Pohľadávky v čase koronakrízy

Ako nová právna úprava ovplyvní spravovanie a vymáhanie pohľadávok?

Dátum publikácie: 13. 5. 2020


Príspevok prináša veriteľom informácie o tom, ako nová právna úprava ovplyvní spravovanie a vymáhanie pohľadávok; článok je zároveň obohatený aj o príklady jej aplikácie v konkrétnych modelových situáciách.

Šírenie nákazy tzv. koronavírusom prinieslo spomalenie ekonomiky, ktoré v prvej línii postihne najmä slovenských podnikateľov. Existenčnou podmienkou každého úspešného podnikania je poskytovanie tovarov či služieb takým subjektom, ktorí sú schopní za ne zaplatiť. Celkový pokles tržieb naprieč mnohými odvetviami však aktuálne uvrhol mnohé ekonomicky činné subjekty do stavu, v ktorom nie sú schopné plniť svoje záväzky riadne a včas. Ich oneskorené plnenie (či dokonca neplnenie) má za následok omeškanie ich obchodných partnerov a hrozí, že celý systém postihne domino efekt hromadného podávania návrhov na vyhlásenie konkurzu. K tomuto postupu ich pritom za normálnych okolností núti nielen ich hospodársky stav, ale aj hrozba vzniku zodpovednosti za nesplnenie povinnosti včasného riešenia úpadku. Túto situáciu sa zákonodarca snaží zvrátiť zákonom č. 62/2020 Z. z., ktorý sa v prvej fáze svojej účinnosti zameral najmä na úpravu plynutia hmotnoprávnych a procesnoprávnych lehôt a zákaz výkonu záložného práva či dražieb.

Druhá fáza mimoriadnych opatrení prijatých formou novely zákona pod č. 92/2020 Z. z. je cielená na už spomínané odvrátenie masového vyhlasovania konkurzov. Prostredníctvom tzv. dočasnej ochrany poskytnutej podnikateľom, ktorí o tento benefit aktívne požiadajú, by im mal byť do 1. októbra 2020 poskytnutý čas na vyriešenie vzťahov s veriteľmi.fb_zdielat

Druhá fáza mimoriadnych opatrení prijatých formou novely zákona pod č. 92/2020 Z. z. je cielená na už spomínané odvrátenie masového vyhlasovania konkurzov. Prostredníctvom tzv. dočasnej ochrany poskytnutej podnikateľom, ktorí o tento benefit aktívne požiadajú, by im mal byť do 1. októbra 2020 poskytnutý čas na vyriešenie vzťahov s veriteľmi.

Na čo si dať pozor pri vymáhaní pohľadávok počas krízy

Už v anotácii príspevku sme spomenuli, že po úprave plynutia lehôt sa zákonodarca v druhej fáze prijímania mimoriadnych opatrení zameral na ochranu krízou oslabených dlžníkov pred veriteľmi. Pre lepšiu prehľadnosť prijatých opatrení ich možno rozdeliť na:

  1. opatrenia, ktoré dlžníci môžu využiť, aj keď im nebola poskytnutá tzv. dočasná ochrana,

  2. opatrenia, ktoré sa naopak spájajú výlučne s jej priznaním.

1. Ako veriteľa limitujú opatrenia, ktoré dlžník môže využiť aj bez priznania dočasnej ochrany

1. Ak exekučné konanie začalo po 12. 3. 2020, môže byť exekúcia pre COVID-19 odložená
Počítajte s tým, že nútené vymáhanie pohľadávok od fyzických osôb sa môže značne predĺžiť. Táto skutočnosť nastane, ak váš dlžník (ktorý je zároveň fyzickou osobou) požiada súdneho exekútora o odklad exekúcie.

 

Článok je skrátený, jeho celé znenie nájdete v produkte EPI Odborné články:

Spravovanie pohľadávok a uplatňovanie nárokov podnikateľov v čase koronakrízy

Autor: Mgr. Barbora Magočová

Súvisiace aktuality

Súvisiace odborné články

Súvisiace dôvodové správy

Súvisiace tlačivá a formuláre


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené