Zrážky zo mzdy v prípade konkurzného konania

Zamestnávateľa kontaktoval správcu konkurznej podstaty so žiadosťou o zaslanie výplatnej pásky zamestnanca. Po jej prijatí zamestnávateľovi vypočítal zrážky, ktoré sa majú zrážať dotknutému zamestnancovi. Je to takto správne? Nemal by mať zamestnávateľ aj nejaký doklad o konkurznom konaní, resp. o povinnosti zrážať zamestnancovi konkrétnu sumu? Nepostupuje sa rovnako ako v prípade exekúcie, že platiteľovi mzdy je najskôr doručený príkaz a až na jeho základe zamestnávateľ realizuje dotknutému zamestnancovi zrážky zo mzdy?

Autori: JUDr. Eva Tináková (advokátska kancelária MAPLE & FISH)
Právny stav od: 1. 1. 2006
Dátum publikácie: 20. 2. 2017Konkurz sa začína vyhlásením konkurzu, pričom za vyhlásenie sa považuje zverejnenie uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom. V uznesení o vyhlásení konkurzu súd zároveň ustanoví správcu konkurznej podstaty, ktorého primárnou úlohou je prostredníctvom speňaženia majetku úpadcu pomerne uspokojiť veriteľov úpadcu, ktorí si svoje pohľadávky prihlásili v predmetnom konkurznom konaní.

Správca počas celého konkurzu zabezpečuje zisťovanie majetku úpadcu podliehajúceho konkurzu. Vychádza pritom najmä zo zoznamu majetku predloženého úpadcom, z vyjadrení úpadcu a iných osôb a vlastných šetrení vykonaných za súčinnosti orgánov a osôb (vrátane zamestnávateľa, t. j. platiteľa mzdy), ktoré sú povinné mu poskytovať súčinnosť.

Konkurzu podlieha majetok, ktorý patril úpadcovi v čase vyhlásenia konkurzu, ale tiež majetok, ktorý úpadca nadobudol počas konkurzu, teda i príjmy úpadcu zo závislej činnosti vykonávanej počas konkurzu.

Podľa § 72 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii príjmy úpadcu podliehajú konkurzu v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté výkonom rozhodnutia alebo exekúciou (t. j. v rozsahu jednej tretiny čistej mzdy zníženej o základnú nepostihnuteľnú sumu odvodenú zo sumy životného minima). Časť čistej mzdy, ktorá by inak mohla byť zrazená na uspokojenie prednostných pohľadávok (t. j. druhá tretina zníženej čistej mzdy), môže byť v prípade konkurzu zrazená len v rozsahu potrebnom pre uspokojenie pohľadávky proti podstate podľa § 87 ods. 2 písm. d) zákona o konkurze a reštrukturalizácii, t. j. len s cieľom uspokojenia výživného pre maloleté deti, na ktoré nárok vznikol po vyhlásení konkurzu a za kalendárny mesiac, v ktorom bol konkurz vyhlásený.

Postup pri vykonávaní zrážok zo mzdy v prípade konkurzného konania je z hľadiska rozsahu zrážok obdobný ako pri výkone zrážok z dôvodu exekúcie. Na rozdiel od exekučného konania sa v prípade konkurzu nevydáva exekučný príkaz, ale správca konkurznej podstaty ako osoba poverená na speňaženie majetku úpadcu a pomerné uspokojenie veriteľov kontaktuje platiteľa mzdy a určuje požiadavku výkonu zrážky. 

Záver

Konkurz sa začína vyhlásením konkurzu. Úlohou správcu konkurznej podstaty je prostredníctvom speňaženia majetku úpadcu pomerne uspokojiť veriteľov úpadcu. Konkurzu podlieha majetok, ktorý patril úpadcovi v čase vyhlásenia konkurzu, ale tiež majetok, ktorý úpadca nadobudol počas konkurzu, teda i príjmy úpadcu zo závislej činnosti vykonávanej počas konkurzu. Na rozdiel od exekučného konania sa v prípade konkurzu nevydáva exekučný príkaz, ale správca konkurznej podstaty kontaktuje platiteľa mzdy a určuje požiadavku výkonu zrážky.

 

Poznámka redakcie:
§ 67 zákona č. 7/2005 Z. z.

Autor: JUDr. Eva Tináková (advokátska kancelária MAPLE & FISH)

Súvisiace odborné články

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené