Vyhláška č. 340/2019 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 101/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zabezpečení radiačnej ochrany pri vykonávaní lekárskeho ožiarenia

Platnosť od 24.10.2019
Účinnosť od 01.11.2019

OBSAH

340

VYHLÁŠKA

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

zo 14. októbra 2019,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 101/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zabezpečení radiačnej ochrany pri vykonávaní lekárskeho ožiarenia

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 162 ods. 2 zákona č. 87/2018 Z. z. o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 101/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zabezpečení radiačnej ochrany pri vykonávaní lekárskeho ožiarenia sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 2 ods. 7 sa na konci pripája táto veta: „Požiadavka na svetelné signalizačné zariadenie, ktoré signalizuje aktívnu činnosť zdroja ionizujúceho žiarenia, sa vzťahuje len na pracoviská, kde je umiestnený zdroj ionizujúceho žiarenia, na ktorého používanie je potrebné povolenie podľa § 28 ods. 4 zákona.“.

2. V § 2 sa vypúšťa odsek 11.

3. V § 4 ods. 3 druhej vete sa za slová „najmenej 0,50 mm“ vkladá čiarka a slová „pri mamografických röntgenových vyšetreniach najmenej 0,25 mm“.

4. V § 8 ods. 5 sa na konci pripája táto veta: „Ak je to osobitne odôvodnené vzhľadom na neodkladnosť vyšetrenia, rádioaktívnu látku je možné pacientovi aplikovať priamo vo vyšetrovni.“.

5. V § 9 sa vypúšťa odsek 11.

Doterajšie odseky 12 až 14 sa označujú ako odseky 11 až 13.

6. V § 17 ods. 1 sa vypúšťajú slová „alebo s expertom na radiačnú ochranu oprávneným poskytovať odborné poradenstvo podľa § 51 ods. 13 písm. b) zákona“.

7. V § 19 ods. 3 sa vypúšťajú písmená g) a h).

8. V § 26 ods. 9 sa vypúšťa druhá veta.

9. V prílohe č. 6 časti A druhom bode tabuľke č. 2 CR platne riadok Priestorové rozlíšenie CR pri vysokom kontraste znie:

Priestorové rozlíšenie CR platne pri vysokom kontraste- priestorové rozlíšenie pri vysokom kontraste musí byť ≥ 2,5 lp/mm,
- priestorové rozlíšenie pri vysokom kontraste nesmie byť nižšie ako referenčná hodnota udávaná výrobcom CR platne
rozlíšenie < 2,4 lp/mm,
priestorové rozlíšenie nižšie ako hodnota udávaná výrobcom
“.

10. V prílohe č. 6 časti A druhom bode tabuľke č. 2 CR platne riadok Priestorové rozlíšenie CR pri nízkom kontraste znie:

Priestorové rozlíšenie CR platne pri nízkom kontraste- na röntgenovom obraze nízko kontrastného fantómu (8 nízko kontrastných objektov z hliníka hrúbky 0,4 až 4 mm) musí byť viditeľných najmenej 6 objektov s nízkym kontrastom,
- prahový kontrast detailov veľkosti 10 mm na röntgenovom obraze nízko kontrastného fantómu má byť ≤ 1,3 % pri 75 kV a zoslabení zväzku 25 mm Al
viditeľných menej ako
5 objektov v obraze fantómu,
prahový kontrast
> 1,8 %
“.

11. V prílohe č. 6 časti A druhom bode tabuľke č. 2 Digitálny zobrazovací systém (DDR) riadok Priestorové rozlíšenie pri vysokom kontraste znie:

Priestorové rozlíšenie pri vysokom kontraste- priestorové rozlíšenie pri vysokom kontraste musí byť
≥ 2,5 lp/mm,
- priestorové rozlíšenie pri vysokom kontraste nesmie byť nižšie ako referenčná hodnota udávaná výrobcom receptora obrazu
rozlíšenie < 2,4 lp/mm,
priestorové rozlíšenie nižšie ako hodnota udávaná výrobcom
“.

12. V prílohe č. 6 časti A druhom bode tabuľke č. 2 Digitálny zobrazovací systém (DDR) riadok Priestorové rozlíšenie pri nízkom kontraste znie:

Priestorové rozlíšenie pri nízkom kontraste- na röntgenovom obraze nízko kontrastného fantómu (8 nízko kontrastných objektov z hliníka hrúbky 0,4 až 4 mm) musí byť viditeľných najmenej 6 objektov s nízkym kontrastom,
- prahový kontrast detailov veľkosti 10 mm na röntgenovom obraze nízko kontrastného fantómu má byť ≤ 1,3 % pri 75 kV a zoslabení zväzku 25 mm Al
viditeľných < 5 objektov v obraze fantómu,
prahový kontrast
> 1,8 %
“.

13. V prílohe č. 6 časti A druhom bode tabuľke č. 2 Diagnostický monitor riadok Maximálny jas znie:

Maximálny jas- maximálny jas obrazovky je ≥ 500 cd.m-2
≤ 300 cd.m-2
“.

14. V prílohe č. 6 časti A druhom bode tabuľke č. 2 Diagnostický monitor riadok Kontrast znie:

Kontrast- kontrastný pomer je ≥ 500:1
≤ 400:1
“.

15. V prílohe č. 6 časti A treťom bode tabuľke č. 3 riadok Dávkový príkon v rovine receptora obrazu znie:

Dávkový príkon v rovine receptora obrazu- dávkový príkon v rovine receptora obrazu pri použití automatickej regulácie dávkového príkonu a fantómu hrúbky 25 mm Al alebo 20 cm PMMA v štandardnom skiaskopickom režime je ≤ 1,0 μGy.s-1,
- dávkový príkon v rovine receptora obrazu pri špeciálnych výkonoch s vysokým dávkovým príkonom v angiografii a v intervenčnej rádiológii je ≤ 1,5 μGy.s-1,
- dávkový príkon v rovine receptora obrazu v štandardnom skiaskopickom režime v pediatrickej rádiológii je ≤ 0,5 μGy.s-1
dávkový príkon > 1,5 μGy.s-1
“.

16. V prílohe č. 6 časti A štvrtom bode tabuľke č. 4 Diagnostický monitor riadok Maximálny jas znie:

Maximálny jas- maximálny jas obrazovky je ≥ 500 cd.m-2
≤ 300 cd.m-2
“.

17. V prílohe č. 6 časti A štvrtom bode tabuľke č. 4 Diagnostický monitor riadok Kontrast znie:

Kontrast- kontrastný pomer je ≥ 500:1
≤ 400:1
“.

18. V prílohe č. 6 časti A piatom bode tabuľke č. 5 riadok Presnosť napätia RTG lampy znie:

Presnosť napätia RTG lampy- odchýlka nameranej hodnoty vysokého napätia na röntgenovej lampe od nominálnej, zobrazenej hodnoty napätia musí byť ≤ 10 %odchýlka od nominálnej hodnoty > 10 %
“.

19. V prílohe č. 6 časti A šiestom bode tabuľke č. 6 riadok Filtrácia a polovrstva znie:

Polovrstva (HVL)- prvá polovrstva (HVL1) je:
- ≥ 1,5 mm pri napätí RTG lampy 60 kV,
- ≥ 1,7 mm pri napätí RTG lampy 70 kV,
- ≥ 2,1 mm pri napätí RTG lampy 80 kV,
- ≥ 2,5 mm pri napätí RTG lampy 90 kV
HVL1< 1,5 mm Al pri napätí RTG lampy < 70 kV,
HVL1< 2,0 mm Al pri napätí RTG lampy ≥ 70 kV
“.

20. V prílohe č. 6 časti A šiestom bode tabuľke č. 6 riadok Dopadová kerma znie:

Dopadová kerma- dopadová kerma vo vzduchu na konci tubusu pre ľubovoľné zobrazenie s rádioviziografiou (RVG) pre dospelého pacienta je
≤ 1,5 mGy,
- dopadová kerma vo vzduchu na konci tubusu pre ľubovoľné zobrazenie s röntgenovým filmom pre dospelého pacienta je ≤ 4 mGy
dopadová kerma pri RVG > 2,0 mGy,
dopadová kerma pri RTG filme > 5 mGy
“.

21. V prílohe č. 6 časti A šiestom bode tabuľke č. 6 riadok Rozlíšenie pri vysokom kontraste znie:

Rozlíšenie pri vysokom kontraste- rozlíšenie pre röntgenový film je ≥ 6 lp/mm,
- rozlíšenie pre digitálny receptor obrazu (CR alebo DDR) je ≥ 2,5 lp/mm
rozlíšenie pre röntgenový film
≤ 4 lp/mm,
rozlíšenie pre digitálny receptor obrazu
≤ 2,4 lp/mm
“.

22. V prílohe č. 6 časti A siedmom bode tabuľke č. 7 CR platne riadok Priestorové rozlíšenie pri vysokom kontraste znie:

Priestorové rozlíšenie pri vysokom kontraste- priestorové rozlíšenie CR platne pri vysokom kontraste je ≥ 2,5 lp/mm,
- priestorové rozlíšenie pri vysokom kontraste nie je nižšie ako hodnota udávaná výrobcom CR platní
rozlíšenie < 2,4 lp/mm,
rozlíšenie nižšie ako hodnota uvádzaná výrobcom
“.

23. V prílohe č. 6 časti A siedmom bode tabuľke č. 7 Digitálny zobrazovací systém (DDR) riadok Priestorové rozlíšenie pri vysokom kontraste znie:

Priestorové rozlíšenie pri vysokom kontraste- priestorové rozlíšenie DDR pri vysokom kontraste je
≥ 2,5 lp/mm,
- priestorové rozlíšenie pri vysokom kontraste nie je nižšie ako hodnota udávaná výrobcom DDR
rozlíšenie < 2,4 lp/mm,
rozlíšenie nižšie ako hodnota uvádzaná výrobcom
“.

24. V prílohe č. 6 časti A siedmom bode tabuľke č. 7 Diagnostický monitor riadok Maximálny jas znie:

Maximálny jas- maximálny jas obrazovky je ≥ 300 cd.m-2≤ 150 cd.m-2
“.

25. V prílohe č. 6 časti A siedmom bode tabuľke č. 7 Diagnostický monitor riadok Kontrast znie:

Kontrast- kontrastný pomer je ≥ 450:1≤ 250:1
“.

26. V prílohe č. 6 časti A ôsmom bode tabuľke č. 8 riadok Veľkosť DAP pri panoramatickej snímke znie:

Veľkosť DAP pri
panoramatickej snímke
- odchýlka nameranej hodnoty DAP pri ľubovoľnom režime vyšetrenia od hodnoty DAP udávanej výrobcom RTG prístroja musí byť ≤ 20 %,
- DAP pri štandardnej panoramatickej snímke dospelého pacienta má byť ≤ 200 mGy.cm2
> 200 mGy.cm2
“.

27. V prílohe č. 6 časti A deviatom bode tabuľke č. 9 CR platne riadok Priestorové rozlíšenie pri vysokom kontraste znie:

Priestorové rozlíšenie pri vysokom kontraste- priestorové rozlíšenie CR platne pri vysokom kontraste je ≥ 2,5 lp/mm,
- priestorové rozlíšenie pri vysokom kontraste nie je nižšie ako hodnota udávaná výrobcom
rozlíšenie < 2,4 lp/mm,
rozlíšenie nižšie ako hodnota uvádzaná výrobcom
“.

28. V prílohe č. 6 časti A deviatom bode tabuľke č. 9 Digitálny zobrazovací systém (DDR) riadok Priestorové rozlíšenie pri vysokom kontraste znie:

Priestorové rozlíšenie pri vysokom kontraste- priestorové rozlíšenie DDR pri vysokom kontraste je
≥ 2,5 lp/mm,
- priestorové rozlíšenie pri vysokom kontraste nie je nižšie ako hodnota udávaná výrobcom DDR
rozlíšenie < 2,4 lp/mm,
rozlíšenie nižšie ako hodnota uvádzaná výrobcom
“.

29. V prílohe č. 6 časti A deviatom bode tabuľke č. 9 Diagnostický monitor riadok Maximálny jas znie:

Maximálny jas- maximálny jas obrazovky je ≥ 450 cd.m-2≤ 150 cd.m-2
“.

30. V prílohe č. 6 časti A deviatom bode tabuľke č. 9 Diagnostický monitor riadok Kontrast znie:

Kontrast- kontrastný pomer je ≥ 450:1≤ 250:1
“.

31. V prílohe č. 6 časti A jedenástom bode tabuľke č. 11 riadok Priestorové rozlíšenie pri vysokom kontraste znie:

Priestorové rozlíšenie pri vysokom kontraste- priestorové rozlíšenie pri vysokom kontraste
je ≥ 2,5 lp/mm,
- stanovená hodnota MTF (modulačná prenosová funkcia) sa nesmie líšiť od referenčnej hodnoty udávanej výrobcom CBCT o viac ako ± 10 %
rozlíšenie < 1 lp/mm,
odchýlka od referenčnej hodnoty MTF udávanej výrobcom > 20 %
“.

32. V prílohe č. 6 časti A jedenástom bode tabuľke č. 11 Diagnostický monitor riadok Maximálny jas znie:

Maximálny jas- maximálny jas obrazovky je ≥ 500 cd.m-2≤ 270 cd.m-2
“.

33. V prílohe č. 6 časti A dvanástom bode tabuľke č. 12 riadok Filtrácia a polovrstva znie:

Filtrácia a polovrstva- mamografické röntgenové prístroje musia byť vybavené dvomi prídavnými filtrami s možnosťou automatickej voľby filtra; hrúbka prvej polovrstvy pre rôzne kombinácie materiálu ohniska a filtra musí byť v súlade s údajmi výrobcu prístroja,
- prvá polovrstva HVL1 v ekvivalente hliníka pre rôzne kombinácie materiálu ohniska a prídavného filtra pri napätí 28 kV má byť:
- ≥ 0,36±0,03 mm Al pre Mo a prídavný filter 30 μm Mo,
- ≥ 0,42±0,03 mm Al pre Mo a prídavný filter 25 μm Rh,
- ≥ 0,43±0,03 mm Al pre Rh a prídavný filter 25 μm Rh,
- ≥ 0,54±0,03 mm Al pre W a prídavný filter 50 μm Rh,
- ≥ 0,37±0,03 mm Al pre W a prídavný filter 45 μm Al
HVL1< 0,28 mm Al pri napätí
28 kV,
pre Mo/Mo
“.

34. V prílohe č. 6 časti A dvanástom bode tabuľke č. 12 riadok Radiačný výstup znie:

Radiačný výstup- kerma vo vzduchu vo vzdialenosti 0,5 m od ohniska RTG lampy je 160 až 280 µGy.mAs-1 pri napätí RTG lampy 28 kV a kombinácii ohniska a filtra Mo/Mo< 120 µGy.mAs-1 0,5 m od ohniska RTG lampy
(28 kV a Mo/Mo)
“.

35. V prílohe č. 6 časti A dvanástom bode tabuľke č. 12 Expozičná automatika (AEC) pri používaní mamografických filmov riadok Rozlíšenie pri vysokom kontraste znie:

Rozlíšenie pri vysokom kontraste- rozlíšenie pri používaní röntgenového filmu musí byť
≥ 12 lp/mm
rozlíšenie
< 10 lp/mm
“.

36. V prílohe č. 6 časti A dvanástom bode tabuľke č. 12 AEC pri používaní digitálneho receptora obrazu sa za riadok Prahový kontrast vkladá riadok Rozlíšenie pri vysokom kontraste (DDR), ktorý znie:

Rozlíšenie pri vysokom kontraste (DDR)- rozlíšenie pri používaní digitálneho receptora obrazu (DDR) musí byť ≥ 7 lp/mm
rozlíšenie pri používaní DDR < 6 lp/mm
“.

37. V prílohe č. 6 časti A trinástom bode tabuľke č. 13 Diagnostický monitor riadok Maximálny jas znie:

Maximálny jas- maximálny jas obrazovky je ≥ 600 cd.m-2≤ 300 cd.m-2
“.

38. V prílohe č. 6 časti A trinástom bode tabuľke č. 13 Diagnostický monitor riadok Kontrast znie:

Kontrast- kontrastný pomer je ≥ 700:1≤ 500:1
“.

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. novembra 2019.


Andrea Kalavská v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.