Bulletin slovenskej advokácie č. 12/2020 (obsah čísla)

Dátum publikácie: 20. 1. 2021
Prameň: Bulletin slovenskej advokácie / Bulletin SAK - 2020 / Bulletin SAK - 12/2020bsa_12_2020

OBSAH ČÍSLA:

ČLÁNKY

Medializovaný prípad z košickej nemocnice L. Pasteura v súvislosti s pôrodom v čase COVID-19 odhalil viaceré právne, ako aj medicínsko-etické otázky. Je prípustné konanie, ktoré nabáda na nerešpektovanie platného práva a je oprávnený postup zdravotníckeho zariadenia, ak sa rozhodne separovať matku od dieťaťa a vykonáva test na SARS-CoV-2? A v čom spočíva vlastne problém v tejto kauze? Ak sa vo svete v tomto období odporúča oddelenie COVID-19 pozitívnych osôb a jednou z možností je domáci pôrod, je možné aj o ňom uvažovať vzhľadom na právne okolnosti a možnosti nášho zdravotného systému? Príspevok sa snaží ponúknuť odpovede, ktoré nastolené otázky čiastočne riešia, pričom vytvára priestor pre ďalšiu odbornú diskusiu.

Článok analyzuje možnosti procesnej obrany žalovaného v prípade, ak žalobca účelovým konaním in fraudem legis zneužije zákonnú úpravu týkajúcu sa miestnej príslušnosti, pričom takýto procesný postup bude síce po formálnej stránke v súlade s platnou právnou úpravou (CSP), avšak de facto bude mať za následok popretie ústavného práva žalovaného na zákonného sudcu.

Cieľom článku je poukázať na viaceré praktické a problematické aspekty uplatňovania nárokov zo zmenky v civilnom konaní podľa Civilného sporového poriadku. Príspevok sa konkrétne zaoberá obsahom žaloby, predkladaním originálu zmenky aj s poukazom na elektronizáciu súdnych konaní.

Z ROZHODNUTÍ NAJVYŠŠIEHO SÚDU ČR

Autorsky spracované rozhodnutie Najvyššieho súdu Českej republiky – Zodpovednosť štátu za nemajetkovú ujmu spôsobenú vyhláseniami verejných činiteľov v médiách.

Z JUDIKATÚRY SÚDNEHO DVORA EURÓPSKEJ ÚNIE

Autorsky spracovaný rozsudok Súdneho dvora Európskej únie – Môže byť predloženie fotografie ako dôkazu v súdnom konaní verejným šírením fotografie?

Z DISCIPLINÁRNYCH ROZHODNUTÍ SAK

Advokát, ktorý sa ako konateľ a spoločník obchodnej spoločnosti podieľa na činnosti tejto obchodnej spoločnosti, ktorá poskytuje právne služby bez oprávnenia vyžadovaného zákonom a túto činnosť v pozícii konateľa a spoločníka tejto spoločnosti podporuje, dopúšťa sa disciplinárneho previnenia podľa § 56 ods. 1 zákona o advokácii, pretože takýmto konaním porušuje povinnosti mu uložené v § 18 ods. 3 zákona o advokácii, § 2 ods. 3 Advokátskeho poriadku SAK.

Z DISCIPLINÁRNYCH ROZHODNUTÍ ČAK

Je disciplinárnym previnením, ak advokát v zmluve o úschove nepravdivo potvrdí prevzatie listiny.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.