Zmeny a doplnenia zákona o DPH od 1. 1. 2016 a 1. 4. 2016

Príspevok objasňuje jednotlivé ustanovenia novely zákona o DPH, ktorá nadobúda účinnosť od 1. januára 2016 a v prípade zmeny uvádzania údajov v kontrolnom výkaze.

Autori: Mgr. Bc. Mojmír Beňo
Dátum publikácie: 5. 2. 2016Dňa 1. októbra 2015 schválila Národná rada Slovenskej republiky zákon č. 268/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o DPH).

Ústredným zámerom zákona č. 268/2015 Z. z. (ďalej len novela zákona o DPH) je zlepšiť podmienky uplatňovania dane z pridanej hodnoty pre malé a stredné podniky a uľahčiť plnenie daňových povinností zavedením možnosti posunúť daňovú povinnosť za dodané tovary a služby až na moment prijatia platby od odberateľa.

Za veľmi významné opatrenia, ktoré boli do vládneho návrhu zákona doplnené pozmeňovacími návrhmi v priebehu legislatívneho procesu, je potrebné bezpochyby taktiež považovať zavedenie prenosu daňovej povinnosti na platiteľa, ktorý je príjemcom stavebných prác, ako aj rozšírenie okruhu tovarov, na ktoré sa bude uplatňovať znížená sadzba dane vo výške 10 % zo základu dane.

V neposlednom rade je potrebné dodať, že novela zákona o DPH prináša aj ďalšie zmeny, ktoré majú za cieľ pokračovať v zlepšovaní kvality podnikateľského prostredia v oblasti dane z pridanej hodnoty, a to najmä prijímaním ďalších opatrení napomáhajúcich odstraňovaniu administratívnych prekážok podnikania a upevňovaniu právnej istoty platiteľov dane.

Účelom tohto príspevku je priblížiť a objasniť zámer jednotlivých opatrení, ktoré s účinnosťou od 1. januára 2016 a v prípade doplneného ustanovenia § 78a ods. 6 od 1. apríla 2016 menia a dopĺňajú zákon o DPH.

Pre lepšiu prehľadnosť je príspevok rozdelený do nasledujúcich bodov:

  1. Zmeny v oblasti registrácie pre daň
  2. Osobitná úprava uplatňovania dane na základe prijatia platby za dodanie tovaru alebo služby a s ňou súvisiace zmeny
  3. Rozšírenie prenosu daňovej povinnosti na príjemcu plnenia v oblasti stavebníctva
  4. Rozšírenie prenosu daňovej povinnosti v prípade dodávok realizovaných zahraničnou osobou a s tým súvisiace zmeny
  5. Zmeny týkajúce sa úpravy vrátenia nadmerného odpočtu
  6. Zmeny v refundačných pravidlách
  7. Ostatné zmeny.

 

Článok je uvedený v skrátenom znení. Celý článok nájdete v EPI produkte – Odborné články:

Zmeny a doplnenia zákona o DPH od 1. 1. 2016 a 1. 4. 2016

Súvisiace tlačivá a formuláre

Súvisiace odborné články

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.