Dočasná ochrana podnikateľov

Podmienky a dôsledky priznania dočasnej ochrany, postup pri podaní žiadosti.

Dátum publikácie: 19. 5. 2020tt_muz-dazdnik

Od 12. mája 2020 zákonodarca sprístupnil možnosť požiadať o dočasnú ochranu. Táto slúži predovšetkým na to, aby sa podnikatelia poškodení opatreniami proti šíreniu koronavírusu takpovediac „postavili na nohy“. Najväčšou výhodou poskytnutia ochrany je získanie času, v ktorom podnikateľským subjektom nehrozí tlak zo strany veriteľov. Títo sa síce môžu snažiť o zaplatenie svojich pohľadávok, zároveň sú ale obmedzení v možnosti ich uspokojenia formou postihnutia majetku podnikateľa. Dočasná ochrana ale nie je poskytovaná plošne; zákonodarca jej priznanie limituje celým radom podmienok, ktoré súvisia najmä s tým, ako si podnikatelia plnili povinnosti pred koronakrízou.

Čítajte, čo všetko musí alebo naopak nesmie podnikateľ spĺňať, aby na ochranu mal nárok a aké konkrétne kroky musí podniknúť, aby mu táto ochrana bola priznaná. Článok prináša tiež informácie o tom, ako sa brániť, ak súd ochranu odmietol poskytnúť a ako má podnikateľ postupovať, aby o status dočasnej ochrany po jeho priznaní neprišiel.

Benefity poskytnutia dočasnej ochrany

Pre správne rozhodnutie, či sa o dočasnú ochranu vôbec oplatí žiadať, by ste mali v prvom rade poznať účinky, ktoré sa s ňou spájajú.

Základom jej poskytnutia sú nasledujúce benefity vyplývajúce najmä z ustanovenia § 17 zákona č. 62/2020 Z.z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „Zákon“):

a) ak bol zo strany veriteľa po 12. marci 2020 podaný návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok podnikateľa pod dočasnou ochranou, dôjde k prerušeniu konania o tomto návrhu; rovnaký účinok sa uplatní aj pre návrhy veriteľov podané počas trvania dočasnej ochrany. Prerušuje sa aj konkurzné konanie, v ktorom nebol vyhlásený konkurz a ktoré začalo na základe návrhu veriteľa podaného po 12. marci 2020;

b) počas trvania ochrany nemá podnikateľ pod dočasnou ochranou povinnosť podať návrh na vyhlásenie konkurzu na svoj majetok napriek tomu, že mu z iného zákona táto povinnosť naopak vyplýva (napr. z ustanovenia § 11 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii, ďalej len „zákon o konkurze a reštrukturalizácii“); túto povinnosť nemajú ani osoby, ktoré sú povinné podať návrh na vyhlásenie konkurzu vo jeho mene, ak je právnickou osobou, t.j. napríklad konateľ spoločnosti s ručením obmedzeným;

c) ak bolo voči podnikateľovi pod dočasnou ochranou po 12. marci 2020 začaté exekučné konanie pre uspokojenie nároku z jeho podnikateľskej činnosti, dôjde k jeho prerušeniu;

d) nemožno voči nemu začať výkon záložného práva vzťahujúceho sa na podnik, vec, právo alebo inú majetkovú hodnotu patriacu k jeho podniku;

e) jeho zmluvní partneri nemôžu vypovedať zmluvy, odstúpiť od nich či odoprieť ich plnenie pre jeho omeškanie, ku ktorému došlo v dobe od 12. marca 2020 do 12. mája 2020 a ktorého príčinou boli následky šírenia COVID-19; toto obmedzenie pre nich neplatí, ak by tým bezprostredne ohrozili prevádzkovanie ich podniku;

f) podnikateľ pod dočasnou ochranou má právo prednostne uhrádzať záväzky bezprostredne súvisiace so zachovaním prevádzky svojho podniku, ktoré vznikli po poskytnutí dočasnej ochrany, pred skôr splatnými záväzkami.

Benefity pre podnikateľa pod dočasnou ochranou zákon vyvažuje nasledujúcimi pravidlami stanovenými najmä v záujme jeho veriteľov:

g) jeho spriaznené osoby v zmysle ustanovenia § 9 zákona o konkurze a reštrukturalizácii nemôžu proti pohľadávke, ktorá vznikla podnikateľovi pod dočasnou ochranou, započítať pohľadávku, ktorá im voči nemu vznikla pred jej poskytnutím;

h) počas trvania dočasnej ochrany voči podnikateľovi pod dočasnou ochranou neplynú lehoty na uplatnenie práv vrátane lehôt na uplatnenie nárokov z odporovateľných právnych úkonov;

i) ak mu spriaznená osoba počas trvania ochrany poskytne bezhotovostne úver či obdobné plnenie hospodársky zodpovedajúce úveru a bezprostredne súvisiace so zachovaním prevádzky podniku, nebude sa toto plnenie posudzovať podľa ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka (ďalej len „Obchodný zákonník“) o kríze a neuplatní sa naň ustanovenie zákona o konkurze a reštrukturalizácii o ich uspokojení v poradí ako podriadené. Na ich zabezpečenie sa zároveň v konkurze nebude prihliadať.

Ďalší obsah článku:

  • Kedy je možné uchádzať sa o dočasnú ochranu
  • Materiálne podmienky pre poskytnutie dočasnej ochrany
  • Formálne podmienky poskytnutia dočasnej ochrany
  • Obrana proti odmietnutiu poskytnutia dočasnej ochrany
  • Kedy dočasná ochrana zaniká

Článok je skrátený, jeho celé znenie nájdete v produkte EPI Odborné články:

Dočasná ochrana pred veriteľmi v súvislosti s COVID-19: ako a prečo sa o ňu snažiť a aké prináša obmedzenia

Súvisiace aktuality

Súvisiace odborné články

Súvisiace dôvodové správy

Súvisiace tlačivá a formuláre


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.