Komentár k Civilnému sporovému poriadku - Obnova konania

Žaloba na obnovu konania je upravená v druhej hlave štvrtej časti zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok (§ 397 - § 418)

Autori: doc. JUDr. Katarína Ševcová, PhD.
Dátum publikácie: 10. 2. 2021tt_zeleny-paragraf-medzi-ciernymi

K § 397 CSP

Komentovaná časť predpisu

§ 397

Proti právoplatnému rozsudku je prípustná žaloba na obnovu konania, ak

a) sú tu skutočnosti, rozhodnutia alebo dôkazy týkajúce sa strán a predmetu pôvodného konania, ktoré ten, kto podal žalobu na obnovu konania, bez svojej viny nemohol použiť v pôvodnom konaní, ak môžu privodiť pre neho priaznivejšie rozhodnutie vo veci,

b) možno vykonať dôkazy, ktoré sa nemohli vykonať v pôvodnom konaní, ak môžu privodiť pre stranu priaznivejšie rozhodnutie vo veci,

c) bolo rozhodnuté v neprospech strany v dôsledku trestného činu sudcu, iných subjektov konania alebo inej osoby zúčastnenej na konaní,

d) Európsky súd pre ľudské práva rozhodol alebo dospel vo svojom rozsudku k záveru, že rozhodnutím súdu alebo konaním, ktoré mu predchádzalo, boli porušené základné ľudské práva alebo slobody strany a závažné dôsledky tohto porušenia neboli odstránené priznaným spravodlivým zadosťučinením,

e) je v rozpore s rozhodnutím Súdneho dvora Európskej únie, Rady Európskej únie alebo Komisie, ktoré je pre strany záväzné, alebo

f) možnosť jeho preskúmania vyplýva z osobitného predpisu v súvislosti s uznaním alebo výkonom rozhodnutia slovenského súdu v inom členskom štáte Európskej únie.

Účinnosť: od 01.07.2016 do -

Autori: doc. JUDr. Katarína Ševcová, PhD.

ŽALOBA NA OBNOVU KONANIA

Žalobu na obnovu konania zaraďujeme medzi mimoriadne opravné prostriedky, teda použiteľné voči rozhodnutiu už právoplatnému, ktoré vykazuje atribút zásadnej záväznosti a nezmeniteľnosti. Žaloba na obnovu konania je prípustná len voči rozhodnutiam, ktorými bolo konanie ukončené a ktorými bolo súčasne rozhodnuté vo veci samej. Takýto zásah možno pripustiť skutočne len vo výnimočných prípadoch. Nie je viazaná na žiadnu konkrétnu formu súdneho rozhodnutia.

V praxi súdov je žaloba na obnovu konania v porovnaní s ostatnými opravnými prostriedkami požívaná zriedkavo. Jej osobitosť vyplýva zo samotnej povahy tohto opravného prostriedku, ktorý nevedie k preskúmaniu predchádzajúceho napádaného rozhodnutia, ale k jeho odstráneniu a priebehu konania nového. Ide teda len o akési ďalšie štádium predchádzajúceho konania a nie o začatie procesu nového.

Návrhom možno smerovať tak voči rozhodnutiu súdu prvého stupňa, ako i rozhodnutiu odvolacieho súdu. Pokiaľ je predmetom rozhodnutie odvolacieho súdu, možno žalobu podať buď len proti jeho rozhodnutiu, alebo tiež proti rozhodnutiu súdu prvého stupňa. Zaujímavým bodom je i previazanosť obnovenia konania s inštitútom predbežnej otázky, ktorá je badateľná v situácii, keď v civilnom konaní dôjde k posúdeniu predbežnej otázky, ktorá je následne príslušným orgánom v samostatnom konaní rozhodnutá odlišne.

Dôvody žaloby na obnovu konania sú zákonom vymedzené taxatívne, jej podanie z iného dôvodu nie je možné pripustiť a súd by musel takýto návrh zamietnuť v zmysle § 413 CSP. Dôvody žaloby na obnovu konania musia byť v návrhu uvedené presne, a ak ich má navrhovateľ niekoľko, je potrebné uviesť ich zároveň všetky.

CSP reguluje žalobu na obnovu konania ad generalia a komplexne, následne Civilný mimosporový poriadok upravuje iba výnimky zo všeobecnej úpravy, konkrétne prípustnosti žaloby na obnovu konania proti jednotlivým rozhodnutiam v mimosporovom konaní. Rekodifikácia priniesla i zavedenie žaloby na obnovu konania v správnom súdnictve.

V kontexte komunitárneho práva i medzinárodných dohovorov a judikatúry ESĽP žaloba na obnovu konania nie je vnímaná ako bežne prípustný opravný prostriedok, ale skôr ako špecifický prostriedok obrany.

Komentár nájdete v produkte EPI Komentáre:

Komentár zákona č. 160/2015 Z. z. časť Obnova konania

Súvisiace autorsky spracované rozhodnutie súdu

Súvisiace dokumenty

Súvisiace aktuality

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.