Dobré mravy v pracovnom práve

Inštitút dobrých mravov v pracovnom práve a jeho vplyv na pracovnoprávny vzťah medzi zamestnancom a zamestnávateľom, a to najmä z pohľadu súdov rozhodujúcich pracovnoprávne spory.

Autori: JUDr. Petra Beznosková
Dátum publikácie: 14. 7. 2020tt_vysmiaty-poistovakV článku sa zameriame na postavenie inštitútu dobrých mravov v pracovnom práve a na ich vplyv na pracovnoprávny vzťah medzi zamestnancom a zamestnávateľom, a to najmä optikou súdov rozhodujúcich pracovnoprávne spory.

Dobré mravy (lat. boni mores) sú právnou kategóriou majúcou pôvod v rímskom práve a predstavujúcou súkromnoprávnu hranicu toho, čo je dobré, správne, morálne či etické. S pojmom „dobré mravy“ sa môžeme stretnúť v základných súkromnoprávnych kódexoch, ako je zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení (ďalej len „Občiansky zákonník“), zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v platnom znení (ďalej len „Zákonník práce“) a v podobe „poctivého obchodného styku“ aj v zákone č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení. Hoci má rozpor s dobrými mravmi takú „silu“, že dokáže zneplatniť právne úkony (porovnaj ust. § 39 Občianskeho zákonníka), žiadny z týchto predpisov definíciu „dobrých mravov“ neobsahuje a vymedzenie toho, čo je správne, morálne a etické tak zostáva úlohou konajúcich súdov a judikatúry.

Dobré mravy sú určitými morálnymi mantinelmi v správaní ľudí, nemajú zväčša písomnú podobu, ale sú vytvárané vo vedomí užšieho spoločenstva, ktoré chovanie je možné akceptovať a ktoré chovanie je neprijateľné pre spoločnosť. Každé chovanie sa má riadiť určitými vzormi správania – písomnými či nepísanými, ktoré sa vytvárajú v priebehu integrácie ľudí do spoločnosti, sú akceptované a vytvárajú nepísané pravidlá, pri ktorých porušení nenasleduje priama sankcia z hľadiska trestnoprávneho, či iného hľadiska, ale vo všeobecnosti a v spoločenskej rovine sa takéto správanie nepovažuje za vhodné, akceptovateľné, ktoré by vytváralo nejaký nárok voči ďalšej osobe postihnutej takýmto nemravným konaním (uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 2Obdo/30/2018 zo dňa 30. 5. 2019).

Pod pojmom dobré mravy sa rozumie súhrn spoločenských, kultúrnych a mravných noriem, ktoré v historickom vývoji preukazujú istú nemennosť, vystihujú podstatné historické tendencie, sú akceptované rozhodujúcou časťou spoločnosti a majú povahu základných noriem správania (rozsudok Krajského súdu Nitra sp. zn. 9Co/56/2019 zo dňa 14. 11. 2019).

Príspevok je skrátený, jeho celé znenie nájdete v produkte EPI Odborné články:

Dobré mravy v pracovnom práve

 

Súvisiace odborné články

Súvisiace autorsky spracované rozhodnutie súdu


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.