Čiastka č. 160/2008 Z. z.

Vydaná dňa: 12.11.2008
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
432/2008 Z. z. Zákon o zásluhách Alexandra Dubčeka 01.01.2009
433/2008 Z. z. Zákon o zvýšení výsluhových dôchodkov zo sociálneho zabezpečenia policajtov a vojakov v roku 2008 01.12.2008
434/2008 Z. z. Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov 15.11.2008
435/2008 Z. z. Zákon, ktorým sa menia niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky v súvislosti so zavedením meny euro v Slovenskej republike 01.01.2009
436/2008 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na strojové zariadenia 29.12.2009
437/2008 Z. z. Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Úľanská mokraď 15.11.2008
438/2008 Z. z. Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú pravidlá vypúšťania znečisťujúcich látok z námorných lodí do mora 15.11.2008
439/2008 Z. z. Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené