Zákon č. 433/2008 Z. z.Zákon o zvýšení výsluhových dôchodkov zo sociálneho zabezpečenia policajtov a vojakov v roku 2008

Čiastka 160/2008
Platnosť od 12.11.2008
Účinnosť od 01.12.2008

433

ZÁKON

z 24. októbra 2008

o zvýšení výsluhových dôchodkov zo sociálneho zabezpečenia policajtov a vojakov v roku 2008

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


§ 1

(1) Výsluhový dôchodok priznaný podľa predpisov účinných pred 1. júlom 2002 sa zvyšuje o 0,03 % za každý rok trvania služobného pomeru zhodnoteného na nárok na takýto dôchodok a jeho výšku okrem doby služby zhodnotenej zvýhodneným započítaním u

a) príslušníka Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby a Železničnej polície okrem výsluhového dôchodku priznaného ako starobný dôchodok podľa všeobecných predpisov o sociálnom poistení, ku ktorému bol priznaný prídavok k starobnému dôchodku a ktorý je vyplácaný podľa osobitného predpisu,1) a výsluhového dôchodku priznaného ako výsluhový príspevok, ktorý je vyplácaný podľa osobitného predpisu,2)

b) príslušníka Zboru väzenskej a justičnej stráže okrem výsluhového dôchodku priznaného ako starobný dôchodok podľa všeobecných predpisov o sociálnom poistení, ku ktorému bol priznaný prídavok k starobnému dôchodku a ktorý je vyplácaný podľa osobitného predpisu.1)

(2) Výsluhový dôchodok profesionálneho vojaka priznaný podľa predpisov účinných pred 1. júlom 2002 sa zvyšuje za každý rok trvania služobného pomeru zhodnoteného na nárok na takýto dôchodok a jeho výšku okrem doby služby zhodnotenej zvýhodneným započítaním o

a) 0,01 %, ak bol priznaný podľa predpisov účinných od 1. mája 1998 do 30. júna 2002,

b) 0,012 % , ak bol priznaný podľa predpisov účinných pred 1. májom 1998.

§ 2

(1) Invalidný výsluhový dôchodok príslušníka Policajného zboru, Zboru väzenskej a justičnej stráže, Slovenskej informačnej služby a Železničnej polície priznaný podľa predpisov účinných pred 1. júlom 2002 sa zvyšuje o 5 % okrem invalidného výsluhového dôchodku priznaného ako invalidný dôchodok podľa všeobecných predpisov o sociálnom poistení, ku ktorému bol priznaný prídavok k invalidnému dôchodku a ktorý je vyplácaný podľa osobitného predpisu.3)

(2) Invalidný výsluhový dôchodok profesionálneho vojaka sa zvyšuje o

a) 2,5 %, ak bol priznaný podľa predpisov účinných od 1. mája 1998 do 30. júna 2002,

b) 3,75 %, ak bol priznaný podľa predpisov účinných od 1. októbra 1988 do 30. apríla 1998,

c) 5 %, ak bol priznaný podľa predpisov účinných pred 1. októbrom 1988.

§ 3

Vdovecký výsluhový dôchodok priznaný podľa predpisov účinných pred 1. júlom 2002 sa zvyšuje o 5 %.

§ 4

Výsluhový dôchodok a invalidný výsluhový dôchodok priznaný podľa predpisov účinných pred 1. júlom 2002, ktorý sa vypláca ako čiastkový dôchodok podľa medzinárodnej zmluvy,4) sa zvyšuje o 5 %.

§ 5

(1) Základom na zvýšenie dávky výsluhového zabezpečenia podľa § 1 až 4 je mesačná suma, na ktorú má poberateľ dávky výsluhového zabezpečenia nárok k 30. novembru 2008.

(2) Zvýšenie dávky výsluhového zabezpečenia sa zlučuje s príslušnou dávkou výsluhového zabezpečenia, ku ktorej patrí, a tvorí s ňou jeden celok.

§ 6

(1) Dávka výsluhového zabezpečenia podľa § 1 až 4 sa zvyšuje od splátky dávky výsluhového zabezpečenia splatnej po 30. novembri 2008.

(2) Doplatok zvýšenia dávky výsluhového zabezpečenia podľa § 1 až 4 sa poukáže poberateľom dávky výsluhového zabezpečenia najneskôr do 31. marca 2009.


§ 7

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. decembra 2008.


Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 125 ods. 2 zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

2) § 124 ods. 1 a 2 zákona č. 328/2002 Z. z.

3) § 126 ods. 2 a 3 zákona č. 328/2002 Z. z.

4) Zmluva medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o sociálnom zabezpečení (oznámenie č. 318/1994 Z. z.).


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.