Nové aj aktualizované vzory interných predpisov

Vzorové dokumenty pre podnikateľov aj verejnú správu.

Dátum publikácie: 8. 6. 2020tt_smernice

EPI INTERNÉ FIREMNÉ PREDPISY

  • obsahujú interné firemné predpisy týkajúce sa obchodného práva, pracovného práva, taktiež z oblasti BOZP, požiarnej ochrany aj z oblasti daní a účtovnej problematiky. Rozsiahlu časť databázy predstavujú smernice pre verejnú správu
  • sú návodom k tvorbe konkrétnych smerníc, preto je potrebné prispôsobiť ich vlastným potrebám s ohľadom na konkrétne podmienky podnikateľských subjektov
  • obsahujú sprievodný komentár a samotný vzor interného predpisu, ktorý sa nachádza v prílohe (v spodnej časti dokumentu)
  •  sú editovateľné, používateľ ich môže pozmeniť, uložiť a vytlačiť
  • aktualizované podľa legislatívnych zmien

Výber z obsahu nových a aktualizovaných interných firemných predpisov:

Uchovávanie, ochrana a vyraďovanie písomností spoločnosti

Interná smernica upravuje uchovávanie, ochranu a vyraďovanie písomností spoločnosti podľa zákona o archívoch a registratúrach a podľa osobitných predpisov ustanovujúcich povinné uchovávanie písomností. Smernica platí pre všetkých zamestnancov, ktorí akýmkoľvek spôsobom prichádzajú do styku s písomnosťami spoločnosti. Slúži na zabezpečenie jednotného postupu všetkých útvarov spoločnosti pri manipulácii s písomnosťami.

Smernica o tvorbe a používaní opravných položiek k pohľadávkam

Cieľom tejto smernice je určiť povinnosť vykonávania inventarizácie pohľadávok spoločnosti a zohľadnenie rizikovosti splatnosti pohľadávok spoločnosti a jej vykazovanie v sústave účtovníctva pre zabezpečenie zásady verného a pravdivého obrazu účtovníctva.

Smernica o používaní platobných kariet

Účelom smernice je stanoviť jednotný postup pri vydávaní a používaní platobných kariet na území Slovenskej republiky (SR) a v zahraničí.

Pandemický plán

Aby sa zabránilo šíreniu infekcie, medzi najúčinnejšie opatrenia patrí správne správanie sa, dodržiavanie hygienických pravidiel a obmedzenie sociálneho kontaktu. Tieto opatrenia tvoria dôležitú súčasť Pandemického plánu spoločnosti. Tento plán taktiež obsahuje veľký počet odporúčaní, ako v priebehu pandémie zorganizovať chod prevádzky na minimálnej úrovni a ako sa po skončení pandémie čo najjednoduchšie a plynulo vrátiť do normálnej prevádzky. Obsahuje taktiež pokyny pre vytvorenie zásob liekov, aby zamestnanci podniku mohli byť ošetrení tak rýchlo, ako je to možné.

Pravidlá vykonávania práce z domu (HOME OFFICE)

Cieľom tejto smernice je úprava podmienok vykonávania práce z domu, tzv. home office.

Smernica o podmienkach home office

Miesto výkonu práce je v zmysle ust. § 43 ods. 1 písm. b) zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce  podstatnou náležitosťou každej pracovnej zmluvy. V priebehu trvania pracovného pomeru však môže dôjsť k rôznym situáciám, kedy je nevyhnutné, aby zamestnanec dočasne vykonával prácu z miesta svojho bydliska, teda na inom mieste, ako je miesto dohodnuté v pracovnej zmluve.

Benefity, sociálny program pre zamestnancov

Zamestnávateľ v rámci starostlivosti poskytuje svojim zamestnancom isté peňažné či nepeňažné benefity, ktoré môže uviesť do interného firemného predpisu. 

Mzdový predpis

Vnútorný mzdový predpis upravuje spôsob odmeňovania zamestnancov spoločnosti, ktorá predpis vydala. Mzda je podľa Zákonníka práce plnenie peňažnej alebo nepeňažnej hodnoty (naturálna mzda), ktorú poskytuje zamestnávateľ zamestnancom za prácu. Jednotlivým pracovným miestam sú v spoločnosti priradené stupne náročnosti práce. Mzda zamestnanca nemôže poklesnúť pod úroveň minimálneho mzdového nároku určeného pre stupeň náročnosti práce príslušného pracovného miesta.

Produkt EPI Interné firemné predpisy obsahuje aktuálne až 188 vzorových dokumentov.

Pre viac informácií o produkte a objednávky kontaktujte svojho obchodného zástupcu
alebo osobnú operátorku na tel. čísle: 041/70 53 222

 

Súvisiace odborné články

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace autorsky spracované rozhodnutie súdu


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.