Oznámenie č. 262/2004 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí siedmich príloh k Protokolu k Európskej dohode o pridružení uzatvorenej medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Slovenskou republikou na druhej strane o posudzovaní zhody a uznávaní priemyselných výrobkov (PECA)

Čiastka 106/2004
Platnosť od 29.04.2004
Uzavretie zmluvy 26.02.2003
Ratifikácia zmluvy 26.03.2004
Redakčná poznámka

Prílohy nadobudli platnosť 30. marca 2004.

262

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 26. februára 2003 bolo v Bruseli prijatých sedem príloh k Protokolu k Európskej dohode o pridružení uzatvorenej medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Slovenskou republikou na druhej strane o posudzovaní zhody a uznávaní priemyselných výrobkov (PECA) (oznámenie č. 230/2003 Z. z.).

Národná rada Slovenskej republiky vyslovila súhlas s doplnením siedmich príloh uznesením č. 850 z 10. marca 2003 a prezident Slovenskej republiky ich ratifikoval 26. marca 2004.

Prílohy nadobudli platnosť 30. marca 2004.

K oznámeniu č. 262/2004 Z. z.

Príloha o vzájomnom uznávaní výsledkov posudzovania zhody

JEDNODUCHÉ TLAKOVÉ NÁDOBY

Časť I

KOMUNITÁRNE A VNÚTROŠTÁTNE PRÁVO

Komunitárne právo:

Smernica Rady 87/404/EHS Európskeho parlamentu a Rady z 25. júna 1987 o aproximácii práva členských štátov vo vzťahu k jednoduchým tlakovým nádobám (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 220, 8. 8. 1987, str. 48) doplnená smernicou Európskeho parlamentu a Rady 93/68/EHS z 22. júla 1993 (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 220, 30. 8. 1993, str. 1).

Vnútroštátne právo:

Zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov (schválený 7. 9. 1999, účinný od 1. 1. 2000, Zbierka zákonov Slovenskej republiky, čiastka č. 113/1999) v znení zákona č. 436/2001 Z. z. (schválený 4. 10. 2001, účinný od 1. 11. 2001, Zbierka zákonov Slovenskej republiky, čiastka č. 178/2001) v znení zákona č. 254/2003 Z. z. (schválený 2. 7. 2003, účinný od 1. 8. 2003, Zbierka zákonov Slovenskej republiky, čiastka č. 127/2003).

Zákon č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov (schválený 15. 2. 2002, účinný od 1. 4. 2002, Zbierka zákonov Slovenskej republiky, čiastka č. 56/2002) v znení zákona č. 284/2002 Z. z. (schválený 17. 5. 2002, účinný od 1. 7. 2002, Zbierka zákonov Slovenskej republiky, čiastka č. 126/2002).

Zákon č. 95/2000 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov (schválený 8. 2. 2000, účinný od 1. 7. 2000, Zbierka zákonov Slovenskej republiky, čiastka č. 43/2000) v znení zákona č. 231/2002 Z. z. (schválený 3. 4. 2002, účinný od 3. 5. 2002, Zbierka zákonov Slovenskej republiky, čiastka č. 99/2002).

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 513/2001 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na jednoduché tlakové nádoby (schválené 28. 11. 2001, účinné od 1. 1. 2002, Zbierka zákonov Slovenskej republiky, čiastka č. 204/2001) v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 328/2003 Z. z. (schválené 16. 7. 2003, účinné od 1. 9. 2003, Zbierka zákonov Slovenskej republiky, čiastka č. 147/2003).

Časť II

NOTIFIKUJÚCE ORGÁNY

Európske spoločenstvá

Rakúsko: Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit.

Belgicko: Ministere des Affaires Economiques/Ministerie van Economische Zaken.

Dánsko: Direktoratet for Arbejdstilsynet.

Fínsko: Kauppa-ja teollisuusministeriö/Handels-och industriministeriet.

Francúzsko: Ministere de l´économie, des finances et de l´industrie, Direction de l´Action Régionale de la Petite et Moyenne Industrie (DARPMI), Sous direction de la sécurité industrielle.

Nemecko: Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung.

Grécko: Υπονργείο Ανάπτνξης. Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας

(Ministry of Development. General Secretariat of Industry).

Írsko: Department of Enterprise and Employment.

Taliansko: Ministero dell Industria, del Commercio, e dell Artiginiato.

Luxembursko: Ministere du Travail et de l´Emploi.

Holandsko: Minister van Sociale Zanken en Werkgelegenheid.

Portugalsko: Under the authority of the Government of Portugal:

Instituto Portugues da Qualidade.

Španielsko: Ministerio de Ciencia y Tecnología.

Švédsko: Under the authority of the Government of Sweden:

Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC).

Veľká Británia: Department of Trade and Industry.

Slovenská republika: Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky.

Časť III

NOTIFIKOVANÉ OSOBY

Európske spoločenstvá

Osoby, ktoré boli notifikované členskými štátmi Európskeho spoločenstva v súlade s komunitárnym právom uvedeným v časti I a notifikované Slovenskej republike v súlade s článkom 10.

Slovenská republika

Notifikované osoby, ktoré boli autorizované Slovenskou republikou v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky uvedenými v časti I a notifikované Spoločenstvu v súlade s článkom 10.

Časť IV

ŠPECIFICKÉ DOJEDNANIA

Ochranné opatrenia

A. Ochranné opatrenia vzťahujúce sa na priemyselné výrobky

1. Ak zmluvná strana prijme opatrenie neumožňujúce voľný prístup na jej trh priemyselným výrobkom, ktoré sú označené značkou CE a spadajú pod túto prílohu, bude o tom okamžite informovať druhú zmluvnú stranu s uvedením dôvodov svojho rozhodnutia a postupu, ktorým sa posudzoval nesúlad.

2. Zmluvné strany posúdia záležitosť a poskytnuté dôkazy a oboznámia sa navzájom s výsledkami svojich skúmaní.

3. V prípade dohody zmluvné strany prijmú patričné opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa také výrobky neuvádzali na trh.

4. Ak sa zmluvné strany nedohodnú na výsledku takých skúmaní, záležitosť postúpia Asociačnej rade, ktorá môže rozhodnúť o vykonaní expertízy.

5. Ak Asociačná rada zistí, že opatrenie je

a) neoprávnené, národný orgán príslušnej zmluvnej strany, ktorá opatrenie prijala, ho zruší,

b) oprávnené, zmluvné strany prijmú vhodné opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa také výrobky neuvádzali na trh.

B. Ochranné opatrenia vzťahujúce sa na harmonizované normy

1. Ak Slovenská republika usúdi, že harmonizovaná norma vzťahujúca sa na legislatívu uvedenú v tejto prílohe nespĺňa základné požiadavky tejto legislatívy, bude o tom informovať Asociačnú radu s uvedením dôvodov.

2. Asociačná rada posúdi túto záležitosť a môže požiadať Európske spoločenstvo, aby postupovalo v súlade s postupom určeným v komunitárnej legislatíve uvedenej v tejto prílohe.

3. Európske spoločenstvo bude informovať Asociačnú radu a druhú zmluvnú stranu o svojom postupe.

4. Výsledok postupu oznámi druhej zmluvnej strane.

Príloha o vzájomnom uznávaní výsledkov posudzovania zhody

VÝŤAHY

Časť I

KOMUNITÁRNE A VNÚTROŠTÁTNE PRÁVO

Komunitárne právo:

Smernica Rady 95/16/EC Európskeho parlamentu a Rady z 29. júna 1995 o aproximácii práva členských štátov vo vzťahu k výťahom (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 213, 7. 9. 1995, str.1) v znení č. 1882/2003 (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 31. 10. 2003, str. 1).

Vnútroštátne právo:

Zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov (schválený 7. 9. 1999, účinný od 1. 1. 2000, Zbierka zákonov Slovenskej republiky, čiastka č. 113/1999) v znení zákona č. 436/2001 Z. z. (schválený 4. 10. 2001, účinný od 1. 11. 2001, Zbierka zákonov Slovenskej republiky, čiastka č. 178/2001) v znení zákona č. 254/2003 Z. z. (schválený 2. 7. 2003, účinný od 1. 8. 2003, Zbierka zákonov Slovenskej republiky, čiastka č. 127/2003).

Zákon č. 95/2000 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov (schválený 8. 2. 2000, účinný od 1. 7. 2000, Zbierka zákonov Slovenskej republiky, čiastka č. 43/2000) v znení zákona č. 231/2002 Z. z. (schválený 3. 4. 2002, účinný od 3. 5. 2002, Zbierka zákonov Slovenskej republiky, čiastka č. 99/2002).

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 571/2001 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na výťahy (schválené 6. 12. 2001, účinné od 1. 1. 2002, Zbierka zákonov Slovenskej republiky, čiastka č. 224/2001) v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 327/2003 Z. z. (schválené 16. 7. 2003, účinné od 1. 9. 2003, Zbierka zákonov Slovenskej republiky, čiastka č. 147/2003).

Časť II

NOTIFIKUJÚCE ORGÁNY

Európske spoločenstvá

Rakúsko: Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit.

Belgicko: Ministere des Affaires Economiques/Ministerie van Economische Zaken.

Dánsko: Direktoratet for Arbejdstilsynet.

Fínsko: Kauppa-ja teollisuusministeriö/Handels-och industriministeriet.

Francúzsko: Ministere de l´equipment, des transports et du logement. Direction Générale de l´urbanisme, de l´habitat et de la construction.

Nemecko: Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung.

Grécko: Υπονργείο Ανάπτνξης. Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας

(Ministry of Development. General Secretariat of Industry).

Írsko: Department of Enterprise and Employment.

Taliansko: Ministero delle Attivita Produttive.

Luxembursko: Ministere du Travail (Inspection du Travail et des Mines).

Holandsko: Minister van Sociale Zanken en Werkgelegenheid.

Portugalsko: Under the authority of the Government of Portugal:

Instituto Portugues da Qualidade.

Španielsko: Ministerio de Ciencia y Tecnología.

Švédsko: Under the authority of the Government of Sweden:

Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC).

Veľká Británia: Department of Trade and Industry.

Slovenská republika: Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky.

Časť III

NOTIFIKOVANÉ OSOBY

Európske spoločenstvá

Osoby, ktoré boli notifikované členskými štátmi Európskeho spoločenstva v súlade s komunitárnym právom uvedeným v časti I a notifikované Slovenskej republike v súlade s článkom 10.

Slovenská republika

Notifikované osoby, ktoré boli autorizované Slovenskou republikou v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky uvedenými v časti I a notifikované Spoločenstvu v súlade s článkom 10.

Časť IV

ŠPECIFICKÉ DOJEDNANIA

Ochranné opatrenia

A. Ochranné opatrenia vzťahujúce sa na priemyselné výrobky

1. Ak zmluvná strana prijme opatrenie neumožňujúce voľný prístup na jej trh priemyselným výrobkom, ktoré sú označené značkou CE a spadajú pod túto prílohu, bude o tom okamžite informovať druhú zmluvnú stranu s uvedením dôvodov svojho rozhodnutia a postupu, ktorým sa posudzoval nesúlad.

2. Zmluvné strany posúdia záležitosť a poskytnuté dôkazy a oboznámia sa navzájom s výsledkami svojich skúmaní.

3. V prípade dohody zmluvné strany prijmú patričné opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa také výrobky neuvádzali na trh.

4. Ak sa zmluvné strany nedohodnú na výsledku takých skúmaní, záležitosť postúpia Asociačnej rade, ktorá môže rozhodnúť o vykonaní expertízy.

5. Ak Asociačná rada zistí, že opatrenie je

a) neoprávnené, národný orgán príslušnej zmluvnej strany, ktorá opatrenie prijala, ho zruší,

b) oprávnené, zmluvné strany prijmú vhodné opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa také výrobky neuvádzali na trh.

B. Ochranné opatrenia vzťahujúce sa na harmonizované normy

1. Ak Slovenská republika usúdi, že harmonizovaná norma vzťahujúca sa na legislatívu uvedenú v tejto prílohe nespĺňa základné požiadavky tejto legislatívy, bude o tom informovať Asociačnú radu s uvedením dôvodov.

2. Asociačná rada posúdi túto záležitosť a môže požiadať Európske spoločenstvo, aby postupovalo v súlade s postupom určeným v komunitárnej legislatíve uvedenej v tejto prílohe.

3. Európske spoločenstvo bude informovať Asociačnú radu a druhú zmluvnú stranu o svojom postupe.

4. Výsledok postupu oznámi druhej strane.

Príloha o vzájomnom uznávaní výsledkov posudzovania zhody

PLYNOVÉ SPOTREBIČE

Časť I

KOMUNITÁRNE A VNÚTROŠTÁTNE PRÁVO

Komunitárne právo:

Smernica Rady 90/396/EHS z 29. júna 1990 o aproximácii práva členských štátov vo vzťahu k plynovým spotrebičom (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 196, 26. 7. 1990, str. 15) doplnená smernicou Európskeho parlamentu a Rady 93/68/EHS z 22. júla 1993 (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 220, 30. 8. 1993, str. 1).

Vnútroštátne právo:

Zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov (schválený 7. 9. 1999, účinný od 1. 1. 2000, Zbierka zákonov Slovenskej republiky, čiastka č. 113/1999) v znení zákona č. 436/2001 Z. z. (schválený 4. 10. 2001, účinný od 1. 11. 2001, Zbierka zákonov Slovenskej republiky, čiastka č. 178/2001) v znení zákona č. 254/2003 Z. z. (schválený 2. 7. 2003, účinný od 1. 8. 2003, Zbierka zákonov Slovenskej republiky, čiastka č. 127/2003).

Zákon č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov (schválený 15. 2. 2002, účinný od 1. 4. 2002, Zbierka zákonov Slovenskej republiky, čiastka č. 56/2002) v znení zákona č. 284/2002 Z. z. (schválený 17. 5. 2002, účinný od 1. 7. 2002, Zbierka zákonov Slovenskej republiky, čiastka č. 126/2002).

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 393/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na spotrebiče plynných palív (schválené 16. 12. 1999, účinné od 1. 1. 2000, Zbierka zákonov Slovenskej republiky, čiastka č. 157/1999) v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 148/2002 Z. z. ( schválené 13. 3. 2002, účinné od 1. 4. 2002, Zbierka zákonov Slovenskej republiky, čiastka č. 62/2002) v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 302/2002 Z. z. (schválené 5. 6. 2002, účinné od 1. 7. 2002, Zbierka zákonov Slovenskej republiky, čiastka č. 131/2002) v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 252/2003 Z. z. (schválené 16. 7. 2003, účinné od 1. 8. 2003, Zbierka zákonov Slovenskej republiky, čiastka č. 126/2003).

Časť II

NOTIFIKUJÚCE ORGÁNY

Európske spoločenstvá

Rakúsko: Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit.

Belgicko: Ministere des Affaires Economiques/Ministerie van Economische Zaken.

Dánsko: Danmarks Gasmateriel Provning.

Fínsko: Kauppa-ja teollisuusministeriö/Handels-och industriministeriet.

Francúzsko: Ministere de l´économie, des finances et de l´industrie, Direction de l´Action Régionale de la Petite et Moyenne Industrie (DARPMI), Sous direction de la sécurité industrielle.

Nemecko: Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung.

Grécko: Υπονργείο Ανάπτνξης. Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας

(Ministry of Development. General Secretariat of Industry).

Írsko: Department of Enterprise and Employment.

Taliansko: Ministero dell Industria, del Commercio, e dell Artiginiato.

Luxembursko: Ministere du Travail (Inspection du Travail et des Mines).

Holandsko: Ministerie van Economische Zaken.

Portugalsko: Under the authority of the Government of Portugal:

Instituto Portugues da Qualidade.

Španielsko: Ministerio de Ciencia y Tecnología.

Švédsko: Under the authority of the Government of Sweden:

Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC).

Veľká Británia: Department of Trade and Industry.

Slovenská republika: Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky.

Časť III

NOTIFIKOVANÉ OSOBY

Európske spoločenstvá

Osoby, ktoré boli notifikované členskými štátmi Európskeho spoločenstva v súlade s komunitárnym právom uvedeným v časti I a notifikované Slovenskej republike v súlade s článkom 10.

Slovenská republika

Notifikované osoby, ktoré boli autorizované Slovenskou republikou v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky uvedenými v časti I a notifikované Spoločenstvu v súlade s článkom 10.

Časť IV

ŠPECIFICKÉ DOJEDNANIA

Ochranné opatrenia

A. Ochranné opatrenia vzťahujúce sa na priemyselné výrobky

1. Ak zmluvná strana prijme opatrenie neumožňujúce voľný prístup na jej trh priemyselným výrobkom, ktoré sú označené značkou CE a spadajú pod túto prílohu, bude o tom okamžite informovať druhú zmluvnú stranu s uvedením dôvodov svojho rozhodnutia a postupu, ktorým sa posudzoval nesúlad.

2. Zmluvné strany posúdia záležitosť a poskytnuté dôkazy a oboznámia sa navzájom s výsledkami svojich skúmaní.

3. V prípade dohody zmluvné strany prijmú patričné opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa také výrobky neuvádzali na trh.

4. Ak sa strany nedohodnú na výsledku takých skúmaní, záležitosť postúpia Asociačnej rade, ktorá môže rozhodnúť o vykonaní expertízy.

5. Ak Asociačná rada zistí, že opatrenie je

a) neoprávnené, národný orgán príslušnej zmluvnej strany, ktorá opatrenie prijala, ho zruší,

b) oprávnené, zmluvné strany prijmú vhodné opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa také výrobky neuvádzali na trh.

B. Ochranné opatrenia vzťahujúce sa na harmonizované normy

1. Ak Slovenská republika usúdi, že harmonizovaná norma vzťahujúca sa na legislatívu uvedenú v tejto prílohe nespĺňa základné požiadavky tejto legislatívy, bude o tom informovať Asociačnú radu s uvedením dôvodov.

2. Asociačná rada posúdi túto záležitosť a môže požiadať Európske spoločenstvo, aby postupovalo v súlade s postupom určeným v komunitárnej legislatíve uvedenej v tejto prílohe.

3. Európske spoločenstvo bude informovať Asociačnú radu a druhú zmluvnú stranu o svojom postupe.

4. Výsledok postupu oznámi druhej zmluvnej strane.

Príloha o vzájomnom uznávaní výsledkov posudzovania zhody

ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ ELEKTRICKÝCH CHLADNIČIEK, MRAZNIČIEK PRE DOMÁCNOSŤ A ICH KOMBINÁCIÍ

Časť I

KOMUNITÁRNE A VNÚTROŠTÁTNE PRÁVO

Komunitárne právo:

Smernica 96/57/EC Európskeho parlamentu a Rady z 3. septembra 1996 o požiadavkách na energetickú účinnosť elektrických chladničiek, mrazničiek pre domácnosť a ich kombinácií (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 236, 18. 9. 1996 str. 0036 – 0043).

Vnútroštátne právo:

Zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov (schválený 7. 9. 1999, účinný od 1. 1. 2000, Zbierka zákonov Slovenskej republiky, čiastka č. 113/1999) v znení zákona č. 436/2001 Z. z. (schválený 4. 10. 2001, účinný od 1. 11. 2001, Zbierka zákonov Slovenskej republiky, čiastka č. 178/2001) v znení zákona č. 254/2003 Z. z. (schválený 2. 7. 2003, účinný od 1. 8. 2003, Zbierka zákonov Slovenskej republiky, čiastka č. 127/2003).

Zákon č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov (schválený 15. 2. 2002, účinný od 1. 4. 2002, Zbierka zákonov Slovenskej republiky, čiastka č. 56/2002) v znení zákona č. 284/2002 Z. z. (schválený 17. 5. 2002, účinný od 1. 7. 2002, Zbierka zákonov Slovenskej republiky, čiastka č. 126/2002).

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 425/2000 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na energetickú účinnosť a postupoch posudzovania zhody na elektrické chladničky a mrazničky pre domácnosť a ich kombinácie (schválené 29. 11. 2000, účinné od 1. 1. 2001, Zbierka zákonov Slovenskej republiky, čiastka č. 176/2000) v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 295/2002 Z. z. (schválené 5. 6. 2002, účinné od 1. 7. 2002, Zbierka zákonov Slovenskej republiky, čiastka č. 130/2002 Z. z.) v znení nariadenia vlády č. 253/2003 Z. z. (schválené 16. 7. 2003, účinné od 1. 8. 2003, Zbierka zákonov Slovenskej republiky, čiastka č. 126/2003 Z. z.).

Časť II

NOTIFIKUJÚCE ORGÁNY

Európske spoločenstvá

Rakúsko: Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit.

Belgicko: Ministere des Affaires Economiques/Ministerie van Economische Zaken.

Dánsko: Boligministeriet.

Fínsko: Ympäristöministeriö/Miljöministeriet.

Francúzsko: Ministere de l´économie, des finances et de l´industrie, Direction de l´Action Régionale et de la Petite et Moyenne Industrie (DARPMI). Sous direction de la sécurité industrielle.

Nemecko: Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie.

Grécko: Ministry of Development, General Secretariat of Industry.

Írsko: Department of Enterprise, Trade and Employment.

Taliansko: Ministero delle Attivita Produttive.

Luxembursko: Ministere de l´Environnement.

Holandsko: Ministerie van Economische Zaken.

Portugalsko: Under the authority of the Government of Portugal:

Instituto Portugues da Qualidade.

Španielsko: Ministerio de Ciencia y Tecnología.

Švédsko: Under the authority of the Government of Sweden:

Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC).

Veľká Británia: Department of the Environment, Food and Rural Affairs.

Slovenská republika: Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky.

Časť III

ŠPECIFICKÉ DOJEDNANIA

Ochranné opatrenia

Ochranné opatrenia vzťahujúce sa na priemyselné výrobky

1. Ak zmluvná strana prijme opatrenie neumožňujúce voľný prístup na jej trh priemyselným výrobkom, ktoré sú označené značkou CE a spadajú pod túto prílohu, bude o tom okamžite informovať druhú zmluvnú stranu s uvedením dôvodov svojho rozhodnutia a postupu, ktorým sa posudzoval nesúlad.

2. Zmluvné strany posúdia záležitosť a poskytnuté dôkazy a oboznámia sa navzájom s výsledkami svojich skúmaní.

3. V prípade dohody zmluvné strany prijmú patričné opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa také výrobky neuvádzali na trh.

4. Ak sa zmluvné strany nedohodnú na výsledku takých skúmaní, záležitosť postúpia Asociačnej rade, ktorá môže rozhodnúť o vykonaní expertízy.

5. Ak Asociačná rada zistí, že opatrenie je

a) neoprávnené, národný orgán príslušnej zmluvnej strany, ktorá opatrenie prijala, ho zruší,

b) oprávnené, zmluvné strany prijmú vhodné opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa také výrobky neuvádzali na trh.

Príloha o vzájomnom uznávaní výsledkov posudzovania zhody

TEPLOVODNÉ KOTLY

Časť I

KOMUNITÁRNE A VNÚTROŠTÁTNE PRÁVO

Komunitárne právo:

Smernica Rady 92/42/EHS z 21. mája 1992 o požiadavkách na účinnosť nových teplovodných kotlov na kvapalné alebo plynné palivá (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 167, 22. 6. 1992 str. 17) doplnená smernicou Rady 93/68/EC z 22. júla 1993 (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 220, 30. 8. 1993, str. 1).

Vnútroštátne právo:

Zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov (schválený 7. 9. 1999, účinný od 1. 1. 2000, Zbierka zákonov Slovenskej republiky, čiastka č. 113/1999) v znení zákona č. 436/2001 Z. z. (schválený 4. 10. 2001, účinný od 1. 11. 2001, Zbierka zákonov Slovenskej republiky, čiastka č. 178/2001) v znení zákona č. 254/2003 Z. z. (schválený 2. 7. 2003, účinný od 1. 8. 2003, Zbierka zákonov Slovenskej republiky, čiastka č. 127/2003).

Zákon č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov (schválený 15. 2. 2002, účinný od 1. 4. 2002, Zbierka zákonov Slovenskej republiky, čiastka č. 56/2002) v znení zákona č. 284/2002 Z. z. (schválený 17. 5. 2002, účinný od 1. 7. 2002, Zbierka zákonov Slovenskej republiky, čiastka č. 126/2002).

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 433/2000 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na účinnosť a postupoch posudzovania zhody teplovodných kotlov spaľujúcich kvapalné palivá alebo plynné palivá (schválené 29. 11. 2000, účinné od 1. 1. 2001, Zbierka zákonov Slovenskej republiky, čiastka č. 178/2000) v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 293/2002 Z. z. (schválené 5. 6. 2002, účinné od 1. 7. 2002, Zbierka zákonov Slovenskej republiky, čiastka č. 130/2002) a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 257/2003 Z. z. (schválené 16. 7. 2003, účinné od 1. 8. 2003, Zbierka zákonov Slovenskej republiky, čiastka č. 128/2003).

Časť II

NOTIFIKUJÚCE ORGÁNY

Európske spoločenstvá

Rakúsko: Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit.

Belgicko: Ministere des Affaires Economiques/Ministerie van Economische Zaken.

Dánsko: Boligministeriet.

Fínsko: Ympäristöministeriö/Miljöministeriet.

Francúzsko: Ministere de l´économie, des finances et de l´industrie, Direction de l´Action Régionale et de la Petite et Moyenne Industrie (DARPMI). Sous direction de la sécurité industrielle.

Nemecko: Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie.

Grécko: Ministry of Development, General Secretariat of Industry.

Írsko: Department of Enterprise, Trade and Employment.

Taliansko: Ministero delle Attivita Produttive.

Luxembursko: Ministere de lEnvironnement.

Holandsko: Ministerie van Economische Zaken.

Portugalsko: Under the authority of the Government of Portugal:

Instituto Portugues da Qualidade.

Španielsko: Ministerio de Ciencia y Tecnología.

Švédsko: Under the authority of the Government of Sweden:

Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC).

Veľká Británia: Department of the Environment, Food and Rural Affairs.

Slovenská republika: Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky.

Časť III

NOTIFIKOVANÉ OSOBY

Európske spoločenstvá

Osoby, ktoré boli notifikované členskými štátmi Európskeho spoločenstva v súlade s komunitárnym právom uvedeným v časti I a notifikované Slovenskej republike v súlade s článkom 10.

Slovenská republika

Notifikované osoby, ktoré boli autorizované Slovenskou republikou v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky uvedenými v časti I a notifikované Spoločenstvu v súlade s článkom 10.

Časť IV

ŠPECIFICKÉ DOJEDNANIA

Ochranné opatrenia

A. Ochranné opatrenia vzťahujúce sa na priemyselné výrobky

1. Ak zmluvná strana prijme opatrenie neumožňujúce voľný prístup na jej trh priemyselným výrobkom, ktoré sú označené značkou CE a spadajú pod túto prílohu, bude o tom okamžite informovať druhú zmluvnú stranu s uvedením dôvodov svojho rozhodnutia a postupu, ktorým sa posudzoval nesúlad.

2. Zmluvné strany posúdia záležitosť a poskytnuté dôkazy a oboznámia sa navzájom s výsledkami svojich skúmaní.

3. V prípade dohody zmluvné strany prijmú patričné opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa také výrobky neuvádzali na trh.

4. Ak sa zmluvné strany nedohodnú na výsledku takých skúmaní, záležitosť postúpia Asociačnej rade, ktorá môže rozhodnúť o vykonaní expertízy.

5. Ak Asociačná rada zistí, že opatrenie je

a) neoprávnené, národný orgán príslušnej zmluvnej strany, ktorá opatrenie prijala, ho zruší,

b) oprávnené, zmluvné strany prijmú vhodné opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa také výrobky neuvádzali na trh.

B. Ochranné opatrenia vzťahujúce sa na harmonizované normy

1. Ak Slovenská republika usúdi, že harmonizovaná norma vzťahujúca sa na legislatívu uvedenú v tejto prílohe nespĺňa základné požiadavky tejto legislatívy, bude o tom informovať Asociačnú radu s uvedením dôvodov.

2. Asociačná rada posúdi túto záležitosť a môže požiadať Európske spoločenstvo, aby postupovalo v súlade s postupom určeným v komunitárnej legislatíve uvedenej v tejto prílohe.

3. Európske spoločenstvo bude informovať Asociačnú radu a druhú zmluvnú stranu o svojom postupe.

4. Výsledok postupu oznámi druhej zmluvnej strane.

Príloha o vzájomnom uznávaní výsledkov posudzovania zhody

RÁDIOVÉ ZARIADENIA A KONCOVÉ TELEKOMUNIKAČNÉ ZARIADENIA

Časť I

KOMUNITÁRNE A VNÚTROŠTÁTNE PRÁVO

Komunitárne právo:

Smernica 1999/5/EC Európskeho parlamentu a Rady z 9. marca 1999 o aproximácii práva členských štátov vo vzťahu k rádiovým zariadeniam a koncovým telekomunikačným zariadeniam a vzájomnom uznávaní ich zhody (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 91, 7. 4. 1999, str. 10) v znení č. 1882/2003 (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 31.10.2003, str. 1).

Vnútroštátne právo:

Zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov (schválený 7. 9. 1999, účinný od 1. 1. 2000, Zbierka zákonov Slovenskej republiky, čiastka č. 113/1999) v znení zákona č. 436/2001 Z. z. (schválený 4. 10. 2001, účinný od 1. 11. 2001, Zbierka zákonov Slovenskej republiky, čiastka č. 178/2001) v znení zákona č. 254/2003 Z. z. (schválený 2. 7. 2003, účinný od 1. 8. 2003, Zbierka zákonov Slovenskej republiky, čiastka č. 127/2003).

Zákon č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (schválený 19. 5. 2000, účinný od 1. 7. 2000, Zbierka zákonov Slovenskej republiky, čiastka č. 84/2000) v znení zákona č. 308/2000 Z. z. (schválený 14. 9. 2000, účinný od 4. 10. 2000, Zbierka zákonov Slovenskej republiky, čiastka č. 128/2000).

Zákon č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov (schválený 15. 2. 2002, účinný od 1. 4. 2002, Zbierka zákonov Slovenskej republiky, čiastka č. 56/2002) v znení zákona č. 284/2002 Z. z. (schválený 17. 5. 2002, účinný od 1. 7. 2002, Zbierka zákonov Slovenskej republiky, čiastka č. 126/2002).

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 443/2001 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na rádiové zariadenia a koncové telekomunikačné zariadenia (schválené 19. 9. 2001, účinné od 1. 1. 2002, Zbierka zákonov Slovenskej republiky, čiastka č. 180/2001).

Časť II

NOTIFIKUJÚCE ORGÁNY

Európske spoločenstvá

Rakúsko: Bundesministerium für wirtschaftliche Angelegenheiten.

Belgicko: Ministere des Affaires Economiques/Ministerie van Economische Zaken.

Dánsko: Telestyrelsen.

Fínsko: Kauppa-ja teollisuusministeriö/Handels-och industriministeriet

For EMC aspects of telecommunications and radio equipment:

Liikenneministeriö/Trafikministeriet.

Francúzsko: Ministere de l´économie, des finances et de l´industrie. Secrétariat d´Etat a l´industrie. Direction générale des stratégies industrielles.

Nemecko: Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie.

Grécko: Ministry of Development.

Írsko: Department of Enterprise, Trade and Employment.

Taliansko: Ministero delle Attivita Produttive.

Luxembursko: Ministere des Transports.

Holandsko: Minister van Verkeer en Waterstaat.

Portugalsko: Under the authority of the Government of Portugal:

Instituto Portugues da Qualidade.

Španielsko: Ministerio de Industria y Energía

Subdirección General de Seguridad y Calidad Industrial.

For EMC aspects of telecommunications and radio equipment: Ministerio de Fomento. Subdirección General de Promoción y Normalización de Servicios de Telecomunicaciones.

Švédsko: Under the authority of the Government of Sweden:

Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC).

Veľká Británia: Department of Trade and Industry.

Slovenská republika: Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky.

Časť III

NOTIFIKOVANÉ OSOBY

Európske spoločenstvá

Osoby, ktoré boli notifikované členskými štátmi Európskeho spoločenstva v súlade s komunitárnym právom uvedeným v časti I a notifikované Slovenskej republike v súlade s článkom 10.

Slovenská republika

Notifikované osoby, ktoré boli autorizované Slovenskou republikou v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky uvedenými v časti I a notifikované Spoločenstvu v súlade s článkom 10.

Časť IV

ŠPECIFICKÉ DOJEDNANIA

1. Orgány trhového dozoru

Jedna zmluvná strana oznámi druhej zmluvnej strane osoby zriadené v rámci svojho územia, ktoré sú oprávnené na vykonávanie úloh dozoru vzťahujúceho sa na používanie príslušnej legislatívy vymenovanej v časti I.

2. Oznámenie spoločných predpisov

Jedna zmluvná strana oznámi druhej zmluvnej strane rozhrania, ktoré upravila na svojom území. Ak sa klasifikuje vybavenie, Komisia vezme do úvahy rozhrania upravené v Slovenskej republike.

3. Použitie základných požiadaviek

Tam, kde Komisia uvažuje o prijatí rozhodnutia, aby použila požiadavky obsiahnuté v bode 3.3 smernice 99/5/EC, Slovenská republika poskytne svoje stanovisko pozorovateľa v rámci TCAM predtým, ako sa vyžiada oficiálne stanovisko Komisie.

4. Oznamovanie prístrojov spôsobujúcich škodu

Tam, kde zmluvná strana predpokladá, že „prístroj deklarovaný ako vyhovujúci ustanoveniam tejto smernice spôsobuje vážne škody sieti alebo škodlivú rádiovú interferenciu alebo má na sieť alebo jej prevádzku škodlivý účinok“, a kde oprávnila prevádzkovateľa „na odmietnutie pripojenia, odpojenie alebo vyradenie takého prístroja z prevádzky“, zmluvná strana oznámi také oprávnenie druhej zmluvnej strane.

5. Ochranné opatrenia

A. Ochranné opatrenia vzťahujúce sa na priemyselné výrobky

1. Ak zmluvná strana prijme opatrenie neumožňujúce voľný prístup na jej trh priemyselným výrobkom, ktoré sú označené značkou CE a spadajú pod túto prílohu, bude o tom okamžite informovať druhú zmluvnú stranu s uvedením dôvodov svojho rozhodnutia a postupu, ktorým sa posudzoval nesúlad.

2. Zmluvné strany posúdia záležitosť a poskytnuté dôkazy a oboznámia sa navzájom s výsledkami svojich skúmaní.

3. V prípade dohody zmluvné strany prijmú patričné opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa také výrobky neuvádzali na trh.

4. Ak sa zmluvné strany nedohodnú na výsledku takých skúmaní, záležitosť postúpia Asociačnej rade, ktorá môže rozhodnúť o vykonaní expertízy.

5. Ak Asociačná rada zistí, že opatrenie je

a) neoprávnené, národný orgán príslušnej zmluvnej strany, ktorá opatrenie prijala, ho zruší,

b) oprávnené, zmluvné strany prijmú vhodné opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa také výrobky neuvádzali na trh.

B. Ochranné opatrenia vzťahujúce sa na harmonizované normy

1. Ak Slovenská republika usúdi, že harmonizovaná norma vzťahujúca sa na legislatívu uvedenú v tejto prílohe nespĺňa základné požiadavky tejto legislatívy, bude o tom informovať Asociačnú radu s uvedením dôvodov.

2. Asociačná rada posúdi túto záležitosť a môže požiadať Európske spoločenstvo, aby postupovalo v súlade s postupom určeným v komunitárnej legislatíve uvedenej v tejto prílohe.

3. Európske spoločenstvo bude informovať Asociačnú radu a druhú zmluvnú stranu o svojom postupe.

4. Výsledok postupu oznámi druhej zmluvnej strane.

C. Ochranné opatrenia vzťahujúce sa na rádiové výrobky, ktoré nie sú určené na použitie v spektre jednej zo zmluvných strán

1. Tam, kde členský štát alebo Slovenská republika prijme opatrenie „na prijatie akéhokoľvek vhodného opatrenia na účel zákazu alebo obmedzenia uvádzanie na svoj trh a/alebo bude vyžadovať odstránenie rádiového zariadenia zo svojho trhu vrátane typov rádiových zariadení, ktoré spôsobili alebo o ktorých sa odôvodnene predpokladá, že budú spôsobovať škodlivé rušenie vrátane interferencií s existujúcimi alebo plánovanými službami na národne pridelených frekvenčných pásmach“, jedna zmluvná strana informuje druhú zmluvnú stranu s uvedením dôvodov.

2. Ak jedna zmluvná strana posúdi, že opatrenia boli neoprávnené a nezhoda názorov sa nemôže vyriešiť tak, aby boli spokojné obe zmluvné strany, strany môžu požiadať o stanovisko Asociačnú Radu s uvedením svojich dôvodov.

3. Ak Asociačná rada zistí, že opatrenie je

a) oprávnené, bezprostredne informuje príslušné národné orgány oboch zmluvných strán, ktoré opatrenie prijali,

b) neoprávnené, bezprostredne informuje národný orgán príslušnej zmluvnej strany, ktorá prijme náležité opatrenia, a požaduje ich odstránenie.

Príloha o vzájomnom uznávaní výsledkov posudzovania zhody

VÁHY S NEAUTOMATICKOU ČINNOSŤOU

Časť I

KOMUNITÁRNE A VNÚTROŠTÁTNE PRÁVO

Komunitárne právo:

Smernica Rady 90/384/EHS z 20. júna 1990 o aproximácii práva členských štátov vo vzťahu k váham s neautomatickou činnosťou (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 189, 20. 7. 1990, str. 1) doplnená smernicou Rady 93/68/EHC z 22. júla 1993 (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 220, 30. 8. 1993, str. 1).

Vnútroštátne právo:

Zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov (schválený 7. 9. 1999, účinný od 1. 1. 2000, Zbierka zákonov Slovenskej republiky, čiastka č. 113/1999) v znení zákona č. 436/2001 Z. z. (schválený 4. 10. 2001, účinný od 1. 11. 2001, Zbierka zákonov Slovenskej republiky, čiastka č. 178/2001) v znení zákona č. 254/2003 Z. z. (schválený 2. 7. 2003, účinný od 1. 8. 2003, Zbierka zákonov Slovenskej republiky, čiastka č. 127/2003).

Zákon č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (schválený 17. 3. 2000, účinný od 1. 7. 2000, Zbierka zákonov Slovenskej republiky, čiastka č. 61/2000).

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 399/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na váhy s neautomatickou činnosťou (schválené 22. 12. 1999, účinné od 1. 1. 2000, Zbierka zákonov Slovenskej republiky, čiastka č. 159/1999) v znení nariadenia vlády č. 150/2002 Z. z. (schválené 13. 3. 2002, účinné od 1. 4. 2002, Zbierka zákonov Slovenskej republiky, čiastka č. 62/2002).

Časť II

NOTIFIKUJÚCE ORGÁNY

Európske spoločenstvá

Rakúsko: Bundesministerium für Wirtschaftliche Angelegenheiten.

Belgicko: Ministere des Affaires Economiques/Ministerie van Economische Zaken.

Dánsko: Erhvervsfremme Styrelsen.

Fínsko: Kauppa-ja teollisuusministerio/Handels-och industriministeriet.

Francúzsko: Ministere de l´Économie, des Finances et de l´Industrie, Direction de l´Action Régionale et de la Petite et Moyenne Industrie, Sous-Direction de la Métrologie.

Nemecko: Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie.

Grécko: Ministry of Development, Directorate of Technical Control.

Írsko: Department of Enterprise, Trade and Employment.

Taliansko: Ministero delle Attivita Produttive.

Luxembursko: Ministere de l´Économie.

Holandsko: Ministerie van Economische Zaken.

Portugalsko: Servicio de Metrologia Legal, Instituto Portugues da Qualidade.

Španielsko: Ministerio de Fomento, Centro Espaol de Metrología.

Švédsko: Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC).

Veľká Británia: Department of Trade and Industry, National Weights and Measures Laboratory.

Slovenská republika: Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky.

Časť III

NOTIFIKOVANÉ OSOBY

Európske spoločenstvá

Osoby, ktoré boli notifikované členskými štátmi Európskeho spoločenstva v súlade s komunitárnym právom uvedeným v časti I a notifikované Slovenskej republike v súlade s článkom 10.

Slovenská republika

Notifikované osoby, ktoré boli autorizované Slovenskou republikou v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky uvedenými v časti I a notifikované Spoločenstvu v súlade s článkom 10.

Časť IV

ŠPECIFICKÉ DOJEDNANIA

Ochranné opatrenia

A. Ochranné opatrenia vzťahujúce sa na priemyselné výrobky

1. Ak zmluvná strana prijme opatrenie neumožňujúce voľný prístup na jej trh priemyselným výrobkom, ktoré sú označené značkou CE a spadajú pod túto prílohu, bude o tom okamžite informovať druhú zmluvnú stranu s uvedením dôvodov svojho rozhodnutia a postupu, ktorým sa posudzoval nesúlad.

2. Zmluvné strany posúdia záležitosť a poskytnuté dôkazy a oboznámia sa navzájom s výsledkami svojich skúmaní.

3. V prípade dohody zmluvné strany prijmú patričné opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa také výrobky neuvádzali na trh.

4. Ak sa strany nedohodnú na výsledku takých skúmaní, záležitosť postúpia Asociačnej rade, ktorá môže rozhodnúť o vykonaní expertízy.

5. Ak Asociačná rada zistí, že opatrenie je

a) neoprávnené, národný orgán príslušnej zmluvnej strany, ktorá opatrenie prijala, ho zruší,

b) oprávnené, zmluvné strany prijmú vhodné opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa také výrobky neuvádzali na trh.

B. Ochranné opatrenia vzťahujúce sa na harmonizované normy

1. Ak Slovenská republika usúdi, že harmonizovaná norma vzťahujúca sa na legislatívu uvedenú v tejto prílohe nespĺňa základné požiadavky tejto legislatívy, bude o tom informovať Asociačnú radu s uvedením dôvodov.

2. Asociačná rada posúdi túto záležitosť a môže požiadať Európske spoločenstvo, aby postupovalo v súlade s postupom určeným v komunitárnej legislatíve uvedenej v tejto prílohe.

3. Európske spoločenstvo bude informovať Asociačnú radu a druhú zmluvnú stranu o svojom postupe.

4. Výsledok postupu oznámi druhej zmluvnej strane.

Dušan Podhorský v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené