Vyhláška č. 401/2019 Z. z.Vyhláška Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu č. 331/2018 Z. z. o zaručenej konverzii

Platnosť od 28.11.2019
Účinnosť od 01.12.2019 do30.06.2020 (za 7 mesiacov)
Redakčná poznámka

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. decembra 2019 okrem čl. I bodu 8, ktorý nadobúda účinnosť 1. júla 2020.

401

VYHLÁŠKA

Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu

z 12. novembra 2019,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu č. 331/2018 Z. z. o zaručenej konverzii

Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu podľa § 59 ods. 1 písm. k) zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu č. 331/2018 Z. z. o zaručenej konverzii sa mení a dopĺňa takto:

1. V úvodnej vete sa vypúšťa slovo „tretieho,“ vrátane čiarky.

2. V § 1 písmeno c) znie:

c) vzor osvedčovacej doložky a podrobnosti o spôsobe jej vyhotovenia,“.

3. V § 1 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie:

d) podrobnosti o centrálnej evidencii záznamov o vykonanej zaručenej konverzii (ďalej len „centrálna evidencia“), o spôsobe a lehotách zasielania záznamov z evidencie úradu a o spôsobe vyžiadania a o prideľovaní evidenčného čísla záznamu o vykonanej zaručenej konverzii (ďalej len „záznam o konverzii“),“.

Doterajšie písmená d) a e) sa označujú ako písmená e) a f).

4. V § 1 písm. e) sa vypúšťajú slová „vykonanej zaručenej“.

5. V § 8 odsek 4 znie:

(4) Každý záznam o konverzii je autorizovaný osobou vykonávajúcou konverziu, pričom na autorizáciu záznamu o konverzii sa ustanovenia § 6 ods. 2 a 3 použijú rovnako; ak je evidencia záznamov o konverzii vedená v informačnom systéme verejnej správy, autorizáciu záznamu o konverzii je možné vykonať s použitím kvalifikovanej elektronickej pečate prevádzkovateľa tohto systému, ku ktorej sa pripojí kvalifikovaná časová pečiatka.“.

6. Za § 8 sa vkladajú § 8a až 8c, ktoré vrátane nadpisov znejú:

㤠8a

Centrálna evidencia

(1) Centrálna evidencia je dostupná prostredníctvom používateľského rozhrania z webového sídla úradu a prostredníctvom aplikačného rozhrania zverejneného na webovom sídle úradu.

(2) Z centrálnej evidencie sa fyzickým osobám, fyzickým osobám podnikateľom a právnickým osobám poskytujú údaje o vykonanej zaručenej konverzii v hodnotách podľa záznamu o konverzii a v rozsahu

a) názov pôvodného dokumentu,

b) formát pôvodného dokumentu,

c) počet listov pôvodného dokumentu, ak je v listinnej podobe,

d) názov novovzniknutého dokumentu,

e) formát novovzniknutého dokumentu,

f) počet listov novovzniknutého dokumentu, ak je v listinnej podobe,

g) evidenčné číslo záznamu o konverzii,

h) osoba vykonávajúca konverziu,

i) dátum a čas vykonania zaručenej konverzie.

(3) Iné údaje ako podľa odseku 2, ako aj funkcionality určené na zasielanie záznamu o konverzii z evidencie záznamov o konverzii, prideľovanie evidenčného čísla záznamu o konverzii a plnenie iných povinností osoby vykonávajúcej konverziu podľa zákona alebo osobitných predpisov sú sprístupnené po úspešnej autentifikácii, ktorou sa preukáže, že ide o osobu vykonávajúcu konverziu alebo ňou poverenú osobu.

(4) Ak zákon alebo osobitný zákon ustanoví povinnosť poskytovať údaje do centrálnej evidencie alebo právo získavať údaje z centrálnej evidencie inej osobe ako podľa odseku 3, funkcionality alebo údaje centrálnej evidencie sú tejto osobe sprístupnené po úspešnej autentifikácii, ktorou sa preukáže, že ide o oprávnenú osobu.

(5) Vytvorenie a riadenie prístupov podľa odsekov 3 a 4 a s tým spojené činnosti sa vykonávajú na to určenou funkciou centrálnej evidencie a na základe žiadosti osoby podľa odseku 3 alebo odseku 4.

(6) Údaje zo záznamu o konverzii sa v centrálnej evidencii uchovávajú bez časového obmedzenia a v hodnotách, v akých sú do centrálnej evidencie osobou vykonávajúcou konverziu zaslané. Centrálna evidencia zabezpečuje uchovanie spôsobu autorizácie použitého na zaslaných záznamoch o konverzii spôsobom, ktorý umožní predĺžiť dôveryhodnosť použitej autorizácie aj na obdobie po uplynutí jej technologickej platnosti.

§ 8b

Zaslanie záznamu z evidencie záznamov o konverzii

(1) Záznam o konverzii zašle osoba, ktorá vykonala konverziu, úradu na zápis do centrálnej evidencie na to určenou funkciou centrálnej evidencie jednotlivo alebo hromadne.

(2) Záznam o konverzii zašle osoba, ktorá vykonala konverziu, do 24 hodín od jeho vytvorenia.

(3) Do centrálnej evidencie nie je možné zapísať záznam o konverzii, ak

a) nespĺňa náležitosti záznamu o konverzii,

b) je jeho autorizácia neplatná alebo jej platnosť nie je možné overiť,

c) čas uvedený v kvalifikovanej elektronickej časovej pečiatke zahŕňajúcej autorizáciu záznamu o konverzii predchádza času vykonania zaručenej konverzie uvedenému v zázname o konverzii,

d) obsahuje evidenčné číslo záznamu, ktoré

1. nie je pridelené osobe, ktorá vykonala zaručenú konverziu a ktorá záznam autorizovala,

2. je v centrálnej evidencii už zapísané k inému záznamu o konverzii,

e) je autorizovaný neskôr ako 24 hodín od pridelenia evidenčného čísla.

(4) Ak záznam o konverzii nie je do centrálnej evidencie zapísaný, osoba vykonávajúca konverziu je o tom najneskôr do 36 hodín v elektronickej podobe informovaná úradom.

§ 8c

Pridelenie evidenčného čísla záznamu o konverzii

(1) Evidenčné číslo na vytvorenie záznamu o konverzii je vytvorené a pridelené na to určenou funkciou centrálnej evidencie.

(2) Na vytvorenie záznamu o konverzii je možné prideliť len jedno evidenčné číslo záznamu o konverzii. Pridelené evidenčné číslo záznamu o konverzii nie je možné prideliť na vytvorenie iného záznamu o konverzii, a to ani vtedy, ak toto číslo nie je na vytvorenie záznamu o konverzii použité.

(3) Evidenčné číslo na vytvorenie záznamu o konverzii je možné prideliť len osobe, ktorá vykonáva konverziu podľa § 35 ods. 3 zákona.

(4) Evidenčné číslo na vytvorenie záznamu o konverzii je možné prideliť jednotlivo alebo ako množinu čísiel. Ako množinu čísiel je možné evidenčné čísla na vytvorenie záznamu o konverzii prideliť po predchádzajúcej dohode s úradom vtedy, keď osoba vykonávajúca konverziu vykonáva veľký počet zaručených konverzií denne alebo vykonáva zaručenú konverziu hromadne, automatizovaným spôsobom.

(5) Evidenčné číslo pridelené na vytvorenie záznamu o konverzii je platné 24 hodín od jeho pridelenia.“.

7. Za § 9 sa vkladá § 9a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠9a

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. decembra 2019

(1) Záznam o konverzii vytvorený do 30. novembra 2019 osoba ktorá vykonala konverziu, zašle vo forme, v ktorej ho má uchovaný, úradu prostredníctvom osobitného rozhrania zverejneného a dostupného na webovom sídle úradu od 1. apríla 2020 do 1. augusta 2020; osoba, ktorá vykonala konverziu, oznámi úradu do 31. januára 2020 zasielanie záznamu o konverzii spolu s uvedením informácie o dátovej štruktúre tohto záznamu.

(2) Do 1. júla 2020 sa údaj o elektronickej časovej pečiatke pripojenej k pôvodnému elektronickému dokumentu a nie k prostriedku autorizácie uvádza v osvedčovacej doložke pre zaručenú konverziu a v zázname o konverzii v časti Ďalšie informácie o autorizácii.“.


Čl. II

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. decembra 2019 okrem čl. I bodu 8, ktorý nadobúda účinnosť 1. júla 2020.


Patrik Krauspe v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené