Vyhláška č. 80/2019 Z. z.Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 416/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o postupe pri uplatňovaní obmedzujúcich opatrení pri stave núdze a o opatreniach zameraných na odstránenie stavu núdze v elektroenergetike a podrobnosti o postupe pri vyhlasovaní krízovej situácie a jej úrovne, o vyhlasovaní obmedzujúcich opatrení v plynárenstve pre jednotlivé kategórie odberateľov plynu, o opatreniach zameraných na odstránenie krízovej situácie a o spôsobe určenia obmedzujúcich opatrení v plynárenstve a opatrení zameraných na odstránenie krízovej situácie

Platnosť od 20.03.2019
Účinnosť od 01.04.2019

80

VYHLÁŠKA

Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

z 11. marca 2019,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 416/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o postupe pri uplatňovaní obmedzujúcich opatrení pri stave núdze a o opatreniach zameraných na odstránenie stavu núdze v elektroenergetike a podrobnosti o postupe pri vyhlasovaní krízovej situácie a jej úrovne, o vyhlasovaní obmedzujúcich opatrení v plynárenstve pre jednotlivé kategórie odberateľov plynu, o opatreniach zameraných na odstránenie krízovej situácie a o spôsobe určenia obmedzujúcich opatrení v plynárenstve a opatrení zameraných na odstránenie krízovej situácie

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 95 ods. 1 písm. d) a e) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 162/2018 Z. z. ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 416/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o postupe pri uplatňovaní obmedzujúcich opatrení pri stave núdze a o opatreniach zameraných na odstránenie stavu núdze v elektroenergetike a podrobnosti o postupe pri vyhlasovaní krízovej situácie a jej úrovne, o vyhlasovaní obmedzujúcich opatrení v plynárenstve pre jednotlivé kategórie odberateľov plynu, o opatreniach zameraných na odstránenie krízovej situácie a o spôsobe určenia obmedzujúcich opatrení v plynárenstve a opatrení zameraných na odstránenie krízovej situácie sa mení a dopĺňa takto:

1. § 1 vrátane nadpisu znie:

㤠1

Obmedzujúce opatrenia v elektroenergetike

Obmedzujúce opatrenia v elektroenergetike sa realizujú najmä podľa

a) plánu obmedzovania spotreby podľa prílohy č. 1,

b) havarijného vypínacieho plánu podľa prílohy č. 2,

c) frekvenčného plánu podľa prílohy č. 3.“.

2. Za § 1 sa vkladá § 1a, ktorý znie:

㤠1a

(1) Obmedzujúce opatrenia v elektroenergetike môžu byť realizované bez pokynu alebo na základe pokynu dispečingu prevádzkovateľa prenosovej sústavy alebo dispečingu prevádzkovateľa distribučnej sústavy.

(2) Stav núdze v elektroenergetike a obmedzujúce opatrenia v elektroenergetike pri stave núdze v elektroenergetike na vymedzenom území vyhlasuje a odvoláva dispečing prevádzkovateľa prenosovej sústavy vo verejnoprávnych hromadných oznamovacích prostriedkoch1) a oznamuje odberateľom a výrobcom elektriny pripojeným do prenosovej sústavy, dispečingom prevádzkovateľov distribučných sústav a ministerstvu. Stav núdze v elektroenergetike a obmedzujúce opatrenia v elektroenergetike pri stave núdze v elektroenergetike na časti vymedzeného územia vyhlasuje a odvoláva dispečing prevádzkovateľa prenosovej sústavy na základe žiadosti dispečingu prevádzkovateľa distribučnej sústavy vo verejnoprávnych hromadných oznamovacích prostriedkoch a oznamuje priamo dotknutým odberateľom a výrobcom pripojeným do prenosovej sústavy.

(3) Obmedzujúce opatrenia v elektroenergetike pri predchádzaní stavu núdze v elektroenergetike na vymedzenom území a pri skúške stavu núdze v elektroenergetike sa nevyhlasujú; dispečing prevádzkovateľa prenosovej sústavy oznamuje ich začatie a skončenie odberateľom a výrobcom elektriny pripojeným do prenosovej sústavy a dispečingom prevádzkovateľov distribučných sústav. Začatie a skončenie obmedzujúcich opatrení v elektroenergetike pri predchádzaní stavu núdze v elektroenergetike na časti vymedzeného územia, okrem opatrení realizovaných podľa plánu obmedzovania spotreby, oznamuje dispečing prevádzkovateľa prenosovej sústavy na základe žiadosti dispečingu prevádzkovateľa distribučnej sústavy.

(4) Prevádzkovateľ prenosovej sústavy môže v rámci riadenia odchýlok napätia mimo rozsahu limitov prevádzkovej bezpečnosti pri predchádzaní stavu núdze v elektroenergetike na vymedzenom území určiť hodnotu jalového výkonu alebo rozsah napätia, pričom určenú hodnotu jalového výkonu alebo rozsah napätia oznámi odberateľom a výrobcom elektriny pripojeným do prenosovej sústavy; to neplatí pre prevádzkovateľa distribučnej sústavy, ktorému môže prevádzkovateľ prenosovej sústavy určiť rozsah napätia v mieste pripojenia, pričom dispečing prevádzkovateľa distribučnej sústavy v spolupráci s prevádzkovateľom prenosovej sústavy uplatňuje opatrenia v rámci prevádzkových možností. Prevádzkovateľ prenosovej sústavy môže v rámci riadenia tokov výkonu mimo rozsahu limitov prevádzkovej bezpečnosti a riadenia regulačnej odchýlky obnovenia frekvencie pri predchádzaní stavu núdze v elektroenergetike určiť nastavenú hodnotu činného výkonu, ktorú odberateľ alebo výrobca elektriny dodržiava, ak táto hodnota zohľadňuje technické a technologické obmedzenia príslušného odberateľa alebo výrobcu elektriny. Odberateľ alebo výrobca elektriny bezodkladne vykoná pokyny, ktoré prevádzkovateľ prenosovej sústavy vydal priamo alebo nepriamo prostredníctvom prevádzkovateľa distribučnej sústavy, a v takom stave zotrvá do oznámenia ďalších pokynov prevádzkovateľa prenosovej sústavy.

(5) Obmedzujúce opatrenia v elektroenergetike pri predchádzaní stavu núdze v elektroenergetike a pri skúške stavu núdze v elektroenergetike na vymedzenom území realizované podľa plánu obmedzovania spotreby oznamuje účastníkom trhu s elektrinou dispečing prevádzkovateľa prenosovej sústavy vo verejnoprávnych hromadných oznamovacích prostriedkoch a oznámením odberateľom pripojeným do prenosovej sústavy a dispečingom prevádzkovateľov distribučných sústav.

(6) Odberateľ realizuje obmedzujúce opatrenia v elektroenergetike podľa plánu obmedzovania spotreby samostatne na základe vyhlásenia alebo oznámenia dispečingu prevádzkovateľa prenosovej sústavy. Odberateľ pripojený do distribučnej sústavy realizuje obmedzujúce opatrenia v elektroenergetike samostatne na základe vyhlásenia alebo oznámenia dispečingu prevádzkovateľa prenosovej sústavy vo verejnoprávnych hromadných oznamovacích prostriedkoch. Dispečing prevádzkovateľa distribučnej sústavy pripojeného do prenosovej sústavy realizuje havarijné vypínacie stupne podľa havarijného vypínacieho plánu na základe oznámenia dispečingu prevádzkovateľa prenosovej sústavy.

(7) Dispečing prevádzkovateľa distribučnej sústavy žiada dispečing prevádzkovateľa prenosovej sústavy o vyhlásenie obmedzujúcich opatrení v elektroenergetike na časti vymedzeného územia oznámením dispečingu prevádzkovateľa prenosovej sústavy.

(8) Plán obmedzovania spotreby sa uplatňuje pri nedostatku elektriny v prenosovej sústave a distribučnej sústave, ak nie je možné zabezpečiť jej dostatok. V pláne obmedzovania spotreby sa určí obmedzenie spotreby elektriny odberateľom na základe obmedzujúcich odberových stupňov elektrického výkonu. Jednotlivé obmedzujúce odberové stupne plánu obmedzovania spotreby môžu byť uplatňované súčasne. Výkonovú náplň obmedzujúcich odberových stupňov každoročne určuje a aktualizuje dispečing prevádzkovateľa prenosovej sústavy v spolupráci s prevádzkovateľmi distribučných sústav pripojených do prenosovej sústavy podľa vlastností prenosovej sústavy a pripojených distribučných sústav. Pre odberateľov, na ktorých sa vzťahujú obmedzujúce odberové stupne, je určené bezpečnostné minimum. Bezpečnostným minimom je najnižšia hodnota odoberaného výkonu, pri ktorej nie sú ohrozené životy a zdravie osôb a nedochádza k poškodeniu výrobných technologických zariadení. Prevádzkovateľ prenosovej sústavy môže vydať prevádzkové inštrukcie, ktorými spresní spôsob realizácie obmedzujúcich opatrení podľa plánu obmedzovania spotreby, pričom pri ich vypracovaní postupuje v spolupráci s prevádzkovateľmi distribučných sústav a odberateľmi priamo pripojenými do prenosovej sústavy.

(9) Obmedzujúce odberové stupne elektrického výkonu plánu obmedzovania spotreby sa neuplatňujú pri odberateľovi, ktorým je

a) zdravotnícke zariadenie zaradené do verejnej minimálnej siete poskytovateľov zdravotnej starostlivosti podľa osobitného predpisu,1a) ambulancia záchrannej zdravotnej služby, lekáreň alebo výdajňa zdravotníckych pomôcok,1b)

b) objekt obrannej infraštruktúry,

c) letisko alebo letecké pozemné zariadenie,

d) objekt alebo zariadenie Úradu vlády Slovenskej republiky, Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, Policajného zboru, Hasičského a záchranného zboru a Horskej záchrannej služby,

e) komunikačná a informačná infraštruktúra integrovaného záchranného systému,

f) jadrové zariadenie podľa osobitného predpisu,1c)

g) zariadenie uvedené v krízovom pláne hospodárskej mobilizácie podľa osobitného predpisu,1d)

h) prvok kritickej infraštruktúry alebo prvok európskej kritickej infraštruktúry podľa osobitného predpisu.1e)

(10) Havarijný vypínací plán uplatňuje prevádzkovateľ prenosovej sústavy a prevádzkovateľ distribučnej sústavy pri náhlej výraznej nerovnováhe v sústave a pri likvidácii porúch v prenosovej sústave alebo distribučnej sústave prerušením prenosu a distribúcie elektriny odberateľom. Prevádzkovateľ prenosovej sústavy môže vydať prevádzkové inštrukcie, ktorými spresní spôsob realizácie obmedzujúcich opatrení podľa havarijného vypínacieho plánu; pri ich vypracovaní postupuje v spolupráci s prevádzkovateľmi distribučných sústav priamo pripojených do prenosovej sústavy.

(11) Prerušenie prenosu a distribúcie elektriny odberateľom vykoná dispečing prevádzkovateľa prenosovej sústavy alebo dispečing prevádzkovateľa distribučnej sústavy vypnutím vývodov v rozvodniach veľmi vysokého napätia a vysokého napätia s možnosťou cyklického vystriedania vypnutých vývodov spravidla na dve hodiny od aktivácie havarijného vypínacieho stupňa. Výkonovú náplň havarijných vypínacích stupňov určuje a aktualizuje dispečing prevádzkovateľa prenosovej sústavy.

(12) Frekvenčný plán uplatňuje prevádzkovateľ prenosovej sústavy a prevádzkovateľ distribučnej sústavy včasnými zásahmi do sústavy s cieľom obmedziť vznik veľkých systémových porúch, vrátiť a udržať frekvenciu sústavy po vzniku systémových porúch na hodnotách, pri ktorých nie je ohrozené technické zariadenie výrobcov elektriny a odberateľov, a vytvoriť podmienky na návrat frekvencie do normálneho frekvenčného pásma v sústave, ktorým je rozsah frekvencií v intervale 49,8 Hz až 50,2 Hz. Aktivácia frekvenčného plánu sa začína pri dosiahnutí frekvencie v sústave 49,8 Hz alebo 50,2 Hz. Prevádzkovateľ prenosovej sústavy môže vydať prevádzkové inštrukcie, ktorými spresní spôsob realizácie obmedzujúcich opatrení podľa frekvenčného plánu; pri ich vypracúvaní postupuje v spolupráci s prevádzkovateľmi distribučných sústav, odberateľmi a výrobcami elektriny priamo pripojenými do prenosovej sústavy a v súlade s pravidlami synchrónne prepojenej európskej sústavy.

(13) Pri náraste frekvencie na 50,2 Hz a viac sa prijímajú opatrenia prednostne na strane výrobcov elektriny pripojených k postihnutej časti sústavy. Regulácia dodávaného činného výkonu do sústavy sa zabezpečuje podľa pokynov dispečingu prevádzkovateľa prenosovej sústavy alebo automatickou zmenou činného výkonu zariadení prevádzkovaných výrobcami elektriny v súlade s prevádzkovými inštrukciami prevádzkovateľa prenosovej sústavy.

(14) Pri poklese frekvencie na 49 Hz a menej sa prevádzkovateľ prenosovej sústavy a prevádzkovateľ distribučnej sústavy pri realizácii obmedzujúcich opatrení v elektroenergetike riadi frekvenčným vypínacím plánom, ktorý je súčasťou frekvenčného plánu a realizuje sa automaticky použitím technických zariadení na vymedzenom území alebo na časti vymedzeného územia. Stupne frekvenčného vypínacieho plánu určuje a aktualizuje dispečing prevádzkovateľa prenosovej sústavy v spolupráci s prevádzkovateľmi distribučných sústav pripojených do prenosovej sústavy podľa vlastností prenosovej sústavy a pripojených distribučných sústav.

(15) Ak dôjde k poklesu frekvencie na 49 Hz a menej, dispečing prevádzkovateľa prenosovej sústavy, dispečingy prevádzkovateľov distribučných sústav, výrobcovia elektriny a odberatelia elektriny pripojení k postihnutej časti sústavy bezodkladne použijú všetky dostupné technické prostriedky na vyrovnanie výkonovej bilancie a návrat frekvencie do normálneho frekvenčného pásma.

(16) Frekvenčný vypínací plán sa vykonáva automaticky technickými prostriedkami na odpojenie spotreby elektriny umiestnenými v zariadeniach prevádzkovateľov distribučných sústav a v zariadeniach odberateľov pripojených k prenosovej sústave. Prevádzkovateľ distribučnej sústavy a odberateľ pripojený do prenosovej sústavy nainštaluje, nastaví a prevádzkuje technické prostriedky na odpojenie spotreby elektriny v rámci frekvenčného vypínacieho plánu. Prevádzkovateľ prenosovej sústavy určí rozloženie objemov vypínania spotreby pre jednotlivé stupne frekvenčného vypínacieho plánu na vymedzenom území príslušného prevádzkovateľa distribučnej sústavy a skúša ich nastavenie.

(17) Dispečing prevádzkovateľa distribučnej sústavy a odberateľ pripojený do prenosovej sústavy obnoví napájanie spotreby elektriny odpojenej pôsobením technických prostriedkov v rámci frekvenčného vypínacieho plánu a odpojenej v rámci havarijného vypínacieho plánu len na základe pokynu dispečingu prevádzkovateľa prenosovej sústavy. Odberateľ pripojený do prenosovej sústavy a odberateľ pripojený do distribučnej sústavy realizuje pripojenie spotreby v rámci príslušného odberového stupňa plánu obmedzovania spotreby na základe oznámenia prevádzkovateľa prenosovej sústavy o zrušení odberového stupňa vyhláseného podľa odsekov 6 a 7.

(18) Ak dôjde k stavu núdze v plynárenstve, dispečing prevádzkovateľa prenosovej sústavy môže pri uplatnení obmedzujúcich opatrení v elektroenergetike požiadať plynárenský dispečing o pozastavenie uplatnenia obmedzujúcich opatrení v plynárenstve pre jednotlivých poskytovateľov podporných služieb v elektroenergetike, ktorí sú viazaní na odber zemného plynu. Ak to umožňuje situácia v zásobovaní plynom, plynárenský dispečing na základe žiadosti dispečingu prevádzkovateľa prenosovej sústavy pozastaví vykonávanie obmedzujúcich opatrení v plynárenstve pre poskytovateľov podporných služieb v elektroenergetike na nevyhnutnú dobu odôvodnenú v žiadosti dispečingu prevádzkovateľa prenosovej sústavy. Dispečing prevádzkovateľa prenosovej sústavy oznámi pozastavenie vykonávania obmedzujúcich opatrení v plynárenstve poskytovateľovi podpornej služby a ministerstvu.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 1a až 1e znejú:

1a) Zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

1b) Zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

1c) Zákon č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

1d) Zákon č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.

1e) Zákon č. 45/2011 Z. z. o kritickej infraštruktúre v znení neskorších predpisov.“.

3. Nadpis prílohy č. 1 znie:

„ZÁSADY REALIZÁCIE PLÁNU OBMEDZOVANIA SPOTREBY“.

4. V prílohe č. 1 štvrtý bod znie:

4. Rozsah výkonovej náplne obmedzujúcich odberových stupňov vzťahujúci sa na obmedzujúce stupne 1 až 4 pre každého odberateľa je najmenej 37 % z hodnoty rezervovanej kapacity. Rozsah výkonovej náplne podľa prvej vety nemusí byť dodržaný, ak by došlo k prekročeniu bezpečnostného minima. Uvedenú hodnotu obmedzenia možno rozložiť do väčšieho počtu obmedzujúcich odberových stupňov. Pri aktivácii obmedzujúcich odberových stupňov plánu obmedzovania spotreby sa výkon zníži o hodnotu stanovenú pre daný obmedzujúci odberový stupeň.“.

5. V prílohe č. 1 sa za štvrtý bod vkladá nový piaty bod, ktorý znie:

5. Odberatelia, ktorí nemajú s prevádzkovateľom distribučnej sústavy dohodnutý obmedzujúci odberový stupeň, sú zaradení do obmedzujúcich odberových stupňov 1 alebo 3 podľa hodnoty ich dohodnutej rezervovanej kapacity v čase tvorby plánu obmedzovania spotreby. Výkonová náplň obmedzujúceho odberového stupňa sa pre týchto odberateľov určí na úroveň 37 % ich dohodnutej rezervovanej kapacity.“.

Doterajší piaty bod sa označuje ako šiesty bod.

6. Nadpis prílohy č. 2 znie:

„ZÁSADY REALIZÁCIE HAVARIJNÉHO VYPÍNACIEHO PLÁNU“.

7. Príloha č. 3 znie:

„Príloha č. 3 k vyhláške č. 416/2012 Z. z.

ZÁSADY REALIZÁCIE FREKVENČNÉHO PLÁNU

I.Frekvenčný plán pri zníženej frekvencii v sústave

1. V pásme frekvencií 49,8 Hz až 49 Hz výrobcovia elektriny pripojení k postihnutej časti sústavy prijímajú potrebné opatrenia. Regulácia frekvencie sa zabezpečuje podľa pokynov dispečingu prevádzkovateľa prenosovej sústavy alebo automatickou zmenou činného výkonu zariadení prevádzkovaných výrobcami elektriny. Výrobca elektriny sa riadi prevádzkovými inštrukciami, ktoré môže vydať prevádzkovateľ prenosovej sústavy. Prevádzkovateľ prenosovej sústavy môže určiť nastavenú hodnotu činného výkonu, ktorú dodržiava výrobca elektriny, ak nastavená hodnota zohľadňuje technické obmedzenia príslušného výrobcu elektriny. Výrobca elektriny bez zbytočného odkladu vykoná pokyny, ktoré prevádzkovateľ prenosovej sústavy vydal priamo alebo nepriamo prostredníctvom prevádzkovateľa distribučnej sústavy, a v takom stave zotrvá do oznámenia ďalších pokynov prevádzkovateľa prenosovej sústavy. Prevádzkovateľ prečerpávacej vodnej elektrárne zabezpečuje automatický prechod do režimu výroby v časovom limite a pri nastavenej hodnote činného výkonu, ktoré určil prevádzkovateľ prenosovej sústavy v pláne obrany proti šíreniu porúch. Ak nie je možné prepnutie prečerpávacej vodnej elektrárne v časovom limite, ktorý určil prevádzkovateľ prenosovej sústavy v pláne obrany proti šíreniu porúch, prečerpávacia vodná elektráreň plniaca funkciu odberu sa automaticky odpojí.

2. V pásme poklesu frekvencie na 49 Hz a menej prijíma prevádzkovateľ prenosovej sústavy opatrenia v oblasti zaťaženia sústavy. Vopred určené objemy výkonov frekvenčných stupňov sa automaticky odpájajú pomocou frekvenčných relé. Počet stupňov, ich nastavenie a objemy odopínaného výkonu sú určené prevádzkovateľom prenosovej sústavy na základe systémových výpočtov poruchových režimov a v súlade s pravidlami synchrónne prepojenej európskej sústavy.

3. V pásme poklesu frekvencie na 47,5 Hz a menej sa vybrané zariadenia výrobcov elektriny automaticky odpoja od postihnutej časti sústavy a prejdú na prevádzku na vlastnú spotrebu. Odpájanie blokov výrobcov elektriny prebieha pri takých hodnotách frekvencie, aby nedošlo k prekročeniu technického obmedzenia zariadení výrobcov elektriny a prechod na vlastnú spotrebu bol spoľahlivý. Výnimočne na základe odôvodnených technologických obmedzení zariadení výrobcov elektriny je možné odpojenie zariadenia od sústavy pri frekvenciách vyšších ako 47,5 Hz.

II. Frekvenčný plán pri zvýšenej frekvencii v sústave

1. V pásme nárastu frekvencie na 50,2 Hz a viac výrobcovia elektriny pripojení k postihnutej časti sústavy prijímajú potrebné opatrenia. Regulácia frekvencie sa zabezpečuje podľa pokynov dispečingu prevádzkovateľa prenosovej sústavy alebo automatickou zmenou činného výkonu zariadení prevádzkovaných výrobcami elektriny. Výrobca elektriny sa riadi prevádzkovými inštrukciami, ktoré je oprávnený vydať prevádzkovateľ prenosovej sústavy. Prevádzkovateľ prenosovej sústavy môže určiť nastavenú hodnotu činného výkonu, ktorú musí dodržiavať výrobca elektriny, ak táto nastavená hodnota zohľadňuje technické obmedzenia príslušného výrobcu elektriny. Výrobca elektriny bez zbytočného odkladu vykoná pokyny, ktoré prevádzkovateľ prenosovej sústavy vydal priamo alebo nepriamo prostredníctvom prevádzkovateľa distribučnej sústavy, a v takom stave zotrvá do oznámenia ďalších pokynov prevádzkovateľa prenosovej sústavy. Prevádzkovateľ prečerpávacej vodnej elektrárne zabezpečuje automatický prechod do čerpadlovej prevádzky v časovom limite a pri nastavenej hodnote činného výkonu, ktoré určil prevádzkovateľ prenosovej sústavy v pláne obrany proti šíreniu porúch. Ak nie je možné prepnutie prečerpávacej vodnej elektrárne v časovom limite, ktorý určil prevádzkovateľ prenosovej sústavy v pláne obrany proti šíreniu porúch, prečerpávacia vodná elektráreň plniaca funkciu výroby sa automaticky odpojí.

2. V pásme nárastu frekvencie na 51,5 Hz a viac sa vybrané zariadenia výrobcov elektriny automaticky odpoja od postihnutej časti sústavy a prejdú na prevádzku na vlastnú spotrebu. Výnimočne na základe odôvodnených technologických obmedzení zariadení výrobcov elektriny a po súhlase prevádzkovateľa prenosovej sústavy je možné odpojenie zariadenia od sústavy pri frekvenciách nižších ako 51,5 Hz.“.

8. V celom texte vyhlášky a prílohy č. 5 sa číslo „633“ nahrádza číslom „641,4“, číslo „4 220“ sa nahrádza číslom „4 000“, číslo „400 000“ sa nahrádza číslom „374 181“ a číslo „10,55“ sa nahrádza číslom „10,69“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. apríla 2019.


Peter Žiga v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2022, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.