupujúceho) a takisto na tie vlastnosti tovaru, ktoré boli dohodnuté v zmluve.

3. Rozsah a podmienky záruky na technicko-ekonomické ukazovatele kompletných závodov a kompletných zariadení sa určia v dvojstrannej dohode alebo v zmluve.

§ 21

1. Záručné lehoty sa ustanovujú:2)

a) pri predmetoch presnej mechaniky, meracích prístrojoch, optických výrobkoch a nástrojoch - 9 mesiacov odo dňa dodávky;

b) pri sériových strojoch a prístrojoch, pri malých a stredných zariadeniach - 12 mesiacov odo dňa uvedenia do prevádzky, nie však viac než 15 mesiacov odo dňa dodávky;

c) pri veľkých strojoch a veľkých zariadeniach - 12 mesiacov odo dňa uvedenia do prevádzky, nie však viac než 24 mesiacov odo dňa dodávky.

2. Pre kompletné závody a kompletné zariadenia môžu sa v zmluve dohodnúť dlhšie záručné lehoty.

3. Na stroje a zariadenia neuvedené v tomto paragrafe, na lode a iné plávajúce prostriedky, na železničný dopravný park, súkolesia železničného dopravného parku, káble a takisto na tovar, na ktorý sa podľa dojednania strán alebo podľa obchodnej zvyklosti poskytuje záruka, ako napr. na spotrebný tovar určený na dlhodobé používanie, sa záručné lehoty určujú v zmluve.

§ 22

Ak sa uvedenie stroja alebo zariadenia do prevádzky oneskorí z príčin závisiacich na predávajúcom, najmä v dôsledku neposkytnutia výkresov, smerníc pre prevádzku a iných údajov alebo služieb určených v zmluve, predlžuje sa záručná lehota počítaná odo dňa dodávky o dobu, o ktorú sa zdržalo uvedenie strojov alebo zariadení do prevádzky.

§ 23

Ak sa v zmluve neurčuje inak, končia sa záručné lehoty na náhradné dielce dodávané spolu so strojmi alebo zariadením zároveň so záručnou lehotou na tieto stroje alebo zariadenia.

§ 24

1. Na dodávané rýchlo sa opotrebúvajúce náhradné dielce sa poskytuje záruka podľa dohody medzi predávajúcim a kupujúcim s prihliadnutím na medzinárodnú prax. Dohodnuté záruky sa určia v zmluve.

2. Ak sa v zmluve neurčuje inak, je predávajúci povinný na žiadosť kupujúceho zabezpečiť dodávku rýchle sa opotrebúvajúcich náhradných dielcov, na ktoré nie je poskytnutá záruka alebo pri ktorých je záručná lehota kratšia než záručná lehota na základné stroje a zariadenia, pre celú záručnú dobu určenú pre stroje alebo zariadenia, a to v množstve určenom vzhľadom na normálne používanie týchto strojov alebo zariadení a na normálne použitie týchto náhradných dielcov. Ak cena týchto náhradných dielcov nie je zahrnutá do ceny strojov alebo zariadení, dodávajú sa náhradné dielce za úhradu.

§ 25

Na časti tovaru dodávané výmenou za vadné môže byť v zmluve určená záruka s prihliadnutím na medzinárodnú prax.

§ 26

1. V dobe plnenia zmluvy je predávajúci povinný informovať kupujúceho o zdokonalení a zmenách konštrukcie strojov a zariadení, ktoré sú predmetom zmluvy.

2. Ak po uzavretí zmluvy budú navrhnuté zdokonalenia spojené s konštrukčnými zmenami, môžu sa vykonať len so súhlasom strán.

§ 27

Akosť predmetov a častí dodávaných výmenou za vadné musí byť taká, aby zabezpečovala splnenie zmluvou určených požiadaviek na akosť tovaru, ktorého sú časťou.

§ 28

1. Ak sa pre určité druhy tovaru s prihliadnutím na jeho osobitnosti dohodla v zmluve doba použiteľnosti a/alebo skladovateľnosti alebo ak takú dobu ustanovila normatívno-technická dokumentácia (normy, technické podmienky atď.), na ktorú sa v zmluve odkazuje, musí byť dodaný tovar spôsobilý na použitie alebo skladovanie po túto dobu pri dodržaní podmienok pre skladovanie a uchovávanie určených v zmluve.

2. Ak nie sú v zmluve určené podmienky skladovania a uchovávania, ale zmluva obsahuje odkaz na normatívno-technickú dokumentáciu, platia podmienky ustanovené v tejto normatívno-technickej dokumentácii.

3. Ak zmluva určuje dobu použiteľnosti a/alebo skladovateľnosti a nie sú určené podmienky skladovania a uchovávania a ak nie je ani odkaz na normatívno-technickú dokumentáciu, je predávajúci povinný na žiadosť kupujúceho zaslať mu normatívno-technickú dokumentáciu o podmienkach skladovania a uchovávania platných pre tento tovar v krajine predávajúceho.

4. Ak doba použiteľnosti a/alebo skladovateľnosti nie je určená v zmluve alebo normatívno-technickou dokumentáciou, na ktorú sa v zmluve odkazuje, platí pre dĺžku doby použiteľnosti a/alebo skladovateľnosti doba obvyklá v krajine predávajúceho pre tovar daného druhu.

5. Ak sa v zmluve alebo v normatívno-technickej dokumentácii, na ktorú odkazuje zmluva, neurčuje inak, doba použiteľnosti a/alebo skladovateľnosti tovaru sa počíta odo dňa výroby uvedenom v doklade potvrdzujúcom akosť tovaru alebo iným spôsobom (na etikete, návode na použitie, značení tovaru a pod.).

6. Ak sa v zmluve určená doba použiteľnosti a/alebo skladovateľnosti tovaru počíta odo dňa jeho výroby, musí sa určiť tiež minimálna doba použiteľnosti a/alebo skladovateľnosti tovaru odo dňa jeho dodávky.

Hlava V

Množstvo tovaru

§ 29

Počet colli a/alebo hmotnosť dodaného množstva sa určujú pri doprave:

1. po železnici:

a) ak počet colli a/alebo hmotnosť tovaru určila odosielacia železničná stanica krajiny predávajúceho, čo musí potvrdiť zástupca železnice v príslušnej rubrike železničného nákladného listu - podľa železničného nákladného listu priamej medzinárodnej železničnej prepravy tovaru;

b) ak počet colli a/alebo hmotnosť tovaru určil v odosielacej železničnej stanici krajiny predávajúceho odosielateľ a železnica ich nepreskúmala, potom sa množstvo tovaru určuje pri doprave bez prekladania, ak zmluva neurčila inak - podľa nákladného listu priamej medzinárodnej železničnej prepravy tovaru; ak železnica preskúmala hmotnosť a/alebo počet colli počas cesty alebo v stanici určenia, za podmienky, že tovar a vozeň došiel do miesta preskúmania v stave vylučujúcom zodpovednosť železnice - podľa dokladu potvrdzujúceho výsledky takého váženia a/alebo preskúmania počtu colli železnicou zostaveného podľa Dohody o medzinárodnej železničnej preprave tovaru (SMGS);

c) ak počet colli a/alebo hmotnosť tovaru určil v odosielacej železničnej stanici krajiny predávajúceho odosielateľ a železnica ich nepreskúmala, potom sa pri doprave s prekladaním určuje počet colli a/alebo hmotnosť tovaru spôsobom určeným v dvojstrannej dohode alebo v zmluve;

2. automobilovej - podľa dopravného dokladu;

3. po vode - podľa konosamentu alebo náložného listu;

4. leteckej - podľa leteckého nákladného listu;

5. poštou - podľa poštovej sprievodky;

6. v prípade odovzdania tovaru na sklad podľa § 40 a 41 - podľa skladového listu alebo potvrdenia o uskladnení.

§ 30

Preskúmanie množstva tovaru dodaného v špecifikovaných jednotkách miery (napr. podľa metrov, kusov, párov, hmotnosti netto a pod.) sa vykonáva podľa špecifikácie predávajúceho.

Hlava VI

Balenie a označovanie tovaru

§ 31

1. Ak v zmluve nie je osobitné ustanovenie o balení, je predávajúci povinný odoslať tovar v balení používanom v krajine predávajúceho pre vývozný tovar, zabezpečujúcom s ohľadom na možné prekladanie pri riadnom a obvyklom zaobchádzaní s nákladom neporušenosť tovaru pri doprave. V jednotlivých prípadoch musí brať takisto zreteľ na dĺžku a spôsob dopravy.

2. Pred zabalením sa musí vykonať patričné namastenie strojov a zariadení, ktoré by ich uchránilo pred hrdzavením.

§ 32

1. Do každého colli musí byť vložený podrobný baliaci list.

2. Pri dodávkach zariadení a strojov sa v baliacom liste uvádza: označenie strojov a jednotlivých častí zabalených v danom colli, ich množstvo s uvedením technických údajov podľa zodpovedajúcich položiek zmluvy, výrobné číslo stroja, číslo výkresu, hmotnosť brutto a netto a presné označenie daného colli tak, aby sa mohla zistiť totožnosť tovaru s údajmi technickej špecifikácie uvedenej v zmluve.

3. Jeden exemplár baliaceho listu v nepremokavej obálke sa ukladá spoločne so zariadením alebo strojom do debny alebo sa pripevňuje na vonkajšej strane debny.

4. Ak sa zariadenie alebo stroj odosiela nezabalený, musí byť obálka z nepremokavého papiera, do ktorej sa vkladá baliaci list, pripevnená tenkou plechovou doštičkou privarenou priamo na kovové časti strojov.

§ 33

Ak zmluva neurčuje inak, je predávajúci povinný odoslať spoločne s dopravnými dokladmi v jednom vyhotovení hmotnostnú špecifikáciu na každé colli a doklad potvrdzujúci akosť tovaru.

§ 34

1. Ak zmluva neurčuje inak, musí byť na každom colli zreteľne uvedené nezmývateľnou farbou toto označenie:
číslo zmluvy a/alebo číslo objednávky kupujúceho;
číslo colli;
príjemca;
hmotnosť netto a brutto v kilogramoch.

2. Pri doprave po železnici musí označenie zodpovedať požiadavkám SMGS.

3. Pri doprave po vode musí označenie takisto obsahovať rozmery debien v centimetroch a v nevyhnutných prípadoch prístav a krajinu určenia.

4. Pri doprave iným spôsobom musí označenie zodpovedať požiadavkám pravidiel platných pre príslušný druh dopravy.

5. Predávajúci je povinný uviesť zvláštne (preventívne) označenie, ak si to vyžaduje špecifickosť tovaru.

6. Debny sa označujú na dvoch čelných stenách, nezabalený tovar z dvoch strán.

7. Označenie sa uvádza v jazyku krajiny predávajúceho s prekladom jeho textu do ruštiny alebo nemčiny.

8. Pri zariadeniach a strojoch sa číslo colli uvádza zlomkom, v ktorého čitateli je radové číslo colli a v menovateli počet colli, v ktorých je zabalená celá jednotka zariadenia.

Hlava VII

Technická dokumentácia

§ 35

1. Ak sa v zmluve neustanovuje, akú technickú dokumentáciu má odovzdať predávajúci v súvislosti s plnením zmluvy (výkresy, špecifikácie, smernice pre údržbu, používanie a montáž a pod.), a ak sa neuvádza ani počet kompletov, spôsobov a lehoty pre ich doručovanie, je predávajúci povinný odovzdať kupujúcemu technickú dokumentáciu podľa praxe platnej v príslušnom priemyselnom odvetví v krajine predávajúceho, a to v takých lehotách, aby sa zabezpečilo normálne používanie strojov a/alebo zariadení, ich uvedenie do prevádzky, obsluha a bežné opravy.

2. Technická dokumentácia musí byť vypracovaná tak, aby zabezpečovala možnosť normálneho používania strojov a/alebo zariadení v prevádzke a pri kompletnom zariadení vykonanie montáže, ak zmluva neurčuje, že montážne práce vykonáva predávajúci, ďalej ich uvedenie do prevádzky, používanie a údržby pri používaní a bežných opráv.

3. Technická dokumentácia sa vypracúva v jazyku dohodnutom v zmluve.

4. Na technickej dokumentácii musia byť uvedené príslušné čísla zmluvy, dispozície a čísla čiastkovej dodávky (trans).

5. Technická dokumentácia predvídaná v zmluve, ktorá sa odosiela spolu s tovarom, musí byť zabalená do nepremokavého papiera alebo zabalená iným spôsobom chrániacim ju pred poškodením pri spoločnej doprave s tovarom.

6. Ak v zmluve nie sú určené lehoty na odovzdanie plánov základov alebo stavebných dispozícií alebo údajov nevyhnutných na projektovanie základov, potom tieto lehoty strany dohodnú dodatočne.

§ 36

1. Ak zmluva neurčuje inak, prislúcha predávajúcemu výlučné právo na technickú dokumentáciu odovzdanú kupujúcemu.

2. Kupujúci má právo používať odovzdanú technickú dokumentáciu, na ktorú má predávajúci výlučné právo, alebo dovoľovať jej používanie len vnútri svojej krajiny a len pre obsluhu strojov a/alebo zariadení, pre ktoré bola táto dokumentácia odovzdaná, jeho používanie a opravu (včítane zhotovenia náhradných dielcov nevyhnutných na opravu).

3. Technická dokumentácia odovzdaná podľa zmluvy sa nesmie uverejniť.

4. Pri zrušení zmluvy sa musí technická dokumentácia odovzdaná kupujúcemu vrátiť predávajúcemu na jeho žiadosť bez meškania, ale najneskôr počas troch mesiacov od zrušenia zmluvy.

5. Ak sa tovar zhotovuje podľa technickej dokumentácie kupujúceho, spravujú sa vzájomné vzťahy strán ohľadne technickej dokumentácie príslušnými ustanoveniami tohto paragrafu.

Hlava VIII

Previerka akosti tovaru

§ 37

1. Predávajúci je povinný na svoj účet vykonať pred odoslaním previerku akosti tovaru (podľa druhu tovaru buď skúšku, alebo analýzu alebo prehliadku alebo podobne) podľa podmienok dojednaných s kupujúcim; ak podmienky nie sú dojednané, potom podľa obvyklých podmienok pre previerku platných v krajine predávajúceho pre daný tovar.

2. Pri dodávke tovaru hromadnej priemyselnej a poľnohospodárskej výroby včítane tovaru širokej potreby a potravinárskeho tovaru, ak zmluva neurčuje iné podmienky, vykonáva sa previerka akosti len pri predmetoch vybraných náhodne, a to podľa obvyklých pravidiel platných v krajine predávajúceho.

3. Pred odoslaním musí byť na dodávaný tovar na príkaz a na účet predávajúceho zostavená pri strojoch a zariadeniach, pri ktorých sa vykonáva skúška, zápisnica o skúške s uvedením podstatných podrobností a výsledkov skúšky, a pokiaľ ide o iný tovar, certifikát o akosti alebo iný doklad potvrdzujúci, že akosť tovaru zodpovedá podmienkam zmluvy.

4. Ak zmluva neurčuje inak, je predávajúci povinný predložiť kupujúcemu príslušný doklad potvrdzujúci akosť tovaru. Zápisnicu o skúške predkladá predávajúci kupujúcemu, keď o ňu kupujúci požiada.

5. Ak v dôsledku zvláštnosti strojov alebo zariadení alebo iných okolností treba vykonať na mieste montáže skúšku výkonnosti dojednanej v zmluve, vykonáva sa potom táto skúška úplne alebo čiastočne v mieste montáže strojov alebo zariadení v krajine kupujúceho spôsobom a v lehotách určených zmluvou.

6. Pri dodávkach veľkého kompletného zariadenia sa bude zástupca predávajúceho zúčastňovať na žiadosť kupujúceho na previerke dohodnutej akosti tohto zariadenia za podmienok dohodnutých medzi stranami. Výsledky previerky sa uvádzajú v zápisnici podpísanej oboma stranami.

§ 38

1. Ak zmluva vyhradzuje právo, aby sa zástupca kupujúceho zúčastnil na previerke akosti tovaru v krajine predávajúceho, je predávajúci povinný upovedomiť kupujúceho o pohotovosti tovaru na previerku v lehote dávajúcej kupujúcemu možnosť zúčastniť sa na previerke.

2. Predávajúci je povinný zabezpečiť kupujúcemu možnosť účasti pri previerke podľa podmienok zmluvy a podľa postupu platného v danom priemyselnom odvetví. Predávajúci znáša všetky výdavky spojené s vykonaním previerky (výdavky za personál, za použitie technického zariadenia, energie, pomocných materiálov a pod.), s výnimkou výdavkov zástupcu kupujúceho.

3. Neprítomnosť zástupcu kupujúceho pri previerke akosti tovaru nebráni odoslaniu tovaru, ak je vydaný doklad potvrdzujúci, že tovar zodpovedá podmienkam zmluvy.

4. Účasť zástupcu kupujúceho pri previerke akosti tovaru vykonávanej predávajúcim nezbavuje predávajúceho zodpovednosti za akosť tovaru.

Hlava IX

Práva a povinnosti strán pri dodávke tovaru s vadami akosti a množstva

§ 39

1. Reklamácie môže uplatniť kupujúci u predávajúceho, ak nie je z okolností veci zrejmá zodpovednosť dopravcu:

a) pre vady akosti tovaru (včítane porušenia kompletnosti alebo sortimentu, poškodenia alebo zničenia tovaru), v prípade, že akosť tovaru nezodpovedá podmienkam zmluvy alebo ustanoveniam § 19 ods. 2, ak sa použije tento paragraf;

b) pre vady množstva tovaru.

2. Predávajúci zodpovedá za zmenu akosti tovaru, jeho poškodenie, skazu alebo za manko aj po prechode vlastníckeho práva a rizika na kupujúceho, ak zmena akosti tovaru, jeho poškodenie, skaza alebo manko vznikli z viny predávajúceho.

3. Predávajúci nezodpovedá za záruky, ak dokáže, že zistené vady vznikli po prechode rizika náhodnej straty alebo náhodného poškodenia tovaru z predávajúceho na kupujúceho, najmä v dôsledku nesprávne vykonanej montáže, opravy zariadenia alebo strojov, nedodržania smerníc o používaní a údržbe, a v dôsledku ním vykonaných zmien na strojoch a zariadeniach.

4. Pri nedôjdení (úplnej strate) kupujúcim zaplatenej partie tovaru odoslanej v priamej medzinárodnej železničnej nákladnej doprave do miesta určenia uvedeného v odosielacích dispozíciách kupujúceho uplatní kupujúci reklamáciu u dopravcu podľa predpisov o preprave v priamej medzinárodnej železničnej nákladnej doprave.

Bez predbežnej reklamácie u dopravcu môže uplatniť reklamáciu u predávajúceho za týchto okolností:

a) uplynula už lehota pre dodanie nákladu a čakacia lehota ustanovená pravidlami platnými pre prepravu v priamej medzinárodnej železničnej nákladnej doprave;

b) dopravná alebo špedičná organizácia dokumentárne potvrdila, že tovar neodovzdala železnica krajiny predávajúceho železnici preberajúcej tovar.

§ 40

1. Pri uplatnení nároku, pokiaľ ide o množstvo, má kupujúci právo žiadať buď doplnenie nedodaného množstva, alebo vrátenie sumy, ktorá bola zaplatená za nedodané množstvo tovaru.

2. Ak sa počas záručnej doby zistí, že tovar je vadný alebo nezodpovedá podmienkam zmluvy, je kupujúci oprávnený bez ohľadu na to, či vady mohli byť zistené pri kontrole v krajine predávajúceho pred expedíciou, žiadať buď odstránenie zistených vád, alebo zľavu z ceny. Odstránením vady sa rozumie oprava alebo výmena vadného tovaru alebo vadnej časti tovaru.

3. Ak kupujúci žiada odstránenie vád, je predávajúci povinný podľa svojej úvahy a na svoj účet bez meškania vady opraviť alebo vymeniť vadný tovar alebo vadné časti tovaru za nové, ktoré zodpovedajú zmluve alebo prípadne ustanoveniam § 27. Vady musia byť odstránené počas dohodnutej lehoty, alebo ak taká lehota nie je dohodnutá, počas technicky odôvodnenej lehoty. Ak predávajúci neopraví vady tovaru alebo nevymení vadný tovar počas týchto lehôt, je kupujúci oprávnený žiadať od predávajúceho namiesto odstránenia vád poskytnutie primeranej zľavy.

4. Ak kupujúci žiada zľavu, potom:

– ak ide o tovar, na ktorý sa poskytla záruka, je predávajúci oprávnený podľa svojej úvahy buď opraviť vadu, alebo vymeniť tovar alebo vadnú časť tovaru alebo poskytnúť kupujúcemu zľavu v dohodnutej výške.

– ak ide o tovar, na ktorý sa neposkytla záruka, je predávajúci povinný poskytnúť kupujúcemu zľavu v dohodnutej výške.

Ak sa strany nedohodnú o výške zľavy, určí jej výšku na žiadosť jednej zo strán rozhodcovský súd podľa zmluvnej ceny tovaru a podľa toho, ako sa znížila hodnota tovaru v súvislosti so zistenými vadami.

5. V prípadoch uvedených v odseku 2 tohto paragrafu, ako aj v prípadoch, keď predávajúci prijal záväzok opraviť vadu alebo vymeniť tovar podľa odseku 3 tohto paragrafu, je kupujúci oprávnený, ak sa nemôže tovar použiť podľa svojho určenia dokiaľ nie je odstránená vada, žiadať od predávajúceho zaplatenie penále ako za omeškanie v dodávke vo výške ustanovenej v § 85 ods. 2 a 4, počítané od dátumu ohlásenia reklamácie do dňa opravy vady alebo dátumu dodávky tovaru poskytnutého za vadný. Suma penále za jednu partiu alebo jednotku tovaru nemôže presiahnuť 8 % z ceny vadného tovaru alebo vadnej časti tovaru, ktorá má byť opravená alebo vymenená, včítane penále za omeškanie v dodávke, ak došlo k takému omeškaniu a penále už bolo vyúčtované.

6. Ak sa strany dohodli na zľave z ceny tovaru namiesto odstránenia vady, sú povinné pri dojednávaní výšky zľavy dohodnúť sa o tom, či penále vyúčtované alebo zaplatené podľa odseku 5 tohto paragrafu sa započítava do zľavy alebo či sa zľava platí popri tomto penále.

7. Ak sa strany dohodli o výške zľavy, ale nedosiahli dohodu o otázke, či sa penále uvedené v odseku 5 tohto paragrafu započítava do zľavy alebo či sa zľava platí popri tomto penále, potom v prípadoch, v ktorých je skutočná škoda, ktorá vznikla kupujúcemu v dôsledku nevyužitia tovaru až do okamihu odsúhlasenia zľavy:

– nižšia ako penále, znižuje sa vyúčtované a/alebo zaplatené penále až na sumu skutočnej škody;

– vyššia ako penále, predávajúci platí kupujúcemu skutočnú škodu prevyšujúcu sumu penále, ak tak ustanovuje dvojstranná dohoda.

8. Ak dvojstranná dohoda alebo zmluva ustanovuje právo kupujúceho na odstúpenie od zmluvy a neobsahuje podmienky odstúpenia od zmluvy, môže kupujúci využiť toto právo, ak arbitráž uzná, že predávajúci nemôže odstrániť vadu opravou alebo výmenou a kupujúci nemôže používať tovar podľa svojho určenia ani so zľavou navrhnutou predávajúcim.

9. Kupujúci môže svoju požiadavku na opravu vady alebo výmenu vadného tovaru alebo vadných častí tovaru zmeniť a požadovať zľavu v rámci premlčacej lehoty tak do podania žaloby, ako aj pri podaní žaloby na rozhodcovskom súde. Požiadavka sa môže zmeniť aj v priebehu rozhodcovského konania.

10. Ak kupujúci reklamuje zaplatenú partiu tovaru, ktorý nedošiel podľa § 39 ods. 4, u predávajúceho, môže žiadať dodanie novej partie tovaru alebo vrátenie ním zaplatenej sumy za nedodaný tovar.

§ 41

1. Vymenený vadný tovar alebo vadné časti tovaru sa vracajú predávajúcemu najneskôr do 6 mesiacov po tom, keď kupujúci dostane žiadosť predávajúceho o vrátenie. Predávajúci je oprávnený požiadať o vrátenie vadného tovaru alebo vadných častí tovaru najneskôr do 6 mesiacov a pri kompletných závodoch a zariadeniach najneskôr do 12 mesiacov odo dňa výmeny.

2. Neuplatnenie žiadosti o vrátenie vymeneného vadného tovaru v lehotách uvedených v odseku 1 tohto paragrafu zbavuje predávajúceho práva obrátiť sa na arbitráž.

3. Všetky dopravné a iné výdavky spojené s vrátením a/alebo s výmenou vadného tovaru alebo vadných častí tovaru tak na území krajiny kupujúceho a tranzitnej krajiny, ako aj na území krajiny predávajúceho znáša predávajúci.

4. Ustanovenia odseku 3 tohto paragrafu sa vzťahujú aj na vrátenie tovaru predávajúcemu, ak kupujúci odstúpi od zmluvy (pri zrušení zmluvy) z dôvodov ustanovených v dvojstrannej dohode alebo v zmluve, alebo podľa § 40 ods. 8.

§ 42

1. Ak predávajúci na žiadosť kupujúceho neodstráni bez meškania ohlásené vady tovaru, na ktoré je poskytnutá záruka, je kupujúci oprávnený opraviť ich sám na účet predávajúceho bez ujmy na svojich právach zo záruky. V takom prípade je predávajúci povinný zaplatiť opravu vo výške normálnych skutočných výdavkov.

2. Ak predávajúci neodstráni bez meškania vady, za ktoré zodpovedá, a to pri tovare, na ktorý nie je poskytnutá záruka, je kupujúci oprávnený opraviť ich sám a preniesť na predávajúceho normálne skutočné výdavky.

3. Drobné vady, za ktoré nesie zodpovednosť predávajúci a ich odstránenie neznesie odklad a nevyžaduje účasť predávajúceho, odstraňuje kupujúci a prenesie na predávajúceho normálne skutočné výdavky.

§ 43

1. Pri fixných obchodoch je predávajúci povinný opraviť vadu alebo vymeniť vadný tovar v rámci dodacej lehoty ustanovenej zmluvou. Ak sa tak nestane, je kupujúci oprávnený odstúpiť od zmluvy ihneď po uplynutí dodacej lehoty a žiadať od predávajúceho penále podľa § 88 alebo, ak v dvojstrannej dohode alebo v zmluve nie je ustanovené inak, žiadať namiesto tohto penále náhradu škody spôsobenej nesplnením zmluvy.

2. Ak kupujúci súhlasí s tým, aby predávajúci odstránil vady tovaru dodaného podľa zmluvy o fixnom obchode po uplynutí dodacej lehoty, je kupujúci oprávnený žiadať od predávajúceho zaplatenie penále ako za omeškanie v dodávke podľa § 40 ods. 5 od prvého dňa po uplynutí dodacej lehoty ustanovenej zmluvou o fixnom obchode.

§ 44

1. Kupujúci nemá právo vrátiť predávajúcemu bez jeho súhlasu tovar, pri ktorom uplatnil nároky pre vadu akosti.

2. Ustanovenie odseku 1 tohto paragrafu sa nevzťahuje na prípady, keď predávajúci pokračuje v odosielaní tovaru napriek tomu, že kupujúci požiadal o zastavenie ďalších dodávok tovaru pri opakujúcich sa dodávkach vadných zásielok (§ 45).

§ 45

1. Ohlásenie reklamácie pri jednej partii tovaru nedáva kupujúcemu právo odmietať prevzatie nasledujúcich partií tovaru určených zmluvou.

2. Pri opakujúcich sa dodávkach vadných partií tovaru je kupujúci oprávnený požiadať o zastavenie ďalších dodávok tovaru dovtedy, dokiaľ predávajúci neodstráni okolnosti spôsobujúce vady.

3. V tom prípade je kupujúci oprávnený žiadať od predávajúceho zaplatenie penále ako za omeškanie v dodávke vo výške ustanovenej v § 85 ods. 2 a 4 odo dňa, keď sa mal tovar dodať podľa zmluvy, do dňa, keď predávajúci opäť začne dodávať bezvadný tovar.

§ 46

Ak sa podľa zmluvy vykonáva konečná akostná prebierka tovaru v krajine predávajúceho a ak nie je zmluvou ustanovené inak, môžu sa uplatňovať reklamácie pre akosť tovaru len pre skryté vady (ktoré sa nemohli zistiť pri obvyklej previerke tovaru).

§ 47

V prípade opravy alebo výmeny vadných predmetov alebo častí sa predlžujú záručné lehoty základného zariadenia alebo strojov o dobu, počas ktorej sa zariadenia alebo stroje nepoužívali v dôsledku zistenej vady.

Hlava X

Odosielacie dispozície a avizovanie

§ 48

1. Spôsob dopravy sa dojednáva medzi stranami.

2. Ak v zmluve nie sú určené iné lehoty, je kupujúci povinný oznámiť predávajúcemu odosielacie dispozície najneskôr do 30 dní pred začiatkom dodacej lehoty určenej v zmluve.

§ 49

1. Ak v zmluve nie je ustanovené inak, pri doprave po železnici prislúcha kupujúcemu právo určiť smer dopravy.

2. Ak zmluva nepredvída iné údaje, musia odosielacie dispozície pri železničnej doprave obsahovať tarifnú deklaráciu, pohraničný priechodový bod v krajine predávajúceho, označenie príjemcu tovaru a stanicu určenia. Kupujúci je povinný určovať priechodový bod v krajine predávajúceho vychádzajúc podľa možnosti z najkratšej celkovej vzdialenosti medzi odosielacou stanicou a stanicou určenia.

3. Predávajúci je povinný nahradiť kupujúcemu všetky výdavky vzniknuté v dôsledku toho, že nedodržal odosielacie dispozície.

4. Ak predávajúci nedostane od kupujúceho včas dispozície pre odoslanie tovaru, ktorý sa má odoslať po železnici, má predávajúci právo po uplynutí dodacej lehoty určenej stranami odovzdať tovar na sklad na účet a riziko kupujúceho. V tomto prípade kupujúci nahradí predávajúcemu aj vyššie výdavky vzniknuté s premiestnením na sklad a zo skladu do vozňa. Dátum skladového listu alebo potvrdenia o prevzatí tovaru na uskladnenie sa považuje za dátum dodávky. Predávajúci však nie je zbavený povinnosti odoslať tovar na adresu kupujúceho a zaplatiť výdavky s dopravou na hranice.

§ 50

1. Pri dodávkach za podmienok FOB je predávajúci povinný telegraficky alebo ďalekopisom upovedomiť kupujúceho v lehote určenej zmluvou o pohotovosti tovaru na odoslanie do prístavu.

2. Ak v zmluve nie je dohodnuté inak, oznámenie musí obsahovať tieto údaje:

názov tovaru;

množstvo tovaru s uvedením hmotnosti brutto;

číslo zmluvy.

3. Po dôjdení oznámenia je kupujúci telegraficky alebo ďalekopisom povinný oznámiť predávajúcemu do 7 dní4) lehotu, v ktorej sa má tovar dodať do nakladacieho prístavu. Táto lehota nemôže byť kratšia ako 15 a dlhšia ako 30 dní počítané od dátumu odoslania uvedeného oznámenia predávajúcemu.

4. V prípade oneskoreného pristavenia lodného priestoru znáša kupujúci výdavky za uskladnenie tovaru v nakladacom prístave po uplynutí 21. dňa počítané odo dňa príchodu tovaru do prístavu nakládky. Ak však predávajúci dodá tovar do prístavu pred lehotou dohodnutou medzi stranami, kupujúcemu sa vyúčtujú výdavky za skladovanie až po uplynutí 21. dňa po lehote pre dodanie tovaru do prístavu.

5. Po uplynutí uvedených 21 dní má predávajúci právo uskladniť tovar na účet a riziko kupujúceho, o čom musí byť kupujúci bez meškania upovedomený. V tom prípade kupujúci nahradí takisto vyššie výdavky, ktoré vznikli po uplynutí 21. dňa v súvislosti s premiestnením tovaru na sklad a zo skladu na palubu lode.

6. Uskladnenie tovaru v prístave sa môže zveriť len skladišťu alebo organizácii oprávnenej vydávať skladové listy. Doklad o uskladnení tovaru v prístavnom skladišti vydaný štátnou prístavnou správou alebo štátnym špeditérom sa považuje takisto za skladový list.

7. Dátum skladového listu sa považuje za dátum dodávky. Predávajúci sa však nezbavuje povinnosti ustanovenej v § 10 ods. 2 písm. a).

§ 51

Ak podľa zmluvy je predávajúci povinný pristaviť lodný priestor, je kupujúci povinný oznámiť predávajúcemu 55 dní pred začiatkom dodacej lehoty prístav určenia pre tovar a predávajúci je povinný 7 dní predo dňom, keď sa začína nakládka tovaru, telegraficky alebo ďalekopisom oznámiť kupujúcemu predpokladané odoslanie s uvedením mena lode, dátumu jej predpokladaného odplávania do prístavu určenia, názov tovaru s uvedením počtu colli a/alebo približnú hmotnosť.

§ 52

1. Ak nie je v zmluve dohodnutá lehota a/alebo spôsob avizovania o odoslaní tovaru alebo ak nie je určené, že avízo nie je potrebné, je predávajúci povinný pri železničnej, automobilovej a leteckej doprave odoslať avízo kupujúcemu v takej lehote a takým spôsobom, aby ho kupujúci dostal po príchode tovaru na hranicu krajiny kupujúceho.

2. Ak v zmluve nie je určené inak, avízo musí obsahovať tieto údaje:

dátum odoslania;

názov tovaru;

množstvo tovaru;

číslo zmluvy;

číslo vozňa (pri doprave po železnici).

§ 53

1. Ak v zmluve nie je určené inak, je predávajúci alebo jeho zasielateľ povinný pri doprave po vode telegraficky alebo ďalekopisom upovedomiť kupujúceho o odoslaní tovaru ihneď po odplávaní lode, ale najneskôr 2 hodiny od okamihu odplávania, ak doba dopravy tovaru z prístavu nalodenia do prístavu určenia neprevyšuje 72 hodín, alebo najneskôr počas 24 hodín od okamihu odplávania, ak doba dopravy prevyšuje 72 hodín.

2. Ak v zmluve nie je určené inak, musí také oznámenie obsahovať tieto údaje:

meno lode;

dátum odplávania;

prístav určenia;

názov tovaru;

číslo zmluvy;

číslo konosamentu (riečneho náložného listu);

počet colli;

hmotnosť brutto;

množstvo v špecifikovaných jednotkách miery

(kusov, párov, ton, netto a pod.).

3. Oznámenie odoslané telegraficky alebo ďalekopisom musí sa potvrdiť listom.

§ 54

Výdavky spojené s avizovaním kupujúceho o odoslanom tovare znáša predávajúci.

§ 55

1. Ak železnica pristaví vozeň s vyššou ložnou normou, než aký objednal predávajúci, alebo ak odmietne naložiť vozeň pre obmedzenie nápravového tlaku na určitom úseku do hmotnostnej normy predpísanej alebo určenej tarifou pre daný náklad, je predávajúci povinný žiadať úradné potvrdenie príslušnej železnice v nákladnom liste.

2. Ustanovenie odseku 1 tohto paragrafu platí aj pre prípady, keď vozne pristavuje kupujúci.

§ 56

Ak vozeň nie je zavinením predávajúceho naložený podľa noriem Jednotnej tranzitnej tarify (JTT), predávajúci znáša výdavky za vzniknuté nevyužitie priestoru po tranzitných železniciach.

§ 57

V prípade dodávky tovaru nezodpovedajúceho gabaritným podmienkam železnice krajiny kupujúceho, je predávajúci povinný najneskôr dva mesiace pred dodacou lehotou upozorniť na to kupujúceho doporučeným listom a priložiť gabaritné výkresy nákladu s uvedením jeho rozmerov a hmotnosti. Dátum odoslania a pohraničné stanice, cez ktoré má byť tovar odoslaný, určia strany. V tomto prípade musí dátum odoslania potvrdiť predávajúci najneskôr 21 dní pred odoslaním tovaru.

Hlava XI

Spôsob platenia

§ 58

1. Platby za dodávaný tovar sa vykonávajú inkasom s následným akceptom (inkasom s promptnou výplatou) oproti týmto dokladom, ktoré predloží predávajúci banke krajiny predávajúceho:

a) faktúra trojmo s uvedením:
roka a názvu medzištátnej dohody (protokolu),
čísla zmluvy alebo objednávky kupujúceho;
položky v medzištátnej dohode (protokole) a iných údajov dojednaných zmluvou.
Pri dodávke tovaru pred uzavretím medzištátnej dohody (protokolu) sa uvádza vo faktúre namiesto roka a názvu medzištátnej dohody (protokolu) a namiesto položky v medzištátnej dohode (protokole) len rok, na ktorého kontingent sa dodávka uskutočňuje;

b) dopravný doklad podľa druhu opravy dojednaného v zmluve alebo skladový list alebo potvrdenie o uskladnení v prípadoch ustanovených v § 49 a 50 týchto Všeobecných dodacích podmienok alebo doklad o prevzatí tovaru kupujúcim alebo pri zásielkach zberným vozňom špedičné potvrdenie o odoslaní, v ktorom je uvedené číslo vozňa, železničného nákladného listu a dátum odoslania, alebo ak je tak určené zmluvou, špedičné potvrdenie o prevzatí tovaru na nasledujúce odoslanie, ktoré predávajúci nemôže odvolať;

c) iné doklady dohodnuté v zmluve.

2. Ak tak bolo určené v zmluve, môžu byť vo faktúre okrem ceny tovaru zahrnuté aj dopravné, poistné a iné výdavky, podliehajúce zaplateniu tým istým účtom a rovnakým spôsobom ako tovar.

3. Jeden z troch exemplárov faktúry alebo podľa dohody predávajúceho s kupujúcim kópie faktúry predkladá predávajúci prostredníctvom banky alebo priamo obchodnému zastupiteľstvu alebo obchodnému radcovi (radcovi pre ekonomické otázky) veľvyslanectva krajiny kupujúceho v krajine predávajúceho na ich žiadosť.

§ 59

1. Predávajúci nesie plnú zodpovednosť za to, že doklady, ktoré predložil banke podľa § 58 ods. 1 písm. a), b) a c), a v nich obsiahnuté údaje zodpovedajú podmienkam zmluvy.

2. Banka krajiny predávajúceho skúma, či boli predložené doklady ustanovené podľa § 58 ods. 1 písm. a) a b) a či všetky predložené doklady súhlasia medzi sebou, pokiaľ ide o obsah a číselné údaje.

3. Na základe preskúmaných dokladov banka krajiny predávajúceho vykoná výplatu predávajúcemu a uskutočňuje v súlade s platnými dohodami medzi krajinami alebo bankami zúčtovanie s bankou krajiny kupujúceho a zasiela bez meškania doklady priamo banke krajiny kupujúceho. Banka krajiny kupujúceho odovzdá bez meškania doklady kupujúcemu a zároveň vyberie od kupujúceho protihodnotu sumy vyplatenej podľa týchto dokladov bankou krajiny predávajúceho. Pri tomto zúčtovaní sa nevyžaduje predbežný súhlas zo strany kupujúceho.

4. Platobné záväzky kupujúceho voči predávajúcemu považujú sa za splnené pri zúčtovaní cez Medzinárodnú banku hospodárskej spolupráce v okamihu vykonania zápisov na účtoch banky krajiny kupujúceho a banky krajiny predávajúceho v Medzinárodnej banke hospodárskej spolupráce alebo pri zúčtovaní na účtoch otvorených medzi bankami navzájom - v okamihu vykonania zápisu na účte banky krajiny kupujúceho v banke krajiny predávajúceho.

§ 60

Ak si kupujúci pri súhlase s predčasnou dodávkou zároveň nevyhradil niečo iné, platí, že súhlasil takisto s predčasným zaplatením.

§ 61

Kupujúci je oprávnený počas 14 pracovných dní5) odo dňa dôjdenia faktúry predávajúceho bankou svojej krajiny požiadať o vrátenie celej alebo časti vyplatenej sumy v prípadoch predvídaných v § 62, 63 a 64.

§ 62

Kupujúci je oprávnený požiadať o vrátenie celej sumy faktúry, ak:

1. tovar nebol objednaný alebo bol odoslaný po tom, keď zmluva bola so súhlasom predávajúceho zrušená;

2. kupujúci už predtým tovar zaplatil;

3. neboli predložené všetky druhy dokladov uvedené v § 58 ods. 1 písm. a), b) a c);

4. zariadenie bolo odoslané nekompletné, hoci v zmluve sú určené platby za kompletné zásielky;

5. predávajúci odoslal tovar pred lehotou určenou zmluvou bez súhlasu kupujúceho alebo pred začiatkom lehoty na dodanie dostal platbu za tovar, s ktorého predčasným odoslaním kupujúci súhlasil, ale upozornil, že nesúhlasí s predčasnou platbou;

6. predávajúci odoslal tovar po tom, čo dostal oznámenie kupujúceho o odstúpení od zmluvy vykonanom podľa § 84 a 87;

7. faktúra a/alebo k nej priložené doklady v dôsledku rozporov medzi sebou alebo nedostatočných údajov v nich obsiahnutých nedovoľujú určiť množstvo a/alebo druh, a/alebo akosť, a/alebo cenu tovaru;

8. vo faktúre nie sú uvedené detailné ceny alebo nie je priložená cenová špecifikácia, ako je určené v zmluve;

9. platba sa má vykonať iným spôsobom ako inkasom s následným akceptom (inkasom s promptnou výplatou) alebo prostredníctvom iného účtu;

10. vyskytnú sa iné okolnosti, pre ktoré je v zmluve priamo určené také právo.

§ 63

Kupujúci môže podľa svojho uváženia požadovať aj čiastočné vrátenie sumy faktúry z dôvodov uvedených v § 62 body 2-9.

§ 64

Kupujúci je oprávnený požiadať o čiastočné vrátenie sumy faktúry, ak:

1. vo faktúre sú uvedené ceny vyššie, než sú určené zmluvou, alebo sú do faktúry zahrnuté výdavky, ktorých zaplatenie zmluvou nie je určené;

2. z dokladov, na ktorých základe sa uskutočnila platba, je zrejmé, že spolu s objednaným tovarom bol odoslaný aj neobjednaný tovar;

3. kupujúci odmieta prevziať časť tovaru, pretože predávajúci nedodržal sortiment určený zmluvou, ak toto nedodržanie sortimentu je zrejmé z dokladov, na ktorých základe sa uskutočnila platba;

4. z dokladov, na ktorých základe sa uskutočnila platba, je zrejmé, že odoslané množstvo tovaru prevyšuje objednané množstvo, pričom množstvo navyše odoslaného tovaru prevyšuje toleranciu určenú zmluvou;

5. množstvo tovaru uvedené vo faktúre prevyšuje množstvo uvedené v dopravných dokladoch a/alebo špecifikáciách;

6. vo faktúre alebo v dokladoch k nej priložených je počítacia chyba v prospech predávajúceho;

7. vyskytnú sa iné okolnosti, pre ktoré je v zmluve priamo určené také právo.

§ 65

1. Spolu s požiadavkou na vrátenie plnej sumy alebo jej časti zaplatenej na základe faktúry predávajúceho je kupujúci povinný predložiť banke svojej krajiny odôvodnené a záväzné vyhlásenie spolu s kópiami, ktorých počet určuje banka krajiny kupujúceho, ale najmenej v troch vyhotoveniach. Jedna kópia tohto vyhlásenia je určená na zaslanie predávajúcemu. Kupujúci musí v každom prípade vyhotoviť vyhlásenie o vrátení sumy s uvedením odvolania na ten bod § 62 alebo § 64, na ktorého základe kupujúci žiada vrátenie sumy.

2. Zároveň s predložením požiadavky banke na vrátenie sumy je kupujúci povinný upovedomiť predávajúceho o uskutočňovanom vrátení. Pri nepretržitých čiastočných dodávkach toto oznámenie musí sa uskutočniť telegraficky alebo ďalekopisom.

3. Na požiadanie banky je kupujúci povinný predložiť banke nevyhnutné doklady svedčiace o tom, že dôvody pre požiadavku na vrátenie zaplatenej sumy zodpovedajú podmienkam uvedeným v § 62 alebo v § 64.

4. Ak sa požiadavka na vrátenie zaplatenej sumy vzťahuje na § 62 bod 10 alebo § 64 bod 7 alebo § 70 bod 5, banka kupujúceho v každom prípade skúma existenciu týchto podmienok.

5. V prípadoch uvedených v § 62 body 1, 3 a 6 a § 64 body 2, 3 a 4 je kupujúci povinný vo svojom vyhlásení obsahujúcom žiadosť o vrátenie zaplatenej sumy zároveň potvrdiť, že ním neprijatý tovar má k dispozícii na účet a riziko kupujúceho.

§ 66

1. Ak banka krajiny kupujúceho zistí, že požiadavka na plné alebo čiastočné vrátenie zaplatenej sumy zodpovedá podmienkam predvídaným v § 62 alebo v § 64, vráti banka krajiny kupujúceho sumu odpísanú z účtu kupujúceho v súlade s platnými dohodami medzi krajinami a/alebo bankami. Zároveň banka krajiny kupujúceho odosiela kópiu vyhlásenia kupujúceho banke krajiny predávajúceho, ktorá zaťaží účet predávajúceho.

2. Pri vrátení sumy banka krajiny kupujúceho oznamuje banke krajiny predávajúceho dátum príjmu dokladov uvedených v § 58 ods. 1 písm. a), b) a c).

3. Pri vrátení celej fakturovanej sumy podľa § 62 body 1, 3 a 6 kupujúci je povinný vrátiť predávajúcemu doklady, ktoré dostal, týkajúce sa danej partie tovaru, len čo o ne požiada.

4. Po vrátení skôr prijatej sumy kupujúcemu má predávajúci právo druhý raz predložiť na zaplatenie preplatenie znovu inkasom s následným akceptom (inkasom s promptnou výplatou) doklady a/alebo faktúru spolu s kópiou vyhlásenia kupujúceho o vrátení, ak v prípadoch uvedených:

a) v § 62 body 3, 7 a 8 predávajúci predložil chýbajúce a/alebo opravené doklady;

b) v § 62 bod 4 predávajúci splnil dodávku kompletne;

c) v § 62 bod 5 nastúpila lehota na platenie určená zmluvou;

d) v § 62 bod 9 predávajúci predložil doklady na zaplatenie prostredníctvom zodpovedajúceho účtu.

5. Po spätnom pripísaní sumy bankou na účet kupujúceho všetky rozpory medzi predávajúcim a kupujúcim sa riešia priamo medzi nimi.

§ 67

Úhrada služieb a iných výdavkov spojených so vzájomnými dodávkami tovaru včítane výdavkov za montáž, projektové a prípravné práce a dopravno-zasielateľské služby, ktoré nie sú uvedené vo faktúre za tovar, sa vykonáva inkasom s následným akceptom (inkasom s promptnou výplatou) oproti predloženiu faktúry a iných dokladov, dohodnutých medzi stranami, veriteľom banke jeho krajiny.

§ 68

Pri zúčtovaní služieb a iných výdavkov ustanovených v § 67 veriteľ nesie plnú zodpovednosť za to, že doklady predložené banke a v nich obsiahnuté údaje alebo predloženie faktúry bez dokladov zodpovedá dojednaniu s dlžníkom.

§ 69

Pri zúčtovaní služieb a iných výdavkov ustanovených v § 67 je dlžník oprávnený počas 24 pracovných dní odo dňa dôjdenia veriteľovej faktúry bankou krajiny dlžníka požiadať o vrátenie celej alebo časti zaplatenej sumy v prípadoch predvídaných v § 70 a 71.

§ 70

Dlžník je oprávnený požiadať o vrátenie celej sumy faktúry, ak:

1. nebol daný príkaz na vykonanie služby alebo príkaz bol pred vykonávaním služieb zrušený;

2. tieto služby boli zaplatené skôr;

3. neboli predložené všetky druhy dokladov dohodnuté stranami alebo z predložených dokladov nemožno určiť, aké služby a za akú sumu boli vykonané;

4. platba sa mala uskutočniť iným spôsobom než inkasom s následným akceptom (inkasom s promptnou výplatou alebo prostredníctvom iného účtu;

5. nastali iné okolnosti, pre ktoré je podľa dojednania strán výslovne určené také právo.

§ 71

Dlžník je oprávnený požiadať o čiastočné vrátenie sumy, ak:

1. vo faktúre alebo v dokladoch k nej priložených je počítacia chyba v prospech veriteľa;

2. vo faktúre sa použili vyššie tarify a/alebo sadzby, než bolo dohodnuté medzi stranami;

3. nesprávne sa použili kurzy mien;

4. do faktúry boli zahrnuté služby, poplatky, provízie a príplatky, ktoré strany nedohodli;

5. suma faktúry bola vypočítaná na základe nesprávnych údajov o množstve, hmotnosti a objeme tovaru;

6. do faktúry bola zahrnutá spolu s protihodnotou vykonaných služieb aj protihodnota nevykonaných služieb a/alebo čiastočne vykonaných služieb;

7. platba sa má uskutočniť iným spôsobom než inkasom s následným akceptom (inkasom s promptnou výplatou) alebo prostredníctvom iného účtu.

§ 72

Pri vrátení zaplatenej sumy dlžníkovi podľa § 70 a 71 sa vracajú doklady podľa dohody medzi stranami.

§ 73

Pri zúčtovaní služieb a iných výdavkov ustanovených v § 67 sa okrem ustanovení § 67-71 používajú primerane ustanovenia § 59, 65, 66 a 89.

§ 74

1. Platby, ktoré vyplývajú z nárokov týkajúcich sa množstva, akosti, penále a z nárokov z iných dôvodov, sa vykonávajú buď

a) priamym prevodom dlžníkom priznanej sumy veriteľovi, alebo

b) bankou krajiny veriteľa inkasom s následným akceptom (inkasom s promptnou výplatou) dlžníkom priznanej sumy na základe uznávacieho návestia dlžníka.

2. Uznávacie návestie sa nemôže predložiť banke na inkaso s promptnou výplatou po uplynutí premlčacej lehoty počítanej odo dňa jeho vydania.

3. Dlžník má právo požiadať o vrátenie sumy zaplatenej na základe odseku 1 bodu b) tohto paragrafu, ak preukáže, že previedol sumu faktúry podľa odseku 1 bodu a/ tohto paragrafu, ktorej protihodnotou bol zaťažený jeho účet.

§ 75

1. Ak sú osobitné podmienky dodávky, môže byť v zmluve ustanovené, že platby za dodávaný tovar sa uskutočňujú z akreditívu, ktorý kupujúci otvorí v lehote určenej v zmluve.

2. Ak kupujúci neotvorí akreditív v lehote určenej v zmluve, je predávajúci povinný poskytnúť mu na otvorenie akreditívu dodatočnú lehotu.

3. Ak kupujúci neotvorí akreditív ani v dodatočnej lehote, predávajúci má právo odstúpiť od zmluvy.

4. V prípade omeškania s otvorením akreditívu môže predávajúci zadržať odoslanie tovaru.

5. Ak predávajúci odoslal tovar pred otvorením akreditívu, hoci aj s oneskorením oproti dohodnutým lehotám, banka krajiny predávajúceho prijíma doklady na zaplatenie inkasom s predbežným akceptom.

Hlava XII

Niektoré všeobecné ustanovenia o zodpovednosti. Sankcie.

§ 76

1. Strany nesú hmotnú zodpovednosť za nesplnenie alebo nenáležité splnenie záväzkov.

2. Formami hmotnej zodpovednosti sú:

a) zaplatenie penále stranou, ktorá nesplnila alebo nenáležite splnila záväzok (dlžníkom) druhej strane (veriteľovi);

b) náhrada škody veriteľovi dlžníkom.

3. Príslušné ustanovenia týchto Všeobecných dodacích podmienok a dvojstranných dohôd ustanovujú, v ktorých prípadoch platia formy hmotnej zodpovednosti uvedené v odseku 2 tohto paragrafu.

4. Ak nie je v zmluve určené inak, strana, ktorá na splnenie svojich zmluvných záväzkov použila tretiu osobu, zodpovedá druhej zmluvnej strane za nesplnenie alebo nenáležité splnenie záväzkov touto treťou osobou ako za vlastné konanie.

§ 77

1. Dlžník je povinný na žiadosť veriteľa zaplatiť penále za nesplnenie alebo nenáležité splnenie zmluvných záväzkov, ak je také penále ustanovené v týchto Všeobecných dodacích podmienkach, dvojstrannej dohode alebo v zmluve.

2. Právo veriteľa na zaplatenie penále vzniká samotnou skutočnosťou nesplnenia alebo nenáležitého splnenia záväzku dlžníkom.

3. Rozhodcovský súd nie je oprávnený znížiť penále, o ktorého zaplatenie sa žiada v súlade s týmito Všeobecnými dodacími podmienkami alebo dvojstrannou dohodou.

4. V prípadoch, keď úplné alebo čiastočné nesplnenie záväzkov bolo dôsledkom neposkytnutia alebo nenáležitého poskytnutia súčinnosti veriteľom dlžníkovi na splnenie jeho záväzku alebo neoprávneným konaním veriteľa pri plnení záväzku, je rozhodcovský súd oprávnený úplne alebo čiastočne odmietnuť uspokojenie nárokov veriteľa na zaplatenie penále podľa toho, aký vplyv malo neoprávnené konanie veriteľa na splnenie dlžníkovho záväzku.

§ 78

1. V tých prípadoch, keď je prípustný nárok na náhradu škody, povinnosť strany nahradiť druhej strane škodu spôsobenú nesplnením alebo nenáležitým splnením zmluvných záväzkov vzniká, ak nastanú tieto okolnosti:

a) nesplnenie alebo nenáležité splnenie zmluvného záväzku;

b) ak vznikla v dôsledku nesplnenia alebo nenáležitého splnenia zmluvného záväzku druhej strane hmotná škoda;

c) ak je medzi nesplnením alebo nenáležitým splnením zmluvného záväzku jednou zmluvnou stranou a vznikom hmotnej škody druhej strane priama príčinná súvislosť;

d) ak dlžník nesplnenie alebo nenáležité splnenie záväzku zavinil.

2. Pri posudzovaní zavinenia sa za kritérium pokladá vynaloženie starostlivosti obvyklej vo vzťahoch daného druhu.

3. Bremeno dokazovania okolností uvedených pod písmenami a), b) a c) ods. 1 tohto paragrafu a takisto výška škody leží na veriteľovi. Zavinenie dlžníka sa predpokladá.

§ 79

1. Škodou sa rozumejú výdavky vynaložené veriteľom, strata alebo poškodenie jeho majetku, ako aj ušlý zisk.

2. Ako škoda sa podľa týchto Všeobecných dodacích podmienok nahrádzajú výdavky vynaložené veriteľom a strata alebo poškodenie jeho majetku. Ušlý zisk sa nahrádza iba vtedy, ak je to určené v dvojstrannej dohode alebo v zmluve.

3. Dlžník nie je povinný nahrádzať škodu, ktorú mohol veriteľ odvrátiť, keby prejavil starostlivosť obvyklú vo vzťahoch daného druhu.

4. Zmluvné strany nemôžu uplatňovať ako náhradu škody sumy penále zaplatené svojim kontrahentom vnútri štátu podľa národného zákonodarstva alebo podľa hospodárskych zmlúv.

5. Nenahrádza sa nepriama škoda.

§ 80

1. Veriteľ je povinný nahradiť dlžníkovi dodatočné výdavky spôsobené porušením záväzkov veriteľom, najmä výdavky spojené so splnením zmluvy.

2. Ak sa v dôsledku porušenia záväzku veriteľom stane pre dlžníka nemožným splnenie zmluvy v lehote v nej určenej, je dlžník povinný o tom bez meškania písomne upovedomiť veriteľa.

§ 81

1. Strana nemá právo na náhradu škody, v uvedených prípadoch, keď tieto

Všeobecné dodacie podmienky ustanovujú právo na penále:

– za omeškanie v dodávke (§ 85);

– za omeškanie v dodaní technickej dokumentácie (§ 86 ods. 2);

– za nedodanie certifikátu o analýze (§ 86 ods. 2);

– pri zastavení zásielok pre opakujúce sa vady (§ 45 ods. 3);

– za nemožnosť použiť tovar podľa jeho určenia (§ 40 ods. 5);

– za neodôvodnené vrátenie platby (§ 89);

– za neotvorenie akreditívu v ustanovenej lehote (§ 90 ods. 1 a 3).

2. V tých prípadoch, keď za nesplnenie alebo nenáležité splnenie záväzku neustanovujú tieto Všeobecné dodacie podmienky, dvojstranná dohoda alebo zmluva penále, je dlžník povinný nahradiť veriteľovi spôsobenú škodu.

§ 82

1. Strany sa oslobodzujú od zodpovednosti za čiastočné alebo úplné nesplnenie zmluvných povinností, ak sa tak stalo v dôsledku okolností vyššej moci. Dlžník, ktorý je v omeškaní, sa však nemôže dovolávať okolností vyššej moci, ktoré nastali v čase omeškania.

2. Za vyššiu moc sa pokladajú okolnosti, ktoré vznikli po uzavretí zmluvy v dôsledku stranou nepredvídaných a neodvrátiteľných udalostí mimoriadnej povahy.

3. Strany sa takisto oslobodzujú od zodpovednosti za čiastočné alebo úplné nesplnenie zmluvných povinností, ak to vyplýva z dvojstrannej dohody alebo zo zmluvy.

4. Strany sa neoslobodzujú od zodpovednosti za čiastočné alebo úplné nesplnenie zmluvných záväzkov, ak k nesplneniu došlo v dôsledku jednostranných aktov kompetentného štátneho orgánu (najmä aktov v oblasti plánovania a riadenia), ktoré nemajú charakter všeobecného zákazu vývozných alebo dovozných operácií, ako aj karanténneho ,sanitárneho alebo veterinárneho zákazu.

5. Dôkazné bremeno vzniku okolností vylučujúcich zodpovednosť dlžníka za nesplnenie alebo nenáležité splnenie záväzkov leží na dlžníkovi.

§ 83

1. Strana, u ktorej nastala nemožnosť splnenia zmluvných povinností v dôsledku okolností uvedených v § 82, musí o vzniku týchto okolností písomne upovedomiť druhú stranu bez meškania, ale počas lehoty pre splnenie zmluvných povinností. Oznámenie musí obsahovať údaje o vzniku a povahe okolností a ich možných následkoch. Strana musí takisto bez meškania písomne upovedomiť druhú stranu o skončení týchto okolností.

2. Okolnosti oslobodzujúce strany od zodpovednosti za úplné alebo čiastočné nesplnenie zmluvy musí potvrdiť obchodná komora alebo iný príslušný ústredný orgán tej ktorej krajiny.

3. Neoznámenie alebo oneskorené oznámenie vzniku okolností oslobodzujúcich od zodpovednosti stranou, ktorej vznikla nemožnosť splnenia zmluvných záväzkov, má za následok jej povinnosť nahradiť škodu spôsobenú neoznámením alebo oneskoreným oznámením.

§ 84

1. V prípadoch uvedených v § 82 sa predlžuje lehota na splnenie zmluvných povinností stranami primerane o dobu, počas ktorej také okolnosti a ich následky budú pôsobiť.

2. Ak tieto okolnosti a ich následky budú trvať dlhšie ako 5 mesiacov pri tovare, pri ktorom dodacie lehoty neprevyšujú 12 mesiacov od okamihu uzavretia zmluvy, alebo dlhšie ako 8 mesiacov pri tovare, pri ktorom sú dodacie lehoty určené na viac ako 12 mesiacov od uzavretia zmluvy, bude mať každá zo strán právo odstúpiť od ďalšieho splnenia zmluvy; v tomto prípade žiadna zo strán nie je oprávnená žiadať od druhej strany náhradu možných škôd.

3. Strana môže využiť svoje právo na odstúpenie od zmluvy, ak upovedomí o odstúpení od zmluvy do začiatku plnenia zmluvných povinností druhou stranou, ale najneskôr v 30-dennej lehote od okamihu skončenia lehoty 5, prípadne 8 mesiacov predvídanej v odseku 2 tohto paragrafu.

4. Ustanovenia tohto paragrafu o predĺžení lehoty na splnenie zmluvy sa nevzťahujú na fixné obchody.

§ 85

1. Pri omeškaní v dodávke oproti lehotám určeným v zmluve platí predávajúci kupujúcemu penále, ktoré sa vypočítava z ceny tovaru nedodaného v lehote.

2. Ak nie je v dvojstrannej dohode alebo v zmluve určené inak, počíta sa penále od prvého dňa omeškania, a to v tejto výške:
v prvých 30 dňoch - 0,05 % za každý deň;
v ďalších 30 dňoch - 0,08 % za každý deň;
v ďalšom - 0,12 % za každý deň omeškania.

3. Pri omeškaní v dodávke náhradných dielcov k strojom a zariadeniam dodávaným vo vzájomnom obchode medzi členskými štátmi RVHP oproti lehotám určeným v zmluve, ak nie je v dvojstrannej dohode alebo v zmluve ustanovené inak, počíta sa penále od prvého dňa omeškania, a to v tejto výške:
v prvých 15 dňoch - 0,05 % za každý deň,
v ďalších 15 dňoch - 0,08 % za každý deň,
v ďalšom - 0,12 % za každý deň omeškania.

4. Celková suma penále za omeškanie ustanoveného v odsekoch 2 a 3 tohto paragrafu nemôže však presiahnuť 8 % z ceny tovaru, pri ktorom došlo k omeškaniu.

§ 86

1. Ak sa predávajúci oneskorí pri dodaní technickej dokumentácie, bez ktorej stroj alebo zariadenie sa nemôže uviesť do používania, predávajúci platí penále vypočítané z ceny stroja alebo zariadenia, na ktoré sa vzťahuje technická dokumentácia, a to spôsobom a vo výške ustanovenej v § 85 ods. 2 a 4. Ak omeškanie v dodaní technickej dokumentácie nasleduje za omeškaním v dodávke strojov alebo zariadení, ku ktorým táto technická dokumentácia patrí, počíta sa penále za omeškanie v dodaní technickej dokumentácie ako pokračovanie penále za omeškanie v dodávke strojov a zariadení. Toto ustanovenie platí aj v prípade, keď omeškanie v dodávke strojov alebo zariadenia nasleduje za omeškaním v dodaní technickej dokumentácie.

2. Ak sa strany dohodli, že na tovar určený na prepracovanie (napríklad surovinové materiály, odliatky a valcované výrobky) predávajúci predloží kupujúcemu certifikát o analýze, bez ktorého sa tovar nemôže použiť podľa svojho určenia, a uvedú v zmluve, aké ukazovatele musí taký certifikát o analýze obsahovať, potom ak sa predávajúci s jeho predložením oneskorí, zaplatí kupujúcemu penále vypočítané z ceny tovaru, ktorého sa certifikát týka, spôsobom a vo výške ustanovenej v § 85 ods. 2 a 4.

§ 87

1. Ak iná lehota nie je v zmluve určená, je kupujúci oprávnený - pri omeškaní v dodávke tovaru o viac ako 4 mesiace a pri veľkých zariadeniach nesériovej výroby o viac ako 6 mesiacov oproti dodacej lehote určenej zmluvou - odstúpiť od splnenia zmluvy, a to ohľadne časti, pri ktorej došlo k omeškaniu, a časti dodanej skôr, ak dodanú časť tovaru nemožno použiť bez nedodanej časti.

2. Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy aj pred uplynutím lehôt uvedených v odseku 1 tohto paragrafu, ak predávajúci písomne oznámi kupujúcemu, že tovar počas týchto lehôt nedodá.

3. Pre kompletné závody a zariadenia sa medzi stranami v každom jednotlivom prípade dojednávajú lehoty na odstúpenie od zmluvy.

4. Pri odstúpení od zmluvy podľa tohto paragrafu môže kupujúci podľa svojho výberu v okamihu oznámenia o odstúpení od zmluvy žiadať od predávajúceho namiesto penále za omeškanie ustanoveného v § 85:

– buď penále za nedodanie vo výške 8 % z ceny tovaru, ohľadne ktorého kupujúci odstupuje od zmluvy;

– alebo náhradu škody; ak kupujúci nepreukáže vznik škody alebo vyššiu škodu, je náhrada škody 4 % z ceny nedodaného tovaru, ohľadne ktorého kupujúci odstúpil od zmluvy.

5. V prípade odstúpenia od zmluvy je predávajúci povinný vrátiť kupujúcemu ním uskutočnené platby s pripočítaním 6 % úrokov p.a.

6. Ustanovenia odsekov 1, 2 a 3 tohto paragrafu sa nevzťahujú na zmluvy o fixných obchodoch.

§ 88

1. Za nedodržanie dodacej lehoty pri fixných obchodoch platí predávajúci kupujúcemu penále vo výške 5 % z ceny nedodaného tovaru, ak nie je v dvojstrannej dohode alebo v zmluve určená iná výška.

2. Ak nie je v dvojstrannej dohode alebo v zmluve ustanovené inak, má kupujúci právo pri odstúpení od fixného obchodu za nedodržanie dodacej lehoty žiadať od predávajúceho namiesto penále ustanoveného v odseku 1 tohto paragrafu náhradu škody spôsobenej nesplnením zmluvy.

3. Ak kupujúci súhlasí pri fixnom obchode s prevzatím tovaru bez ohľadu na omeškanie, penále podľa odseku 1 tohto paragrafu mu neprislúcha. V takom prípade predávajúci platí kupujúcemu penále za každý deň, počítané od prvého dňa omeškania, a to vo výške ustanovenej v § 85.

§ 89

Ak sa kupujúcemu na základe jeho neodôvodnenej žiadosti vrátila zaplatená suma, je kupujúci povinný popri uvedenej sume zaplatiť predávajúcemu penále vo výške 0,1 % z tejto sumy za každý deň omeškania počítajúc odo dňa vrátenia sumy do dňa konečného zaplatenia, najviac však 7 % z neodôvodnene vrátenej sumy, ako aj 6 % úroky p. a. podľa § 119 ods. 1 za dobu omeškania po dosiahnutí maximálnej výšky penále.

§ 90

1. Ak akreditív dojednaný zmluvou podľa § 75 kupujúci neotvorí v lehote určenej zmluvou, je povinný zaplatiť predávajúcemu penále vo výške 0,05 % z akreditívnej sumy za každý deň omeškania oproti lehotám určeným v zmluve až do dňa otvorenia akreditívu, ale najviac 5 % z akreditívnej sumy.

2. Poskytnutím dodatočnej lehoty na otvorenie akreditívu nestráca predávajúci právo na vyúčtovanie penále ustanoveného v odseku 1 tohto paragrafu.

3. Pri zrušení zmluvy podľa § 75 ods. 3 môže predávajúci podľa svojej voľby buď vyúčtovať kupujúcemu penále ustanovené v odseku 1 tohto paragrafu, alebo jednorazové penále vo výške 3 % akreditívnej sumy, ak iná výška penále nie je určená v zmluve.

§ 91

1. Za neavizovanie alebo oneskorené avízo o odoslaní tovaru platí predávajúci kupujúcemu penále vo výške 0,1 % z ceny odoslaného tovaru, ale najmenej 25 rubľov a najviac 100 rubľov za jednu zásielku.

2. Za neavizovanie alebo oneskorené avízo o odoslaní tovaru kupujúci neuplatňuje voči predávajúcemu nároky na náhradu škody s výnimkou výdavkov za prestoj dopravných prostriedkov (lodí, železničných vozňov a pod.), ktoré zaplatil dopravcovi v dôsledku neavizovania alebo oneskoreného avíza.

3. Výdavky za prestoj dopravných prostriedkov uvedené v odseku 2 tohto paragrafu sa uhrádzajú takto:

a) pri doprave po vode - nad sumu penále vypočítaného a/alebo zaplateného podľa odseku 1 tohto paragrafu;

b) pri iných druhoch dopravy - v sume prevyšujúcej penále vypočítané a/alebo zaplatené podľa odseku 1 tohto paragrafu, ale suma penále a náhrady výdavkov za prestoj dopravných prostriedkov za jednu partiu tovaru odoslanú jedným dopravným dokumentom nemôžu presahovať maximálnu výšku penále ustanovenú v odseku 1 tohto paragrafu.

§ 92

Ak kupujúci poruší ustanovenie § 44 ods. 1 vrátením tovaru, ohľadne ktorého bola ohlásená reklamácia, má predávajúci právo žiadať od kupujúceho buď zaplatenie penále vo výške 2 % z ceny vráteného tovaru, alebo náhradu škody.

§ 93

Ak v dvojstrannej dohode alebo v zmluve nie je ustanovené inak, ak plnenie poskytnuté na peňažný dlh nestačí na uspokojenie základného dlhu, úrokov a výdavkov, započíta sa plnenie v tomto poradí:

– na výdavky;

– na úroky;

– na základný dlh.

§ 94

V tých prípadoch, keď tieto Všeobecné dodacie podmienky ustanovujú, že sa penále počíta za každý deň omeškania, počíta sa penále za každý začatý deň.

Hlava XIII

Spôsob a lehoty uplatňovania a prerokúvania nárokov

§ 95

1. Nároky sa musia uplatňovať písomne.

2. Nároky na akosť, včítane nárokov pri tovare, na ktorý sa poskytuje záruka, a takisto nároky na množstvo sa môžu ohlasovať telegraficky alebo ďalekopisom. V takých prípadoch musia byť potvrdené listom najneskôr 7 pracovných dní odo dňa ohlásenia nároku telegraficky alebo ďalekopisom, ale počas lehôt ustanovených v § 97. Ak kupujúci odošle potvrdenie oneskorene, považuje sa tento list za prvé ohlásenie nároku.

3. K reklamácii sa prikladajú potvrdzujúce doklady. Stranám sa odporúča pri uplatňovaní nárokov na akosť a množstvo používať reklamačný akt ako jeden z dokladov potvrdzujúcich nárok.

4. K nárokom pre nedôjdenie (úplnú stratu) tovaru uvedeným v § 39 ods. 4 sa prikladá duplikát železničného nákladného listu, ako aj doklady potvrdzujúce okolnosť, že železnica štátu predávajúceho neodovzdala tovar preberajúcej železnici.

5. Za dátum ohlásenia nároku sa považuje dátum poštovej pečiatky krajiny strany uplatňujúcej nárok pri prevzatí listu alebo telegramu na odoslanie alebo dátum ďalekopisného oznámenia alebo dátum doručenia reklamácie strane, u ktorej sa nárok uplatňuje.

6. Ak posledný deň lehoty na uplatnenie nároku pripadá na nepracovný deň v krajine strany uplatňujúcej nárok, považuje sa za deň skončenia lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň.

§ 96

1. Strany nebudú vzájomne uplatňovať nároky, ktorých výška neprevyšuje 25 rubľov.

2. Ustanovenie odseku 1 tohto paragrafu sa nevzťahuje na nároky z počítacích chýb vo vyúčtovaniach a na nároky, bez ktorých uspokojenia kupujúci nemôže tovar použiť.

3. Ak nie je v zmluve ustanovené inak, ustanovenie odseku 1 tohto paragrafu, ak ide o nároky na akosť a množstvo, sa vzťahuje na nároky týkajúce sa partie tovaru odoslanej jedným dopravným dokladom a pri nárokoch na penále z omeškania jednej položky špecifikácie tovaru priloženej k zmluve.

§ 97

1. Nároky sa môžu uplatniť, pokiaľ ide o:

a) akosť tovaru - počas šiestich mesiacov od dátumu dodávky;

b) množstvo tovaru - počas troch mesiacov od dátumu dodávky;6)

c) pri nedôjdení (úplnej strate) tovaru - v prípadoch ustanovených v § 39 ods. 4 - počas lehoty zabezpečujúcej predávajúcemu možnosť včasného uplatnenia nároku u dopravcu, najneskôr však 120 dní pred uplynutím lehoty na uplatnenie nároku u dopravcu;

d) tovar, na ktorý sa poskytla záruka, najneskôr 30 dní po uplynutí záručnej lehoty za podmienky, že vada bola zistená počas záručnej lehoty;

e) pokiaľ ide o akosť tovaru, pre ktorý je určená doba použiteľnosti a/alebo skladovateľnosti - ak v zmluve nie je určená iná lehota - najneskôr do 30 dní po uplynutí doby použiteľnosti a/alebo skladovateľnosti za podmienky, že vada sa zistila v rámci doby použiteľnosti a/alebo skladovateľnosti;

f) penále - najneskôr počas troch mesiacov. Pritom:

- pri penále počítanom po dňoch sa začína táto lehota dňom splnenia povinnosti alebo dňom, keď penále z tohto titulu dosiahlo maximálnu výšku, ak povinnosť nebola splnená do tohto dňa;

- pri penále, ktoré sa môže počítať len jednorazovo, začína sa táto lehota dňom vzniku práva na penále;

g) ostatné nároky - počas 6 mesiacov odo dňa vzniku nároku.

2. Nároky na akosť a množstvo rýchlo sa kaziacej čerstvej zeleniny a ovocia musia sa uplatňovať v kratších lehotách, než sú ustanovené v odseku 1 písm. a) a b) tohto paragrafu. Konkrétne lehoty na uplatnenie reklamácií pri tomto tovare sa určia v zmluve.

3. Neuplatnenie nároku počas lehôt uvedených v odseku 1 písm. a) až f) tohto paragrafu alebo počas lehôt ustanovených podľa odseku 2 tohto paragrafu zbavuje stranu uplatňujúcu nárok práva obrátiť sa na rozhodcovský súd.

4. Ak sa nároky uplatnia oneskorene oproti lehote uvedenej v odseku 1 písm. g) tohto paragrafu a ak je odpoveď na nárok daná počas 60 dní odo dňa dôjdenia prejavu o uplatnení nároku - ak nie je v zmluve ustanovená iná lehota pre odpoveď, výdavky za arbitrážny poplatok idú na účet strany, ktorá nedodržala lehotu na uplatnenie nároku, bez ohľadu na výsledok sporu. Ak však rozhodcovský súd dôjde k záveru, že oneskorené uplatnenie nároku spôsobili mimoriadne okolnosti, za ktoré strana uplatňujúca nárok nezodpovedá, môže výnimočne otázku výdavkov za arbitrážny poplatok rozhodnúť podľa výsledku sporu.

§ 98

1. Ak z okolností nie je jasné, kto má zodpovedať za vady množstva alebo akosti tovaru (dopravca alebo odosielateľ), alebo ak je možná zodpovednosť oboch a nárok sa uplatňuje u dopravcu, je kupujúci, aby nestratil právo na uplatnenie nároku u predávajúceho v dôsledku zmeškania lehoty, povinný v lehote určenej na uplatnenie nároku u predávajúceho upovedomiť predávajúceho o uplatnení nároku u dopravcu.

2. Ak z vyhlásenia dopravcu alebo z rozhodnutia súdu vyplýva, že zodpovednosť za daný nárok nesie odosielateľ, je kupujúci povinný - ak nie je v zmluve určená iná lehota, najneskôr do 30 dní po dôjdení odmietnutia dopravcu alebo rozhodnutia súdu odoslať predávajúcemu doklady potvrdzujúce nárok a priložiť kópiu listu dopravcu, alebo rozhodnutia súdu. V takom prípade sa nárok považuje za uplatnený včas.

3. Ustanovenia odsekov 1 a 2 tohto paragrafu sa použijú aj v prípade nedôjdenia (úplnej straty) kupujúcim zaplatenej partie tovaru do miesta určenia uvedeného v odosielacej dispozícii kupujúceho, ak bola podľa § 39 ods. 4 uplatnená reklamácia voči železnici pri odoslaní nákladu v priamej medzinárodnej železničnej doprave.

4. Ustanovenia odseku 2 tohto paragrafu sa použijú aj pri nedôjdení (úplnej strate) kupujúcim zaplatenej partie tovaru, ak dopravca, voči ktorému bola uplatnená reklamácia, sa zbaví zodpovednosti pre okolnosti nezávislé od odosielateľa, ale vzniknuté pred prechodom rizika náhodnej skazy alebo poškodenia tovaru z predávajúceho na kupujúceho.

§ 99

1. V prejave o uplatnení nároku ohľadne akosti a množstva musí byť minimálne uvedené:

a) názov tovaru zodpovedajúci zmluve;

b) množstvo, pri ktorom sa uplatňuje nárok;

c) číslo zmluvy;

d) údaje dovoľujúce určiť, pri akom tovare sa uplatňuje nárok uvedením: pri hromadnom tovare - dopravné údaje, pri inom tovare - dopravné alebo iné údaje;

e) podstata nároku (manko, vada akosti, nekompletnosť atď.);

f) požiadavky kupujúceho (doplnenie nedodaného množstva, odstránenie vád atď.).

2. Prejav o uplatnení nároku na zaplatenie penále musí obsahovať údaje, ktoré umožňujú strane, u ktorej sa nárok uplatňuje, prerokovať ho a dať vecnú odpoveď v lehote ustanovenej v § 101.

Ak v zmluve nie je ustanovené inak, musí byť v prejave o uplatnení nároku uvedené:

a) číslo zmluvy a v zodpovedajúcich prípadoch aj položky zmluvy (podľa prílohy zmluvy), ktorých sa nárok týka;

b) názov tovaru podľa zmluvy;

c) odkaz na príslušné ustanovenia týchto Všeobecných dodacích podmienok alebo dvojstrannej dohody alebo na zmluvné podmienky, podľa ktorých sa uplatňuje nárok;

d) porušenie zmluvy, pre ktoré sa uplatňuje nárok (omeškanie v dodávke, vrátenie zaplatenej sumy na neodôvodnenú žiadosť, omeškanie v otvorení akreditívu atď.);

e) suma nároku;

f) výpočet penále.

Ak sa nárok týka dvoch alebo viacerých položiek zmluvy (prílohy zmluvy), výpočet penále sa musí urobiť pre každú položku osobitne.

3. Ak v prejave o uplatnení nároku chýba ktorýkoľvek z údajov uvedených v odseku 1 alebo 2 tohto paragrafu, je strana, voči ktorej sa nárok uplatňuje, povinná bez meškania oznámiť strane uplatňujúcej nárok, o ktoré údaje je potrebné prejav o uplatnení nároku doplniť. Ak túto povinnosť nesplní, nie je neskôr oprávnená odvolávať sa na to, že prejav o uplatnení nároku bol neúplný.

4. Ak strana uplatňujúca nárok dostala oznámenie uvedené v odseku 3 tohto paragrafu v okamihu, keď lehota na uplatnenie nároku podľa § 97 uplynula alebo plynie počas nasledujúcich 14 dní, počítané odo dňa dôjdenia správy, je oprávnená doplniť prejav o uplatnení nároku počas 14 dní, počítané od tohto dátumu, nezávisle na uplynutí lehoty na uplatnenie nároku.

5. V prípadoch uvedených v odsekoch 3 a 4 tohto paragrafu sa počíta lehota pre prerokovanie nároku podľa § 100 a 101 odo dňa dôjdenia ďalších údajov dopĺňajúcich prejav o uplatnení nároku podľa odseku 1 alebo 2 tohto paragrafu.

6. Ak nie sú spolu s reklamáciou akosti alebo množstva predložené potvrdzujúce doklady, má predávajúci právo požadovať, aby kupujúci bez meškania zaslal potvrdzujúce doklady. Ak predávajúci toto právo nevyužije, nemôže sa neskôr dovolávať toho, že reklamácia bola neúplná. Pokiaľ predávajúci toto právo využil, ale kupujúci nesplnil túto povinnosť v určenej lehote, zaplatí kupujúci výdavky za arbitrážny poplatok bez ohľadu na výsledok sporu.

§ 100

1. Predávajúci je povinný prerokovať nárok na akosť alebo množstvo tovaru a dať kupujúcemu vecnú odpoveď (potvrdiť súhlas s úplným alebo čiastočným uspokojením nároku alebo oznámiť úplné alebo čiastočné odmietnutie uspokojenia nároku) bez meškania, ale najneskôr počas lehoty určenej v zmluve. Ak v zmluve nie je určená taká lehota, potom musí predávajúci dať vecnú odpoveď na nárok bez meškania, ale najneskôr počas 60 dní a pri kompletných závodoch a zariadeniach počas 90 dní, počítané odo dňa dôjdenia prejavu o uplatnení nároku predávajúcim.

2. Ak predávajúci nedá vecnú odpoveď na nárok v lehote podľa odseku 1 tohto paragrafu a kupujúci sa obráti na rozhodcovský súd do času, kým dostane odpoveď, potom znáša predávajúci výdavky za arbitrážny poplatok nehľadiac na výsledok sporu. Ustanovenie tohto odseku neplatí v prípadoch uvedených v odseku 3 tohto paragrafu.

3. Ak v dôsledku technicky odôvodnených príčin nemá predávajúci možnosť dať vecnú odpoveď na nárok v lehote podľa odseku 1 tohto paragrafu, môže navrhnúť kupujúcemu predĺženie tejto lehoty do určitého dátumu.

4. Ak kupujúci nesúhlasí s návrhom predávajúceho o predĺžení lehoty pre vecnú odpoveď na nárok a obráti sa na rozhodcovský súd, rieši sa otázka o výdavkoch za arbitrážny poplatok podľa výsledku sporu.

5. Ak kupujúci súhlasil s návrhom predávajúceho o predĺžení lehoty pre vecnú odpoveď na nárok, ale predávajúci nedá takú odpoveď počas dohodnutej lehoty a kupujúci sa obráti na rozhodcovský súd so svojimi požiadavkami, prenesie rozhodcovský súd pri rozhodovaní záležitosti v spore výdavky za arbitrážny poplatok na predávajúceho bez ohľadu na výsledok sporu.

§ 101

Strana, u ktorej bol uplatnený nárok na zaplatenie penále, je povinná ho prerokovať a dať vecnú odpoveď počas 30 dní odo dňa jeho dôjdenia, ak v zmluve nie je ustanovené inak.

§ 102

Strana, u ktorej bol uplatnený nárok z iného dôvodu ako ustanovuje § 100 ods. 1 a § 101 je povinná dať vecnú odpoveď počas 60 dní odo dňa jeho dôjdenia, ak v zmluve nie je ustanovené inak.

§ 103

Ustanovenie § 97, 99 a 101 tejto hlavy sa vzťahujú na všetky nároky na platenie penále ustanoveného týmito Všeobecnými dodacími podmienkami, dvojstrannou dohodou alebo zmluvou.

Hlava XIV

Arbitráž

§ 104

1. Všetky spory, ktoré môžu vzniknúť zo zmluvy alebo v súvislosti s ňou, podliehajú rozhodovaniu v rozhodcovskom konaní, s vylúčením príslušnosti všeobecných súdov, a to na rozhodcovskom súde ustanovenom pre tieto spory v krajine žalovaného alebo podľa dojednania strán - v tretej krajine - v členskom štáte Rady vzájomnej hospodárskej pomoci.

2. Vzájomná žaloba a nárok uplatnený na započítanie, ktoré vyplývajú z rovnakého právneho pomeru ako základná žaloba, podliehajú rozhodovaniu na rozhodcovskom súde, na ktorom sa rozhoduje o základnej žalobe.

§ 105

1. Spory sa rozhodujú podľa pravidiel o konaní platných pre rozhodcovský súd, na ktorom sa arbitráž koná.

2. Spory sa prejednávajú a rozhodnutia vyhlasujú v jazyku krajiny arbitráže s oficiálnym prekladom do iného jazyka na žiadosť jednej zo strán. Rozhodnutia arbitráže sa takisto vyhotovujú v jazyku krajiny arbitráže s oficiálnym prekladom do iného jazyka na žiadosť jednej zo strán.

3. Rozhodnutie rozhodcovského súdu je pre strany konečné a záväzné.

Hlava XV

Premlčanie

§ 106

Na nároky vyplývajúce zo vzťahov upravených týmito Všeobecnými dodacími podmienkami sa vzťahujú ustanovenia o premlčaní uvedené v tejto hlave.

§ 107

1. Všeobecná premlčacia lehota je dva roky.

2. Osobitná premlčacia lehota v dĺžke 1 roka sa ustanovuje:

a) pre žaloby kupujúceho voči predávajúcemu založené na nárokoch na akosť a množstvo tovaru;

b) pre žaloby založené na nárokoch na zaplatenie penále;

c) pre žaloby založené na nárokoch pri nedôjdení (úplnej strate) tovaru uplatnených v súlade s § 39 ods. 4.

§ 108

1. Všeobecná premlčacia lehota sa počíta odo dňa vzniku nároku. Pritom pre žaloby o náhradu škody sa začína plynutie premlčacej lehoty dňom, keď sa strana, ktorá utrpela škodu, dozvedela alebo mohla dozvedieť o škode.

2. Osobitná premlčacia lehota sa počíta:

a) pri žalobách založených na nárokoch na akosť a množstvo - odo dňa nasledujúceho za dňom, keď kupujúci dostal vecnú odpoveď predávajúceho na reklamáciu, a ak predávajúci nedal odpoveď v lehotách podľa odseku 1, prípadne odseku 5 § 100 - odo dňa nasledujúceho za dňom, v ktorom uplynula uvedená lehota pre vecnú odpoveď na reklamácie. Ak odpoveď predávajúceho neobsahuje vecné rozhodnutie o reklamácii, začína sa premlčacia lehota dňom nasledujúcim po dni, v ktorom uplynula lehota pre vecnú odpoveď na reklamáciu;

b) pri žalobách založených na nárokoch na zaplatenie penále - dňom nasledujúcim po dni, keď strana uplatnivšia nárok dostala odpoveď vo veci nároku, a ak vecná odpoveď nebola daná v lehote ustanovenej v § 101 - dňom nasledujúcim po dni, v ktorom uplynula lehota pre odpoveď na uplatnený nárok;

c) pri žalobách založených na nárokoch pre nedôjdenie (úplnú stratu) tovaru uplatnených v súlade s § 39 ods. 4 - dňom nasledujúcim po dni, keď kupujúci dostal vecnú odpoveď predávajúceho, a ak vecná odpoveď nebola daná v lehote podľa § 102, dňom nasledujúcim po dni, v ktorom uplynula lehota pre odpoveď na uplatnený nárok.

§ 109

Na premlčanie arbitráž prihliadne, ak sa naň dlžník odvolá.

§ 110

Ak dlžník splní povinnosť po uplynutí premlčacej lehoty, nemá právo žiadať plnenie späť, aj keby v okamihu plnenia nevedel o uplynutí premlčacej lehoty.

§ 111

Nároky, pri ktorých uplynula premlčacia lehota, sa môžu započítať podľa dohody medzi stranami.

§ 112

1. Plynutie premlčacej lehoty spočíva:

a) ak podaniu žaloby bránila okolnosť vyššej moci, ktorá vznikla alebo pôsobila počas premlčacej lehoty;

b) na dobu, po ktorú trvá povinnosť predávajúceho odstrániť vady tovaru.

2. Doba, počas ktorej plynutie premlčania spočíva, sa do premlčacej lehoty nezapočítava.

§ 113

1. Plynutie premlčacej lehoty sa prerušuje podaním žaloby a písomným uznaním dlhu povinnou stranou.

2. Po prerušení plynutia premlčacej lehoty sa začína plynutie premlčacej lehoty znova v tej istej dĺžke ako pôvodnej lehoty.

3. Ak žalobca vezme žalobu späť, nepovažuje sa plynutie premlčacej lehoty za prerušené.

§ 114

Uplynutím premlčacej lehoty pri hlavnom nároku plynie takisto premlčacia lehota pre vedľajší nárok.

§ 115

Za dátum podania žaloby sa považuje deň jej doručenia rozhodcovskému súdu a pri odoslaní žaloby poštou - dátum poštovej pečiatky pri prevzatí doporučeného listu poštou na odoslanie.

§ 116

Ak posledný deň premlčacej lehoty pripadne na nepracovný deň v krajine žalobcu, je dňom skončenia lehoty najbližší za tým nasledujúci pracovný deň.

§ 117

Zmena ustanovení uvedených v tejto hlave sa nepripúšťa.

Hlava XVI

Všeobecné ustanovenia

§ 118

Ak v zmluve, v týchto Všeobecných dodacích podmienkach ani v dvojstrannej dohode nie je určená lehota na splnenie nejakej povinnosti, môže dlžník splniť bez meškania, veriteľ má však právo poskytnúť dlžníkovi primeranú lehotu na splnenie; až po uplynutí tejto lehoty bude dlžník v omeškaní.

§ 119

1. Ak je dlžník v omeškaní s plnením peňažného záväzku, je povinný platiť veriteľovi 6 % úrokov p. a. zo sumy, s ktorej platením je v omeškaní.

2. Úroky z omeškania s platením penále sa počítajú od okamihu začatia plynutia premlčacej lehoty nároku na penále až do dňa jeho zaplatenia.

3. Škoda vzniknutá omeškaním v splnení peňažných záväzkov presahujúca úroky ustanovené v odseku 1 tohto paragrafu sa nenahrádza.

§ 120

1. Žiadna zo strán nie je oprávnená odovzdávať svoje práva a povinnosti zo zmluvy tretím osobám bez písomného súhlasu druhej strany.

2. Ustanovenie odseku 1 tohto paragrafu sa nevzťahuje na prípady, keď sa z rozhodnutia príslušného orgánu odovzdávajú práva a povinnosti zo zmluvy inej organizácii tej istej krajiny oprávnenej vykonávať zahraničný obchod, za podmienky, že je o tom písomne upovedomená druhá strana.

§ 121

Všetky výdavky, dane, colné poplatky a dávky na území krajiny predávajúceho spojené s plnením zmluvy platí predávajúci; na území krajiny kupujúceho a na tranzitnom území platí uvedené výdavky kupujúci.

§ 122

1. Vzťahy strán týkajúce sa dodávok tovaru v tých otázkach, ktoré nie sú upravené alebo sú neúplne upravené zmluvami alebo týmito Všeobecnými dodacími podmienkami, sa spravujú materiálnym právom krajiny predávajúceho.

2. Pod pojmom materiálne právo krajiny predávajúceho sa rozumejú všeobecné predpisy občianskeho práva a nie osobitné predpisy vydané pre vzťahy medzi socialistickými organizáciami a podnikmi krajiny predávajúceho.

Příloha 01

Príloha

1. O zabezpečení uzavierania zmlúv na dodávku náhradných dielcov

1. 1. Ak zmluva na dodávku náhradných dielcov nie je uzavretá súčasne so zmluvou na dodávku strojov a zariadení a ak nebola uzavretá dlhodobá zmluva na dodávku náhradných dielcov, potom s prihliadnutím na špecifikáciu dodávaných strojov a zariadení strany v zmluve na dodávku strojov a zariadení spravidla určia podmienky budúcich zmlúv na dodávku náhradných dielcov, najmä:

– lehoty na uzavretie zmlúv a v nevyhnutných prípadoch aj spôsob ich uzavierania;

– orientačné údaje o nomenklatúre, sortimente, akosti a množstve náhradných dielcov, ktoré majú byť dodané;

– cenu a/alebo spôsob určenia cien v súlade s platnými zásadami a metodikou tvorby cien a odporučeniami orgánov RVHP.

1. 2. Pri omeškaní s uzavretím zmluvy na dodávku náhradných dielcov oproti lehotám určeným v zmluve podľa bodu 1. 1. strana, voči ktorej bol porušený záväzok na uzavretie zmluvy, môže žiadať zaplatenie penále ako za omeškanie v dodávke vo výške ustanovenej v § 85 ods. 2 a 4 VDP RVHP vypočítaného z ceny náhradných dielcov, ohľadne ktorých mala byť zmluva uzavretá. Ak omeškanie v uzavretí zmluvy na dodávku náhradných dielcov presiahne 4 mesiace, môže strana, voči ktorej sa porušil záväzok na uzavretie zmluvy, požadovať namiesto penále za omeškanie v uzavretí zmluvy:

– buď penále za neuzavretie zmluvy vo výške 8 % z ceny náhradných dielcov, ohľadne ktorých sa mala zmluva uzavrieť;

– alebo náhradu škody; pritom náhrada škody je 4 % ceny náhradných dielcov, ohľadne ktorých sa mala uzavrieť zmluva, ak sa nepodarí preukázať vznik škody, alebo vyššia škoda.

1. 3. Ak podľa predpisov predávajúceho štátu dodáva náhradné dielce iná organizácia, než dodávateľ strojov a zariadení a iných výrobkov, povinnosti podľa tohto bodu plní organizácia dodávajúca náhradné dielce.

2. O zodpovednosti za oneskorenú dodávku náhradných dielcov v prípade havárie

Ak strany v zmluve na dodávku strojov a zariadení určili, čo sa považuje za haváriu, spôsob a lehoty predloženia objednávok na náhradné dielce kupujúcim, ako aj spôsob a lehoty dodávok náhradných dielcov pri vzniku havárie, môžu súčasne ustanoviť v zmluve penále za omeškanie v dodávke. Ak nie je v zmluve ustanovené inak, penále sa počíta od prvého dňa omeškania vo výške 0,8 % za každý deň omeškania. Celková suma penále však nemôže presiahnuť 8 % ceny náhradných dielcov, ohľadne ktorých došlo k omeškaniu v dodávke.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.

**) T. j. v zmluve musí byť uvedený spôsob jej určenia.

2) Pri dodávke tovaru do Mongolskej ľudovej republiky z krajín, ktoré nemajú spoločnú hranicu s Mongolskou ľudovou republikou, sa záručné lehoty počítané odo dňa dodávky predlžujú o dva mesiace. Pri dodávke tovaru do Kubánskej republiky a z Kubánskej republiky a pri dodávke tovaru do Vietnamskej socialistickej republiky a z Vietnamskej socialistickej republiky sa záručné lehoty počítané odo dňa dodávky predlžujú o dva mesiace.

4) Pri dodávke tovaru do Kubánskej republiky a z Kubánskej republiky a pri dodávke tovaru do Vietnamskej socialistickej republiky a z Vietnamskej socialistickej republiky je táto lehota 20 dní.

5) Pri dodávke tovaru do Kubánskej republiky a z Kubánskej republiky a pri dodávke tovaru do Vietnamskej socialistickej republiky a z Vietnamskej socialistickej republiky je táto lehota 25 pracovných dní.

6) Pri dodávke tovaru do Kubánskej republiky a z Kubánskej republiky a pri dodávke tovaru do Vietnamskej socialistickej republiky a z Vietnamskej socialistickej republiky je táto lehota 4 mesiace.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.