Novinky v DPH v roku 2017

Od 1. januára 2017 začne platiť novela zákona o DPH, ktorá zavádza niekoľko noviniek. Pozrite si podrobný popis zmien, ktoré novela č. 297/2016 Z. z. platiteľom DPH prináša.

Autori: Ing. Jaroslava Betáková
Dátum publikácie: 24. 11. 2016Na rokovaní vlády Slovenskej republiky dňa 17. augusta 2016 bol schválený vládny návrh novely zákona o DPH, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 1. 1. 2017.

V Zbierke zákonov vyšla táto novela pod číslom 297/2016 Z. z.


Zmeny zákona o DPH sa týkajú nasledovných oblastí:

Zavedenie právnej fikcie pri prenose daňovej povinnosti pri stavebných prácach (§ 69 ods. 17 zákona o DPH)

Uplatnenie prenosu daňovej povinnosti pri stavebných prácach závisí od správneho zatriedenia stavebnej práce podľa štatistickej klasifikácie produktov (klasifikácia CPA). V praxi často platitelia nevedia správne zatriediť stavebnú činnosť a niekedy sa dodávateľ rozhodne z opatrnosti uplatniť DPH na faktúre, aj keď v skutočnosti má uplatniť prenos daňovej povinnosti.

Nesprávny postup fakturácie môže mať za následok dodatočné vyrubenie DPH alebo neuznanie odpočítania dane.

Novela zákona navrhuje zavedenie právnej fikcie pri uplatňovaní prenosu daňovej povinnosti pri stavebných prácach, čo prinesie právnu istotu pre dodávateľa aj pre odberateľa.

V prípade, ak dodávateľ na základe odôvodneného predpokladu, že ním dodaná stavebná služba podlieha prenosu daňovej povinnosti, uvedie na faktúre informáciu „prenesenie daňovej povinnosti“, príjemca plnenia – platiteľ dane, bude osobou povinnou platiť DPH.

Uvádzanie faktúr s prenosom daňovej povinnosti v stavebníctve v kontrolnom výkaze [§ 78a ods. 2 písm. a) zákona o DPH]

Zavedenie právnej fikcie pri prenose daňovej povinnosti pri stavebných prácach bude mať za následok povinnosť pre platiteľa dane, ktorý uskutoční dodávku s prenosom daňovej povinnosti v stavebníctve, vykazovať vyhotovené faktúry v kontrolnom výkaze, a to aj napriek tomu, že tieto dodávky neuvádza v daňovom priznaní.

Faktúra sa bude uvádzať v časti A.2. kontrolného výkazu [v tejto časti kontrolného výkazu sa doteraz uvádzali údaje z vyhotovených faktúr, pri ktorých platí daň príjemca plnenia podľa § 69 ods. 12 písm. f) až i) zákona o DPH, dochádza teda k rozšíreniu tejto časti o písm. j)], údaje z týchto faktúr sa budú využívať pri analytickej činnosti finančnej správy. 

Úrok z nadmerného odpočtu (§ 79a zákona o DPH) 

Správnosť uplatneného nároku na vrátenie nadmerného odpočtu uvedeného v daňovom priznaní správca dane často skontroluje predtým, ako príslušnú sumu poukáže platiteľovi na účet. 

Daňová kontrola môže trvať najviac 12 mesiacov, pričom v opodstatnených prípadoch je možné predĺžiť výkon kontroly. Ak je kontrola začatá v lehote na vrátenie nadmerného odpočtu, tak vrátenie nadmerného odpočtu je odložené až do skončenia kontroly, pričom výška nadmerného odpočtu, ktorý správca dane vráti, závisí od výsledku kontroly. 

Na základe novozavedeného ustanovenia § 79a zákona o DPH za obdobie zadržania nadmerného odpočtu bude platiteľovi dane priznaná peňažná náhrada – úrok z nadmerného odpočtu. 

Nárok na úrok z nadmerného odpočtu bude priznaný platiteľovi dane, ak obdobie zadržania nadmerného odpočtu bude viac ako šesť mesiacov odo dňa uplynutia lehoty na vrátenie nadmerného odpočtu. Na obdobie šiestich mesiacov, počas ktorých bude nadmerný odpočet zadržiavaný, sa nárok na úrok z nadmerného odpočtu nebude vzťahovať. 

Výpočet úrokov z nadmerného odpočtu je stanovený percentom zo sumy vráteného nadmerného odpočtu (ide o sumu nadmerného odpočtu zistenú po kontrole), a to za každý deň až do jeho vrátenia. Počiatočným dňom nároku na úrok z nadmerného odpočtu je deň nasledujúci po uplynutí šiestich mesiacov odo dňa nasledujúceho po uplynutí lehoty na vrátenie nadmerného odpočtu.

Úrok bude priznaný vo výške dvojnásobku základnej sadzby ECB platnej v prvý deň daného kalendárneho roka, za ktorý sa úrok z nadmerného odpočtu počíta. Zároveň je stanovený minimálny úrok vo výške 1,5 % pre prípad, ak v danom kalendárnom roku bude dvojnásobok základnej sadzby ECB nižší ako 1,5 %.

Platiteľ dane nemusí podať žiadosť o priznanie nároku na úrok z nadmerného odpočtu. Daňový úrad o priznaní úroku z nadmerného odpočtu vydá rozhodnutie ex offo.

Ak platiteľ neumožní správcovi dane riadny výkon kontroly nadmerného odpočtu, resp. ho sťažuje (nepreberá zásielky od správcu dane, je nesúčinný, nekomunikuje), má to za následok nepriznanie nároku na úroky z nadmerného odpočtu.

Ak sa po priznaní, resp. nepriznaní úroku z nadmerného odpočtu zvýši suma nadmerného odpočtu na základe odvolacieho alebo súdneho konania, daňový úrad vydá rozhodnutie, ktorým prizná ďalší úrok z nadmerného odpočtu v nadväznosti na sumu, o ktorú sa zvýšila suma vráteného nadmerného odpočtu.

V prípade zníženia výšky už vráteného nadmerného odpočtu daňový úrad rozhodnutím z úradnej moci zníži alebo zruší sumu priznaného úroku z nadmerného odpočtu.

Týmto novým rozhodnutím sa pôvodné rozhodnutie o priznaní nároku na úrok z nadmerného odpočtu zrušuje a platiteľ dane je povinný do 15 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o znížení alebo zrušení priznaného úroku vrátiť celú čiastku priznaného úroku alebo jeho časť.

Uplatnenie úroku z nadmerného odpočtu na daňové kontroly neukončené do 1. 1. 2017 (§ 85ke zákona o DPH)

Podľa prechodného ustanovenia sa právna úprava nároku na peňažnú náhradu z dôvodu zadržania nadmerného odpočtu počas výkonu daňovej kontroly, ktorá nadobudne účinnosť od 1. januára 2017, bude vzťahovať na prípady zadržania nadmerného odpočtu na základe kontroly, ktorá sa začala po 1. 1. 2017, ako aj na prípady, ak sa daňová kontrola začala pred účinnosťou tejto novely a k 1. 1. 2017 nebola ešte skončená.

 

Článok je uvedený v skrátenom znení. O ostatných zmenách v zákone o DPH si prečítajte v celom článku: Novinky v DPH v roku 2017

Súvisiace dokumenty

Súvisiace dôvodové správy

Súvisiaci Finančný spravodajca

Súvisiace odborné články

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.