Čiastka č. 106/2004 Z. z.

Vydaná dňa: 29.04.2004
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
262/2004 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí siedmich príloh k Protokolu k Európskej dohode o pridružení uzatvorenej medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Slovenskou republikou na druhej strane o posudzovaní zhody a uznávaní priemyselných výrobkov (PECA)
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené