Dočasné pridelenie zamestnancov medzi ovládajúcou a ovládanou osobou

V prípade dočasného pridelenia vzniká trojstranný vzťah. Vo väčšine prípadov dochádza k prideleniu zamestnancov agentúrou dočasného zamestnávania, v článku sa zameriame na pridelenie zamestnanca zamestnávateľom.

Autori: JUDr. Petra Čičkánová
Dátum publikácie: 7. 6. 2021tt_zena-za-pracovnym-stolom

Právny rámec dočasného prideľovania zamestnancov na výkon práce je zakotvený v ust. § 58 až § 58b zákona č. 311/2001 Z. z. (ďalej len „Zákonník práce“). Novelou Zákonníka práce – zákonom č. 76/2021 Z. z. došlo k úprave podmienok, za ktorých je ovládaná osoba oprávnená dočasne prideliť svojich zamestnancov k ovládanej osobe a naopak. V článku sa zameriame na uvedené zjednodušenie podmienok dočasného pridelenia zamestnancov medzi osobami vo vzťahu ovládajúcej a ovládanej osoby, ako aj na samotný inštitút dočasného pridelenia.

I. Inštitút dočasného pridelenia zamestnanca zamestnávateľom

Dočasné pridelenie zamestnancov je inštitút pracovného práva, ktorý umožňuje zamestnávateľovi vykryť prechodný nedostatok zamestnancov bez toho, aby bol povinný uzatvárať s novými zamestnancami pracovné zmluvy. V prípade dočasného pridelenia vzniká trojstranný vzťah medzi zamestnávateľom/agentúrou dočasného zamestnávania, zamestnancom a užívateľským zamestnávateľom, ku ktorému je zamestnanec dočasne pridelený. Vo väčšine prípadov dochádza k prideleniu zamestnancov práve agentúrou dočasného zamestnávania, no v článku sa zameriame na pridelenie zamestnanca zamestnávateľom. Aby mohol zamestnanca prideliť jeho zamestnávateľ, musia byť splnené dve podmienky, ktoré agentúra dočasného zamestnávania spĺňať nemusí (ust. § 58a ods. 1 Zákonníka práce):

1. objektívne prevádzkové dôvody u zamestnávateľa

Za objektívne prevádzkové dôvody možno považovať dôvody, ktoré z objektívnych príčin na strane prevádzky znemožňujú zamestnávateľovi prideľovať zamestnancovi prácu podľa pracovnej zmluvy. Na strane zamestnávateľa teda vznikla prekážka v práci na jeho strane v zmysle ust. § 142 Zákonníka práce.

Príklad č. 1:

Zamestnávateľovi v dôsledku pandémie COVID-19 dočasne poklesli objednávky, a teda nemá dostatok práce, ktorú by mohol prideľovať svojim zamestnancom. Dozvie sa, že iný zamestnávateľ v tom istom meste hľadá zamestnancov, aby dočasne pokryl zvýšený dopyt po svojich službách. S daným zamestnávateľom sa dohodne na dočasnom pridelení zamestnancov v zmysle ust. § 58 a nasl. Zákonníka práce.

Nesmie ísť o subjektívne dôvody na strane zamestnávateľa.

Príklad č. 2:

Zamestnávateľ má pre zamestnanca dostatok práce, ale došlo k určitému konfliktu v pracovnom kolektíve, v dôsledku ktorého sa zamestnávateľ a zamestnanec dohodli, že ho dočasne pridelí k dodávateľovi, dúfajúc, že sa situácia upokojí. Takéto pridelenie by bolo v rozpore so Zákonníkom práce, pretože na strane zamestnávateľa neexistuje objektívny prevádzkový dôvod na dočasné pridelenie.

2. od vzniku pracovného pomeru dočasne prideľovaného zamestnanca uplynuli aspoň tri mesiace

Aj keď existujú na strane zamestnávateľa objektívne prevádzkové dôvody, zamestnávateľ nie je oprávnený prideliť každého zamestnanca, ale len toho, ktorého pracovný pomer trvá najmenej tri mesiace.

Domnievame sa, že obe tieto podmienky majú za cieľ zabrániť obchádzaniu zákona (tak Zákonníka práce, ako aj zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti) vzhľadom na podmienky vzniku, registrácie a fungovania agentúr dočasného zamestnávania. Zamestnávateľovi bolo síce umožnené dočasne prideliť svojich zamestnancov, ale toto prideľovanie nesmie byť bežnou praxou zamestnávateľa, aby sa z neho nestala agentúra dočasného pridelenia bez povolenia udeleného Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. Inštitút dočasného pridelenia má výlučne slúžiť na dočasné preklenutie zlej prevádzkovej situácie u zamestnávateľa, aby tento nemusel pristupovať napr. k skončeniu pracovného pomeru so zamestnancami z organizačných dôvodov.

II. Dočasné pridelenie vo svetle novely Zákonníka práce účinnej k 1. 3. 2021

Novelou Zákonníka práce – zákonom č. 76/2021 Z. z. došlo s účinnosťou od 1. 3. 2021 k úprave podmienok dočasného pridelenia počas situácie, že zamestnávateľ a užívateľský zamestnávateľ sú vo vzájomnom vzťahu ovládajúcej a ovládanej osoby.

Článok je skrátený, jeho celé znenie nájdete v produkte EPI Odborné články:

Dočasné pridelenie zamestnancov medzi ovládajúcou a ovládanou osobou

 

 

Súvisiace dôvodové správy

Súvisiace odborné články

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.