Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Dňa 16. 2. 2021 bola obci doručená žiadosť o vrátenie pomernej časti poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad. Žiadateľka uvádza, že keďže dňa 14. 7. 2020 došlo k zániku trvalého pobytu v tejto obci, žiada o vrátenie pomernej časti poplatku za komunálny odpad. Vo svojej žiadosti sa odvoláva na zákon o mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením choroby COVID-19: „Lehota na splnenie oznamovacej povinnosti podľa osobitného predpisu, ktorá neuplynula pred začatím obdobia alebo začala plynúť počas obdobia pandémie, sa považuje za dodržanú, ak sa podá oznámenie podľa osobitného predpisu do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie.“ V žiadosti uvádza, že ak by si včas nesplnila povinnosť oznámiť zánik poplatkovej povinnosti, s porušením tejto povinnosti zákon ani iný všeobecne záväzný predpis nespája žiadne následky. Prípadné oneskorené oznámenie zániku poplatkovej povinnosti nemá vplyv na existenciu jej nároku na vrátenie pomernej časti zaplateného poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad.

Poplatníčka dňa 15. 2. 2021 podala žiadosť o vrátenie pomernej časti poplatku, ktorý vznikol v roku 2020, a zároveň dňa 15. 2. 2021 ohlásila správcovi dane zánik poplatkovej povinnosti (poplatníčka zmenila trvalý pobyt, takže v obci jej zanikla poplatková povinnosť).

VZN obce upravuje v § 24 podmienky na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti, podľa ods. 2 si poplatník uplatňuje nárok na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti, po predložení podkladov, písomne u správcu dane po uplynutí zdaňovacieho obdobia – kalendárneho roka.

Podľa § 80 ods. 2 zákona č. 582/2004 Z. z. zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie poplatku a zánik poplatkovej povinnosti v priebehu zdaňovacieho obdobia je poplatník povinný oznámiť obci do 30 dní odo dňa, keď tieto nastali.

Dňa 22. 9. 2020 NR SR schválila novelu zákona č. 67/2020 Z. z., čím došlo k ukončeniu mimoriadnej situácie, ktorú vyhlásila vláda SR od 12. marca 2020, pričom obdobie pandémie sa považuje za skončené 30. septembra 2020. Podľa vyššie uvedeného poplatníčka mala oznámiť zánik poplatkovej povinnosti do 30. 9. 2020 + 30 dní lehota podľa zákona č. 582/2004 Z. z., t. j. najneskôr do 31. 10. 2020.

Rovnako podľa prechodného ustanovenia § 104k zákona č. 582/2004 Z. z. z dôvodu novely zákona bolo upravené aj prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. 7. 2020, ak podľa ods. 1 poplatková povinnosť a oznamovacia povinnosť vzniknú do 31. decembra 2020, na tieto povinnosti sa vzťahuje zákon v znení účinnom do 30. júna 2020. To znamená, že podľa zákona č. 582/2004 Z. z. platného do 30. 6. 2020 nebola ustanovená lehota 90 dní na zníženie alebo odpustenie poplatku, ktorá začína plynúť po skončení zdaňovacieho obdobia, v ktorom poplatníkovi vznikol nárok na zníženie alebo odpustenie, 90-dňová lehota sa týka len zdaňovacieho obdobia 2020, ktoré začína plynúť od 1. 1. 2021.

Podľa platného VZN by správca poplatku pomernú časť poplatku vrátil, pokiaľ by si poplatník splnil oznamovaciu povinnosť a podal žiadosť včas, v tomto prípade do 31. 10. 2020. Podľa názoru správcu poplatníka je poplatník v omeškaní so žiadosťou.

Poplatníčka splnila podmienku na vrátenie poplatku, t. j. zrušenie trvalého pobytu v obci, ale žiadosť o vrátenie a oznámenie zániku poplatkovej povinnosti bola podaná až 15. 2. 2021, čím je podľa VZN a zákona č. 582/2004 Z. z. v omeškaní 15 dní. Oznámenie o zániku daňovej povinnosti malo byť podané najneskôr do 31. 10. 2020 a uplatnenie nároku na vrátenie pomernej časti malo byť podané do 31. 1. 2021.

V tomto prípade by žiadosť o vrátenie poplatku mala byť zamietnutá, pretože žiadateľka nepodala žiadosť včas.

Postupovala obec správne?

Autori: Ing. Jana Galová
Právny stav od: 1. 1. 2020
Dátum publikácie: 30. 4. 2021 

Vážený návštevník,
prístup do tejto sekcie majú len registrovaní užívatelia portálu
s predplateným prístupom.

 

Prihláste sa kliknutím na nasledujúci odkaz:

 

 epi-notebook

Prístup k EPI Právnym systémom
a ostatným online produktom
si môžete zakúpiť v našom e-shope:

 

Máte otázky?
V prípade, že potrebujete viac informácií, môžete nás kedykoľvek kontaktovať

 

 

 

Registračný formulár nájdete na tomto odkaze: REGISTRÁCIA


V prípade, že ste registrovaný na portáli www.epi.sk, www.pp.sk, www.vssr.sk www.danovecentrum.sk, www.mzdovecentrum.sk, www.manazerskecentrum.sk, www.profivzdelavanie.sk alebo www.zakon.sk môžete na prihlásenie použiť prihlasovacie meno a heslo z týchto portálov.

Autor: Ing. Jana Galová

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace interné firemné predpisy

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

  • 582/2004 Z. z. Zákon o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady
  • 563/2009 Z. z. Daňový poriadok
  • 67/2020 Z. z. Zákon o mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením choroby COVID-19

S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.