Čiastka č. 66/2004 Z. z.

Vydaná dňa: 16.03.2004
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
138/2004 Z. z. Úplné znenie zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)
139/2004 Z. z. Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené