Nový zákon o finančnej správe účinný od 1. júla 2019

Zmeny v organizácii finančnej správy, postavenie príslušníkov finančnej správy.

Autori: JUDr. Ing. Michaela Sýkorová
Dátum publikácie: 2. 7. 2019tt_lupa-paragraf

Dňa 5. 12. 2018 bol Národnou radou SR schválený a následne dňa 15. 2. 2019 vyhlásený v Zbierke zákonov SR zákon č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej v texte „zákon“ alebo „zákon č. 35/2019 Z. z.“). Tento zákon nadobúda v podstatnej časti účinnosť dňom 1. 7. 2019. Výnimkou sú napr. ustanovenie o systemizácii na obdobie od 1. 7. 2019 do 31. 12. 2019 a ustanovenie, podľa ktorého má štátny zamestnanec, ktorého služobným úradom je Finančné riaditeľstvo SR, právo do 31. 5. 2019 oznámiť, že „nenastúpi“ (cit. § 326) do služobného pomeru, ktoré nadobúdajú účinnosť dňom 1. 4. 2019. Predmetom článku je stručné zhrnutie nového zákona, pričom sa nevenujeme prechodným ustanoveniam, ktoré sa z veľkej časti vzťahujú na príslušníka finančnej správy, ktorý bol k 30. 6. 2019 colníkom alebo štátnym zamestnancom v služobnom úrade Finančné riaditeľstvo SR.

 

Finančná správa vznikla zlúčením colnej a daňovej správy k 1. 1. 2012, a to prijatím zákona č. 333/2011 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva v znení neskorších predpisov. Finančnú správu podľa tohto zákona tvoria Finančné riaditeľstvo SR (ďalej aj „FR SR“), Kriminálny úrad finančnej správy (ďalej aj „KÚFS“), daňové a colné úrady (ďalej aj „DÚ“ a „CÚ“).

Zákonom č. 35/2019 Z. z. sa ruší úprava právomoci a pôsobnosti orgánov štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva obsiahnutá v zákonoch:

  • č. 333/2011 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva v znení neskorších predpisov (vymedzenie pôsobnosti Ministerstva financií SR, Finančného riaditeľstva SR a Kriminálneho úradu finančnej správy),
  • č. 479/2009 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti daní a poplatkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (vymedzenie pôsobnosti daňových úradov a osobitne Daňového úradu pre vybrané daňové subjekty),
  • č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (vymedzenie pôsobnosti colných úradov).

V súčasnosti plnia úlohy finančnej správy colníci, ktorých štátna služba je upravená v zákone č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov, a štátni zamestnanci, ktorých služobným úradom je Finančné riaditeľstvo SR a ktorých úprava je obsiahnutá v zákone č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zákon č. 35/2019 Z. z. ruší zákon č. 200/1998 Z. z. V orgánoch finančnej správy vykonávajú práce zamestnanci pri výkone práce vo verejnom záujme podľa zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.

V nasledujúcich častiach bližšie popíšeme nový zákon č. 35/2019 Z. z.

I. Postavenie, organizácia, právomoc a pôsobnosť orgánov finančnej správy

Pokiaľ ide o úpravu jednotlivých inštitúcií, opäť platí, že finančnú správu tvoria finančné riaditeľstvo, daňové úrady, colné úrady a Kriminálny úrad finančnej správy, pričom zákonodarca vymedzil, že ide o orgány finančnej správy (§ 2). DÚ, CÚ a KÚFS sú preddavkové organizácie napojené na rozpočet FR SR. FR SR je rozpočtová organizácia a vykonáva svoju pôsobnosť na celom území Slovenska. Sídlom FR SR ostáva Banská Bystrica. Štatutárnym orgánom FR SR je prezident finančnej správy, pričom v prípade neobsadenia tejto funkcie riadi finančnú správu viceprezident finančnej správy (v minulosti bola len zákonom č. 333/2011 Z. z. funkcia viceprezidenta vytvorená). Pôsobnosť daňových úradov ostáva v územnom obvode kraja, pričom zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov môže ustanoviť inak. Daňový úrad pre vybrané daňové subjekty sa k 1. 7. 2019 mení na Úrad pre vybrané hospodárske subjekty, ktorý bude naďalej pôsobiť ako daňový úrad. Rozširuje sa jeho pôsobnosť aj vo vzťahu k obchodníkom s cennými papiermi, dôchodkovým správcovským spoločnostiam, doplnkovým dôchodkovým spoločnostiam, platobným inštitúciám a v neposlednom rade aj voči subjektom so statusom schváleného hospodárskeho subjektu, ktorú preberá od Colného úradu Žilina. Colné úrady ostávajú pôsobnosťou vymedzené rovnako ako v predošlej právnej úprave s odkazom na všeobecne záväzný právny predpis vydaný Ministerstvom financií SR. Kriminálny úrad finančnej správy ostáva v podstatnej časti s nezmenenou právomocou a so sídlom v Bratislave.

Článok je skrátený, viac informácií nájdete v príspevku

 

Súvisiace komentované ustanovenia

Súvisiace odborné články

Súvisiaci Finančný spravodajca

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.